فراورده های مولتی ویتامین

دریافت اپلیکیشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فراورده های مولتی ویتامین

ترکیبات بسیار متنوعی از ویتامین ها وجود دارد که هر محصول تعدادی از انواع ویتامین ها و مواد جانبی را دربر گرفته و برای اهداف گوناگون تهیه شده است
موارد مصرف هر فراوده منحصر به فرد است: ممکن است بعضی از این ترکیبات محتوی اجزاء گیاهی باشد یا مخصوص آقایان بانوان یا اطفال باشد.
بنابراین نمی توان منوگراف مستقل برای تمامی این فراورده ها تهیه کرد

دارو های هم گروه فراورده های مولتی ویتامین

ید+اسید فولیک اینوزیتول ویتامین آ+د خوراکی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول بیوگلن استات گارد 30 عددی
قرص ناتال مولتی ویتامین مینرال ساپلیمنت 100عددی
آمریکن ویتامین ادالت دیلی مولتی ویتامین 60
قرص بیوگلن ویتاملت ویتامین دی 30 عددی
قرص مولتی دیلی بایو فورمولا
کپسول آزینک گروسس
قرص هیر اسکین اند نیلز نکست ساپلیمنت
قرص مولتی مکس نکست ساپلیمنت
قرص مولتی ویون آقایان
قرص سنتروم با لوتئین می 30 عددی
قرص پرفکتیل پلاتینوم
سافت ژل ویتاویژن فورت
قرص دی ویت-اکتیو
سافت ژل اورامین-ایی
سافت ژل اورامین-اف
کپسول ویژن ایس
سافت ژل ژریویتون
قرص استرس فورمولا با روی لایف استایل
شربت اپتایزر (اشتها آور) کیندر
شربت کیدیکر (کیدی کر)
پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)
قرص/کپسول اورتومول فرتیل پلاس (ارتومول)
پودر/کپسول اورتومول آرتروپلاس (ارتومول)
کپسول ارکتو ویتال مارینوکس
قطره ویتامین د مارینوکس
قرص مدیپ الفیک شکلات
قرص پروناتال فارماتون
قطره مولتی ویتامین کودکان آپوویتال
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی ویتامین آقایان +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی پریناتال سیمرغ
قرص جوشان ویتامین پلاس سیمرغ
کپسول پاورفیت هولیستیکا
قرص مولتی وگان
قرص فرتیلمن بی بی استارت
قرص و سافت ژل برست فیدینگ ویوا تیون
قرص نوریش شاری
قرص مکمل تقویتی آقایان شاری
شربت ویتاتیمان
قرص مولتی ویتامین پلاس 50 نکستایل
قرص درموسیس آنتی ایج ویواتیون
قرص پرفکت بیوتی یوروویتال
ساشه پرو ویتامین رزاویت
قرص پرینامکس نیومام یوروویتال
سافت ژل پرگمام ویتالی تون
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی
سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا
سافت ژل مولتی ویتامین ویتافینیتی گلد
قرص جوشان مولتی ویتامین فلکسان
قرص وایتا هی نوتراکس
قرص اسپکتروم نوتراکس
قرص ادالت کامپلیت برونسون
کپسول هیرتامین ادونسد فرمولا
قرص پرفکت نیل اند اسکین ایکس مارت
قرص آکوافلو
قطره ول بیبی 30 م ل
کپسول نرم آنتوکس 1200 م گ
کپسول بتاایمیون
قرص سنتروم سیلور می 100 عددی
قرص بایون 3 - بیون 3
قرص یوروویتال مولتی ویتامین کامپلت 100 عددی
کپسول انتی ایجینگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددی
قرص ول من (ولمن) کانسپشن
قرص سنتروم سیلور می 30 عددی
قرص سنتروم با لوتئین می 100 عددی
قرص آل پرپوز مولتی ویتامین
قرص مولتی دیلی نیچرمید
قرص سنتراویت لایف استایل
قرص میلواید
سافت ژل موکولایف
قرص پرگناکر کانسپشن
قرص منوپیس
قرص دیابتون
قرص جویدنی ولکید (ول کید)
قرص ول وومن 50+
قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس
قرص ا تو زد+ لوتئین کامپلت
سافت ژل ژریاتریک فارماتون
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول)
قرص پری-ناتال فرمولا(پری ناتال فرمولا)
ویال/کپسول/قرص اورتومول اسپرت (ارتومول)
قرص مولتی دیلی سوپرابیون
قرص مولتی ویتامین A تو Z ویتالایز
قرص ایمیدین - ایمدین
قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس
قرص پومئول کاپیلاری
قرص پومئول برولر
سافت ژل دیلی ساپلیمنت ویتافارمد
قرص شاری ویژن
شربت مولتی ویتامین ویواکیدز
قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری
سافت ژل من ویت (منویت) +50
قرص پریناتال سنتری
قرص پروستات اکسل
قرص هیرفولیک من
قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی
قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک مارینوکس
قرص اکولایف رازک
قرص اسکین هیر نیل سندروس
سافت ژل پریناتال ویتالی تون
سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون
قرص اپتی ویژن نیچرز اونلی
قرص فمی بایون 1- فمیبیون 1
کپسول ادونسد نوتری ویژن
قرص آزینک اپتیمال ادالت
قرص لاکتاول
کپسول دبلیو اف اس پلاس
قرص سوپرابیون برای آقایان - فور من سوپرابیون
قرص اپتی من اپتیموم نوتریشن
شربت کیدی فارماتون
کپسول ماکولایف (ماکو لایف)
قرص سنتوم رها
شربت مولتی ویتامین جونیور هانسال
کپسول لاولایف
قرص ادونسد فورمولا +50 لایف استایل
کپسول آناکپس دوکرای
قرص فلکساویت آپوویتال-فلکس اویت
قرص بی استرس فری اس تی پی فارما
قرص مولتی پرن آر ایکس اس تی پی فارما
شربت باریویتال کودکان
قرص پرگناکر اورجینال
کپسول ول وومن
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز
سافت ژل منوهالت پلاس-منو هالت
سافت ژل ومیناویت +50
قرص فمی بایون 2 - فمیبیون 2
کپسول نرسینگ بلند
قرص هیرایکس اقایان ویواتیون
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 پیکادیلی
قرص مولتی مولتی لینا
قطره بی بی ویت هلث اید
قرص جوشان انرژی سان لایف
سافت ژل من ویت (منویت) اوریجینال
سافت ژل ومیناویت اوریجینال
قرص هیرفولیک وومن
کپسول کاردیوایس
قرص ول وومن 70+
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
قرص جریمکس دیلی ویتال
قرص مولتی کامپلیت
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف
قرص جوشان انرژی هانسل
قرص ایمیون شاری
قرص پرگننسی شاری
قرص کیدز تقویتی کودکان شاری
ساشه پروکسرکس سیگما تائو
ساشه پروکسید وومن سیگما تائو
قرص مولتی فیکس بانوان- ویتاویوا
قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل
قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی
قرص آلفا پریناتال
قرص جویدنی بایو بیسیکس چیلدرن نیچرز اونلی
قرص ویتال کمپلکس
شربت ایمیونس (ایمیونیس)
قرص هیر نیل بیوتی کمپلکس
قرص درمیبل
قرص پیور اسکین موراد (مورد)
کپسول نوروایج
کپسول مموری پلاس مارنیز
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک
شربت مولتی ویتارکس کودکان پارسیس
قرص مولتی پریناتال سوپرابیون
شربت مولتی سانستول
قرص آزینک اپتیمال جونیور
کپسول مولتی کمپلت دکتر گیل
کپسول مام لایف - برای دوران بارداری
قرص جوان کننده دکتر موراد (مورد)
شربت ایمیونیتی ویواکیدز
قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس
سافت ژل پرزرویژن
کپسول مکمل رشد و سلامت مو هیربرست
کپسول دایونکس مولتی ویتامین
پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو
قرص ماماویت (ماما ویت)
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز
قرص اکوفان بایول
سافت ژل ایموکپ - ایمو کپ
قرص ساپلاس مدز
