دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سینا دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
پماد چشمی زروویت 250 واحد
XEROVIT 250U/G 5G OPH OINT
1228039225 Vitamin A
2
قطره چشمی میدراکس 1 درصد
MYDRAX 1% OPH DROP
1228039423 Tropicamide
3
قطره چشمی میدراکس نیم درصد
MYDRAX 0.5% OPH DROP
1228039331 Tropicamide
4
کرم واژینال تری سولفا 78 گرم
TREE SULFA 78G VAG CREAM
1228051463 Triple Sulfa
5
قطره چشمی ویروسید
VIROCID OPH DROP
1228036156 Trifluridine
6
آمپول تریلون 40 میلی گرم
TRILON 40MG/1ML AMP
1228112799 Triamcinolone
7
قطره چشمی اپتیمول 0.5%
OPTIMOL 0.5%OPH DROP
1228036576 Timolol Maleate
8
پماد موضعی آرئوتکس 3%
AEROTEX 3% TOP OINT
1228111235 Tetracycline
9
پماد چشمی آرئوتکس 1%
AEROTEX 1% OPH OINT
1228039539 Tetracycline
10
قطره چشمی آنستوکائین 0.5%
ANESTOCAINE 0.5% OPH DROP
1228038693 Tetracaine
11
قطره چشمی باکتی ماید 20%
BACTIMIDE 20% OPH DROP
1228036590 Sulfacetamide
12
قطره چشمی باکتی ماید 10%
BACTIMIDE 10% OPH DROP
1228036583 Sulfacetamide
13
پماد چشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH OINT
1228039232 Sodium Chloride(Hypertonic)
14
قطره چشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH DROP
1228036637 Sodium Chloride(Hypertonic)
15
اسپری بینی رینوسالتین 0.65%
RINOSALTIN 0.65% NASAL SPRAY
1228094095 Sodium Chloride(Nasal)
16
قطره بینی رینوسالتین 0.65% 20 میلی لیتر
RINOSALTIN 0.65% 20ML NASAL DROP
1228113826 Sodium Chloride(Nasal)
17
اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز
SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228047107 Salmeterol Xinafoate
18
اسپری ونتالکس 200 دوز
VENTALEX 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228052071 Salbutamol
19
آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم
RANIJECTIN 50MG/2ML AMP
1228073762 Ranitidine
20
شربت هیستینیل 60 میلی لیتر
HISTINIL 60ML SYRUP
1228112232 Promethazine
21
قطره چشمی پرکورد 1%
PRECORD 1% 10ML OPH DROP
1228039348 Prednisolone(Ophthalmic)
22
قطره گوشی میکساکورت
MYXACORT OTIC DROP
1228091766 Polymyxin NH
23
قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر
SINA TEARS 14MG/ML OPH DROP
1228038532 Polyvinyl Alcohol
24
قطره چشمی گلوپین 4%
GLUPINE 4% OPH DROP
1228051456 Pilocarpine
25
قطره چشمی گلوپین 2%
GLAUPIN 2% OPH DROP
1228035050 Pilocarpine
26
قطره چشمی گلوپین 1%
GLUPINE 1% OPH DROP
1228051449 Pilocarpine
27
قطره چشمی فنیل افرین زینک سینا دارو
PHENYLEPHRINE ZINC SINADAROU OPH DROP
1228126673 Phenylephrine Zinc
28
قطره بینی نازوفرین 0.5% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.5% 10ML NASAL DROP
1228055409 Phenylephrine
29
قطره بینی نازوفرین 0.25% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.25% 10ML NASAL DROP
1228055560 Phenylephrine
30
قطره چشمی نئوفرین 5%
NEOPHRIN 5% OPH DROP
1228039416 Phenylephrine
31
اسپری بینی نازوفرین 0.5%
NASOPHRIN 0.5% NASAL SPRAY
1228124570 Phenylephrine
32
اسپری بینی نازوفرین 0.25%
NASOPHRIN 0.25% NASAL SPRAY
1228124587 Phenylephrine
33
شربت ببنالژین 60 میلی لیتر
BEBENALGIN 60ML SYRUP
1228089572 Pediatric Gripe
34
اسپری بینی رینوزولین
RINOZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY
1228135217 Oxymetazoline Hydrochloride
35
پماد چشمی ویرولیز 3 %
VIROLYSE 3% OINT OPH
1228039249 Aciclovir
36
آمپول تئولین 250 میلی گرم/10 میلی لیتر
TEOLIN 250MG/10ML AMP
1228054686 Aminophylline
37
قطره چشمی تیرلوز 0.5%
TEARLOSE 0.5% OPH DROP
1228036644 Polyvinyl Alcohol
38
قطره چشمی آترین 1%
ATRIN 1% OPH DROP
1228051432 Atropine Sulfate(Ophthalmic)
39
قطره چشمی اترین 0.5%
ATRIN 0.5% OPH DROP
1228036569 Atropine Sulfate(Ophthalmic)
40
قطره چشمی آناپریوین 10 میلی لیتر
ANAPRIVIN 10ML OPH DROP
1228036132 Naphazoline Antazoline
41
قطره چشمی ناپریوین 0.1% 10 میلی لیتر
NAPRIVIN 0.1% 10ML OPH DROP
1228036149 Naphazoline
42
اسپری بینی ناپریسول 0.05%
NAPRISOL 0.05% NASAL SPRAY
1228124594 Naphazoline
43
قطره بینی ناپریسول 0.05% 10 میلی لیتر
NAPRISOL 0.05% 10ML NASAL DROP
1228055379 Naphazoline
44
اسپری بکلکس 100 میکروگرم
BECLEX 100MG SPRAY
1228056970 Beclometasone Dipropionate
45
اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228084218 Beclometasone Dipropionate
46
اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
1228102325 Beclometasone Dipropionate
47
اسپری بکلکس 50 میکروگرم
BECLEX 50MCG INHALER
1228084225 Beclometasone Dipropionate
48
آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
METOPAMID 10MG/2ML AMP
1228091964 Metoclopramide
49
آمپول رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
RELAXIN 1000MG/10ML AMP
1228054679 Methocarbamol
50
قطره چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH DROP
1228039379 Betamethasone(Ophthalmic)
51
پماد چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH OINT
1228039546 Betamethasone(Ophthalmic)
52
لوسیون بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% LOTION
1228046933 Betamethasone(topical)
53
آمپول بتازونیت ال آ 1 میلی لیتر
BETASONATE LA 1ML AMP
1228091957 Betamethasone
54
آمپول بتازونیت 4 میلی گرم/میلی لیتر
BETASONATE 4MG/ML 1ML AMP
1228103933 Betamethasone
55
قطره چشمی بتاکسول 0.5%
BETAXOL 0.5% OPH DROP
1228038709 Betaxolol Hydrochloride
56
کرم مفناید اس دی 30 گرم
MAFENIDE SD 30G CREAM
1228048289 Mafenide
57
قطره چشمی بریموگان 0.2%
BRIMOGAN 0.2% OPH DROP
1228108921 Brimonidine Tartrate
58
اسپری بینی نازوکلسین 200
NASOCALCIN 200 NASAL SPRAY
1228035340 Calcitonins
59
اسپری بینی نازوکلسین 100
NASOCALCIN 100 NASAL SPRAY
1228035333 Calcitonins
60
ژل زایلوژل 2%
XYLOGEL 2% GEL
1228064982 Lidocaine
61
آمپول لیدوکائین سینادارو 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 2% 5ML AMP
1228099816 Lidocaine(Systemic)
62
آمپول کلترکس 10% 10 میلی لیتر
CALTREX 10% 10ML AMP
1228054693 Calcium Supplements
63
اسپری لیدوکائین سینا دارو 10% 50 میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
64
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
65
پماد زایلکس-اچ 5% 15گرم
XYLEX-H 5% 15GR OINT
1228046681 Lidocaine
66
قطره چشمی کلوبیوتیک
CHLOBIOTIC 0.5% OPH DROP
1228036620 Chloramphenicol(Ophtalmic)
67
قطره چشمی سیپلکس
CIPLEX OPH DROP
