قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم

COTRIXOLE 400/80MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

موارد مصرف قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم

این دارو به عنوان داروی انتخابی در درمان یا پیشگیری از پنومونی ناشی از پنوموسیس تیس کارنی و نیز توکسوپلاسموز، نوکاردیاز، عفونت های مجاری ادرار و تشدید حاد برونشیت مزمن مصرف می شود . همچنین، کوتریموکسازول فقط در درمان عفونت گوش میانی ناشی از میکرو ارگانیسم های حساس در کودکان مصرف می شود.

مهدی یزدانی (1399/11/13)

سلام ببخشین مصرف این قرص برای درمان عوارض سطحی پوستی همچو جوش های پوستی توصیه میشود¿?

چنانچه در خصوص "قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

کپسول زونی تد 100 میلی گرم کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05% قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم قرص تدامول 50 میلی گرم قرص تدامول 100 میلی گرم قرص تولرین 2 میلی گرم قرص تولرین 1 میلی گرم قرص تیزاتد 4 میلی گرم قرص اینوسترال 50 میلی گرم قرص اینوسترال 100 میلی گرم شربت پزوتد 60 میلی لیتر قرص پروپراتد 40 میلی گرم قرص پروپراتد 10 میلی گرم شربت گریفن 60 میلی لیتر کپسول امزول 20 میلی گرم قرص الازین 2.5 میلی گرم قرص الازین 15 میلی گرم سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص استامین 325 میلی گرم قرص استامین 500 میلی گرم قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم قرص آملوتد 5 میلی گرم قرص آملوتد 10 میلی گرم قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم قرص تداپروکس 250 میلی گرم سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر قرص نالیدکس 500 میلی گرم قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم پماد آنستیک 5% دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر قرص رباکسول 500 میلی گرم قرص مورین 135 میلی گرم قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم قرص لومیدکس 2 میلی گرم کپسول لومیدکس 2 میلی گرم قرص لیتمون 300 میلی گرم قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم کپسول سبکس 100 میلی گرم کپسول کبکس 200 میلی گرم قرص کارویلول 6.25 میلی گرم قرص کارویلول 25 میلی گرم قرص کارویلول 12.5 میلی گرم قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم قرص آلرآف 10 میلی گرم قرص سیپروتد 250 میلی گرم قرص سیپروتد 500 میلی گرم سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر قرص سیتالوتد 40 میلی گرم قرص سیتالوتد 20 میلی گرم قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم قرص تویکس 75 میلی گرم کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم قرص لووسیزین 5 میلی گرم کپسول ایترانکس 100 میلی گرم قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم کرم دپانتکس 5% کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم کپسول تدافن 400 میلی گرم قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم کپسول تدافن 200 میلی گرم سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص تدازین 10 میلی گرم شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر قرص تدازین 25 میلی گرم قرص روماتورست 200 میلی گرم کرم الدوکین 4% قرص تراولین 50 میلی گرم قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم شربت سیروفن کامپاند الگزیر سیروفن قرص ریموریل 8 میلی گرم قرص ریموریل 4 میلی گرم قرص ریموریل 12 میلی گرم سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو قرص فورابن 100 میلی گرم قرص ووکسام 50 میلی گرم کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم قرص فکسوتد 120 میلی گرم قرص فاموتد 40 میلی گرم قرص فاموتد 20 میلی گرم قرص زیموتد 10 میلی گرم قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم قرص فورت گریفن(روز و شب) قرص ووکسام 100 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم قرص فلو گریفن(روز و شب) قرص کاف گریفن(روز و شب) قرص گریفن ادالت قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم قرص آری پیفای 10 میلی گرم قرص آریپیفای 15 میلی گرم قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم کپسول زونیتد 50 میلی گرم قرص زوسلیپ 5 میلی گرم قرص زوسلیپ 10 میلی گرم قرص وکسور 75 میلی گرم کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم قرص وکسور 37.5 میلی گرم کپسول وکسور ای آر 150 میلی گرم قرص وازاران 80 میلی گرم قرص وازاران 40 میلی گرم قرص وازاران 160 میلی گرم قرص تریامترن-اچ تدافارم کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم کپسول لانسوزول 30 میلی گرم کپسول لانسوزول 15 میلی گرم قرص پروپراتد 20 میلی گرم کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم قرص فکسوتد 180 میلی گرم قرص فکسوتد 60 میلی گرم کپسول پنتوبست 20 میلی گرم کپسول پنتوبست 40 میلی گرم کپسول ارلیست 