دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده134
2 شفایاب گستروارد کننده122
3 کویل دارووارد کننده89
4 جهان بهبودوارد کننده65
5 کاوش گستر دارووارد کننده47
6 اكتووروارد کننده46
7 ندای محياوارد کننده42
8 اکبریهوارد کننده34
9 زیست دارو درمان پارسوارد کننده33
10 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده29
11 اهران تجارتوارد کننده24
12 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده23
13 درمان یاب دارووارد کننده22
14 دایا طبوارد کننده21
15 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده20
16 نوونورد دیسک پارسوارد کننده16
17 اوین دارووارد کننده15
18 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده15
19 کی بی سیوارد کننده13
20 روژین دارووارد کننده13
21 کیمیا آرا هرموارد کننده12
22 درمان آراوارد کننده12
23 امید دارو سلامتوارد کننده12
24 کار و اندیشهوارد کننده9
25 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
26 كار و انديشهوارد کننده7
27 بازرگانی ریاحیوارد کننده7
28 بهبد دارووارد کننده7
29 راسن درمانوارد کننده7
30 جهان داروی پارسوارد کننده6
31 بهین پادوارد کننده5
32 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده5
33 نیک یار طبوارد کننده5
34 ساز دارو جوانوارد کننده5
35 آراموارد کننده5
36 آروین آرمان گستروارد کننده5
37 داریان سلامتوارد کننده5
38 ان بی اس کیشوارد کننده4
39 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده4
40 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
41 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده4
42 پوراطبوارد کننده4
43 مدلینکوارد کننده4
44 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده3
45 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
46 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
47 آپادانا تکوارد کننده3
48 نوشدارو طبوارد کننده3
49 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
50 آریا تک خاوروارد کننده2
51 دوستکاموارد کننده2
52 كاطاوارد کننده2
53 ایران ممكووارد کننده2
54 درمانگر سیناوارد کننده2
55 فارناک گستروارد کننده2
56 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده2
57 نوونورد دارووارد کننده2
58 مهیاردرمان گستروارد کننده1
59 لیان آساوارد کننده1
60 مکمل های غذایی حیاتی کارنوارد کننده1
61 نوشدارو طبوارد کننده1
62 نیک اختر آریاوارد کننده1
63 عسل داروی کیشوارد کننده1
64 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
65 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
66 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
67 خسرو مدیسا طبوارد کننده1
68 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
69 افق دارو پارسوارد کننده1
70 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
71 زیبا كار روزوارد کننده1
72 اکسیر مد پارسوارد کننده1
73 امید سلامتوارد کننده1
74 برسیان دارووارد کننده1
75 بهین دارو برتروارد کننده1
76 پرتو آشکاروارد کننده1
77 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
78 تچرا دارووارد کننده1
79 جابر طب پارسوارد کننده1
80 داریان تجارتوارد کننده1
81 رودوارد کننده1
82 سگال دارو مهروارد کننده1
83 سویرانوارد کننده1
84 سینا مد پارسوارد کننده1
85 فراسامهروارد کننده1
86 صدف دارو صباوارد کننده1
87 فارمیکووارد کننده1