محصولات شرکت داروسازی ثنامد

محصولات شرکت داروسازی ثنامد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
VALSARTAN SANA MED 80 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 80 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan
VALSARTAN SANA MED 160 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 160 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan
LOSARTAN SANA MED 25 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 25 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
LOSARTAN SANA MED 50 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 50 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
GLADIFEN Capsule [کپسول گلادیفن] داروسازی ثنامد Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
OMEPRAZOLE SANA MED 20 MG Cap [کپسول امپرازول ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Omeprazole
FEXOFENADINE SANA MED 60 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 60 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
FEXOFENADINE SANA MED 120 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 120 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
FEXOFENADINE SANA MED 180 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 180 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
AZITHROMYCIN SANA MED 250 MG Capsule [کپسول آزیترومایسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Azithromycin
CIPROFLOXACIN SANA MED 250 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin
CIPROFLOXACIN SANA MED 500 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin
ACICLOVIR SANA MED 400 MG Tablet [قرص آسیکلوویر ثنامد 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Aciclovir
PREGABALIN SANA MED 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین ثنامد 75 میلی گرم] داروسازی ثنامد Pregabalin
LANSOPRAZOLE SANA MED 15 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 15 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole
SANAGREL 75 MG Tablet-CLOPIDOGREL SANA MED [قرص ساناگرل 75 میلی گرم-کلوپیدگرل ثنامد] داروسازی ثنامد Clopidogrel
AMLOGIN 5MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 5 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine
AMLOGIN 10MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine
TAMOLIX 0.4 Capsule [کپسول تامولیکس 0.4 میلی گرم] داروسازی ثنامد Tamsulosin
NODIAX 500 MG Tablet- METFORMIN SANA MED [قرص نودیاکس 500 میلی گرم-متفورمین ثنامد] داروسازی ثنامد Metformin
BRUFAGEL 400 MG Softgel [سافت ژل بروفاژل 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ibuprofen
LANSOPRAZOLE SANA MED 30 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 30 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole
RANITIDINE SANA MED 150 MG Tablet [قرص رانیتیدین ثنامد 150 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ranitidine
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب