دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سینا دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
پماد چشمی زروویت 250 واحد
XEROVIT 250U/G 5G OPH OINT
1228039225 Vitamin A
2
قطره چشمی میدراکس 1 درصد
MYDRAX 1% OPH DROP
1228039423 Tropicamide-Ophthalmic
3
قطره چشمی میدراکس نیم درصد
MYDRAX 0.5% OPH DROP
1228039331 Tropicamide-Ophthalmic
4
کرم واژینال تری سولفا 78 گرم
TREE SULFA 78G VAG CREAM
1228051463 Triple Sulfa
5
قطره چشمی ویروسید
VIROCID OPH DROP
1228036156 Trifluridine-Ophthalmic
6
آمپول تریلون 40 میلی گرم
TRILON 40MG/1ML AMP
1228112799 Triamcinolone
7
قطره چشمی اپتیمول 0.5%
OPTIMOL 0.5%OPH DROP
1228036576 Timolol
8
پماد موضعی آرئوتکس 3%
AEROTEX 3% TOP OINT
1228111235 Tetracycline
9
پماد چشمی آرئوتکس 1%
AEROTEX 1% OPH OINT
1228039539 Tetracycline
10
قطره چشمی آنستوکائین 0.5%
ANESTOCAINE 0.5% OPH DROP
1228038693 Tetracaine
11
قطره چشمی باکتی ماید 10%
BACTIMIDE 10% OPH DROP
1228036583 Sulfacetamide
12
اسپری بینی رینوسالتین 0.65%
RINOSALTIN 0.65% NASAL SPRAY
1228094095 Sodium Chloride-Nasal
13
قطره بینی رینوسالتین 0.65% 20 میلی لیتر
RINOSALTIN 0.65% 20ML NASAL DROP
1228113826 Sodium Chloride-Nasal
14
اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز
SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228047107 Salmeterol
15
اسپری ونتالکس 200 دوز
VENTALEX 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228052071 Salbutamol
16
آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر
RANIJECTIN 50MG/2ML AMP
1228073762 Ranitidine
17
شربت هیستینیل 60 میلی لیتر
HISTINIL 60ML SYRUP
1228112232 Promethazine
18
قطره چشمی پرکورد 1%
PRECORD 1% 10ML OPH DROP
1228039348 Prednisolone-Ophthalmic
19
قطره گوشی میکساکورت
MYXACORT OTIC DROP
1228091766 Polymyxin NH
20
قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر
SINA TEARS 14MG/ML OPH DROP
1228038532 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
21
قطره چشمی گلوپین 4%
GLUPINE 4% OPH DROP
1228051456 Pilocarpine
22
قطره چشمی گلوپین 2%
GLAUPIN 2% OPH DROP
1228035050 Pilocarpine
23
قطره چشمی گلوپین 1%
GLUPINE 1% OPH DROP
1228051449 Pilocarpine
24
قطره چشمی فنیل افرین زینک سینا دارو
PHENYLEPHRINE ZINC SINADAROU OPH DROP
1228126673 Phenylephrine Zinc
25
قطره بینی نازوفرین 0.5% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.5% 10ML NASAL DROP
1228055409 Phenylephrine
26
قطره بینی نازوفرین 0.25% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.25% 10ML NASAL DROP
1228055560 Phenylephrine
27
قطره چشمی نئوفرین 5%
NEOPHRIN 5% OPH DROP
1228039416 Phenylephrine
28
اسپری بینی نازوفرین 0.5%
NASOPHRIN 0.5% NASAL SPRAY
1228124570 Phenylephrine
29
اسپری بینی نازوفرین 0.25%
NASOPHRIN 0.25% NASAL SPRAY
1228124587 Phenylephrine
30
شربت ببنالژین 60 میلی لیتر
BEBENALGIN 60ML SYRUP
1228089572 Pediatric Gripe
31
اسپری بینی رینوزولین0.05% 15 میلی لیتر
RINOZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY
1228135217 Oxymetazoline
32
پماد چشمی ویرولیز 3 %
VIROLYSE 3% OINT OPH
1228039249 Aciclovir
33
آمپول تئولین 250 میلی گرم/10 میلی لیتر
TEOLIN 250MG/10ML AMP
1228054686 Aminophylline
34
قطره چشمی تیرلوز 0.5%
TEARLOSE 0.5% OPH DROP
1228036644 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
35
قطره چشمی آترین 1%
ATRIN 1% OPH DROP
1228051432 Atropine Sulfate-Ophthalmic
36
قطره چشمی اترین 0.5%
ATRIN 0.5% OPH DROP
1228036569 Atropine Sulfate-Ophthalmic
37
قطره چشمی آناپریوین 10 میلی لیتر
ANAPRIVIN 10ML OPH DROP
1228036132 Naphazoline+Antazoline
38
قطره چشمی ناپریوین 0.1% 10 میلی لیتر
NAPRIVIN 0.1% 10ML OPH DROP
1228036149 Naphazoline
39
اسپری بینی ناپریسول 0.05%
NAPRISOL 0.05% NASAL SPRAY
1228124594 Naphazoline
40
قطره بینی ناپریسول 0.05% 10 میلی لیتر
NAPRISOL 0.05% 10ML NASAL DROP
1228055379 Naphazoline
41
اسپری بکلکس 100 میکروگرم
BECLEX 100MG SPRAY
1228056970 Beclometasone
42
اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228084218 Beclometasone
43
اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
1228102325 Beclometasone
44
اسپری بکلکس 50 میکروگرم
BECLEX 50MCG INHALER
1228084225 Beclometasone
45
آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
METOPAMID 10MG/2ML AMP
1228091964 Metoclopramide
46
آمپول رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
RELAXIN 1000MG/10ML AMP
1228054679 Methocarbamol
47
قطره چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH DROP
1228039379 Betamethasone-Ophthalmic
48
پماد چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH OINT
1228039546 Betamethasone-Ophthalmic
49
لوسیون بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% LOTION
1228046933 Betamethasone-Topical
50
آمپول بتازونیت ال آ 1 میلی لیتر
BETASONATE LA 1ML AMP
1228091957 Betamethasone
51
آمپول بتازونیت 4 میلی گرم/میلی لیتر
BETASONATE 4MG/ML 1ML AMP
1228103933 Betamethasone
52
قطره چشمی بتاکسول 0.5%
BETAXOL 0.5% OPH DROP
1228038709 Betaxolol-Ophthalmic
53
کرم مفناید اس دی 30 گرم
MAFENIDE SD 30G CREAM
1228048289 Mafenide
54
قطره چشمی بریموگان 0.2%
BRIMOGAN 0.2% OPH DROP
1228108921 Brimonidine
55
اسپری بینی نازوکلسین 200
NASOCALCIN 200 NASAL SPRAY
1228035340 Calcitonin
56
اسپری بینی نازوکلسین 100
NASOCALCIN 100 NASAL SPRAY
1228035333 Calcitonin
57
ژل زایلوژل 2%
XYLOGEL 2% GEL
1228064982 Lidocaine-Local
58
آمپول زایلکس 2% 5 میلی لیتر
XYLEX 2% 5ML AMP
1228099816 Lidocaine-Systemic
59
آمپول کلترکس 10% 10 میلی لیتر
CALTREX 10% 10ML AMP
1228054693 Calcium
60
پماد زایلکس-اچ 5% 15گرم
XYLEX-H 5% 15GR OINT
1228046681 Lidocaine-Local
61
قطره چشمی کلوبیوتیک
CHLOBIOTIC 0.5% OPH DROP
1228036620 Chloramphenicol-Ophtalmic
62
قطره چشمی سیپلکس
CIPLEX OPH DROP
1228036651 Ciprofloxacin-Ophthalmic
63
کرم کلوبت 0.05% 15 گرم
CLOBET 0.05% 15G CREAM
1228041174 Clobetasol
64
کرم واژینال کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% VAG CREAM
1228044397 Clotrimazole
65
کرم موضعی کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% TOP CREAM
1228044403 Clotrimazole
66
اسپری کرمولکس 1میلی گرم/دوز 200دوز
CROMOLEX 1MG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228035616 Cromolyn Sodium
67
اسپری بینی نازوکروم 2% 13 میلی لیتر
NASOCROM 2% 13ML NASAL SPRAY
1228119538 Cromolyn Sodium
68
قطره چشمی ویزوکروم 2%
VISOCROM 2% OPH DROP
1228039362 Cromolyn Sodium-Ophthalmic
69
قطره چشمی لاتاپروست 0.005%
LATAPROST 0.005% OPH DROP
1228083846 Latanoprost
70
قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP
1228102004 Ketotifen
71
قطره چشمی سینارولاک 0.5% 5 میلی لیتر
SINAROLAC 0.5% 5ML OPH DROP
1228130977 Ketorolac
72
کرم موضعی کروتادرم 10%
CROTADERM 10% TOP CREAM
1228047299 Crotamiton
73
اسپری بینی دسمکس
DESMEX NASAL SPRAY
1228073106 Desmopressin
74
قطره چشمی دگزون 0.1%
DEXON 0.1% OPH DROP
1228036613 Dexamethasone-Ophthalmic
75
آمپول دگزون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEXON 8MG/2ML AMP
1228087264 Dexamethasone
76
شربت سرفکس 60 میلی لیتر
SORFEX 60ML SYRUP
1228112218 Dextromethorphan-P
77
قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
1228035067 Diclofenac
78
قطره چشمی هرپین
HERPIN OPH DROP
1228036668 Idoxuridine
79
پماد چشمی کورتینیل 1%
CORTINIL 1% OPH OINT
1228039522 Hydrocortisone-Ophthalmic
80
پماد کورتینیل 1% 15 گرم
CORTINIL 1% 15G OINT
1228111167 Hydrocortisone-topical
81
قطره چشمی هومیدرین 2%
HOMYDRIN 2% OPH DROP
1228036606 Homatropine
82
آمپول جکتوپارین 5000 واحد/1میلی لیتر
JECTOPARIN 5000U/1ML AMP
1228157844 Heparin
83
آمپول جنتکس 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTEX 80MG/2ML AMP
1228112805 Gentamicin
84
پماد چشمی جنتکس 0.3 %
GENTEX 0.3% OPH OINT
1228039256 Gentamicin-Ophthalmic
85
قطره چشمی جنتکس 0.3%
GENTEX 0.3% OPH DROP
1228039355 Gentamicin-Ophthalmic
86
قطره چشمی دورزامید 2%
DORZAMIDE 2% OPH DROP
1228048852 Dorzolamide
87
اسپری بینی فلوزینوز 50میکروگرم/دوز 200دوز
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY
1228102318 Fluticasone
88
قطره چشمی فلوکورت
FLUOCORT OPH DROP
1228035029 Fluorometholone
89
پماد فلوکورتف 0.025% 15 گرم
FLUCORTEF 0.025% 15G OINT
1228088803 Fluocinolone
90
پماد چشمی اریترولیدین 0.5%
ERYTHROLIDINE 0.5% OPH OINT
1228039713 Erythromycin-Ophthalmic
91
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
XYLEX 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine-Local
92
قطره چشمی زیلومول 2/0.5 %
ZILOMOLE (2/0.5)% EYE DROP
1228123412 Dorzolamide+Timolol
93
محلول چشمی آیوسپت 20میلی لیتر
EYOSEPT 20ML OPH SOL
1228052064 Ophthalmic Bath OPH Sol
94
قطره چشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH DROP
1228036637 Sodium Chloride OPH
95
پمادچشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH OINT
1228039232 Sodium Chloride OPH
96
پمادچشمی لوبراتکس
LUBRATEX OPH OINT
1228039706 Simple eye ointment
97
کرم فلامکسین 1% 50 گرم
FLAMEXIN 1% 50G CREAM
1228041235 Silver Sulphadiazine-Topical
98
پماد منتاژین 30 گرم
MENTHAGIN 30G OINT
1228120091 Menthol Salicylate
99
قطره چشمی کوپروست 50میکروگرم/5 میلی گرم
COPROST 50MCG/5MG OPH DROP
1228135231 Latanoprost+Timolol
100
اسپری کلنیل کومپوزیتوم 50/100 میکروگرم
CLENIL COMPOSITUM 50/100MCG INHALER
1228089763 Salbutamol+Beclomethasone
101
قطره گوشی اوتیسپت 1.2%
OTICEPT 1.2% OTIC DROP
1228112782 Hydrocortisone+Acetic Acid
102
اسپری کلنیل جت 250 میکروگرم/دوز 200 دوز
CLENIL JET 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228125492 Beclometasone
103
محلول چشمی آیوسپت 60 میلی لیتر
EYOSEPT 60ML OPH SOL
1228155437 Ophthalmic Bath OPH Sol
104
قطره چشمی اولانتین
OLANTIN 5MG/5ML OPH DROP
1228148910 Olopatadine
105
اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز
RESTANEX 0.05% 200DOSE NASAL SPRAY
1228135224 Mometasone
106
اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز
RESTANEX 0.05% 200DOSE NASAL SPRAY
1228135224 Mometasone
107
قطره چشمی لاکروسپورین 0.05%
Lacrosporin 0.05% Eye Drop
1228130632 Ciclosporin
108
پماد چشمی سیپلکس 0.3%
CIPLEX® 0.3% OPH OINT
1228173417 Ciprofloxacin-Ophthalmic
109
قطره یکبار مصرف سینالون 0.5 میلی لیتر
Sinalone Single use eye drops 0.5 ml
1228194412 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
بازگشت به لیست شرکت ها