محصولات شرکت APOTEX

محصولات شرکت APOTEX

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
APO-LOPERAMIDE Tablet 2 mg [قرص آپو لوپرامید 2 میلی گرم] APOTEX Loperamide
APO-ALPRAZ Tablet 0.5 mg [قرص آپو آلپراز 0.5 میلی گرم] APOTEX Alprazolam
APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg [قرص آپو گیبوراید 5 میلی گرم -آپو گلیبوراید] APOTEX Glibenclamide
APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg [قرص آپو سیتریزین 10 میلی گرم] APOTEX Cetirizine
APO-METFORMIN Tablet 500 mg [قرص آپو متفورمین 500میلی گرم] APOTEX Metformin
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses [اسپری بینی آپو بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز] APOTEX Beclometasone
APO-TERAZOSIN Tablet 2 mg [قرص آپو ترازوسین 2 میلی گرم] APOTEX Terazosin
APO-TERAZOSIN Tablet 5 mg [قرص آپو ترازوسین 5 میلی گرم] APOTEX Terazosin
APO-SOTALOL Tablet 80 mg [قرص آپو سوتالول 80 میلی گرم] APOTEX Sotalol
APO-DOXEPIN Capsule 10 mg [کپسول آپو دوکسپین 10 میلی گرم] APOTEX Doxepin
APO-DOXEPIN Capsule 25 mg [کپسول آپو دوکسپین 25 میلی گرم] APOTEX Doxepin
APO-PENTOXYFYLLIN Tablet 400 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش آپو پنتوکسی فیلین 400 میلی گرم] APOTEX Pentoxifylline
APO-TERBINAFINE Tablet 250 mg [قرص آپو تربینافین 250 میلی گرم] APOTEX Terbinafine
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg [کپسول آپو گاباپنتین 100 میلی گرم] APOTEX Gabapentin
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg [کپسول آپو گاباپنتین 300 میلی گرم] APOTEX Gabapentin
APO-NITRAZEPAM Tablet 5 mg [قرص آپو نیترازپام 5 میلی گرم] APOTEX Nitrazepam
APO-FLUTAMIDE Tablet 250 mg [قرص آپو فلوتامید 250میلی گرم] APOTEX Flutamide
APO-HYDROXYUREA Capsule 500 mg [کپسول آپو هیدروکسی اوره 500 میلی گرم - آپوهیدروکسی اوره] APOTEX Hydroxyurea
APO-WARFARIN Tablet 5 mg [قرص آپو وارفارین 5 میلی گرم] APOTEX Warfarin
APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی آپو کلسی تونین 200واحد/دوز] APOTEX Calcitonin
APO-TIZANIDINE Tablet 4 mg [قرص آپو تیزانیدین 4 میلی گرم] APOTEX Tizanidine
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg [قرص آپو کارودیلول 25 میلی گرم] APOTEX Carvedilol
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg [قرص آپو کارودیلول 12.5 میلی گرم] APOTEX Carvedilol
APO-CLOPIDOGREL Tablet 75 mg [قرص آپو کلوپیدگرل 75 میلی گرم] APOTEX Clopidogrel
APO-BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml [قطره چشمی آپو بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر] APOTEX Brimonidine
APO-CLINDAMYCIN Capsule 150 mg [کپسول آپو کلیندامایسین 150 میلی گرم] APOTEX Clindamycin
APO-ALENDRONATE Tablet 70 mg [قرص آپو آلندرونیت 70میلی گرم] APOTEX Alendronate
APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی آپو فلوتیکازون 50میکروگرم/دوز] APOTEX Fluticasone
APO-BICALUTAMIDE Tablet 50 mg [قرص آپو بیکالوتامید 50میلی گرم] APOTEX Bicalutamide
APO K 600 MG Tablet [قرص آپو کا 600 میلی گرم] APOTEX Potassium chloride
APO CILOSTAZOL 50MG Tablet [قرص آپو سیلاستازول 50 میلی گرم] APOTEX Cilostazol
APO MIDODRINE 2.5 MG Tablet [قرص آپو میدودرین 2.5 میلی گرم] APOTEX Midodrine
APO CILOSTAZOL 100MG Tablet [قرص آپو سیلاستازول 100 میلی گرم] APOTEX Cilostazol
APO MIDODRINE 5 MG Tablet [قرص آپو میدودرین 5 میلی گرم] APOTEX Midodrine
APO MINOCYCLINE 50 MG CAPSULE ORAL [کپسول خوراکی آپو ماینوسایکلین 50 میلی گرم-مینوسیکلین] APOTEX Minocycline
APO-HYDRALAZINE 25 MG Tablet [قرص آپو هیدرالازین 25 میلی گرم] APOTEX Hydralazine
APO-HYDRALAZINE 10 MG Tablet [قرص آپو هیدرالازین 10 میلی گرم] APOTEX Hydralazine
CILOSTAZOL ADAMED 50 MG Tablet [قرص سیلاستازول آدمد 50 میلی گرم] APOTEX Cilostazol
APO-HYDRALAZINE 10 mg Tablet [قرص آپو هیدرالازین 50 میلی گرم] APOTEX Hydralazine
APO-WARFARIN 1 MG Tablet [قرص آپو وارفارین 1 میلی گرم] APOTEX Warfarin
تازه های دارویی
اخبار شرکت