دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده158
2 شفایاب گستروارد کننده146
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده94
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده61
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 اکبریهوارد کننده43
8 ندای محياوارد کننده43
9 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده42
10 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده39
11 امید دارو سلامتوارد کننده38
12 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
13 درمان یاب دارووارد کننده32
14 درمان آراوارد کننده31
15 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده30
16 اهران تجارتتولید کننده-واردکننده27
17 دایا طبوارد کننده24
18 بهبد دارووارد کننده23
19 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
20 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
21 نوونورد دیسک پارسوارد کننده18
22 اوین دارووارد کننده17
23 روژین داروتولید کننده-واردکننده17
24 کی بی سیوارد کننده16
25 داروسازی مداواوارد کننده15
26 پوراطبوارد کننده15
27 كار و انديشهوارد کننده13
28 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده12
29 بهستان بهداشتوارد کننده11
30 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
31 ساز دارو جوانوارد کننده9
32 آراموارد کننده9
33 کار و اندیشهوارد کننده9
34 بهین پادوارد کننده8
35 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
36 راسن درمانوارد کننده8
37 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
38 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده7
39 دارو درمان سپهرتولید کننده-واردکننده6
40 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
41 دوستکاموارد کننده6
42 نیک یار طبوارد کننده5
43 زیبا كار روزوارد کننده5
44 ان بی اس کیشوارد کننده5
45 آروین آرمان گسترتولید کننده-واردکننده5
46 گسترس میلاد پویاوارد کننده5
47 بهان دارو فایزوارد کننده5
48 ویرالیان گروهوارد کننده5
49 داریان سلامتوارد کننده5
50 علم فارمد گستروارد کننده5
51 نیکوتکوارد کننده4
52 کارآوران طب آسیاوارد کننده4
53 آرمان فارمد دارووارد کننده4
54 جهان داروی پارسوارد کننده4
55 مدلینکوارد کننده4
56 آتی فارمدوارد کننده4
57 یاس دارووارد کننده4
58 اریکه تجارت رسپیناوارد کننده4
59 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
60 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
61 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
62 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
63 آدونیس کیشتولید کننده-واردکننده3
64 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
65 اکسیر مد پارسوارد کننده3
66 نوشدارو طبوارد کننده3
67 آپادانا تکوارد کننده3
68 رسافارمدوارد کننده3
69 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
70 آیریانیکوارد کننده3
71 آریان سناءوارد کننده3
72 شفا سیفوارد کننده2
73 پرشیا ارس خاورمیانهوارد کننده2
74 پوبروارد کننده2
75 فردای سبز ایرانیانوارد کننده2
76 افق دارو پارسوارد کننده2
77 نوونورد دارووارد کننده2
78 صدف دارو صباوارد کننده2
79 تچرا دارووارد کننده2
80 سویرانوارد کننده2
81 سینا مد پارسوارد کننده2
82 اس ام بی پارسوارد کننده2
83 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
84 پارس بهروزان جموارد کننده2
85 سلامت گستر آرتیمانوارد کننده2
86 آریاتن ورز پویاوارد کننده2
87 فارناک گستروارد کننده2
88 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
89 كاطاوارد کننده2
90 ایران ممكووارد کننده2
91 درمانگر سیناوارد کننده2
92 برسیان دارووارد کننده2
93 پاریز نواوارد کننده2
94 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
95 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده2
96 آریا تک خاورتولید کننده-واردکننده2
97 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
98 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
99 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
100 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
101 سلامت سازان پارساتولید کننده-واردکننده1
102 مکمل های غذایی حیاتی کارنتولید کننده-واردکننده1
103 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
104 پرتو آشکاروارد کننده1
105 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
106 بهین دارو برتروارد کننده1
107 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
108 امید سلامتوارد کننده1
109 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
110 سی تو آراد پارسوارد کننده1
111 دارو پردیس پخش ایرانیانوارد کننده1
112 شهاب درمانوارد کننده1
113 آذر مهر طبوارد کننده1
114 آسمان داروی پارسوارد کننده1
115 وانا دارو گستروارد کننده1
116 یاسین داروی فارسوارد کننده1
117 دارو پژوه جابروارد کننده1
118 گلپادوارد کننده1
119 ماهتاب کیشوارد کننده1
120 هفت روز تجارت تهرانوارد کننده1
121 کیش سایانوارد کننده1
122 جابر طب پارسوارد کننده1
123 داریان تجارتوارد کننده1
124 رودوارد کننده1
125 سگال دارو مهروارد کننده1
126 فارمیکووارد کننده1
127 فراسامهروارد کننده1
128 مهیاردرمان گستروارد کننده1
129 ویتابیوتکس تهرانوارد کننده1
130 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده1
131 گیتی سلامت آریاوارد کننده1
132 لیان آساوارد کننده1
133 توسعه سلامت سبز آسیاوارد کننده1
134 تهران میلاد پرنیاوارد کننده1