دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
ردیف نام شرکتفعالیتتعداد اقلام وارداتیلیست داروها
1 بهستان دارووارد کننده173
2 شفایاب گستروارد کننده149
3 کوبل داروتولید کننده-واردکننده98
4 جهان بهبودوارد کننده70
5 داروسازی اکتوورکوتولید کننده-واردکننده65
6 کاوش گستر دارووارد کننده50
7 بازرگانی تدبیرکالای جموارد کننده46
8 گسترش بازرگانی دارو درمان پارسوارد کننده44
9 اکبریهوارد کننده44
10 ندای محياوارد کننده43
11 اوین دارووارد کننده40
12 امید دارو سلامتوارد کننده40
13 شرکتهای فوریتی-تک نسخه ایوارد کننده39
14 زیست دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده37
15 درمان یاب دارووارد کننده34
16 گسترش بازرگاني داروپخشوارد کننده30
17 درمان آراوارد کننده30
18 اهران تجارتتولید کننده-واردکننده29
19 دارو درمان سپهرتولید کننده-واردکننده27
20 بهبد دارووارد کننده27
21 حکیمان طب کاروارد کننده25
22 دایا طبوارد کننده24
23 داروسازی بهستان تولیدتولید کننده-واردکننده22
24 روژین داروتولید کننده-واردکننده20
25 نوونورد دیسک پارسوارد کننده19
26 داروسازی کیمیا آرا هرمتولید کننده-واردکننده18
27 کی بی سیوارد کننده16
28 داروسازی مداواوارد کننده15
29 پوراطبوارد کننده15
30 كار و انديشهوارد کننده13
31 بهستان بهداشتوارد کننده11
32 شیمي درمانی سبحانوارد کننده9
33 ساز دارو جوانوارد کننده9
34 آراموارد کننده9
35 کار و اندیشهوارد کننده9
36 بهین پادوارد کننده8
37 بازرگانی ریاحیوارد کننده8
38 دوستکاموارد کننده8
39 داروسازی کوشان فارمدتولید کننده-واردکننده8
40 راسن درمانوارد کننده8
41 فراورده های ضد سرطان خوارزمیوارد کننده8
42 داروسازی ثامنتولید کننده-واردکننده6
43 ان بی اس کیشوارد کننده6
44 نیک یار طبوارد کننده5
45 زیبا كار روزوارد کننده5
46 آروین آرمان گسترتولید کننده-واردکننده5
47 بهان دارو فایزوارد کننده5
48 ویرالیان گروهوارد کننده5
49 داریان سلامتوارد کننده5
50 علم فارمد گستروارد کننده5
51 نیکوتکوارد کننده4
52 کارآوران طب آسیاوارد کننده4
53 جهان داروی پارسوارد کننده4
54 مدلینکوارد کننده4
55 آرمان فارمد دارووارد کننده4
56 آتی فارمدوارد کننده4
57 یاس دارووارد کننده4
58 اریکه تجارت رسپیناوارد کننده4
59 داروسازی کیش مدیفارمتولید کننده-واردکننده4
60 داروسازی اکسیرتولید کننده-واردکننده3
61 داروسازی داناتولید کننده-واردکننده3
62 داروسازی ایده گستر درمانتولید کننده-واردکننده3
63 اکسیر مد پارستولید کننده-واردکننده3
64 آدونیس کیشتولید کننده-واردکننده3
65 داروسازی رویان داروتولید کننده-واردکننده3
66 رادین بهبود آسیاوارد کننده3
67 نوشدارو طبوارد کننده3
68 آپادانا تکوارد کننده3
69 گسترس میلاد پویاوارد کننده3
70 رسافارمدوارد کننده3
71 آیریانیکوارد کننده3
72 بازرگانی سها کیشوارد کننده3
73 پیشگام مدیریت درمانوارد کننده3
74 جلال آراوارد کننده3
75 آریان سناءوارد کننده3
76 صدف دارو صباوارد کننده3
77 پرشیا ایده پارسوارد کننده3
78 تچرا دارووارد کننده3
79 سویرانوارد کننده2
80 سینا مد پارسوارد کننده2
81 نوونورد دارووارد کننده2
82 شفا سیفوارد کننده2
83 پرشیا ارس خاورمیانهوارد کننده2
84 پوبروارد کننده2
85 فردای سبز ایرانیانوارد کننده2
86 تیما پخش آریاوارد کننده2
87 اس ام بی پارسوارد کننده2
88 کیمیا سلامت ایرانیانوارد کننده2
89 پارس بهروزان جموارد کننده2
90 سلامت گستر آرتیمانوارد کننده2
91 آریاتن ورز پویاوارد کننده2
92 یاسین داروی فارسوارد کننده2
93 فارناک گستروارد کننده2
94 خسرو مدیسا طبوارد کننده2
95 كاطاوارد کننده2
96 ایران ممكووارد کننده2
97 درمانگر سیناوارد کننده2
98 برسیان دارووارد کننده2
99 پاریز نواوارد کننده2
100 افق دارو پارسوارد کننده2
101 Other-سایرتولید کننده-واردکننده2
102 داروسازی دارو درمان پارستولید کننده-واردکننده2
103 داروسازی البرز داروتولید کننده-واردکننده1
104 داروسازی تدا_تدارکات درمان التیامتولید کننده-واردکننده1
105 داروسازی کیمیداروتولید کننده-واردکننده1
106 داروسازی روناک داروتولید کننده-واردکننده1
107 سلامت سازان پارساتولید کننده-واردکننده1
108 مکمل های غذایی حیاتی کارنتولید کننده-واردکننده1
109 آسمان داروی پارستولید کننده-واردکننده1
110 اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)وارد کننده1
111 پرتو آشکاروارد کننده1
112 بهین دارو برتروارد کننده1
113 امید سلامتوارد کننده1
114 بهبود نگاه میلاد 2وارد کننده1
115 دارو پژوه جابروارد کننده1
116 گلپادوارد کننده1
117 هفت روز تجارت تهرانوارد کننده1
118 کیش سایانوارد کننده1
119 دارو پردیس پخش ایرانیانوارد کننده1
120 ماهتاب کیشوارد کننده1
121 سی تو آراد پارسوارد کننده1
122 شهاب درمانوارد کننده1
123 آذر مهر طبوارد کننده1
124 فراطب آیینوارد کننده1
125 فرنوش دارو طبوارد کننده1
126 وانا دارو گستروارد کننده1
127 ویتابیوتکس تهرانوارد کننده1
128 کیش ویتامین کلاب نوترییشنوارد کننده1
129 گیتی سلامت آریاوارد کننده1
130 لیان آساوارد کننده1
131 توسعه سلامت سبز آسیاوارد کننده1
132 تهران میلاد پرنیاوارد کننده1
133 جابر طب پارسوارد کننده1
134 داریان تجارتوارد کننده1
135 رودوارد کننده1
136 سگال دارو مهروارد کننده1
137 فارمیکووارد کننده1
138 فراسامهروارد کننده1
139 مهیاردرمان گستروارد کننده1