دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی کیش مدیفارم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TAB
1228098192 Zolpidem Tartrate
2
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TAB
1228098185 Zolpidem Tartrate
3
کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 300 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 300MG CAP
1228160554 Ursodeoxycholic Acid
4
کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 250MG CAP
1228157592 Ursodeoxycholic Acid
5
کرم واژینال تریپل سولفا-مدیفارم 78 گرم
TRIPLE SULFA-MEDIPHARM 78G VAG CREAM
1228119620 Triple Sulfa
6
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.05% 15G TOP GEL
1228128233 Tretinoin
7
ژل موضعی ترتینوئین-مدیفارم 0.025% 15 گرم
TRETINOIN-MEDIPHARM 0.025% 15G TOP GEL
1228128240 Tretinoin
8
قرص تادالافیل مدیفارم 20 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 20MG TAB
1228122453 Tadalafil
9
قرص تادالافیل مدیفارم 10 میلی گرم
TADALAFIL MEDIPHARM 10MG TAB
1228122446 Tadalafil
10
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 50 میلی گرم
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 50MG FC TAB
1228109577 Sumatriptan Succinate
11
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 100 میلی گرم
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 100MG FC TAB
1228109584 Sumatriptan Succinate
12
کپسول سرترالین مدیفارم 50 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 50MG CAP
1228102660 Sertraline Hydrochloride
13
کپسول سرترالین مدیفارم 100 میلی گرم
SERTRALINE MEDIPHARM 100MG CAP
1228102653 Sertraline Hydrochloride
14
کپسول اکسفارم 6 میلی گرم
EXEPHARM 6MG CAP
1228108945 Rivastigmine
15
کپسول اکسفارم 4.5 میلی گرم
EXEPHARM 4.5MG CAP
1228108976 Rivastigmine
16
کپسول اکسفارم 3 میلی گرم
EXEPHARM 3MG CAP
1228108969 Rivastigmine
17
کپسول اکسفارم 1.5 میلی گرم
EXEPHARM 1.5MG CAP
1228108952 Rivastigmine
18
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 3.8 لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 3.8L SOL
1228098536 Povidone-Iodine
19
محلول پوویدون آیوداین-مدیفارم 7.5% 250 میلی لیتر
POVIDONE IODINE-MEDIPHARM 7.5% 250ML SOL
1228098550 Povidone-Iodine
20
ژل پیروکسیکام مدیفارم 0.5% 60 گرم
PIROXICAM MEDIPHARM 0.5% 60G GEL
1228118494 Piroxicam
21
کرم فنی توئین-مدیفارم 1% 30 گرم
PHENYTOIN -MEDIPHARM 1% 30G CREAM
1228128271 Phenytoin
22
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 600 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 600MG TAB
1228105777 Oxcarbazepine
23
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 300 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 300MG TAB
1228105760 Oxcarbazepine
24
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 150 میلی گرم
OXCARBAZEPINE MEDIPHARM 150MG TAB
1228105838 Oxcarbazepine
25
کپسول امپرازول مدیفارم 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE MEDIPHARM 20MG CAP
1228109560 Omeprazole
26
پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G OINT
1228157578 Mometasone Furoate
27
کرم مگاکورت 0.1% 15 گرم
MEGACORT 0.1% 15G CREAM
1228157622 Mometasone Furoate
28
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228126116 Minoxidil(Topical)
29
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مدیفارم 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL -MEDIPHARM 5% 60ML TOP SOL
1228126123 Minoxidil(Topical)
30
کرم کالامین-مدیفارم 8% 30 گرم
CALAMINE-MEDIPHARM 8% 30G CREAM
1228128165 Calamine
31
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
1228105814 Carvedilol
32
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
1228105807 Carvedilol
33
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
1228105791 Carvedilol
34
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.025%
CAPSAICIN -MEDIPHARM 0.025% CREAM
1228072703 فلفل قرمز
35
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.75%
CAPSAICIN -MEDIPHARM 0.075% CREAM
1228072710 فلفل قرمز
36
ژل آکنومیس 0.025/1.2%
ACNOMISS 1.2/0.025% GEL
1228135422 Clindamycin
37
کرم واژینال کلیندامایسین-مدیفارم 2% 40 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 2% 40G VAG CREAM
1228118500 Clindamycin
38
محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
CLINDET 60ML 1% SOLUTION
1228057861 Clindamycin
39
ژل کلیندامایسین-مدیفارم 1% 15 گرم
CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 1% 15G TOP GEL
1228126093 Clindamycin
40
کرم کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228128097 Clobetasol Propionate
41
پماد کلوبتازول-مدیفارم 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL-MEDIPHARM 0.05% 15G OINT
1228157660 Clobetasol Propionate
42
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
1228117626 Clotrimazole
43
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
1228117633 Clotrimazole
44
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
1228128493 Clotrimazole
45
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
1228117640 Clotrimazole
46
کرم موضعی کتوکونازول-مدیفارم 2%
KETOCONAZOLE-MEDIPHARM 2% TOP CREAM
1228128530 Ketoconazole
47
ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
1228118937 Diclofenac
48
قرص فکسوفنادین مدیفارم 120 میلی گرم
FEXOFENADINE MEDIPHARM 120MG TAB
1228102639 Fexofenadine Hydrochloride
49
قرص فکسوفنادین مدیفارم 60 میلی گرم
FEXOFENADINE MEDIPHARM 60MG TAB
1228102646 Fexofenadine Hydrochloride
50
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB
1228105784 Ezetimibe
51
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 60ML TOP SOL
1228128110 Erythromycin(Topical)
52
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 4% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 4% 30G TOP GEL
1228128134 Erythromycin(Topical)
53
ژل موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 30 گرم
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 30G TOP GEL
1228121722 Erythromycin(Topical)
54
محلول موضعی اریترومایسین-مدیفارم 2% 60 میلی لیتر
ERYTHROMYCIN-MEDIPHARM 2% 60ML TOP SOL
1228128103 Erythromycin(Topical)
55
کپسول مگافن
MEGAFEN CAP
1228102622 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
56
قرص رمیفارم 8 میلی گرم
Remipharm 8 mg Tablet
1228097225 Galantamine Hydrobromide
57
قرص رمیفارم 4 میلی گرم
Remipharm 4 mg Tablet
1228097218 Galantamine Hydrobromide
58
قرص رمیفارم 12 میلی گرم
Remipharm 12 mg Tablet
1228097232 Galantamine Hydrobromide
59
پماد زینک اکسید-مدیفارم 25%
ZINC OXIDE-MEDIPHARM 25% OINT
1228121708 Zinc Oxide
60
کرم ترتینوئین مدیفارم 0.05% 15 گرم
TRETINOIN MEDIPHARM 0.05% 15G CREAM
1228157615 Tretinoin
بازگشت به لیست شرکت ها