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا
قرص فم استایل 2 نکستایل
فرص دیلی بست نوتری بست
قرص لیورکر هلث اید
قرص اپتی وومن گلدن لایف
قرص پرفکت لایف اون
قرص رد جینسینگ پاور مولتی ویتامین مینرال ویتامین لایف
قرص مولتی ویتامین سنتری
کپسول پروفرتیل
قرص اسپریژن
قرص دینامیزان نوارتیس
قرص فورکاپیل
کپسول موتیلیتی مکس
قرص فرتیلی مکس
قرص اکتی وومن
سافت ژل ویتاسیپ
قرص اووژن
کپسول ماکا آپوویتال ویژه زنان
کپسول هیرنوتری کارن
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف
قرص ایکس اید گلدن لایف
قرص اپتی وومن اپتیموم نوتریشن
قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین
قرص هیرنوتری کارن
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث
قرص پریناویت آیزن آپوویتال
کپسول ویتاکلد آرایکس اس تی پی فارما
پاستیل دکتر گامفی
قرص سیمودیلی سیمرغ
قرص مولتی بالای 50 پلاس سیمرغ
قرص راسنت رها
قرص دیلی ویتامین سایتک نوتریشن
کپسول ویتامین ث زینک سلنیوم و ویتامین د3 دکتر گیل
سافت ژل منویت اسپرت (من ویت) ویواتیون
سافت ژل ومیناویت اسپرت ویواتیون
کپسول درمکس رجوا
کپسول درمکس سولاریس
قرص هیرونیک
قرص دی ویت پروبیو هلث اید
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین خانم ها پیکادیلی
شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت
کپسول ویستالکس هلث برست
قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری
قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری
قرص ایکونیل (مناسب برای مو و ناخن)
قرص مولتی فیکس آقایان - ویتاویوا
قرص ایمیونس (ایمیونیس)
قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان
سوسپانسیون آسماویت
قرص پیلفود کمپلکس نیلز
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص برست فیدینگ شاری
قرص جویدنی ایج شاری
شربت ایموفیل یوروویتال
قرص پومئول درینر
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز
سافت ژل مولتی ویون برای زنان
شربت فیشر کیندر مولتی + زینک
قرص پرشور لو برونسون
کپسول مولتی ویتامین وان ا دی
شربت مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
قرص دینو نیچرز اونلی
سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا
سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا
سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر
سافت ژل مولتی پریناتال دانا
سافت ژل فارماژلیتان
سافت ژل مولتی دیلی دانا
قرص دیابگلد - مولتی ویتامین دیابتیک
کپسول پروست هلث
قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی
قرص ریجن دایت
قرص پریناتال وبر نچرالز
قرص پرفکت هلسی نیل اند اسکین لایف
شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس
قرص فرتیلکر بی بی استارت
کپسول ایمیونیتی استارویت
قرص پرگنالایف گلدن لایف
سافت ژل مولتی ویون آقایان 50+
کپسول گرناهیر پریمیوم
کپسول مکس ویژن سوپرابیون
قرص فموبرا الحاوی
قرص ویتامام
سافت ژل های منکسین های هلث
قرص جوشان مولتی ویتامین نیچرز پلنتی
قرص مولتی پریناتال نکستایل
سافت ژل پریناتال پلاس دی اچ ای ویواتیون
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال
کپسول افتاویت
کپسول پاورتون
قرص ایمیون پروگلد
شربت جونیور مارینز
قرص جوشان انرژی زا های درینک های هلث
کپسول ایمون پلاس یوروویتال
قرص پرگیبون 1 بی اس کا
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال خانم های بالای 50 سال سندروس
شربت ولکید بیبی ویتابیوتیکس
شربت مولتی ویتارکس بزرگسالان پارسیس
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال کودکان ناوک
کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال آقایان بالای 50 سال سندروس
کپسول فورس کپ مخصوص آقایان-فورس کپ منز ناتیریس
کپسول فورس کپ مخصوص خانم ها +45-فورس کپ وومنز +45 ناتیریس
ساشه پروکسید پلاس تائو
قرص پرگنازون هلث اید
قرص فم استایل 1 نکستایل
کپسول پرگنانسی و جینجر فم مد
قرص درما لایف (مو، ناخن و وپوست)-درمالایف
قرص مولتی ویتامین و مینرال بارداری ناوک
ساشه آندروفرتی کیو فارما
پودر فور استار پروتئین سایتک نوتریشن
قرص وایتا شی نوتراکس
قرص اسکای وومن ویت اسکای
قرص اسکای من ویت اسکای
ساشه ول دی ول نایت ویتامین لایف
قرص ایمیوسنس
قرص ایکسوویت فورت هلث اید
قرص مولتی پلاس دیلی گولو جنیون هلث
قرص هلثی سلز وومن او پی دی فارما
قرص المان سیمرغ
کپسول مولتی دی سان-دیسان
قرص مولتی دیلی دکتر گیل
قرص جوشان استارویت مولتی ویتامین
سافت ژل ویژن فول ویواتیون
قرص هیر ایکس خانم ها ویواتیون(هیرایکس)
قطره مولتی ویتامین پدیابست
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون
سافت ژل پست ناتال ویتالی تون
کپسول هیر اسکین اند نیلز اونسن
قرص تین ایج شاری
قرص بیوتی فیکس ویتاویوا - مو و ناخن
قرص درموسیس پلاس ویواتیون
قرص پرگنووا رزاویت
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین آقایان نیچرز اونلی
سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان
سافت ژل هیرویت مکس او پی دی
سافت ژل مولتی پلکس او پی دی
قرص مولتی ویت A-Z آپوویتال
قرص لیدی ویتن آمی ویتال
کپسول مو، پوست و ناخن فم مد
قرص جوشان مولتی ویتامین وان ا دی
قرص اکوفاین یوروویتال
قرص پرفکت هیر ایکس مارت
قرص فولیکوژن
قرص و سافت ژل پری کانسپچوال ریپروستاسیس(ری پروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس لو دوز(ریپروستاسیس)
پاستیل کیدز گامیز نچرال مولتی ویتامین لایف استایل
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس ماکس(رپروستازیس مکس)
کپسول فرتیل اید برای خانم ها
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان
کپسول فرتیل سی ام
قرص وینترویتس هلث اید
کپسول کانت بوست برای مردان
قطره بیبی ویت 25م ل
کپسول پرگ ایز
کپسول هیرویت (هیر ویت)
قرص فم ایکس
کپسول پروستاویتال هلث اید - پروستا ویتال
کپسول فرتیل اید برای آقایان
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست)
قرص تین ویتال
کپسول آی ویت پلاس
کپسول نرم یوروویتال اوژن
کپسول یوروویتال دیافیت
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت
شربت مینا جویس یوروویتال (میناجویس)
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل
قطره یوروویتال نیوبیبی جویس دراپس 30 میلی لیتر
قرص جوشان مولتی ویتامین سان لایف
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی
کپسول ماکاویت ام یوروویتال
قرص پریناتال نیچرفیت
قرص پرگویت (پرگ ویت)
کپسول ماکاویت اف یوروویتال
قرص اکتی آیرون
قرص ویتا ویت ویتاپی
قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)
قرص مولتی ویتامین فارمامیکس
قرص مولتی ویتامین ژن استار
قرص اکتی ناتال

چنانچه در خصوص "فراورده های مولتی ویتامین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info