دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده151
2 شفایاب گستروارد کننده137
3 کویل داروتولید کننده-واردکننده92
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده55
6 کاوش گستر دارووارد کننده47
7 ندای محياوارد کننده42
8 اکبریهوارد کننده40
9 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
10 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده33
11 درمان آراوارد کننده28
12 درمان یاب دارووارد کننده27
13 اهران تجارتوارد کننده25
14 امید دارو سلامتوارد کننده23
15 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده22
16 دایا طبوارد کننده22
17 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده20
18 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده17
19 بهبد دارووارد کننده17
20 نوونورد دیسک پارسوارد کننده17
21 روژین دارووارد کننده16
22 کی بی سیوارد کننده16
23 اوین دارووارد کننده16
24 داروسازی مداواوارد کننده15
25 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده15
26 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
27 کار و اندیشهوارد کننده9
28 ساز دارو جوانوارد کننده8
29 كار و انديشهوارد کننده8
30 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
31 بهین پادوارد کننده7
32 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده7
33 راسن درمانوارد کننده7
34 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده7
35 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
36 جهان داروی پارسوارد کننده6
37 بهان دارو فایزوارد کننده5
38 ویرالیان گروهوارد کننده5
39 پوراطبوارد کننده5
40 ان بی اس کیشوارد کننده5
41 آروین آرمان گستروارد کننده5
42 داریان سلامتوارد کننده5
43 نیک یار طبوارد کننده5
44 آراموارد کننده5
45 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
46 مدلینکوارد کننده4
47 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده3
48 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده3
49 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
50 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
51 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
52 آپادانا تکوارد کننده3
53 نوشدارو طبوارد کننده3
54 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
55 آریا تک خاوروارد کننده2
56 دوستکاموارد کننده2
57 برسیان دارووارد کننده2
58 پاریز نواوارد کننده2
59 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
60 كاطاوارد کننده2
61 ایران ممكووارد کننده2
62 درمانگر سیناوارد کننده2
63 فارناک گستروارد کننده2
64 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
65 پارس بهروزان جموارد کننده2
66 آتی فارمدوارد کننده2
67 نوونورد دارووارد کننده2
68 بهستان بهداشتوارد کننده2
69 سویرانوارد کننده2
70 سینا مد پارسوارد کننده2
71 مهیاردرمان گستروارد کننده1
72 فراسامهروارد کننده1
73 صدف دارو صباوارد کننده1
74 فارمیکووارد کننده1
75 پوبروارد کننده1
76 شفا سیفوارد کننده1
77 عسل داروی کیشوارد کننده1
78 لیان آساوارد کننده1
79 مکمل های غذایی حیاتی کارنوارد کننده1
80 نیک اختر آریاوارد کننده1
81 آذر مهر طبوارد کننده1
82 اس ام بی پارسوارد کننده1
83 شهاب درمانوارد کننده1
84 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده1
85 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
86 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
87 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
88 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
89 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
90 افق دارو پارسوارد کننده1
91 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
92 زیبا كار روزوارد کننده1
93 پرتو آشکاروارد کننده1
94 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
95 تچرا دارووارد کننده1
96 جابر طب پارسوارد کننده1
97 داریان تجارتوارد کننده1
98 رودوارد کننده1
99 سگال دارو مهروارد کننده1
100 بهین دارو برتروارد کننده1
101 اکسیر مد پارسوارد کننده1
102 امید سلامتوارد کننده1