دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده156
2 شفایاب گستروارد کننده141
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده93
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده59
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 ندای محياوارد کننده44
8 اکبریهوارد کننده43
9 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده42
10 امید دارو سلامتوارد کننده38
11 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
12 درمان آراوارد کننده31
13 درمان یاب دارووارد کننده28
14 اهران تجارتوارد کننده25
15 بهبد دارووارد کننده23
16 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
17 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده22
18 دایا طبوارد کننده22
19 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده20
20 نوونورد دیسک پارسوارد کننده18
21 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
22 اوین دارووارد کننده17
23 روژین دارووارد کننده17
24 کی بی سیوارد کننده16
25 داروسازی مداواوارد کننده15
26 كار و انديشهوارد کننده13
27 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده12
28 پوراطبوارد کننده10
29 کار و اندیشهوارد کننده9
30 ساز دارو جوانوارد کننده9
31 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
32 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
33 بهین پادوارد کننده8
34 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
35 راسن درمانوارد کننده7
36 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده7
37 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
38 دوستکاموارد کننده6
39 جهان داروی پارسوارد کننده6
40 بهان دارو فایزوارد کننده5
41 ویرالیان گروهوارد کننده5
42 آروین آرمان گستروارد کننده5
43 ان بی اس کیشوارد کننده5
44 داریان سلامتوارد کننده5
45 آراموارد کننده5
46 نیک یار طبوارد کننده5
47 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
48 آتی فارمدوارد کننده4
49 مدلینکوارد کننده4
50 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده3
51 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
52 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
53 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
54 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
55 آپادانا تکوارد کننده3
56 نوشدارو طبوارد کننده3
57 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
58 برسیان دارووارد کننده2
59 آریا تک خاوروارد کننده2
60 پاریز نواوارد کننده2
61 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
62 كاطاوارد کننده2
63 ایران ممكووارد کننده2
64 درمانگر سیناوارد کننده2
65 فارناک گستروارد کننده2
66 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
67 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده2
68 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
69 پارس بهروزان جموارد کننده2
70 اس ام بی پارسوارد کننده2
71 نوونورد دارووارد کننده2
72 بهستان بهداشتوارد کننده2
73 صدف دارو صباوارد کننده2
74 تچرا دارووارد کننده2
75 سویرانوارد کننده2
76 سینا مد پارسوارد کننده2
77 جابر طب پارسوارد کننده1
78 فارمیکووارد کننده1
79 فراسامهروارد کننده1
80 پوبروارد کننده1
81 مهیاردرمان گستروارد کننده1
82 لیان آساوارد کننده1
83 مکمل های غذایی حیاتی کارنوارد کننده1
84 نیک اختر آریاوارد کننده1
85 شفا سیفوارد کننده1
86 شهاب درمانوارد کننده1
87 آذر مهر طبوارد کننده1
88 آسمان داروی پارسوارد کننده1
89 یاسین داروی فارسوارد کننده1
90 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
91 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
92 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
93 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
94 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
95 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
96 افق دارو پارسوارد کننده1
97 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
98 زیبا كار روزوارد کننده1
99 پرتو آشکاروارد کننده1
100 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
101 بهین دارو برتروارد کننده1
102 داریان تجارتوارد کننده1
103 رودوارد کننده1
104 سگال دارو مهروارد کننده1
105 اکسیر مد پارسوارد کننده1
106 امید سلامتوارد کننده1