دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی کیش مدیفارم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TAB
1228098192 Zolpidem
2
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TAB
1228098185 Zolpidem
3
کپسول اورسوفورت 300 میلی گرم
URSO FORTE 300MG CAP
1228160554 Ursodeoxycholic Acid
4
کپسول اورسوفورت 250 میلی گرم
URSOFORTE 250MG CAP
1228157592 Ursodeoxycholic Acid
5
کرم واژینال تریپل سولفا-مدیفارم 78 گرم
TRIPLE SULFA-MEDIPHARM 78G VAG CREAM
1228119620 Triple Sulfa
6
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.05% 15G TOP GEL
1228128233 Tretinoin
7
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.025% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.025% 15G TOP GEL
1228128240 Tretinoin
8
قرص تادالافیل مدیفارم 20 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 20MG TAB
1228122453 Tadalafil
9
قرص تادالافیل مدیفارم 10 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 10MG TAB
1228122446 Tadalafil
10
کپسول سرترالین مدیفارم 50 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 50MG CAP
1228102660 Sertraline
11
کپسول سرترالین مدیفارم 100 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 100MG CAP
1228102653 Sertraline
12
کپسول اکسفارم 6 میلی گرم
EXEPHARM 6MG CAP
1228108945 Rivastigmine
13
کپسول اکسفارم 4.5 میلی گرم
EXEPHARM 4.5MG CAP
1228108976 Rivastigmine
14
کپسول اکسفارم 3 میلی گرم
EXEPHARM 3MG CAP
1228108969 Rivastigmine
15
کپسول اکسفارم 1.5 میلی گرم
EXEPHARM 1.5MG CAP
1228108952 Rivastigmine
16
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 3.8 لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 3.8L SOL
1228098536 Povidone-Iodine
17
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 250 میلی لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 250ML SOL
1228098550 Povidone-Iodine
18
ژل پیروکسیکام مدیفارم 0.5% 60 گرم
PIROXICAM MEDIPHARM 0.5% 60G GEL
1228118494 Piroxicam
19
کرم فنی توئین-مدیفارم 1% 30 گرم
PHENYTOIN -MEDIPHARM 1% 30G CREAM
1228128271 Phenytoin
20
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 600 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 600MG TAB
1228105777 Oxcarbazepine
21
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 300 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 300MG TAB
1228105760 Oxcarbazepine
22
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 150 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 150MG TAB
1228105838 Oxcarbazepine
23
کپسول مپرازون 20 میلی گرم
MEPRAZON 20MG CAP
1228109560 Omeprazole
24
پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G OINT
1228157578 Mometasone
25
کرم مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G CREAM
1228157622 Mometasone
26
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228126116 Minoxidil-Topical
27
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 5% 60ML TOP SOL
1228126123 Minoxidil-Topical
28
کرم کالامین-مدیفارم 8% 30 گرم
CALAMINE-MEDIPHARM 8% 30G CREAM
1228128165 Calamine
29
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
1228105814 Carvedilol
30
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
1228105807 Carvedilol
31
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
1228105791 Carvedilol
32
ژل آکنومیس 0.025/1.2%
ACNOMISS 1.2/0.025% GEL
1228135422 Clindamycin
33
کرم واژینال کلیندامایسین-مدیفارم 2% 40 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 2% 40G VAG CREAM
1228118500 Clindamycin
34
محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
CLINDET 60ML 1% SOLUTION
1228057861 Clindamycin
35
محلول کلیندافارم 1% 60 میلی لیتر
CLINDET 60ML 1% SOLUTION
1228057861 Clindamycin
36
ژل کلیندامایسین-مدیفارم 1% 15 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 1% 15G TOP GEL
1228126093 Clindamycin
37
کرم کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228128097 Clobetasol
38
پماد کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G OINT
1228157660 Clobetasol
39
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
1228117626 Clotrimazole
40
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
1228117633 Clotrimazole
41
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
1228128493 Clotrimazole
42
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
1228117640 Clotrimazole
43
کرم موضعی کتوکونازول-مدیفارم 2%
KETOCONAZOLE-MEDIPHARM 2% TOP CREAM
1228128530 Ketoconazole
44
ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
1228118937 Diclofenac
45
قرص فکسامین 120 میلی گرم
FEXAMIN 120MG TAB
1228102639 Fexofenadine
46
قرص فکسامین 60 میلی گرم
FEXAMIN 60MG TAB
1228102646 Fexofenadine
47
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB
1228105784 Ezetimibe
48
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 60ML TOP SOL
1228128110 Erythromycin-Topical
49
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 30G TOP GEL
1228128134 Erythromycin-Topical
50
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 30G TOP GEL
1228121722 Erythromycin-Topical
51
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228128103 Erythromycin-Topical
52
کپسول مگافن
MEGAFEN CAP
1228102622 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
53
قرص رمیفارم 8 میلی گرم
Remipharm 8 mg Tablet
1228097225 Galantamine
54
قرص رمیفارم 4 میلی گرم
Remipharm 4 mg Tablet
1228097218 Galantamine
55
قرص رمیفارم 12 میلی گرم
Remipharm 12 mg Tablet
1228097232 Galantamine
56
پماد زینک اکسید-مدیفارم 25%
ZINC OXIDE-MEDIPHARM 25% OINT
1228121708 Zinc Oxide
57
کرم ترتینوئین مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228157615 Tretinoin
58
قرص کوئه میند 200 میلی گرم
QUEMIND 200MG TAB
1228188756 Quetiapine
59
قرص کویمیند 150 میلی گرم
QUEMIND 150MG TAB
1228188763 Quetiapine
60
قرص کویمیند 100 میلی گرم
QUEMIND 100MG TAB
1228188787 Quetiapine
61
قرص موبیفارم 7.5 میلی گرم
MOBIPHARM 7.5MG TAB
1228157646 Meloxicam
62
قرص موبی فارم 15 میلی گرم
MOBIPHARM 15MG TAB
1228157653 Meloxicam
63
کپسول لانسوفارم 30 میلی گرم
LANSOPHARM 30MG CAP
1228177064 Lansoprazole
64
کپسول لانزوفارم 15 میلی گرم
LANSOPHARM 15MG CAP
1228177330 Lansoprazole
65
کپسول مایکومیس 100 میلی گرم
MYCOMISS 100MG CAP
1228207747 Itraconazole
66
کپسول نکسی فارم 20 میلی گرم
NEXIPHARM 20MG CAP
1228177354 Esomeprazole
67
کپسول سیمبالتین 20 میلی گرم
CYMBALTIN 20MG CAP
1228188817 Duloxetine
68
کپسول سیمبالتین 30 میلی گرم
CYMBALTIN 30MG CAP
1228188800 Duloxetine
69
کپسول سیمبالتین 60 میلی گرم
CYMBALTIN 60MG CAP
1228188794 Duloxetine
70
کپسول پانتوفارم 20 میلی گرم
PANTOPHARM 20MG CAP
1228186097 Pantoprazole
71
کپسول پنتوفارم 40 میلی گرم
PANTOPHARM 40MG CAP
1228186080 Pantoprazole
72
لوسیون مگاکورت 0.1% 20 میلی لیتر
MEGACORT 0.1% 20ML LOTION
1228157561 Mometasone
73
ژل موضعی روبوفن 5% 50 گرم
RUBOFEN 5% 50G TOP GEL
1228176838 Ibuprofen
74
کپسول کلیندافارم 300 میلی گرم
CLINDAPHARM® 300MG CAP
1228189371 Clindamycin
75
کپسول کلیندافارم 150 میلی گرم
CLINDAPHARM® 150MG CAP
1228189364 Clindamycin
76
محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
CLINDAPHARM® 1% 60ML SOLUTION
1228057861 Clindamycin
77
محلول کلیندافارم 1% 60 میلی لیتر
CLINDAPHARM® 1% 60ML SOLUTION
1228057861 Clindamycin
78
قرص بوپرنورفین/نالوکسون کیش مدیفارم 8/2 میلی گرم
BUPRENORPHINE/NALOXONE KISH MEDIPHARM 8/2MG TAB
1228200588 Buprenorphine+Naloxone
79
قرص بوپرنورفین/نالوکسون کیش مدیفارم 2/0.5 میلی گرم
BUPRENORPHINE/NALOXONE KISH MEDIPHARM 2/0.5MG TAB
1228192678 Buprenorphine+Naloxone
80
کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025%
Capsicin medipharm 0.025 Cream
1228072703 Capsicum
81
کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075%
Capsicin medipharm 0.075 Cream
1228072710 Capsicum
82
قرص دوبل بال
Double bull Tablet
990250 Paullinia cupana+Panax ginseng
83
پماد کالاندولا مدیفارم
Calendula Medipharm Ointment
990358 Calendula officinalis
84
پماد رزماری مدیفارم
Rosemarry Medipharm Ointment
990568 Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita
85
قرص روکشدار کارتيژن مکس®1500 م گ
CARTIGEN MAX® 1500 MG F.C Tab
980187 Glucosamine Preparation
86
کپسول كارتيژن 500 میلی گرم
CARTIGEN® 500MG Cap
980188 Glucosamine Preparation
87
کپسول نکسی فارم 40 میلی گرم
NEXIPHARM® 40MG CAP
1228177361 Esomeprazole
بازگشت به لیست شرکت ها