دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تولید دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص تداسا 100 میلی گرم
TEDASA 100MG TAB
1228032967 Aspirin
2
شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم
DICLOFENAC T.D 100MG SUPP
1228128882 Diclofenac
3
شیاف ایندوساپ 100 میلی گرم
INDOSUPP 100MG SUPP
1228054563 Indomethacin
4
قرص ملوکسیکام تولیددارو 7.5 میلی گرم
MELOXICAM TOLIDDAROU 7.5MG TAB
1228131462 Meloxicam
5
قرص ملوکسیکام تولیددارو 15 میلی گرم
MELOXICAM TOLIDDAROU 15MG TAB
1228131479 Meloxicam
6
محلول استامینوفن تولیددارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN TOLIDDAROU 120MG/5ML 60ML SOL
1228111174 Acetaminophen
7
قطره استامینوفن تولید دارو
ACETAMINOPHEN TOLIDAROU DROP
1228045523 Acetaminophen
8
آمپول پنتازوسین تولید دارو 30 میلی گرم/1 میلی لیتر
PENTAZOCINE TOLIDDAROU 30MG/1ML AMP
1228051593 Pentazocine
9
سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم
AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP
1228130274 Azithromycin
10
کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم
AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP
1228127229 Azithromycin
11
آمپول ترامادول-تی دی 50 میلی گرم
TRAMADOL-TD 50MG/1ML AMP
1228051609 Tramadol
12
قرص سیپروکینول 250 میلی گرم
CIPROQUINOL 250MG TAB
1228043857 Ciprofloxacin
13
قرص سیپروکینول 500 میلی گرم
CIPROQUINOL 500MG TAB
1228047091 Ciprofloxacin
14
قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم
CLARITHROMYCIN T.D 500MG TAB
1228130083 Clarithromycin
15
قرص افلوکوئینول 200 میلی گرم
OFLOQUINOL 200MG TAB
1228108549 Ofloxacin
16
قرص افلوکوئینول 300 میلی گرم
OFLOQUINOL 300MG TAB
1228102127 Ofloxacin
17
قطره چشمی آکوا-درین 20%
AQUA-DRIN 20% 10ML OPH DROP
1228054037 Sulfacetamide
18
قطره چشمی آکوا-درین 20%
AQUA-DRIN 10% 10ML OPH DROP
1228054020 Sulfacetamide
19
کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 500میلی گرم
AMOXICILLIN TOLID DAROU 500MG CAP
1228080340 Amoxicillin
20
کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم
AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP
1228080357 Amoxicillin
21
قرص دیسیکلومین تولیددارو 10 میلی گرم
DICYCLOMINE TOLID DAROU 10MG TAB
1228041709 Dicyclomine Hydrochloride
22
الگزیر دیسیکلومین تولیددارو 10میلی گرم/5میلی لیتر
DICYCLOMINE TOLIDDAROU 10MG/5ML ELIXIR
1228112911 Dicyclomine Hydrochloride
23
آمپول سیکلومین 20 میلی گرم/2میلی لیتر
CYCLOMIN 20MG/2ML AMP
1228045677 Dicyclomine Hydrochloride
24
قرص تیدیپرام 20 میلی گرم
TIDIPRAM 20 MG TAB
1228044373 Citalopram
25
کپسول دپرسول 60 میلی گرم
DEPRESOL 60MG CAP
1228206023 Duloxetine Hydrochloride
26
کپسول دپرسول 20 میلی گرم
DEPRESOL 20MG CAP
1228206009 Duloxetine Hydrochloride
27
کپسول دپرسول 30 میلی گرم
DEPRESOL 30MG CAP
1228206016 Duloxetine Hydrochloride
28
قرص سرترالین تی دی 50 میلی گرم
SERTRALINE T.D 50MG TAB
1228044908 Sertraline
29
قرص سدارین 10 میلی گرم
SEDARIN 10MG TAB
1228052590 Oxazepam
30
قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم
MONTELUKAST T.D 10MG TAB
1228121616 Montelukast Sodium
31
قرص آملوتیدی 5 میلی گرم
AMLOTIDI 5MG TAB
1228043703 Amlodipine Besilate
32
کپسول لیپوسولوین 200 میلی گرم
LIPOSOLVIN 200MG CAP
1228197109 Fenofibrate
33
قرص پرانول 20 میلی گرم
PRANOL 20MG TAB
1228182228 Propranolol
34
قرص پرانول 40 میلی گرم
PRANOL 40MG TAB
1228038891 Propranolol
35
آمپول پرانول 1 میلی گرم
PRANOL 1MG/1ML AMP
1228051586 Propranolol
36
قرص پرانول 10 میلی گرم
PRANOL 10MG TAB
1228038884 Propranolol
37
قرص موکوسولوین 200 میلی گرم
MUCOSOLLVIN® 200mg Tab
1228211652 Acetylcysteine
38
الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
MUCOLIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR
1228112904 Bromhexine
39
آمپول موکولین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
MUCOLIN 4MG/2ML AMP
1228044137 Bromhexine
40
قرص موکولین 8 میلی گرم
MUCOLIN 8MG TAB
1228033032 Bromhexine
41
قطره خوراکی تیدوکاف 60میلی گرم/میلی لیتر
TIDOCAUGH 60MG/ML ORAL DROP
1228094460 Clobutinol Hydrochloride
42
قرص تیدوکاف 40 میلی گرم
TIDOCAUGH® 40MG TAB
1228112942 Clobutinol Hydrochloride
43
شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN TOLIDDAROU 15MG/5ML 60ML SYRUP
1228033025 Dextromethorphan
44
قطره خوراکی دکستوفان 60میلی گرم/15 میلی لیتر
DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP
1228033018 Dextromethorphan
45
شربت گایول 60 میلی لیتر
GAYOL 60ML SYRUP
1228032998 Guaifenesin
46
قطره بینی نفازولین تولیددارو 0.05% 10 میلی لیتر
NAPHAZOLINE TOLIDDAROU 0.05% 10ML NASAL DROP
1228112928 Naphazoline
47
اسکراب تولیدین 7.5% 3.8 لیتر
TOLIDINE 7.5% 3.8L SCRUB
1228050893 Povidone-Iodine
48
کرم سرتاکل 2% 15 گرم
SERTACOL 2% 15G CREAM
1228197116 Sertaconazole-Topical
49
قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم
CETIRIZINE T.D 10MG TAB
1228130090 Cetirizine Hydrochloride
50
آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید تولیددارو 20میلی گرم/1میلی لیتر
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE TOLIDDAROU 20MG/1ML AMP
1228056628 Hyoscine
51
کرم سورین 13.9% 30 گرم
SURIN 13.9% 30G CREAM
1228177422 Eflornithine-Topical
52
سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر
LAX-MEL 8% 240ML SUSP
1228078538 Magnesium Hydroxide
53
قرص ریزدرونات تولیددارو 35 میلی گرم
RISEDRONATE TOLID DAROU 35MG TAB
1228182235 Risedronate
54
قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم
ATENOLOL TOLID DAROU 100MG TAB
1228032950 Atenolol
55
قرص تیداتور 40 میلی گرم
TIDATOR 40MG TAB
1228045271 Atorvastatin Calcium
56
قرص تیداتور 20 میلی گرم
TIDATOR 20MG TAB
1228045264 Atorvastatin Calcium
57
قرص تیداتور 10 میلی گرم
TIDATOR 10MG TAB
1228045257 Atorvastatin Calcium
58
ساشه سی ویت
Sachet C Vit
166 Vitamin C
59
قرص وازونیدین 0.2 میلی گرم
VAZONIDIN 0.2MG TAB
1228041693 Clonidine
60
قرص دی پیریدامول تولیددارو 75 میلی گرم
DIPYRIDAMOLE TOLIDDAROU 75MG TAB
1228112973 Dipyridamole
61
قرص مدافنیل تولیددارو 100 میلی گرم
MODAFINIL TOLIDDAROU 100MG TAB
1228172694 Modafinil
62
قرص ایزورباید 5 میلی گرم
ISORBIDE 5MG TAB
1228041570 Isosorbide Dinitrate
63
قرص ایزوربید 10 میلی گرم
ISORBIDE 10MG TAB
1228041563 Isosorbide Dinitrate
64
قرص نیفیدیپین تولیددارو 10 میلی گرم
NIFEDIPINE TOLIDDAROU 10MG TAB
1228112959 Nifedipine
65
آمپول نالوکسان-تی دی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر
NALOXONE-TD 0.4MG/1ML AMP
1228053627 Naloxone Hydrochloride
66
ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
1228171857 Adapalene
67
قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم
PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB
1228206436 Pramipexole
68
قرص کلسيرادون
CALCIRADON Tab
980111 Calcium Supplements
69
قرص روکشدار کلسيم سيترات+ويتامين د3 توليد دارو 50
CALCIUM CITRATE+VITAMIN D3 50
980130 Calcium Supplements
70
شیاف بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم
BISACODYL TOLID DAROU 5MG SUPP
1228095689 Bisacodyl
71
شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم
BISACODYL TOLID DAROU 10MG SUPP
1228095672 Bisacodyl
72
قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم
BISACODYL TOLIDDAROU 5MG TAB
1228110894 Bisacodyl
73
شربت لاکتولز تولیددارو 10گرم/15میلی لیتر 240 میلی لیتر
LACTULOSE TOLIDDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP
1228098581 Lactulose
74
شربت رانیتیدین تولید دارو 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
RANITIDINE TOLIDAROU 75MG/5ML SYRUP
1228162800 Ranitidine
75
قرص رانیتیدین تولید دارو
RANITIDINE TOLIDAROU 300MG TAB
1228159442 Ranitidine
76
قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB
1228140815 Carnitine
77
قطره خوراکی دایمتین
DIMETIN ORAL DROP
1228035289 Dimeticone
78
آمپول تیدی کولین 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
TIDICHOLIN 250MG/2ML AMP
1228032974 Citicoline
79
قرص جینکو تیدی
Ginkgo T.D Tablet
1228022449 Ginkgo biloba
80
قرص ممانتین تی.دی 10 میلی گرم
MEMANTINE T.D 10MG TAB
1228121609 Memantine Hydrochloride
81
قرص آکسار
AXAR TAB
1228049385 ACA
82
قرص رلیکول
RELICOL TAB
1228074929 Adult cold
83
سوسپانسیون گاسترال
GASTRAL SUSP
1228035944 Aluminium MGS
84
قرص آلومینیوم ام جی اس تولیددارو
ALUMINIUM MGS TOLIDDAROU TAB
1228033001 Aluminium MGS
85
پماد سوختگی تولیددارو 30 گرم
BURN OINTMENT TOLIDARU 30G OINT
1228054013 Burn Ointment
86
پماد ویتامین آ+د تولید دارو 30 گرم
VITAMIN A+D TOLIDDAROU 30G OINT
1228112850 Vitamin A+D-Topical
87
شربت برونکوتیدی تی دی
Broncho T.D. Syrup
990664 Zataria multiflora Bosis
88
قرص فبوکسوستات تی.دی 40 میلی گرم
Febuxostat T.D 40mg Tab
1228231100 Febuxostat
89
قطره دی متیکس
Dimetix Drop
990043 Carum carvi
90
شربت تیدوسپان
Tidospan Syrup
990745 Hedera helix
91
پماد ترموراب 19 گرم
Thermorub 19g Ointment
990729 Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster
92
پماد ترموراب 38 گرم
Thermorub 38g Ointment
990730 Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster
93
استیک بینی دکونژستان
Deconjestant Inh. Stick
990676 Pinus sylvestris+Cinnamomum camphora+Menthol
94
شیاف لوبری تی دی
Lubri T.D. Suppository
990152 Ricinus communis
95
پماد کالندو تی دی
Calendu T.D Ointment
990354 Calendula officinalis
96
قرص ایزوپرین 10 میلی گرم
ISUPRINE 10MG TAB
1228054006 Isoxsuprine Hydrochloride
97
کپسول اورلیستات تولید دارو 60 میلی گرم
ORLISTAT TOLIDDAROU 60MG CAP
1228139130 Orlistat
98
کپسول اورلیستات تولید دارو 120 میلی گرم
ORLISTAT TOLIDAROU 120MG CAP
1228121623 Orlistat
99
ژل تیدی رز
Tidi rose Gel
990574 Rosmarinus officinalis
100
کپسول کورکومین
Curcumin Capsule
990039 Curcuma longa
101
شربت کوفکس 60 میلی لیتر
COUFEX 60ML SYRUP
1228032981 Expectorant
بازگشت به لیست شرکت ها