1228036651 Ciprofloxacin(Ophthalmic)
68
کرم کلوبت 0.05% 15 گرم
CLOBET 0.05% 15G CREAM
1228041174 Clobetasol Propionate
69
کرم واژینال کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% VAG CREAM
1228044397 Clotrimazole
70
کرم موضعی کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% TOP CREAM
1228044403 Clotrimazole
71
اسپری کرمولکس 1میلی گرم/دوز 200دوز
CROMOLEX 1MG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228035616 Cromolyn Sodium
72
اسپری بینی نازوکروم 2% 13 میلی لیتر
NASOCROM 2% 13ML NASAL SPRAY
1228119538 Cromolyn Sodium
73
قطره چشمی ویزوکروم 2%
VISOCROM 2% OPH DROP
1228039362 Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
74
قطره چشمی لاتاپروست 0.005%
LATAPROST 0.005% OPH DROP
1228083846 Latanoprost
75
قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP
1228102004 Ketotifen Fumarate
76
قطره چشمی سینارولاک 0.5% 5 میلی لیتر
SINAROLAC 0.5% 5ML OPH DROP
1228130977 Ketorolac Trometamol
77
کرم موضعی کروتادرم 10%
CROTADERM 10% TOP CREAM
1228047299 Crotamiton
78
اسپری بینی دسمکس
DESMEX NASAL SPRAY
1228073106 Desmopressin
79
قطره چشمی دگزون 0.1%
DEXON 0.1% OPH DROP
1228036613 Dexamethasone(Ophthalmic)
80
آمپول دگزون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEXON 8MG/2ML AMP
1228087264 Dexamethasone
81
شربت سرفکس 60 میلی لیتر
SORFEX 60ML SYRUP
1228112218 Dextromethorphan-P
82
قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
1228035067 Diclofenac
83
قطره چشمی هرپین
HERPIN OPH DROP
1228036668 Idoxuridine
84
پماد چشمی کورتینیل 1%
CORTINIL 1% OPH OINT
1228039522 Hydrocortisone(Ophthalmic)
85
پماد کورتینیل 1% 15 گرم
CORTINIL 1% 15G OINT
1228111167 Hydrocortisone
86
قطره چشمی هومیدرین 2%
HOMYDRIN 2% OPH DROP
1228036606 Homatropine
87
آمپول جکتوپارین 5000 واحد/1میلی لیتر
JECTOPARIN 5000U/1ML AMP
1228157844 Heparin
88
آمپول جنتکس 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTEX 80MG/2ML AMP
1228112805 Gentamicin Sulfate
89
پماد چشمی جنتکس 0.3 %
GENTEX 0.3% OPH OINT
1228039256 Gentamicin(Ophthalmic)
90
قطره چشمی جنتکس 0.3%
GENTEX 0.3% OPH DROP
1228039355 Gentamicin(Ophthalmic)
91
قطره چشمی دورزامید 2%
DORZAMIDE 2% OPH DROP
1228048852 Dorzolamide Hydrochloride
92
اسپری بینی فلوزینوز 50میکروگرم/دوز 200دوز
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY
1228102318 Fluticasone Propionate
93
قطره چشمی فلوکورت
FLUOCORT OPH DROP
1228035029 Fluorometholone
94
پماد فلوکورتف 0.025% 15 گرم
FLUCORTEF 0.025% 15G OINT
1228088803 Fluocinolone Acetonide
95
پماد چشمی اریترولیدین 0.5%
ERYTHROLIDINE 0.5% OPH OINT
1228039713 Erythromycin(Ophthalmic)
96
اسپری لیدوکائین سینا دارو 10% 50 میلی لیتر
XYLEX 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
97
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
XYLEX 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
98
قطره چشمی زیلومول 2/0.5 %
ZILOMOLE (2/0.5)% EYE DROP
1228123412 DORZOLAMIDE HCL+TIMOLOL MALEATE
99
محلول چشمی آیوسپت 20میلی لیتر
EYOSEPT 20ML OPH SOL
1228052064 OPHTHALMIC BATH OPH SOL
بازگشت به لیست شرکت ها