محصولات شرکت SANDOZ

محصولات شرکت SANDOZ

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
DIGOXIN SANDOZ 0.5 MG/2ML AMP [آمپول دیگوکسین ساندوز 0.5میلی گرم/2میلی لیتر] SANDOZ Digoxin
BRETHYLIUM TOSYLATE Injection 50 mg/ml,10 ml [آمپول برتیلیوم توسیلات 50میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] SANDOZ Bretylium
TRIAMCINOLONE Injection 40 mg/ml [آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم/میلی لیتر] SANDOZ Triamcinolone
DIMETHYLSULFOXIDE Solution 50%,50 ml(Irrigation) [محلول شستشو دی متیل سولفوکساید 50% 50 میلی لیتر] SANDOZ Dimethyl Sulfoxide
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 1 گرم] SANDOZ Thiopental Sodium
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 500 میلی گرم] SANDOZ Thiopental Sodium
MILRINONE Injection 1 mg/ml,10 ml [آمپول میلرینون 1 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] SANDOZ Milrinone
ARTAMIN Capsule 250 mg [کپسول آرتامین 250 میلی گرم (دی پنسیلامین)] SANDOZ Penicillamine
CLARITHROMYCIN SANDOZ Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml [سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز 125میلی گرم/5 میلی لیتر] SANDOZ Clarithromycin
VALPROATE SANDOZ Tablet 500 mg,Prolonged Release [قرص آهسته رهش والپروات ساندوز 500 میلی گرم] SANDOZ Sodium Valproate
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed Release [قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed Release [قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg [پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole
PROTAMINE Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول پروتامین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANDOZ Protamine
FLUMAZENIL Injection 0.1 mg/ml,5 ml [آمپول فلومازنیل 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SANDOZ Flumazenil
OXYCODONE-SANDOZ Tablet 20 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش اکسی کدون-ساندوز 20 میلی گرم] SANDOZ Oxycodone
Effervescent Tablet Ca-C 1000 Sandoz [قرص جوشان کلسیم-سی 1000] SANDOZ Vitamin C
PROPAFENONE SANDOZ 300MG TAB [قرص پروپافنون ساندوز 300 میلی گرم] SANDOZ Propafenone
QUINIDINE SULFATE Sandoz 200 MG Tablet [قرص کینیدین سولفات ساندوز 200 میلی گرم] SANDOZ Quinidine
BISOPROLOL SANDOZ 10MG Tablet [قرص بیزوپرولول ساندوز 10 میلی گرم] SANDOZ Bisoprolol
ZARZIO Injection 30 MIU/0.5 ml,PFS [قلم تزریق زارزیو 30 میلیون واحد/0.5 میلی لیتر] SANDOZ Filgrastim
OMNITROPE 15 IU/1.5 ML AMP [آمپول امنیتروپ 15 واحد/1.5 میلی لیتر] SANDOZ Growth Hormone
BISOPROLOL SANDOZ 5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول ساندوز 5 میلی گرم] SANDOZ Bisoprolol
BISOPROLOL SANDOZ 2.5MG Tablet [قرص بیزوپرولول ساندوز 2.5 میلی گرم] SANDOZ Bisoprolol
PROPAFENONE SANDOZ 150 MG TAB [قرص پروپافنون ساندوز 150 میلی گرم] SANDOZ Propafenone
PANTOPRAZOLE-SANDOZ 40MG FOR INFUSION [ویال پنتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب