دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی کیش مدیفارم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TAB
1228098192 Zolpidem Tartrate
2
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TAB
1228098185 Zolpidem Tartrate
3
کپسول اورسوفورت 300 میلی گرم
URSO FORTE 300MG CAP
1228160554 Ursodeoxycholic Acid
4
کپسول اورسوفورت 250 میلی گرم
URSOFORTE 250MG CAP
1228157592 Ursodeoxycholic Acid
5
کرم واژینال تریپل سولفا-مدیفارم 78 گرم
TRIPLE SULFA-MEDIPHARM 78G VAG CREAM
1228119620 Triple Sulfa
6
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.05% 15G TOP GEL
1228128233 Tretinoin
7
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.025% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.025% 15G TOP GEL
1228128240 Tretinoin
8
قرص تادالافیل مدیفارم 20 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 20MG TAB
1228122453 Tadalafil
9
قرص تادالافیل مدیفارم 10 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 10MG TAB
1228122446 Tadalafil
10
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 50 میلی گرم
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 50MG FC TAB
1228109577 Sumatriptan Succinate
11
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 100 میلی گرم
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 100MG FC TAB
1228109584 Sumatriptan Succinate
12
کپسول سرترالین مدیفارم 50 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 50MG CAP
1228102660 Sertraline Hydrochloride
13
کپسول سرترالین مدیفارم 100 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 100MG CAP
1228102653 Sertraline Hydrochloride
14
کپسول اکسفارم 6 میلی گرم
EXEPHARM 6MG CAP
1228108945 Rivastigmine
15
کپسول اکسفارم 4.5 میلی گرم
EXEPHARM 4.5MG CAP
1228108976 Rivastigmine
16
کپسول اکسفارم 3 میلی گرم
EXEPHARM 3MG CAP
1228108969 Rivastigmine
17
کپسول اکسفارم 1.5 میلی گرم
EXEPHARM 1.5MG CAP
1228108952 Rivastigmine
18
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 3.8 لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 3.8L SOL
1228098536 Povidone-Iodine
19
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 250 میلی لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 250ML SOL
1228098550 Povidone-Iodine
20
ژل پیروکسیکام مدیفارم 0.5% 60 گرم
PIROXICAM MEDIPHARM 0.5% 60G GEL
1228118494 Piroxicam
21
کرم فنی توئین-مدیفارم 1% 30 گرم
PHENYTOIN -MEDIPHARM 1% 30G CREAM
1228128271 Phenytoin
22
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 600 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 600MG TAB
1228105777 Oxcarbazepine
23
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 300 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 300MG TAB
1228105760 Oxcarbazepine
24
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 150 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 150MG TAB
1228105838 Oxcarbazepine
25
کپسول مپرازون 20 میلی گرم
MEPRAZON 20MG CAP
1228109560 Omeprazole
26
پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G OINT
1228157578 Mometasone Furoate
27
کرم مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G CREAM
1228157622 Mometasone Furoate
28
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228126116 Minoxidil-Topical
29
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 5% 60ML TOP SOL
1228126123 Minoxidil-Topical
30
کرم کالامین-مدیفارم 8% 30 گرم
CALAMINE-MEDIPHARM 8% 30G CREAM
1228128165 Calamine
31
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
1228105814 Carvedilol
32
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
1228105807 Carvedilol
33
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
1228105791 Carvedilol
34
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.025%
CAPSAICIN -MEDIPHARM 0.025% CREAM
1228072703 Capsicum annuum
35
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.75%
CAPSAICIN -MEDIPHARM 0.075% CREAM
1228072710 Capsicum annuum
36
ژل آکنومیس 0.025/1.2%
ACNOMISS 1.2/0.025% GEL
1228135422 Clindamycin
37
کرم واژینال کلیندامایسین-مدیفارم 2% 40 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 2% 40G VAG CREAM
1228118500 Clindamycin
38
محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
CLINDET 60ML 1% SOLUTION
1228057861 Clindamycin
39
محلول کلیندافارم 1% 60 میلی لیتر
CLINDET 60ML 1% SOLUTION
1228057861 Clindamycin
40
ژل کلیندامایسین-مدیفارم 1% 15 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 1% 15G TOP GEL
1228126093 Clindamycin
41
کرم کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228128097 Clobetasol Propionate
42
پماد کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G OINT
1228157660 Clobetasol Propionate
43
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
1228117626 Clotrimazole
44
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
1228117633 Clotrimazole
45
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
1228128493 Clotrimazole
46
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
1228117640 Clotrimazole
47
کرم موضعی کتوکونازول-مدیفارم 2%
KETOCONAZOLE-MEDIPHARM 2% TOP CREAM
1228128530 Ketoconazole
48
ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
1228118937 Diclofenac
49
قرص فکسامین 120 میلی گرم
FEXAMIN 120MG TAB
1228102639 Fexofenadine Hydrochloride
50
قرص فکسامین 60 میلی گرم
FEXAMIN 60MG TAB
1228102646 Fexofenadine Hydrochloride
51
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB
1228105784 Ezetimibe
52
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 60ML TOP SOL
1228128110 Erythromycin(Topical)
53
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 30G TOP GEL
1228128134 Erythromycin(Topical)
54
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 30G TOP GEL
1228121722 Erythromycin(Topical)
55
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228128103 Erythromycin(Topical)
56
کپسول مگافن
MEGAFEN CAP
1228102622 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
57
قرص رمیفارم 8 میلی گرم
Remipharm 8 mg Tablet
1228097225 Galantamine Hydrobromide
58
قرص رمیفارم 4 میلی گرم
Remipharm 4 mg Tablet
1228097218 Galantamine Hydrobromide
59
قرص رمیفارم 12 میلی گرم
Remipharm 12 mg Tablet
1228097232 Galantamine Hydrobromide
60
پماد زینک اکسید-مدیفارم 25%
ZINC OXIDE-MEDIPHARM 25% OINT
1228121708 Zinc Oxide
61
کرم ترتینوئین مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228157615 Tretinoin
62
قرص کوئه میند 200 میلی گرم
QUEMIND 200MG TAB
1228188756 Quetiapine Fumarate
63
قرص کویمیند 150 میلی گرم
QUEMIND 150MG TAB
1228188763 Quetiapine Fumarate
64
قرص کویمیند 100 میلی گرم
QUEMIND 100MG TAB
1228188787 Quetiapine Fumarate
65
قرص موبیفارم 7.5 میلی گرم
MOBIPHARM 7.5MG TAB
1228157646 Meloxicam
66
قرص موبی فارم 15 میلی گرم
MOBIPHARM 15MG TAB
1228157653 Meloxicam
67
کپسول لانسوفارم 30 میلی گرم
LANSOPHARM 30MG CAP
1228177064 Lansoprazole
68
کپسول لانزوفارم 15 میلی گرم
LANSOPHARM 15MG CAP
1228177330 Lansoprazole
69
کپسول مایکومیس 100 میلی گرم
MYCOMISS 100MG CAP
1228207747 Itraconazole
70
کپسول نکسی فارم 20 میلی گرم
NEXIPHARM 20MG CAP
1228177354 Esomeprazole Magnesium
71
کپسول سیمبالتین 20 میلی گرم
CYMBALTIN 20MG CAP
1228188817 Duloxetine Hydrochloride
72
کپسول سیمبالتین 30 میلی گرم
CYMBALTIN 30MG CAP
1228188800 Duloxetine Hydrochloride
73
کپسول سیمبالتین 60 میلی گرم
CYMBALTIN 60MG CAP
1228188794 Duloxetine Hydrochloride
74
کپسول پانتوفارم 20 میلی گرم
PANTOPHARM 20MG CAP
1228186097 Pantoprazole
75
کپسول پنتوفارم 40 میلی گرم
PANTOPHARM 40MG CAP
1228186080 Pantoprazole
76
لوسیون مگاکورت 0.1% 20 میلی لیتر
MEGACORT 0.1% 20ML LOTION
1228157561 Mometasone Furoate
77
ژل موضعی روبوفن 5% 50 گرم
RUBOFEN 5% 50G TOP GEL
1228176838 Ibuprofen
78
کپسول کلیندافارم 300 میلی گرم
CLINDAPHARM® 300MG CAP
1228189371 Clindamycin
79
کپسول کلیندافارم 150 میلی گرم
CLINDAPHARM® 150MG CAP
1228189364 Clindamycin
80
محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
CLINDAPHARM® 1% 60ML SOLUTION
1228057861 Clindamycin
81
محلول کلیندافارم 1% 60 میلی لیتر
CLINDAPHARM® 1% 60ML SOLUTION
1228057861 Clindamycin
82
قرص بوپرنورفین/نالوکسون کیش مدیفارم 8/2 میلی گرم
BUPRENORPHINE/NALOXONE KISH MEDIPHARM 8/2MG TAB
1228200588 Buprenorphine+Naloxone
83
قرص بوپرنورفین/نالوکسون کیش مدیفارم 2/0.5 میلی گرم
BUPRENORPHINE/NALOXONE KISH MEDIPHARM 2/0.5MG TAB
1228192678 Buprenorphine+Naloxone
بازگشت به لیست شرکت ها