اتوپوزاید

آنتی نئوپلاستیک

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف اتوپوزاید

اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم اوینگ وکاپوسی مصرف شده است.

مکانیسم اثر اتوپوزاید

*
-به تاخیر انداختن عبور سلول از فاز S چرخه سلولی و توقف در مرحله انتهایی فاز S و ابتدای فاز G2
- مهار انتقال میتوکندری در سطح NADH دهیدروژناز یا مهار جذب نوکلئوزید به سلول هلا (HeLa cell)
- مهار آنزیم توپوایزومراز II
- شکست رشته DNA

فارماکوکینتیک اتوپوزاید

*
جذب: نوسانات چشمگیر در طول زمان برای هر فرد و تفاوت قابل توجه در بیماران مختلف
فراهمی زیستی: 75-25%
پیک پلاسمایی: 1 ساعت
اتصال به پروتئین: 98-94%
متابولیسم:
کبدی (توسط CYP3A4 و CYP3A5 به متابولیت های مختلف)
توسط پروستاگلاندین سنتاز یا میلوپراکسیداز (به متابولیت های O-دمتیله مانند کاتکول و کینین)
توسط GSTT1/GSTP1 و UGT1A1 (کونژوگه شدن با گلوتاتیون و گلوکورونید)
نیمه عمر:
کودکان (وریدی، عملکرد نرمال کبد و کلیه) 8-6 ساعت
بزرگسالان (وریدی، عملکرد نرمال کبد و کلیه) 11-4 ساعت
دفع:
کودکان (وریدی) ادرار (55%، به صورت داروی تغییرنیافته طی 24 ساعت)
بزرگسالان (وریدی) ادرار (56%، 45% به صورت داروی تغییرنیافته طی 120 ساعت)، مدفوع (44% طی 120 ساعت)

عوارض جانبی اتوپوزاید

*
عوارض ناشی از مصرف دوز بالا در پیوند مغز استخوان:
ریزش مو، مستی ناشی از اتانول، هپاتیت، افت فشارخون (ناشی از انفوزیون)، اسیدوز متابولیک، موکوزیت، تهوع و استفراغ (شدید)، بدخیمی ثانویه، جراحت پوستی (مشابه سندرم استیونس جانسون)
عوارض شایع (%10<):
پوستی: ریزش مو
گوارشی: تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، اسهال
هماتولوژی و انکولوژی: لکوپنی (فروکش: 14-7 روز، بهبود: تا روز 20)، ترومبوسیتوپنی (فروکش: 16-9 روز، بهبود: تا روز 20)، آنمی
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
قلبی عروقی: افت فشار خون (ناشی از انفوزیون سریع)
سیستم اعصاب مرکزی: نوروپاتی محیطی
گوارشی: التهاب دهان، درد شکمی
کبدی: سمیت کبدی
واکنش ازدیاد حساسیت: واکنش شبه آنافیلاکسی (شامل برونکواسپاسم، لرز، تنگی نفس، تب، تاکی کاردی)

تداخلات دارویی اتوپوزاید

*مشخصات کلی تداخلات:
- سوبسترای CYP3A4
- سوبسترای P-gp
- عامل انکولوژیک سرکوب‌کننده سیستم ایمنی
- عامل انکولوژیک سرکوب‌کننده مغز استخوان

تداخلات رده X (پرهیز):
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، کلادریبین، دیپیرون، لاسمیدیتان، ناتالیزومب، پیمکرولیموس، تاکرولیموس (موضعی)، اوپاداستینیب، واکسن (زنده)

کاهش اثرات داروها توسط اتوپوزاید:
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، تست پوستی کوکسیدیوئید ایمیت، لنوگراستیم، لیپگفیلگراستیم، نیولومب، پیدوتیمود، سیپولوسل-تی، واکسن آبله و آبله میمونی (زنده)، ترتوموتید، واکسن (زنده)، واکسن‌ (غیرفعال)

کاهش اثرات اتوپوزاید توسط داروها:
القاکننده‌های قوی و متوسط CYP3A4، دابرافنیب، دفراسیروکس، انزالوتامید، اردافتینیب، ایوسیدنیب، میتوتان، ساریلومب، سیلتوکسیمب، توسیلیزومب، القاکننده‌های P-gp/ABCB1

افزایش اثرات داروها توسط اتوپوزاید:
باریسیتینیب، کلوزاپین، دفریپرون، فینگولیمود، لفلونومید، ناتالیزومب، اوزانیمود، سیپونیمود، توفاسیتینیب، اوپاداسیتینیب، واکسن (زنده)، آنتاگونیست های ویتامین کا

افزایش اثرات اتوپوزاید توسط داروها:
آتوواکون، کلرامفنیکل (چشمی)، کلادریبین، سیکلوسپورین (سیستمیک)، دنوزومب، دیپیرون، اردافتینیب، اینبلیزومب، لاسمیدیتان، مزالامین، اوکرلیزومب، پالیفرمین، مهارکننده‌های P-gp/ABCB1، پیمکرولیموس، پرومازین، رانولازین، رفلومیلاست، تاکرولیموس (موضعی)، تراستوزومب

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

هشدار ها اتوپوزاید

*
1- شمارش افتراقی سلول های خونی (CBC with diff) در ابتدای درمان، پیش از هر دوره درمان، پس از اتمام دوره درمان و در صورت نیاز بالینی ارزیابی شود.
2- عملکرد کبدی (بیلی روبین، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز) و عملکرد کلیوی، پیش از هر درمان به صورت منظم پایش شود.
3- علایم حیاتی، فشار خون و سطح آلبومین بیمار پایش گردد.
4- بیمار از لحاظ بروز واکنش های ناشی از انفوزیون و واکنش های آنافیلاکسی (تب، لرز، تاکی کاردی، برونکواسپاسم، تنگی نفس، افت فشارخون) به دقت پایش شود.
5- لازم است که تجهیزات لازم برای مدیریت واکنش آنافیلاکسی احتمالی، در دسترس باشد.
- ضرورت مصرف منظم دارو و تکمیل دوره درمان به بیمار گوشزد شود.

توصیه های دارویی اتوپوزاید

1- در مورد شکل تزریقی، برای جلوگیری از افت فشار خون، تجویز دارو به صورت انفوزیون و در مدت بیش از 60-30 دقیقه انجام شود. از راه های دیگر تزریق یا تزریق سریع ورید خودداری شود.
2- تعداد گرانولوسیت ها 14-7 روز پس از تجویز و تعداد پلاکت ها 16-9در روز بیستم به میزان طبیعی بر می گردد.

دارو های هم گروه اتوپوزاید

پمبرولیزومب آبارلیکس گوسرلین
هیسترلین لوپرورلین تریپتورلین
اورولیموس آبماسیکلیب تورمیفن
توسیتومومب ترابکتدین تراستوزومب
وین بلاستین وین کریستین ویندسین
وینورلبین آکسیتینیب آلمتوزومب
آلترتامین اناستروزول اسپارژیناز
آزاستیدین بواسیزومب بکساروتن
بیکالوتامید بلئومایسین سولفات بورتزومیب
بوسولفان کاپسیتابین کربوپلاتین
کارموستین ستوکسیمب کلرامبوسیل
نیتروژن موستارد سیس پلاتین کلادریبین
کلوفارابین سیکلوفسفامید سیتارابین
داکاربازین داکتینومایسین دانروبیسین
دسیتابین دنیلوکین دیفیتوکس داستاکسل
دوکسوروبیسین اپی روبیسین استراموستین
اگزمستان فلوکسوریدین فلودارابین
فلورواوراسیل فلوتامید فولوسترانت
جفی تینیب جم سیتابین جمتوزومب اوزوگامیسین
هیدروکسی اوره ایبریتوموماب تیوکستان ایداروبیسین
ایفوسفامید ایماتینیب اینترلوکین-2
ایرینوتکان لتروزول لوموستین
ملفالان مرکاپتوپورین متوترکسات
میتومایسین میتوتان میتوکسانترون
نیلوتامید اگزالی پلاتین پاکلی تاکسل
پیمترکسید دی سدیم پنتوستاتین پروکاربازین
ریتوکسی مب استرپتوزوسین تاموکسیفن
تموزولامید تنی پوزاید تیوتپا
تیوگوانین توپوتکان وینفلونین
مجسترول آرسنیک رگورافنیب
ایبروتینیب وندتینیب داساتینیب
ارلوتینیب اریبولین ایپی لی مومب
ایگزابپیلون نیلوتینیب پانی تومومب
سورافنیب برنتوکسی مب آتزولیزومب
سونیتینیب نالرالبین پازوپانیب
اوفاتومومب پرالاترکسات رومی دپسین
وورینوستات کابازیتاکسل اوه لومب
لاپاتینیب پلریکسافور راموسیرومب
پالبوسیکلیب انزالوتامید پرتوزومب
نراتینیب بلیناتومومب بریگاتینیب
کابوزانتینیب سریتینیب کریزوتینیب
دابرافنیب داراتومومب دینوتوکسیمب
اینوتوزومب اوزوگامیسین ایوسیدنیب لنواتینیب
لورلاتینیب ویسمودگیب ونتوکلاکس
ومورافنیب تری فلوریدین+تیپیراسیل ترامتینیب
تمسیرولیموس نیراپاریب اولاپاریب
روکسولیتینیب پوناتینیب سلومتینیب
تگافور+جیمراسیل+اوتراسیل
گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00517
00518
18934
00519
18730
00520

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمپول ابه پوزاید 20میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
آمپول ابه پوزاید-مایلن 20 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ویال اتولون 100 میلی گرم
کپسول اتواسپال(اتو اسپال) 100 میلی گرم
آمپول ابپوزید 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
آمپول ابه پوزاید-مایلن 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
کپسول اتو اسپال 50 میلی گرم
آمپول اتوپول 20میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
کپسول لاستت 50 میلی گرم
ویال اتو-سل(اتو سل) 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
کپسول پوزاید 50 میلی گرم
کپسول اتوپا 100 میلی گرم
کپسول لاستت 100 میلی گرم
کپسول اتوپساید کادیلا 50 میلی گرم
ویال اتوزید 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
ویال تزریقی اتوپودال 200 میلی گرم/10 میلی لیتر
ویال تزریقی اتوپودال 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول اتوپوزاید ویاتریس 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول اتوپوزاید اکت 100 میلی گرم/5 میلی لیتر

چنانچه در خصوص "اتوپوزاید" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info