محصولات شرکت داروسازی ثنامد

محصولات شرکت داروسازی ثنامد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
VALSARTAN SANA MED 80 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 80 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan
VALSARTAN SANA MED 160 MG Tablet [قرص والسارتان ثنامد 160 میلی گرم] داروسازی ثنامد Valsartan
LOSARTAN SANA MED 25 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 25 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
LOSARTAN SANA MED 50 MG Tablet [قرص لوزارتان ثنامد 50 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
GLADIFEN Capsule [کپسول گلادیفن] داروسازی ثنامد Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
OMEPRAZOLE SANA MED 20 MG Cap [کپسول امپرازول ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Omeprazole
FEXOFENADINE SANA MED 60 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 60 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
FEXOFENADINE SANA MED 120 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 120 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
FEXOFENADINE SANA MED 180 MG Tablet [قرص فکسوفنادین ثنامد 180 میلی گرم] داروسازی ثنامد Fexofenadine
AZITHROMYCIN SANA MED 250 MG Capsule [کپسول آزیترومایسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Azithromycin
CIPROFLOXACIN SANA MED 250 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 250 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin
CIPROFLOXACIN SANA MED 500 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ciprofloxacin
ACICLOVIR SANA MED 400 MG Tablet [قرص آسیکلوویر ثنامد 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Aciclovir
SITAGLIPTIN-SANA MED 50 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین ثنامد 50 میلی گرم] داروسازی ثنامد Sitagliptin
PREGABALIN SANA MED 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین ثنامد 75 میلی گرم] داروسازی ثنامد Pregabalin
TOLTERODINE-SANAMED 1 mg Tablet [قرص تولترودین ثنامد 1 میلی گرم] داروسازی ثنامد Tolterodine
ACETAMINOPHEN SANA MED 500 mg Eff Tablet [قرص جوشان استامینوفن ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Acetaminophen
LOZAGIN-H 50/12.5 mg Tablet [قرص لوزاژین-اچ 50/12.5 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan+Hydrochlorothiazide
ONDANSETRON SANAMED 4 MG Tablet [قرص اندانسترون ثنامد 4 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ondansetron
LANSOPRAZOLE SANA MED 15 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 15 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole
LOZAGIN 25 mg Tablet [قرص لوزاژین 25 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
PANTOPRAZOLE SANAMED 40 MG Tablet [قرص پنتوپرازول ثنامد 40 میلی گرم] داروسازی ثنامد Pantoprazole
FAMOTIDINE-SANAMED 20 MG Tablet [قرص فاموتیدین ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Famotidine
RETAFENAC 100 mg ER Tablet [قرص پیوسته رهش رتافناک 100 میلی گرم] داروسازی ثنامد Diclofenac
VITAMIN B1-SANAMED 300 MG Tablet [قرص ویتامین ب1 ثنامد 300 میلی گرم] داروسازی ثنامد Vitamin B1
TOLTERODINE-SANAMED 2 mg Tablet [قرص تولترودین ثنامد 2 میلی گرم] داروسازی ثنامد Tolterodine
SANAGREL 75 MG Tablet-CLOPIDOGREL SANA MED-SANAVIX [قرص ساناگرل 75 میلی گرم-کلوپیدگرل ثنامد- ساناویکس] داروسازی ثنامد Clopidogrel
AZITHROMYCIN SANA MED 500 mg Tablet [قرص آزیترومایسین ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Azithromycin
AMLOGIN 5MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 5 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine
AMLOGIN 10MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED [قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد] داروسازی ثنامد Amlodipine
DULOXETINE-SANA MED 20 mg Capsule [کپسول دولوکستین ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Duloxetine
DULOXETINE-SANA MED 30 mg Capsule [کپسول دولوکستین ثنامد 30 میلی گرم] داروسازی ثنامد Duloxetine
TAMOLIX 0.4 Capsule [کپسول تامولیکس 0.4 میلی گرم] داروسازی ثنامد Tamsulosin
ULMED 20 MG Capsule [کپسول اولمد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Omeprazole
LEVOFLOXACIN SANA MED 500 mg Tablet [قرص لووفلوکساسین ثنامد 500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Levofloxacin
ESCITALOPRAM SANA MED 10 MG Tablet [قرص اس سیتالوپرام ثنامد 10 میلی گرم] داروسازی ثنامد Escitalopram
LEVOFLOXACIN SANA MED 750 mg Tablet [قرص لووفلوکساسین ثنامد 750 میلی گرم] داروسازی ثنامد Levofloxacin
FAMOTIDINE-SANAMED 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین ثنامد 40 میلی گرم] داروسازی ثنامد Famotidine
NODIAX 500 MG Tablet- METFORMIN SANA MED [قرص نودیاکس 500 میلی گرم-متفورمین ثنامد] داروسازی ثنامد Metformin
JANODIAX 50/500 mg Tablet [قرص ژانودیاکس 50/500 میلی گرم] داروسازی ثنامد Sitagliptin+Metformin
BRUFAGEL 400 MG Softgel [سافت ژل بروفاژل 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ibuprofen
LANSOPRAZOLE SANA MED 30 MG Capsule [کپسول لانسوپرازول ثنامد 30 میلی گرم] داروسازی ثنامد Lansoprazole
MEDOXACIN 400 MG Tablet [قرص مدوکساسین 400 میلی گرم] داروسازی ثنامد Moxifloxacin
PANTOPRAZOLE SANAMED 20 mg Tablet [قرص پنتوپرازول ثنامد 20 میلی گرم] داروسازی ثنامد Pantoprazole
LOZAGIN 50 mg Tablet [قرص لوزاژین 50 میلی گرم] داروسازی ثنامد Losartan
RANITIDINE SANA MED 150 MG Tablet [قرص رانیتیدین ثنامد 150 میلی گرم] داروسازی ثنامد Ranitidine
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت