محصولات شرکت ندای محيا

محصولات شرکت ندای محيا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
APO-LOPERAMIDE Tablet 2 mg [قرص آپو لوپرامید 2 میلی گرم] APOTEX Loperamide
APO-ALPRAZ Tablet 0.5 mg [قرص آپو آلپراز 0.5 میلی گرم] APOTEX Alprazolam
APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg [قرص آپو گیبوراید 5 میلی گرم -آپو گلیبوراید] APOTEX Glibenclamide
WINRHO Injection,Powder 300 mcg [پودر قابل تزریق وینرو 300 میکروگرم] CANGEN Anti-D Immunoglobulin-IM
APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg [قرص آپو سیتریزین 10 میلی گرم] APOTEX Cetirizine
APO-METFORMIN Tablet 500 mg [قرص آپو متفورمین 500میلی گرم] APOTEX Metformin
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses [اسپری بینی آپو بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز] APOTEX Beclometasone
APO-TERAZOSIN Tablet 2 mg [قرص آپو ترازوسین 2 میلی گرم] APOTEX Terazosin
APO-TERAZOSIN Tablet 5 mg [قرص آپو ترازوسین 5 میلی گرم] APOTEX Terazosin
APO-SOTALOL Tablet 80 mg [قرص آپو سوتالول 80 میلی گرم] APOTEX Sotalol
APO-DOXEPIN Capsule 10 mg [کپسول آپو دوکسپین 10 میلی گرم] APOTEX Doxepin
APO-DOXEPIN Capsule 25 mg [کپسول آپو دوکسپین 25 میلی گرم] APOTEX Doxepin
APO-PENTOXYFYLLIN Tablet 400 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش آپو پنتوکسی فیلین 400 میلی گرم] APOTEX Pentoxifylline
APO-TERBINAFINE Tablet 250 mg [قرص آپو تربینافین 250 میلی گرم] APOTEX Terbinafine
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg [کپسول آپو گاباپنتین 100 میلی گرم] APOTEX Gabapentin
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg [کپسول آپو گاباپنتین 300 میلی گرم] APOTEX Gabapentin
EFUDIX Ointment 5%, 20 g [پماد افودکس 5% 20گرم] VALEANT Fluorouracil
MESTINON Tablet 60 mg [قرص مستینون 60 میلی گرم] MEDA Pyridostigmine
NITRIATE Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق نیتریات 50 میلی گرم] SERB Sodium Nitroprusside
ALDARA Cream 5%,Topical-12 Sachets,each containing 250 mg [کرم موضعی آلدارا 5%-12 ساشه محتوی 250 میلی گرم] MEDA Imiquimod-Topical
APO-NITRAZEPAM Tablet 5 mg [قرص آپو نیترازپام 5 میلی گرم] APOTEX Nitrazepam
APO-FLUTAMIDE Tablet 250 mg [قرص آپو فلوتامید 250میلی گرم] APOTEX Flutamide
RECOFOL Injection 10mg/ml,20 ml [ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] SCHERING OY Propofol
RECOFOL Injection 10mg/ml,50 ml [ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] SCHERING OY Propofol
RECOFOL Injection 10 mg/ml,100 ml [ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر] SCHERING OY Propofol
APO-HYDROXYUREA Capsule 500 mg [کپسول آپو هیدروکسی اوره 500 میلی گرم - آپوهیدروکسی اوره] APOTEX Hydroxyurea
APO-WARFARIN Tablet 5 mg [قرص آپو وارفارین 5 میلی گرم] APOTEX Warfarin
APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی آپو کلسی تونین 200واحد/دوز] APOTEX Calcitonin
APO-TIZANIDINE Tablet 4 mg [قرص آپو تیزانیدین 4 میلی گرم] APOTEX Tizanidine
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg [قرص آپو کارودیلول 25 میلی گرم] APOTEX Carvedilol
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg [قرص آپو کارودیلول 12.5 میلی گرم] APOTEX Carvedilol
APO-CLOPIDOGREL Tablet 75 mg [قرص آپو کلوپیدگرل 75 میلی گرم] APOTEX Clopidogrel
APO-BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml [قطره چشمی آپو بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر] APOTEX Brimonidine
APO-CLINDAMYCIN Capsule 150 mg [کپسول آپو کلیندامایسین 150 میلی گرم] APOTEX Clindamycin
GLYTRIN Spray 400 mcg/dose [اسپری گلیترین 400 میکروگرم/دوز] PHARMASOL Nitroglycerin
FLUOCYNE 10% Injection,5 ml [آمپول فلوسین 10% 5میلی لیتر] SERB Fluorescein
CALCITRIOL PH + T Injection 1 mcg/ml,1 ml [آمپول کلسی تریول پی اچ&تی 1میکروگرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] PH & T Calcitriol
APO-ALENDRONATE Tablet 70 mg [قرص آپو آلندرونیت 70میلی گرم] APOTEX Alendronate
APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی آپو فلوتیکازون 50میکروگرم/دوز] APOTEX Fluticasone
ALLERGOCROM Spray 20 mg/ml,Nasal(15 ml) [اسپری بینی آلرژوکروم 20میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر - کرومولین] URSAPHARM Cromolyn Sodium
SICCAPROTECT Drop,Ophthalmic 10 ml [قطره چشمی سیکاپروتکت 10 میلی لیتر] URSAPHARM Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
APO-BICALUTAMIDE Tablet 50 mg [قرص آپو بیکالوتامید 50میلی گرم] APOTEX Bicalutamide
FLUMAZENIL Injection 0.1 mg/ml,5 ml [آمپول فلومازنیل 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SYNTHON BV Flumazenil
MEDYP ELFIK Chocolate Tablet [قرص مدیپ الفیک شکلات] MAYNE PHARMA Multivitamin preparation
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت