محصولات شرکت داروسازی تهران دارو

محصولات شرکت داروسازی تهران دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Eucalyptus-tedagel Softgel [سافت ژل اکالیپتوس-تداژل] داروسازی تهران دارو Eucalyptus globulus+Mentha piperita
Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel [سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Eucalyptus globulus+Mentha piperita
BUSPIRAX 5MG TAB [قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Buspirone
SYRUPHEN ELIXIR [الگزیر سیروفن] داروسازی تهران دارو Diphenhydramine
VOXAM 50MG TAB [قرص ووکسام 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluvoxamine
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Alprazolam
CEBEX 200MG CAP [کپسول کبکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Celecoxib
NALIDEX 500MG TAB [قرص نالیدکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nalidixic Acid
TEDAPROX 250MG TAB [قرص تداپروکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen
LOMIDEX 2MG TAB [قرص لومیدکس 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Loperamide
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH [دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Benzydamine Hydrochloride
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP [سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Nalidixic Acid
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Loratadine
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB [قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Alprazolam
GRIPHEN ADULT TAB [قرص گریفن ادالت] داروسازی تهران دارو Adult cold
DICOTARD 100MG CAP [کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diclofenac
LOMIDEX 2MG CAP [کپسول لومیدکس 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Loperamide
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB [قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone
DEPANTEX 5% CREAM [کرم دپانتکس 5%] داروسازی تهران دارو Dexpanthenol
PROPRATED 10MG TAB [قرص پروپراتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol
PROPRATED 40MG TAB [قرص پروپراتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزوتد 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Pseudoephedrine
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril
FAMOTED 20MG TAB [قرص فاموتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Famotidine
FAMOTED 40MG TAB [قرص فاموتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Famotidine
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP [کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluoxetine
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP [کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluoxetine
TEDAPROX 500MG EC TAB [قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen
TEDAZINE 10MG TAB [قرص تدازین 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine
TEDAZINE 25MG TAB [قرص تدازین 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP [شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP [سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو] داروسازی تهران دارو Furazolidone
AMLOTED 5MG TAB [قرص آملوتد 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine
TEDARIDE-H 5/50MG TAB [قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amiloride-H
ACETAMIN 325MG TAB [قرص استامین 325 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen+Codeine
TRAVELIN 50MG TAB [قرص تراولین 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimenhydrinate
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cyproheptadine
FURABEN 100MG TAB [قرص فورابن 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Furazolidone
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم] داروسازی تهران دارو Clotrimazole
TEDAMOL 50MG TAB [قرص تدامول 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol
TEDAMOL 100MG TAB [قرص تدامول 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol
TEDAMOL 100MG SR TAB [قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol
CEBEX 100MG CAP [کپسول سبکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Celecoxib
ACETAMIN 500MG TAB [قرص استامین 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen
COTRIXOLE 400/80MG TAB [قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole
COTRIXOLE 100/20MG TAB [قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole
COTRIXOLE 120ML SUSP [سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB [قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clonazepam
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB [قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clonazepam
ROBAXOLE 500MG TAB [قرص رباکسول 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Methocarbamol
ANESTIC 5% OINT [پماد آنستیک 5%] داروسازی تهران دارو Benzocaine
OMEZOL 20MG CAP [کپسول امزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Omeprazole
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP [سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Cisapride
CITALOTED 20MG TAB [قرص سیتالوتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Citalopram
CITALOTED 40MG TAB [قرص سیتالوتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Citalopram
ELOQUINE 4% CREAM [کرم الدوکین 4%] داروسازی تهران دارو Hydroquinone
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM [کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%] داروسازی تهران دارو Tretinoin
LITMON 300MG TAB [قرص لیتمون 300 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lithium Carbonate
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB [قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole
CIPROTED 250MG TAB [قرص سیپروتد 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ciprofloxacin
CIPROTED 500MG TAB [قرص سیپروتد 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ciprofloxacin
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP [شربت سیروفن کامپاند] داروسازی تهران دارو Diphenhydramine Compound
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB [قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atenolol
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atenolol
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB [قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB [قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
INOSTRAL 100MG TAB [قرص اینوسترال 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sertraline
ROMATOREST 200MG TAB [قرص روماتورست 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxychloroquine
GRIPHEN 60ML SYRUP [شربت گریفن 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Pediatric Gripe
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB [قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan
INOSTRAL 50MG TAB [قرص اینوسترال 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sertraline
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Acetaminophen
TEDAGLYSE 6.4MG TAB [قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nitroglycerin
TEDAGLYSE 2.6MG TAB [قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nitroglycerin
CARVILOL 25MG TAB [قرص کارویلول 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol
CARVILOL 12.5MG TAB [قرص کارویلول 12.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol
CARVILOL 6.25MG TAB [قرص کارویلول 6.25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB [قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB [قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril
OLAZIN 2.5MG TAB [قرص الازین 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine
ZIMOTED 10MG TAB [قرص زیموتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ezetimibe
REMORIL 12MG TAB [قرص ریموریل 12 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine
REMORIL 4MG TAB [قرص ریموریل 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine
REMORIL 8MG TAB [قرص ریموریل 8 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine
TOLERIN 2MG TAB [قرص تولرین 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tolterodine
TOLERIN 1MG TAB [قرص تولرین 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tolterodine
NOPAINTIN 300MG CAP [کپسول نوپینتین 300 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gabapentin
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
FEXOTED 60MG TAB [قرص فکسوتد 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB [قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Captopril
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Captopril
TEVIX 75MG TAB [قرص تویکس 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clopidogrel
LUKASTED 10MG TAB [قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Montelukast
TIZATED 4MG TAB [قرص تیزاتد 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tizanidine
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Montelukast
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril
ALLER OFF 10MG TAB [قرص آلرآف 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cetirizine
AMLOTED 10MG TAB [قرص آملوتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine
BUSPIRAX 10MG TAB [قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Buspirone
PROPRATED 20MG TAB [قرص پروپراتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol
ZONITED 100MG CAP [کپسول زونی تد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zonisamide
MEVERIN 135MG TAB [قرص مورین 135 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Mebeverine
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB [قرص فلو گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold
COUGH GRIPHEN (DAY + NIGHT) TAB [قرص کاف گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold
FORTE GRIPHEN (DAY + NIGHT) TAB [قرص فورت گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin
LEVOCIZIN 5MG TAB [قرص لووسیزین 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levocetirizine
ITRANEX 100MG CAP [کپسول ایترانکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Itraconazole
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB [قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aciclovir
OLAZIN 15MG TAB [قرص الازین 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine
ZOSLEEP 10MG TAB [قرص زوسلیپ 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zolpidem
ZOSLEEP 5MG TAB [قرص زوسلیپ 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zolpidem
OFLOZIN 400MG TAB [قرص اوفلوزین 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ofloxacin
PANTOBEST 20MG CAP [کپسول پنتوبست 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pantoprazole
PANTOBEST 40MG CAP [کپسول پنتوبست 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pantoprazole
TEDAPROL 50MG TAB [قرص تداپرول 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol
FEXOTED 120MG TAB [قرص فکسوتد 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine
VEXOR ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول وکسور ای آر 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine
VEXOR ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine
VEXOR 75MG TAB [قرص وکسور 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine
VEXOR 37.5MG TAB [قرص وکسور 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine
ARIPIFY 10MG TAB [قرص آری پیفای 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aripiprazole
ORLISET 120MG CAP [کپسول ارلیست 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Orlistat
MEVERIN 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Mebeverine
LANSOZOL 15MG CAP [کپسول لانسوزول 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lansoprazole
VOXAM 100MG TAB [قرص ووکسام 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluvoxamine
LANSOZOL 30MG CAP [کپسول لانسوزول 30 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lansoprazole
ARIPIFY 15MG TAB [قرص آریپیفای 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aripiprazole
VASARAN 160MG TAB [قرص وازاران 160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan
VASARAN 80MG TAB [قرص وازاران 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan
TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM TAB [قرص تریامترن-اچ تدافارم] داروسازی تهران دارو Triamterene-H
ZONITED 50MG CAP [کپسول زونیتد 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zonisamide
TEDAPHEN 400MG CAP [کپسول تدافن 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
TEDAPHEN 200MG CAP [کپسول تدافن 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
VASARAN 40MG TAB [قرص وازاران 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan
VITAMIN A-TEDAGEL 50000IU SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin A
VITAMIN A-TEDAGEL 25000IU SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin A
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 180MG SOFT GE [کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone
FEXOTED 180MG TAB [قرص فکسوتد 180 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 40MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine
GELAPROX 200MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم ژلاپروکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen
Even Oil Plus 1000/10 MG Softgel [سافت ژل ایون اویل پلاس 1000/10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Evening Primrose Oil
Even Oil 500 MG Softgel [سافت ژل ایون اویل 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Evening Primrose Oil
MEMANTINE-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص ممانتین-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Memantine
GLIPLESS 100 MG Tab [قرص گلیپ لس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin
ZYBUTRIN 150MG TAB [قرص زیبوترین 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bupropion
GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 80MG TAB [قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gliclazide
PIOGLITAZONE-TEDAPHARM 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون- تدافارم 45 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pioglitazone
ACICLOVIR-TEDAPHARM 800MG TAB [قرص آسیکلوویر-تدافارم 800 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aciclovir
Vitamin D3 Tedagel 2000 IU Softgel [سافت ژل ویتامین د3 تداژل 2000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin D3
4Biocap Capsule [کپسول فوربیوکپ] داروسازی تهران دارو Lactobacillus Species 1
SITAGLIPTIN TEHRAN DAROU 25MG TAB [قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin
Vitamin E Tedagel 100 IU Softgel [سافتژل ویتامین ایی تداژل 100 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin E
FLU-BAAN 75 MG Capsule [کپسول فلوبان 75 میلی گرم (فلو-بان)] داروسازی تهران دارو Oseltamivir
PROLIZEX 5 MG Tablet [قرص پرولی زکس 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bisoprolol
GLIPLESS 25 MG Tab [قرص گلیپ لس 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin
OLANZAPIN-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص الانزاپین-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine
MESALAZINE TEHRAN DAROU 500 MG Tablet [قرص مزالازین تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Mesalazine
GALANTAMIN-TEDAPHARM 4 MG Tab [قرص گالانتامین- تدافارم 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine
Pum prost Softgel [سافت ژل پام پروست] داروسازی تهران دارو Cucurbita pepo
GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 60 MG TAB [قرص گلی کلازید تهران دارو 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gliclazide
CHLORPHENIRAMINE TEHRAN DAROU 2MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کلرفنیرامین تهران دارو 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Chlorpheniramine Maleate
Vitamin E Tedagel 600 IU Softgel [سافتژل ویتامین ایی تداژل 600 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin E
LINAGLIPTIN/METFORMIN TEHRAN DAROU 2.5/1000 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین/متفورمین تهران دارو 2.5/1000 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Linagliptin+Metformin
CALCITRIOL TEHRANDAROU 0.25 UG Softgel [سافت ژل کلسیتریول تهران دارو 0.25 میکروگرم] داروسازی تهران دارو Calcitriol
ACETAMINOPHEN CAFFEINE TEHRANDAROU 500/65 MG [قرص استامینوفن کافئین تهران دارو 65-500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen+Caffeine
LINAGLIPTIN/METFORMIN TEHRAN DAROU 2.5/500 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین/متفورمین تهران دارو 2.5/500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Linagliptin+Metformin
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 5 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban
TEDAPRID 2 mg Tablet [قرص تداپراید 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Glimepiride
OLAZIN 5 MG Tab [قرص الازین 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine
FLU-BAAN 45 MG Capsule [کپسول فلوبان 45 میلی گرم (فلو-بان)] داروسازی تهران دارو Oseltamivir
NITROFURAZONE TEHRAN DAROU 0.2% 30G CREAM [کرم نیتروفورازون تهران دارو 0.2% 30گرم] داروسازی تهران دارو Nitrofurazone
RILUZOLE-TEHRANDAROU 50MG TAB [قرص ریلوزول-تهران دارو 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Riluzole
DILTIAZEM-TEDAPHARM 120MG CAP [کپسول دیلتیازم-تدافارم 120میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diltiazem
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 10 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban
VASARAN-A 5/160 mg Tablet [قرص واساران-آ 5/160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Valsartan
HYDROCHLOROTHIAZIDE TEHRAN DAROU 25 mg Tabket [قرص هیدروکلروتیازید تهران دارو 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydrochlorothiazide
ORLISET 60MG CAP [کپسول ارلیست 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Orlistat
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU (LETANEX) 250MG TAB [قرص لووفلوکساسین تهران دارو(لتانکس) 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin
GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 30 MG TAB [قرص گلی کلازید تهران دارو 30 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gliclazide
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 40MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin
TEDALOSIN 0.4 MG - CAP [کپسول تدالوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tamsulosin
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 10/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin
TEDACEPT ER 95 MG Tablet [قرص آهسته رهش تداسپت 95 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 20 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban
DIPHENHYDRAMINE TEHRAN DAROU 25 MG Softgel [سافت ژل دیفن هیدرامین تهران دارو 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diphenhydramine
DAPOFORCE 30 MG Tablet [قرص داپوفورس 30 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dapoxetine
LETANEX 750 MG TAB No:7 [قرص لتانکس 750 میلی گرم 7 عددی] داروسازی تهران دارو Levofloxacin
TINZODEX 500 MG Tab [قرص تین زودکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tinidazole
CARBAMAZEPINE SR TED 400MG SR TAB [قرص کاربامازپین اس آر تد 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carbamazepine
DAPOFORCE 60 mg Tablet [قرص داپوفورس 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dapoxetine
TEDAPRID 1 mg Tablet [قرص تداپراید 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Glimepiride
TEDACEPT ER 23.5 MG Tablet [قرص آهسته رهش تداسپت23.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol
RITODRINE TEHRANDAROU 10MG TAB [قرص ریتودرین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ritodrine
LETANEX 500 MG TAB [قرص لتانکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin
TEDAPHEN 400MG Softgel [سافت ژل تدافن 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen
GLIPLESS 50 MG Tab [قرص گلیپ لس 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin
RABEPRAZOLE-TEDAPHARM 20MG TAB [قرص رابپرازول-تدافارم 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rabeprazole
URICOFELL 80 MG Tablet [قرص یوریکوفل 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Febuxostat
RALOXIFENE TEHRANDAROU 60MG TAB [قرص رالوکسیفن-تهران دارو 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Raloxifene
VASARAN-A 10/160 mg Tablet [قرص واساران-آ 10/160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Valsartan
APRITED 125/80 MG CAP [کپسول آپریتد 125/80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aprepitant
VITAMIN D3-TEDAGEL 50000 IU Softgel [سافت ژل ویتامین د3 تداژل 50000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin D3
SITAGLIPTIN TEHRAN DAROU 50MG TAB [قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin
RIFAXIMIN TEHRANDAROU 200 MG Tab-Faxirin [قرص ریفاکسیمین تهران دارو 200 میلی گرم -فاکسیرین - فاکسی رین] داروسازی تهران دارو Rifaximin
ZYBUTRIN 75 mg Tablet [قرص زیبوترین 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bupropion
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 1MG TAB [قرص رپاگلیناید تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide
PROLIZEX 10 MG Tablet [قرص پرولی زکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bisoprolol
ASAPTED 81 MG Tablet [قرص آساپتد 81 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aspirin
NOPAINTIN 100 MG CAP [کپسول نوپنتین 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gabapentin
URICOFELL 40 MG Tablet [قرص یوریکوفل 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Febuxostat
RANITIX 150 MG TAB [قرص رانیتیکس 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ranitidine
BISMUTH SUBCITRATE TEHRANDAROU 120 MG Tab [قرص بیسموت ساب سیترات تهران دارو 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bismuth Salts
SITAGLIPTIN/METFORMIN TEHRAN DAROU 50/500 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین/متفورمین تهران دارو 50/500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin+Metformin
DONEPEZIL-TEDAPHARM 10MG TAB [قرص دنپزیل-تدافارم 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Donepezil
FAXI RIN 550 mg Tablet-Faxirin [قرص فاکسی رین 550 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rifaximin
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 0.5MG TAB [قرص رپاگلیناید تهران دارو 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide
VALACYCLOVIR TEHRAN DAROU 500MG TAB [قرص والاسیکلوویر تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valaciclovir
Feforex Capsule [کپسول ففورکس] داروسازی تهران دارو Ferrous sulfate+folic acid
TEDACEPT ER 190 MG Tablet [قرص آهسته رهش تداسپت 190 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol
DICOTARD 100 MG Tab [قرص دیکوتارد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diclofenac
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 120MG SOFT GEL [کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone
GRIPHEN CHLID TAB [قرص گریفن اطفال] داروسازی تهران دارو Pediatric Gripe
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید-تدافارم 50/12.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan+Hydrochlorothiazide
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 2MG TAB [قرص رپاگلیناید-تهران دارو 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide
PROLIZEX 2.5 MG Tablet [قرص پرولی زکس 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bisoprolol
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 20MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 5MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin
Fegel Capsule [کپسول فیژل] داروسازی تهران دارو Ferrous
Feforex Plus Capsule [کپسول ففورکس پلاس] داروسازی تهران دارو Ferrous sulfate+folic acid
TEDACEPT ER 47.5 MG Tablet [قرص آهسته رهش تداسپت 47.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol
FRANOZEX 4 4 MG Tablet [قرص فرانوزکس 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ondansetron
Piperix Softgel [سافت ژل پی پریکس] داروسازی تهران دارو Mentha Piperita
GEMIFLOXACIN TEHRAN DAROU 320MG TAB [قرص جمی فلوکساسین تهران دارو 320 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gemifloxacin
COLLIZAX 500 MG Tab [قرص کلی زاکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sulfasalazine
FLU-BAAN 30 MG Capsule [کپسول فلوبان 30 میلی گرم (فلو-بان)] داروسازی تهران دارو Oseltamivir
Fegel Plus Capsule [کپسول فیژل پلاس] داروسازی تهران دارو Ferrous sulfate+folic acid
VALGANCICLOVIR TEHRAN DAROU 450MG TAB [قرص والگانسیکلوویر تهران دارو 450 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valganciclovir
VASARAN-A 5/80 mg Tablet [قرص واساران-آ 5/80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Valsartan
HYDROCHLOROTHIAZIDE TEHRAN DAROU 50 mg Tabket [قرص هیدروکلروتیازید تهران دارو 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydrochlorothiazide
ESCITALOPRAM TEHRANDAROU 10 MG Tab-ESCITALOTED [قرص اس سیتالوپرام تهران دارو 10 میلی گرم-اس سیتالوتد] داروسازی تهران دارو Escitalopram
TEDAPRID 4 mg Tablet [قرص تداپراید 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Glimepiride
EZITED 10MG TAB [قرص ازیتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ezetimibe
Vitamin E Tedagel 400 IU Softgel [سافتژل ویتامین ایی تداژل 400 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin E
TEDAPRID 3 mg Tablet [قرص تداپراید 3 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Glimepiride
GELIZIN 10MG SOFT GEL [سافت ژل ژلیزین 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cetirizine
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 10MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin
BICAINE 30G CREAM [کرم بیکائین 30 گرم] داروسازی تهران دارو Lidocaine+Prilocaine-Topical
ACETAMIN COMPOUND 325/40/200 mg Capsule [کپسول استامین کامپاند 325/40/200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
Omega 3 Tedagel 1000 mg Softgel [سافت ژل امگا 3 تداژل 1000 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Omega-3 Triglycerides
VALSARTAN-TEDAPHARM 160MG CAP [کپسول والسارتان-تدافارم 160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan
ARIPIFY 10 MG TAB [قرص آریپیفای 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aripiprazole
LINAGLIPTIN TEHRAN DAROU 5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Linagliptin
SUCRALFATE TEHRAN DAROU 500 MG Tablet [قرص سوکرالفیت تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sucralfate
METFORMIN TEHRANDAROU 1000 MG Tablet [قرص متفورمین تهران دارو 1000 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metformin
شرکت داروسازی تهران دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت