محصولات شرکت داروسازی روز دارو

محصولات شرکت داروسازی روز دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VERAPAMIL RUZDAROU 40MG TAB [قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Verapamil به زودی ...
VALPROATE SODIUM RUZDAROU 200MG TAB [قرص والپروات سدیم روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sodium Valproate به زودی ...
RUZ-TRAMADOL 50MG TAB [قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol به زودی ...
RUZ-TRAMADOL 50MG CAP [کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol به زودی ...
TRAMADOL RUZDAROU 100MG TAB [قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol به زودی ...
TADARECTIL 20MG TAB [قرص تادارکتیل 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tadalafil به زودی ...
TADARECTIL 10MG TAB [قرص تادارکتیل 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tadalafil به زودی ...
SILDENAFIL RUZDAROU 50MG TAB [قرص سیلدینافیل روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sildenafil به زودی ...
SILDENAFIL RUZDAROU 100MG TAB [قرص سیلدینافیل روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sildenafil به زودی ...
SERTRALINE RUZ 50MG TABLET [قرص سرترالین روز 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sertraline به زودی ...
RISPERIDONE RUZDAROU 4MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 4 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE RUZDAROU 3MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE RUZDAROU 2MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 2 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE RUZDAROU 1MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 1 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone به زودی ...
RUZ-RANITIDINE 150MG TAB [قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ranitidine به زودی ...
RUZ-PROPRANOLOL 80MG TAB [قرص روز-پروپرانولول 80 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol به زودی ...
PROPRANOLOL RUZDAROU 40MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol به زودی ...
PROPRANOLOL RUZDAROU 20MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol به زودی ...
PROPRANOLOL RUZDAROU 10MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol به زودی ...
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB [قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB [قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Pantoprazole به زودی ...
ORS RUZDAROU SACHET [ساشه او آر اس روزدارو] داروسازی روز دارو Oral Rehydration Solutions به زودی ...
LEANOSTAT 120MG CAP [کپسول لینوستات 120 میلی گرم] داروسازی روز دارو Orlistat به زودی ...
OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP [کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Omeprazole به زودی ...
OLANZAPINE RUZDAROU 5MG TAB [قرص الانزاپین روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Olanzapine به زودی ...
RUZ-OFLOXACIN 300MG TAB [قرص روز-افلوکساسین 300 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ofloxacin به زودی ...
OFLOXACIN RUZ 200MG TAB [قرص افلوکساسین روز 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ofloxacin به زودی ...
ACETAMINOPHEN RUZDAROU 325MG TAB [قرص استامینوفن روزدارو 325 میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen به زودی ...
RUZAPHEN 500MG TAB [قرص روزافن 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen به زودی ...
ACICLOVIR RUZDAROU 400MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir به زودی ...
ACICLOVIR RUZDAROU 800MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 800 میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir به زودی ...
ADULT COLD RUZDAROU TAB [قرص ادالت کلد روزدارو] داروسازی روز دارو Adult cold به زودی ...
ALPRAZOLAM RUZDAROU 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Alprazolam به زودی ...
AMLODIPINE RUZDAROU 5MG TAB [قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Amlodipine به زودی ...
ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB [قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atenolol به زودی ...
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB [قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB [قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB [قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin به زودی ...
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB [قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Azithromycin به زودی ...
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB [قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Azithromycin به زودی ...
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 25MG TAB [قرص نورتریپتیلن روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nortriptyline به زودی ...
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 10MG TAB [قرص نورتریپتیلن روزدارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nortriptyline به زودی ...
NAPROXEN RUZDAROU 500MG TAB [قرص ناپروکسن روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Naproxen به زودی ...
NAPROXEN RUZ DAROU 250MG TAB [قرص ناپروکسن روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Naproxen به زودی ...
NALIDIXIC ACID RUZDAROU 500MG TAB [قرص نالیدیکسیک اسید روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nalidixic Acid به زودی ...
RUZ-MEFENAMIC ACID 250MG CAP [کپسول روز-مفنامیک اسید 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Mefenamic Acid به زودی ...
MEBENDAZOLE RUZDAROU 100MG TAB [قرص مبندازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Mebendazole به زودی ...
CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB [قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Captopril به زودی ...
CAPTOPRIL RUZDAROU 50MG TAB [قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Captopril به زودی ...
CARBAMAZEPINE RUZDAROU 200MG TAB [قرص کاربامازپین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Carbamazepine به زودی ...
CELECOXIB RUZ 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب روز 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Celecoxib به زودی ...
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 500MG TAB [قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Clarithromycin به زودی ...
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 250MG TAB [قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Clarithromycin به زودی ...
CO TRIMOXAZOLE 400/80 RUZDAROU TAB [قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400] داروسازی روز دارو Co-trimoxazole به زودی ...
CO TRIMOXAZOLE RUZDAROU 100/20MG TAB [قرص کوتریموکسازول روزدارو 20/100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Co-trimoxazole به زودی ...
LEVAMISOLE RUZDAROU 50MG TAB [قرص لوامیزول روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Levamisole به زودی ...
LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB [قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine به زودی ...
LAMOTRIGINE RUZDAROU 25MG TAB [قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine به زودی ...
LAMOTRIGINE RUZ 50MG TAB [قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine به زودی ...
KETOCONAZOLE RUZDAROU 200MG TAB [قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ketoconazole به زودی ...
ITRACONAZOLE ROUZDAROU 100MG CAP [کپسول ایتراکونازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Itraconazole به زودی ...
DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB [قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN RUZDAROU 400MG TAB [قرص ایبوپروفن روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen به زودی ...
IBUPROFEN RUZDAROU 200MG TAB [قرص ایبوپروفن روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen به زودی ...
HYDROXYCHLOROQUINE RUZDAROU 200MG TAB [قرص هیدروکسی کلروکین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Hydroxychloroquine به زودی ...
GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP [کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم] داروسازی روز دارو Gemfibrozil به زودی ...
FOLIC ACID RUZDAROU 5MG TAB [اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Folic Acid به زودی ...
FLUCONAZOLE RUZDAROU 100MG CAP [کپسول فلوکونازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Fluconazole به زودی ...
ENALAPRIL RUZDAROU 20MG TAB [قرص انالاپریل روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL RUZDAROU 5MG TAB [قرص انالاپریل روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Enalapril به زودی ...
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 400MG TAB [قرص اریترومایسین روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Erythromycin به زودی ...
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 200MG TAB [قرص اریترومایسین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Erythromycin به زودی ...
CAFIPAIN CAP [کپسول کات پین] داروسازی روز دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
ACICLOVIR RUZDAROU 200MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 200میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir به زودی ...
FERROUS SULFATE RUZDAROU TAB [قرص فروس سولفات روزدارو] داروسازی روز دارو Ferrous به زودی ...
FOLIC ACID RUZDAROU 1MG TAB [قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم] داروسازی روز دارو Folic Acid به زودی ...
COLDPLEX TAB [قرص کلداپلکس] داروسازی روز دارو Adult cold به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE RUZDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین روزدارو 310میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
VENLAFAXINE ROUZ DAROU 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 75 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXIN RUZDAROU 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 37.5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE RUZ DAROU 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 150 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine به زودی ...
MEMOXA 5MG TAB [قرص مموکسا 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Memantine به زودی ...
MEMOXA 10MG TAB [قرص مموکسا 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Memantine به زودی ...
Mucilax Sachet [ساشه موسیلاکس] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk به زودی ...
Rouz-psyllium Husk Sachet [ساشه روز-پسیلیوم هوسک] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk به زودی ...
Rouz-psyllium Seed Granule [گرانول روز-پسیلیوم سید] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk به زودی ...
VERAPAMIL RUZDAROU 80MG TAB [قرص وراپامیل روزدارو 80 میلی گرم] داروسازی روز دارو Verapamil به زودی ...
شرکت داروسازی روز دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب