محصولات شرکت روژین دارو

محصولات شرکت روژین دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
GONAL-F Injection,Powder 75 IU vial [پودر قابل تزریق گونال-اف 75واحد] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa
FLUDARA Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق فلودرا 50میلی گرم] GENZYME Fludarabine
TRINITROSAN Injection 5 mg/ml,1 ml [آمپول تری نیتروسان 5میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] MERCK KGaA Nitroglycerin
RENAGEL Tablet 800 mg [قرص رناژل 800 میلی گرم] GENZYME Sevelamer
CEREZYME Injection,Powder,Lyophilized 200 IU [پودر لئوفلیزه سرزیم 200 واحد - سرزایم] GENZYME Imiglucerase
DIAMICRON MR Tablet 30 mg,Extended Release [قرص دیامیکرون ام آر 30 میلی گرم آهسته رهش] SERVIER Gliclazide
NATRILIX 1.5 mg SR Tablet [قرص آهسته رهش ناتریلیکس 1.5 میلی گرم] SERVIER Indapamide
THYMO Injection,Powder,Lyophylized 25 mg [پودر قابل تزریق تیمو 25 میلی گرم] GENZYME Antilymphocyte Immunoglobulins
CETROTIDE Injection,Powder 3 mg [پودر قابل تزریق ستروتاید 3میلی گرم] SERPERO Cetrorelix
CEREZYME Injection,Powder,Lyophilized 400 IU [پودر لئوفلیزه سرزیم 400 واحد - سرزایم] GENZYME Imiglucerase
GONAL-F 900IU Injection 600IU/ml,1.5 ml-Pen [پن گونال-اف 900واحد 1.5 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa
GONAL-F 300IU Injection 600IU/ml,0.5 ml-Pen [پن گونال-اف 300واحد 0.5 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa
GONAL-F 450IU Injection 600IU/ml,0.75 ml-Pen [پن گونال-اف 450واحد 0.75 میلی لیتر] MERCK SERONO Recombinant Follitropin Alfa
SANCUSO Patch,Extended Release 3.1 mg/24 hour [پچ آهسته رهش سانکوسو 3.1 میلی گرم/24 ساعت] PROSTRAKAN Granisetron
DAFLON 500 MG Tablet [قرص دافلون 500 میلی گرم] SERVIER Flavonoid Compounds
DIAMICRON MR Tablet 60 mg,Extended Release [قرص دیامیکرون ام آر 60 میلی گرم آهسته رهش] SERVIER Gliclazide
MIGLUSTAT DIPHARMA 100 MG Capsule [کپسول میگلوستات دیفارما 100 میلی گرم] Dipharma Miglustat
INACTIVATED POLIOMYELITIS VACCINE Bilthoven [واکسن فلج اطفال غیر فعال شده بیلتوون] Bilthoven Biological Poliomyelitis Vaccines
SHAN IPV 5 Dose VACCINE INJECTION [واکسن شان آی پی وی 5 دوز] Sanofi Healthcare India Private Limited Poliomyelitis Vaccines
DITERIN 100 MG Tablet - Sapropterin [قرص دیترین 100 میلی گرم - ساپروپترین] Dipharma Sapropterin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت