محصولات شرکت داروسازی پاک دارو

محصولات شرکت داروسازی پاک دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
MINOXIDIL-PAKDAROU 5% 60ML TOP SOLUTION [محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 5% 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Minoxidil-Topical
MINOXIDIL-PAKDAROU 2% 60ML TOP SOLUTION [محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 2% 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Minoxidil-Topical
ERYTHROMYCIN-PAKDAROU 2% TOP SOLUTION [محلول موضعی اریترومایسین-پاک دارو 2%] داروسازی پاک دارو Erythromycin-Topical
CLINDAMYCIN-PAK DAROU1% 60ML TOP SOLUTION [محلول موضعی کلیندامایسین-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Clindamycin
PEDIATRIC GRIPPE-PAKDAROU 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Pediatric Gripe
PROMETHAZINE-PAKDAROU 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پرومتازین-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Promethazine
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Expectorant
EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Expectorant Codeine
FURAZOLIDONE-PAKDAROU 50MG/15ML SUSP [سوسپانسیون فورازولیدون-پاک دارو 50میلی گرم/15میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Furazolidone
CO TRIMOXAZOLE-PAKDAROU (200/40)MG 5ML SUSP [سوسپانسیون کوتریموکسازول-پاک دارو] داروسازی پاک دارو Co-trimoxazole
LACTULOSE-PAKDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز-پاک دارو 10گرم/15 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Lactulose
LORATADINE-PAKDAROU 60ML SYRUP [شربت لوراتادین-پاک دارو 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Loratadine
TERBINAFINE-PAKDAROU 1% 30ML SOL [محلول تربینافین-پاک دارو 1%] داروسازی پاک دارو Terbinafine-Topical
ERYTHROMYCIN-PAKDAROU 4% SOL [محلول اریترومایسین-پاک دارو 4%] داروسازی پاک دارو Erythromycin-Topical
LOPERAMIDE-PAKDAROU 1MG/5ML 60ML SYRUP [شربت لوپرامید-پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Loperamide
METRONIDAZOLE-PAKDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول-پاک دارو 125میلی گرم/5 میلی گرم 120 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Metronidazole
LEVETIRACETAM PAK DAROU 100 mg/mL 120 ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی لوتیراستام پاک دارو 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Levetiracetam
CLINDAMYCIN PAK DAROU 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین پاک دارو 1% 15گرم] داروسازی پاک دارو Clindamycin
LOPERAMIDE PAKDAROU 1MG/5ML 60ML SYRUP [شربت لوپرامید پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Loperamide
ADAPALENE PAKDAROU 0.1% 30 ml Topical Solution [محلول موضعی آداپالن پاک دارو 0.1% 30 میلی لیتر] داروسازی پاک دارو Adapalene
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت