محصولات شرکت HIKMA

محصولات شرکت HIKMA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HIKMA Folinic Acid
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,20 ml [آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] HIKMA Folinic Acid
RIBOXATIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق ریبوگزاتین 50 میلی گرم] HIKMA Oxaliplatin
RIBOXATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق ریبوکساتین 100 میلی گرم] HIKMA Oxaliplatin
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HIKMA Irinotecan
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,2ml [آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] HIKMA Irinotecan
RIBOZAR Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق ریبوزار 1 گرم] HIKMA Gemcitabine
RIBOZAR Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق ریبوزار 200 میلی گرم] HIKMA Gemcitabine
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 5ml [آمپول ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 15ml [ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 45ml [ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin
AMIODARONE HIKMA 50 mg/1 mL 3ml Ampoule [آمپول آمیودارون هیکما 50 میلی گرم/میلی لیتر 3 میلی لیتر] HIKMA Amiodarone
MILRINON HIKMA 10MG/10 ML Vial [ویال میلرینون هیکما 10 میلی گرم/10 میلی لیتر] HIKMA Milrinone
COLISTIMETHATE HIKMA 1000000 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق کلیستیمتات هیکما 1000000 واحد] HIKMA Colistin
LEVETIRACETAM HIKMA Solution,Concentrate 100mg/ml, 5ml Injection [محلول غلیظ تزریقی لوتیراستام هیکما 100 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] HIKMA Levetiracetam
تازه های دارویی
اخبار شرکت