دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده173
2 شفایاب گستروارد کننده149
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده97
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده64
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 اکبریهوارد کننده44
8 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده44
9 ندای محياوارد کننده43
10 اوین دارووارد کننده40
11 امید دارو سلامتوارد کننده39
12 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده38
13 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
14 درمان یاب دارووارد کننده34
15 درمان آراوارد کننده33
16 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده30
17 اهران تجارتتولید کننده-واردکننده30
18 بهبد دارووارد کننده25
19 دایا طبوارد کننده24
20 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
21 روژین داروتولید کننده-واردکننده19
22 نوونورد دیسک پارسوارد کننده19
23 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
24 کی بی سیوارد کننده16
25 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده15
26 داروسازی مداواوارد کننده15
27 پوراطبوارد کننده15
28 كار و انديشهوارد کننده13
29 بهستان بهداشتوارد کننده11
30 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
31 ساز دارو جوانوارد کننده9
32 آراموارد کننده9
33 کار و اندیشهوارد کننده9
34 راسن درمانوارد کننده8
35 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده8
36 دوستکاموارد کننده8
37 بهین پادوارد کننده8
38 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
39 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
40 ان بی اس کیشوارد کننده6
41 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
42 دارو درمان سپهرتولید کننده-واردکننده6
43 آروین آرمان گسترتولید کننده-واردکننده5
44 نیک یار طبوارد کننده5
45 زیبا كار روزوارد کننده5
46 بهان دارو فایزوارد کننده5
47 ویرالیان گروهوارد کننده5
48 گسترس میلاد پویاوارد کننده5
49 داریان سلامتوارد کننده5
50 علم فارمد گستروارد کننده5
51 جهان داروی پارسوارد کننده4
52 نیکوتکوارد کننده4
53 کارآوران طب آسیاوارد کننده4
54 مدلینکوارد کننده4
55 آرمان فارمد دارووارد کننده4
56 آتی فارمدوارد کننده4
57 یاس دارووارد کننده4
58 اریکه تجارت رسپیناوارد کننده4
59 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
60 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
61 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
62 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
63 اکسیر مد پارستولید کننده-واردکننده3
64 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده3
65 آدونیس کیشتولید کننده-واردکننده3
66 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
67 پرشیا ایده پارسوارد کننده3
68 تچرا دارووارد کننده3
69 نوشدارو طبوارد کننده3
70 آپادانا تکوارد کننده3
71 رسافارمدوارد کننده3
72 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
73 پیشگام مدیریت درمانوارد کننده3
74 جلال آراوارد کننده3
75 آریان سناءوارد کننده3
76 صدف دارو صباوارد کننده3
77 آیریانیکوارد کننده3
78 اس ام بی پارسوارد کننده2
79 شفا سیفوارد کننده2
80 فردای سبز ایرانیانوارد کننده2
81 پرشیا ارس خاورمیانهوارد کننده2
82 پوبروارد کننده2
83 افق دارو پارسوارد کننده2
84 نوونورد دارووارد کننده2
85 سویرانوارد کننده2
86 سینا مد پارسوارد کننده2
87 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
88 یاسین داروی فارسوارد کننده2
89 تیما پخش آریاوارد کننده2
90 پارس بهروزان جموارد کننده2
91 سلامت گستر آرتیمانوارد کننده2
92 آریاتن ورز پویاوارد کننده2
93 فارناک گستروارد کننده2
94 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
95 كاطاوارد کننده2
96 ایران ممكووارد کننده2
97 درمانگر سیناوارد کننده2
98 پاریز نواوارد کننده2
99 برسیان دارووارد کننده2
100 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
101 آسمان داروی پارستولید کننده-واردکننده1
102 سلامت سازان پارساتولید کننده-واردکننده1
103 مکمل های غذایی حیاتی کارنتولید کننده-واردکننده1
104 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
105 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
106 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
107 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
108 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
109 بهین دارو برتروارد کننده1
110 پرتو آشکاروارد کننده1
111 جابر طب پارسوارد کننده1
112 امید سلامتوارد کننده1
113 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
114 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
115 سی تو آراد پارسوارد کننده1
116 دارو پردیس پخش ایرانیانوارد کننده1
117 ماهتاب کیشوارد کننده1
118 شهاب درمانوارد کننده1
119 آذر مهر طبوارد کننده1
120 دارو پژوه جابروارد کننده1
121 گلپادوارد کننده1
122 هفت روز تجارت تهرانوارد کننده1
123 کیش سایانوارد کننده1
124 فرنوش دارو طبوارد کننده1
125 وانا دارو گستروارد کننده1
126 فراسامهروارد کننده1
127 داریان تجارتوارد کننده1
128 رودوارد کننده1
129 سگال دارو مهروارد کننده1
130 فارمیکووارد کننده1
131 مهیاردرمان گستروارد کننده1
132 توسعه سلامت سبز آسیاوارد کننده1
133 تهران میلاد پرنیاوارد کننده1
134 ویتابیوتکس تهرانوارد کننده1
135 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده1
136 گیتی سلامت آریاوارد کننده1
137 لیان آساوارد کننده1