دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده156
2 شفایاب گستروارد کننده145
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده94
4 جهان بهبودوارد کننده71
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده60
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 اکبریهوارد کننده43
8 ندای محياوارد کننده43
9 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده42
10 امید دارو سلامتوارد کننده38
11 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
12 درمان یاب دارووارد کننده32
13 درمان آراوارد کننده31
14 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده30
15 اهران تجارتتولید کننده-واردکننده27
16 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده26
17 دایا طبوارد کننده24
18 بهبد دارووارد کننده23
19 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
20 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
21 نوونورد دیسک پارسوارد کننده18
22 روژین دارووارد کننده17
23 اوین دارووارد کننده17
24 کی بی سیوارد کننده16
25 داروسازی مداواوارد کننده15
26 پوراطبوارد کننده15
27 كار و انديشهوارد کننده13
28 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده12
29 بهستان بهداشتوارد کننده11
30 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
31 ساز دارو جوانوارد کننده9
32 آراموارد کننده9
33 کار و اندیشهوارد کننده9
34 بهین پادوارد کننده8
35 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
36 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
37 راسن درمانوارد کننده7
38 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده7
39 دارو درمان سپهرتولید کننده-واردکننده6
40 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
41 دوستکاموارد کننده6
42 زیبا كار روزوارد کننده5
43 ان بی اس کیشوارد کننده5
44 نیک یار طبوارد کننده5
45 آروین آرمان گسترتولید کننده-واردکننده5
46 بهان دارو فایزوارد کننده5
47 ویرالیان گروهوارد کننده5
48 داریان سلامتوارد کننده5
49 علم فارمد گستروارد کننده5
50 جهان داروی پارسوارد کننده4
51 نیکوتکوارد کننده4
52 کارآوران طب آسیاوارد کننده4
53 مدلینکوارد کننده4
54 آرمان فارمد دارووارد کننده4
55 یاس دارووارد کننده4
56 اریکه تجارت رسپیناوارد کننده4
57 آتی فارمدوارد کننده4
58 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
59 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
60 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
61 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
62 آدونیس کیشتولید کننده-واردکننده3
63 نوشدارو طبوارد کننده3
64 آپادانا تکوارد کننده3
65 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
66 اکسیر مد پارسوارد کننده3
67 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
68 آریان سناءوارد کننده3
69 افق دارو پارسوارد کننده2
70 نوونورد دارووارد کننده2
71 صدف دارو صباوارد کننده2
72 سویرانوارد کننده2
73 سینا مد پارسوارد کننده2
74 آیریانیکوارد کننده2
75 اس ام بی پارسوارد کننده2
76 شفا سیفوارد کننده2
77 فردای سبز ایرانیانوارد کننده2
78 پرشیا ارس خاورمیانهوارد کننده2
79 پوبروارد کننده2
80 پارس بهروزان جموارد کننده2
81 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
82 گسترس میلاد پویاوارد کننده2
83 آریاتن ورز پویاوارد کننده2
84 برسیان دارووارد کننده2
85 پاریز نواوارد کننده2
86 تچرا دارووارد کننده2
87 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
88 كاطاوارد کننده2
89 ایران ممكووارد کننده2
90 درمانگر سیناوارد کننده2
91 فارناک گستروارد کننده2
92 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
93 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده2
94 آریا تک خاورتولید کننده-واردکننده2
95 سلامت سازان پارساتولید کننده-واردکننده1
96 مکمل های غذایی حیاتی کارنتولید کننده-واردکننده1
97 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
98 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
99 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده1
100 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
101 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
102 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
103 جابر طب پارسوارد کننده1
104 پرتو آشکاروارد کننده1
105 پرشیا ایده پارسوارد کننده1
106 بهین دارو برتروارد کننده1
107 امید سلامتوارد کننده1
108 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
109 سی تو آراد پارسوارد کننده1
110 هفت روز تجارت تهرانوارد کننده1
111 دارو پردیس پخش ایرانیانوارد کننده1
112 ماهتاب کیشوارد کننده1
113 شهاب درمانوارد کننده1
114 آذر مهر طبوارد کننده1
115 آسمان داروی پارسوارد کننده1
116 وانا دارو گستروارد کننده1
117 یاسین داروی فارسوارد کننده1
118 دارو پژوه جابروارد کننده1
119 توسعه سلامت سبز آسیاوارد کننده1
120 تهران میلاد پرنیاوارد کننده1
121 ویتابیوتکس تهرانوارد کننده1
122 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده1
123 گیتی سلامت آریاوارد کننده1
124 لیان آساوارد کننده1
125 فراسامهروارد کننده1
126 داریان تجارتوارد کننده1
127 رودوارد کننده1
128 سگال دارو مهروارد کننده1
129 فارمیکووارد کننده1
130 مهیاردرمان گستروارد کننده1