120 میلی گرم قرص اوفلوزین 400 میلی گرم کپسول نرم ژلاپروکس 200 میلی گرم قرص تداپرول 50 میلی گرم کپسول نوپینتین 300 میلی گرم کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم سافت ژل اکالیپتوس-تداژل قرص آسیکلوویر-تدافارم 800 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم کپسول آپریتد 125/80 میلی گرم کپسول والسارتان-تدافارم 160 میلی گرم قرص والگانسیکلوویر تهران دارو 450 میلی گرم قرص والاسیکلوویر تهران دارو 500 میلی گرم قرص زیبوترین 150 میلی گرم قرص کاربامازپین اس آر تد 400 میلی گرم سافت ژل ژلیزین 10 میلی گرم شربت کلرفنیرامین تهران دارو 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر کپسول تدالوسین 0.4 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 50 میلی گرم کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 120 میلی گرم کپسول دیلتیازم-تدافارم 120میلی گرم قرص دنپزیل-تدافارم 10 میلی گرم قرص ازیتد 10 میلی گرم کپسول نوپنتین 100 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین تهران دارو 320 میلی گرم قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم قرص لووفلوکساسین تهران دارو(لتانکس) 250 میلی گرم قرص لووفلوکساسین تهران دارو 500 میلی گرم کرم بیکائین 30 گرم قرص رزوواستاتین تهران دارو 5 میلی گرم قرص رزوواستاتین تهران دارو 10 میلی گرم قرص رزوواستاتین تهران دارو 20 میلی گرم قرص رزوواستاتین تهران دارو 40 میلی گرم قرص ریتودرین تهران دارو 10 میلی گرم قرص ریلوزول-تهران دارو 50 میلی گرم قرص رپاگلیناید-تهران دارو 2 میلی گرم قرص رپاگلیناید تهران دارو 1 میلی گرم قرص رپاگلیناید تهران دارو 0.5 میلی گرم قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید-تدافارم 50/12.5 میلی گرم قرص ممانتین-تدافارم 5 میلی گرم کرم نیتروفورازون تهران دارو 0.2% 30گرم قرص الانزاپین-تدافارم 5 میلی گرم کپسول ارلیست 60 میلی گرم قرص گریفن اطفال قرص پیوگلیتازون- تدافارم 45 میلی گرم قرص رابپرازول-تدافارم 20 میلی گرم قرص رالوکسیفن-تهران دارو 60 میلی گرم قرص رانیتیکس 150 میلی گرم قرص تین زودکس 500 میلی گرم سافت ژل تدافن 400 میلی گرم قرص ریواروکسابان تهران دارو 10 میلی گرم قرص ریواروکسابان تهران دارو 5 میلی گرم قرص ریواروکسابان تهران دارو 20 میلی گرم قرص ریفاکسیمین تهران دارو 200 میلی گرم -فاکسیرین - فاکسی رین قرص الازین 5 میلی گرم قرص لتانکس 750 میلی گرم 7 عددی قرص لتانکس 500 میلی گرم قرص گلیپ لس 50 میلی گرم قرص گلیپ لس 25 میلی گرم قرص گلیپ لس 100 میلی گرم قرص گالانتامین- تدافارم 4 میلی گرم قرص اس سیتالوپرام تهران دارو 10 میلی گرم-اس سیتالوتد قرص دیکوتارد 100 میلی گرم قرص استامینوفن کافئین تهران دارو 65-500 میلی گرم قرص بیسموت ساب سیترات تهران دارو 120 میلی گرم سافت ژل کلسیتریول تهران دارو 0.25 میکروگرم قرص کلی زاکس 500 میلی گرم سافت ژل ویتامین د3 تداژل 50000 واحد کپسول ففورکس کپسول ففورکس پلاس کپسول فوربیوکپ سافت ژل پی پریکس قرص آریپیفای 10 میلی گرم سافت ژل پام پروست قرص آهسته رهش تداسپت 47.5 میلی گرم قرص آهسته رهش تداسپت23.5 میلی گرم قرص آهسته رهش تداسپت 190 میلی گرم قرص آهسته رهش تداسپت 95 میلی گرم کپسول فلوبان 45 میلی گرم (فلو-بان) کپسول فلوبان 75 میلی گرم (فلو-بان) کپسول فلوبان 30 میلی گرم (فلو-بان) کپسول فیژل پلاس کپسول فیژل سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم قرص مزالازین تهران دارو 500 میلی گرم قرص سوکرالفیت تهران دارو 500 میلی گرم قرص آساپتد 81 میلی گرم قرص فرانوزکس 4 میلی گرم قرص داپوفورس 30 میلی گرم قرص یوریکوفل 80 میلی گرم قرص یوریکوفل 40 میلی گرم قرص گلی کلازید تهران دارو 60 میلی گرم قرص گلی کلازید تهران دارو 30 میلی گرم سافت ژل دیفن هیدرامین تهران دارو 25 میلی گرم قرص پرولی زکس 5 میلی گرم قرص پرولی زکس 10 میلی گرم قرص پرولی زکس 2.5 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید تهران دارو 50 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید تهران دارو 25 میلی گرم قرص لیناگلیپتین/متفورمین تهران دارو 2.5/500 میلی گرم قرص لیناگلیپتین/متفورمین تهران دارو 2.5/1000 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین/متفورمین تهران دارو 50/500 میلی گرم قرص لیناگلیپتین تهران دارو 5 میلی گرم سافتژل ویتامین ایی تداژل 400 واحد سافتژل ویتامین ایی تداژل 600 واحد سافتژل ویتامین ایی تداژل 100 واحد سافت ژل امگا 3 تداژل 1000 میلی گرم سافت ژل ویتامین د3 تداژل 2000 واحد قرص متفورمین تهران دارو 1000 میلی گرم کپسول استامین کامپاند 325/40/200 میلی گرم قرص تداپراید 1 میلی گرم قرص تداپراید 2 میلی گرم قرص تداپراید 3 میلی گرم قرص تداپراید 4 میلی گرم قرص داپوفورس 60 میلی گرم قرص فاکسی رین 550 میلی گرم قرص واساران-آ 5/160 میلی گرم قرص واساران-آ 5/80 میلی گرم قرص واساران-آ 10/160 میلی گرم قرص زیبوترین 75 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info