دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده156
2 شفایاب گستروارد کننده143
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده93
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده60
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 اکبریهوارد کننده43
8 ندای محياوارد کننده43
9 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده42
10 امید دارو سلامتوارد کننده38
11 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
12 درمان یاب دارووارد کننده32
13 درمان آراوارد کننده31
14 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده29
15 اهران تجارتتولید کننده-واردکننده27
16 دایا طبوارد کننده24
17 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده24
18 بهبد دارووارد کننده23
19 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
20 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
21 نوونورد دیسک پارسوارد کننده18
22 روژین دارووارد کننده17
23 اوین دارووارد کننده17
24 کی بی سیوارد کننده16
25 داروسازی مداواوارد کننده15
26 پوراطبوارد کننده13
27 كار و انديشهوارد کننده13
28 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده12
29 بهستان بهداشتوارد کننده10
30 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
31 ساز دارو جوانوارد کننده9
32 آراموارد کننده9
33 کار و اندیشهوارد کننده9
34 بهین پادوارد کننده8
35 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
36 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
37 راسن درمانوارد کننده7
38 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده7
39 دارو درمان سپهرتولید کننده-واردکننده6
40 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
41 دوستکاموارد کننده6
42 زیبا كار روزوارد کننده5
43 ان بی اس کیشوارد کننده5
44 نیک یار طبوارد کننده5
45 آروین آرمان گسترتولید کننده-واردکننده5
46 ویرالیان گروهوارد کننده5
47 داریان سلامتوارد کننده5
48 بهان دارو فایزوارد کننده5
49 جهان داروی پارسوارد کننده5
50 علم فارمد گستروارد کننده5
51 آرمان فارمد دارووارد کننده4
52 آتی فارمدوارد کننده4
53 نیکوتکوارد کننده4
54 مدلینکوارد کننده4
55 یاس دارووارد کننده4
56 اریکه تجارت رسپیناوارد کننده4
57 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
58 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
59 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
60 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
61 نوشدارو طبوارد کننده3
62 آپادانا تکوارد کننده3
63 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
64 اکسیر مد پارسوارد کننده3
65 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
66 آریان سناءوارد کننده3
67 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده3
68 فردای سبز ایرانیانوارد کننده2
69 شفا سیفوارد کننده2
70 آیریانیکوارد کننده2
71 اس ام بی پارسوارد کننده2
72 پارس بهروزان جموارد کننده2
73 صدف دارو صباوارد کننده2
74 پرشیا ارس خاورمیانهوارد کننده2
75 پوبروارد کننده2
76 سویرانوارد کننده2
77 سینا مد پارسوارد کننده2
78 نوونورد دارووارد کننده2
79 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
80 گسترس میلاد پویاوارد کننده2
81 برسیان دارووارد کننده2
82 پاریز نواوارد کننده2
83 تچرا دارووارد کننده2
84 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
85 كاطاوارد کننده2
86 ایران ممكووارد کننده2
87 درمانگر سیناوارد کننده2
88 افق دارو پارسوارد کننده2
89 فارناک گستروارد کننده2
90 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
91 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده2
92 آریا تک خاورتولید کننده-واردکننده2
93 سلامت سازان پارساتولید کننده-واردکننده1
94 مکمل های غذایی حیاتی کارنتولید کننده-واردکننده1
95 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
96 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
97 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
98 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
99 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
100 آدونیس کیشتولید کننده-واردکننده1
101 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
102 جابر طب پارسوارد کننده1
103 پرتو آشکاروارد کننده1
104 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
105 بهین دارو برتروارد کننده1
106 امید سلامتوارد کننده1
107 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
108 هفت روز تجارت تهرانوارد کننده1
109 آسمان داروی پارسوارد کننده1
110 وانا دارو گستروارد کننده1
111 یاسین داروی فارسوارد کننده1
112 دارو پژوه جابروارد کننده1
113 دارو پردیس پخش ایرانیانوارد کننده1
114 سی تو آراد پارسوارد کننده1
115 ماهتاب کیشوارد کننده1
116 فراسامهروارد کننده1
117 داریان تجارتوارد کننده1
118 رودوارد کننده1
119 سگال دارو مهروارد کننده1
120 توسعه سلامت سبز آسیاوارد کننده1
121 تهران میلاد پرنیاوارد کننده1
122 فارمیکووارد کننده1
123 مهیاردرمان گستروارد کننده1
124 شهاب درمانوارد کننده1
125 آذر مهر طبوارد کننده1
126 ویتابیوتکس تهرانوارد کننده1
127 گیتی سلامت آریاوارد کننده1
128 لیان آساوارد کننده1