دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی روز دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم
VERAPAMIL RUZDAROU 40MG TAB
1228045189 Verapamil
2
قرص والپروات سدیم روزدارو 200 میلی گرم
VALPROATE SODIUM RUZDAROU 200MG TAB
1228045165 Sodium Valproate
3
قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم
RUZ-TRAMADOL 50MG TAB
1228046186 Tramadol
4
کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم
RUZ-TRAMADOL 50MG CAP
1228045219 Tramadol
5
قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم
TRAMADOL RUZDAROU 100MG TAB
1228068232 Tramadol
6
قرص تادارکتیل 20 میلی گرم
TADARECTIL 20MG TAB
1228162978 Tadalafil
7
قرص تادارکتیل 10 میلی گرم
TADARECTIL 10MG TAB
1228162985 Tadalafil
8
قرص سیلدینافیل روزدارو 50 میلی گرم
SILDENAFIL RUZDAROU 50MG TAB
1228036835 Sildenafil
9
قرص سیلدینافیل روزدارو 100 میلی گرم
SILDENAFIL RUZDAROU 100MG TAB
1228045103 Sildenafil
10
قرص سرترالین روز 50 میلی گرم
SERTRALINE RUZ 50MG TABLET
1228040467 Sertraline
11
قرص ریسپریدول روزدارو 4 میلی گرم
RISPERIDONE RUZDAROU 4MG TAB
1228056383 Risperidone
12
قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم
RISPERIDONE RUZDAROU 3MG TAB
1228062384 Risperidone
13
قرص ریسپریدول روزدارو 2 میلی گرم
RISPERIDONE RUZDAROU 2MG TAB
1228036828 Risperidone
14
قرص ریسپریدول روزدارو 1 میلی گرم
RISPERIDONE RUZDAROU 1MG TAB
1228060946 Risperidone
15
قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم
RUZ-RANITIDINE 150MG TAB
1228029318 Ranitidine
16
قرص روز-پروپرانولول 80 میلی گرم
RUZ-PROPRANOLOL 80MG TAB
1228043154 Propranolol
17
قرص پروپرانولول روز دارو 40 میلی گرم
PROPRANOLOL RUZDAROU 40MG TAB
1228043208 Propranolol
18
قرص پروپرانولول روز دارو 20 میلی گرم
PROPRANOLOL RUZDAROU 20MG TAB
1228070655 Propranolol
19
قرص پروپرانولول روز دارو 10 میلی گرم
PROPRANOLOL RUZDAROU 10MG TAB
1228043178 Propranolol
20
قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB
1228101212 Pantoprazole
21
قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB
1228127366 Pantoprazole
22
ساشه او آر اس روزدارو
ORS RUZDAROU SACHET
1228046964 Oral Rehydration Solutions
23
کپسول لینوستات 120 میلی گرم
LEANOSTAT 120MG CAP
1228161506 Orlistat
24
کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP
1228043970 Omeprazole
25
قرص الانزاپین روزدارو 5 میلی گرم
OLANZAPINE RUZDAROU 5MG TAB
1228051616 Olanzapine
26
قرص روز-افلوکساسین 300 میلی گرم
RUZ-OFLOXACIN 300MG TAB
1228040436 Ofloxacin
27
قرص افلوکساسین روز 200 میلی گرم
OFLOXACIN RUZ 200MG TAB
1228040429 Ofloxacin
28
قرص استامینوفن روزدارو 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN RUZDAROU 325MG TAB
1228035203 Acetaminophen
29
قرص روزافن 500 میلی گرم
RUZAPHEN 500MG TAB
1228040412 Acetaminophen
30
قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم
ACICLOVIR RUZDAROU 400MG TAB
1228040405 Aciclovir
31
قرص آسیکلوویر روزدارو 800 میلی گرم
ACICLOVIR RUZDAROU 800MG TAB
1228124020 Aciclovir
32
قرص ادالت کلد روزدارو
ADULT COLD RUZDAROU TAB
1228045028 Adult cold
33
قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM RUZDAROU 0.5MG TAB
1228099861 Alprazolam
34
قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم
AMLODIPINE RUZDAROU 5MG TAB
1228029325 Amlodipine
35
قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم
ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB
1228113437 Atenolol
36
قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB
1228029295 Atorvastatin
37
قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB
1228029301 Atorvastatin
38
قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB
1228029349 Atorvastatin
39
قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB
1228124655 Azithromycin
40
قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB
1228124662 Azithromycin
41
قرص نورتریپتیلن روزدارو 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 25MG TAB
1228034053 Nortriptyline
42
قرص نورتریپتیلن روزدارو 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 10MG TAB
1228034022 Nortriptyline
43
قرص ناپروکسن روزدارو 500 میلی گرم
NAPROXEN RUZDAROU 500MG TAB
1228045097 Naproxen
44
قرص ناپروکسن روزدارو 250 میلی گرم
NAPROXEN RUZ DAROU 250MG TAB
1228045059 Naproxen
45
قرص نالیدیکسیک اسید روزدارو 500 میلی گرم
NALIDIXIC ACID RUZDAROU 500MG TAB
1228045042 Nalidixic Acid
46
کپسول روز-مفنامیک اسید 250 میلی گرم
RUZ-MEFENAMIC ACID 250MG CAP
1228029332 Mefenamic Acid
47
قرص مبندازول روزدارو 100 میلی گرم
MEBENDAZOLE RUZDAROU 100MG TAB
1228045110 Mebendazole
48
قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم
CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB
1228127854 Captopril
49
قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم
CAPTOPRIL RUZDAROU 50MG TAB
1228113444 Captopril
50
قرص کاربامازپین روزدارو 200 میلی گرم
CARBAMAZEPINE RUZDAROU 200MG TAB
1228033704 Carbamazepine
51
کپسول سلکوکسیب روز 100 میلی گرم
CELECOXIB RUZ 100MG CAP
1228040443 Celecoxib
52
قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 500MG TAB
1228043987 Ciprofloxacin
53
قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 250MG TAB
1228043949 Ciprofloxacin
54
قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 500MG TAB
1228116124 Clarithromycin
55
قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 250MG TAB
1228058356 Clarithromycin
56
قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400
CO TRIMOXAZOLE 400/80 RUZDAROU TAB
1228042874 Co-trimoxazole
57
قرص کوتریموکسازول روزدارو 20/100 میلی گرم
CO TRIMOXAZOLE RUZDAROU 100/20MG TAB
1228035210 Co-trimoxazole
58
قرص لوامیزول روزدارو 50 میلی گرم
LEVAMISOLE RUZDAROU 50MG TAB
1228058349 Levamisole
59
قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم
LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB
1228029363 Lamotrigine
60
قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم
LAMOTRIGINE RUZDAROU 25MG TAB
1228029356 Lamotrigine
61
قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم
LAMOTRIGINE RUZ 50MG TAB
1228029370 Lamotrigine
62
قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم
KETOCONAZOLE RUZDAROU 200MG TAB
1228043994 Ketoconazole
63
کپسول ایتراکونازول روزدارو 100 میلی گرم
ITRACONAZOLE ROUZDAROU 100MG CAP
1228046162 Itraconazole
64
قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم
DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB
1228043932 Diclofenac
65
قرص ایبوپروفن روزدارو 400 میلی گرم
IBUPROFEN RUZDAROU 400MG TAB
1228045196 Ibuprofen
66
قرص ایبوپروفن روزدارو 200 میلی گرم
IBUPROFEN RUZDAROU 200MG TAB
1228100024 Ibuprofen
67
قرص هیدروکسی کلروکین روزدارو 200 میلی گرم
HYDROXYCHLOROQUINE RUZDAROU 200MG TAB
1228045035 Hydroxychloroquine
68
کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP
1228040450 Gemfibrozil
69
اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم
FOLIC ACID RUZDAROU 5MG TAB
1228043963 Folic Acid
70
کپسول فلوکونازول روزدارو 100 میلی گرم
FLUCONAZOLE RUZDAROU 100MG CAP
1228083709 Fluconazole
71
قرص انالاپریل روزدارو 20 میلی گرم
ENALAPRIL RUZDAROU 20MG TAB
1228030093 Enalapril
72
قرص انالاپریل روزدارو 5 میلی گرم
ENALAPRIL RUZDAROU 5MG TAB
1228083785 Enalapril
73
قرص اریترومایسین روزدارو 400 میلی گرم
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 400MG TAB
1228062407 Erythromycin
74
قرص اریترومایسین روزدارو 200 میلی گرم
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 200MG TAB
1228062391 Erythromycin
75
کپسول کات پین
CAFIPAIN CAP
1228108983 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
76
قرص آسیکلوویر روزدارو 200میلی گرم
ACICLOVIR RUZDAROU 200MG TAB
1228040399 Aciclovir
77
قرص فروس سولفات روزدارو
FERROUS SULFATE RUZDAROU TAB
1228046742 Ferrous
78
قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم
FOLIC ACID RUZDAROU 1MG TAB
1228043956 Folic Acid
79
قرص کلداپلکس
COLDPLEX TAB
1228154669 Adult cold
80
قرص استامینوفن کدئین روزدارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE RUZDAROU (300+10)MG TAB
1228043192 Acetaminophen+Codeine
81
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 75 میلی گرم
VENLAFAXINE ROUZ DAROU 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228187223 Venlafaxine
82
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 37.5 میلی گرم
VENLAFAXIN RUZDAROU 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1228165207 Venlafaxine
83
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 150 میلی گرم
VENLAFAXINE RUZ DAROU 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228210785 Venlafaxine
84
قرص مموکسا 5 میلی گرم
MEMOXA 5MG TAB
1228159343 Memantine
85
قرص مموکسا 10 میلی گرم
MEMOXA 10MG TAB
1228159336 Memantine
86
ساشه موسیلاکس
Mucilax Sachet
990154 Plantago ovata Foesk
87
ساشه روز-پسیلیوم هوسک
Rouz-psyllium Husk Sachet
990175 Plantago ovata Foesk
88
گرانول روز-پسیلیوم سید
Rouz-psyllium Seed Granule
990176 Plantago ovata Foesk
بازگشت به لیست شرکت ها