محصولات شرکت داروسازی دارو درمان پارس

محصولات شرکت داروسازی دارو درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Figitol 120ml Syrup [شربت فیژیتول 120 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica
Figitol 60ml Syrup [شربت فیژیتول 60 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica
Figitol200ml Syrup [شربت فیژیتول 200 میلی لیتر] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica
Figplus Syrup [شربت فیگ پلاس] داروسازی دارو درمان پارس Ficus carica+Alhagi psedalhagi
Green Tea Health Pioners Tablet [قرص گرین تی هلس پایونرز] داروسازی دارو درمان پارس Camellia Sinensis
Oliviapain MO Lotion [لوسیون اولیوا پین] داروسازی دارو درمان پارس Olea europaea L+ Honey+ Cinnamomum camphora+ Menthol
Capsaicin 0.025-%30gr Cream [کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum
Capsaicin 0.025-%60gr Cream [کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum
Capsaicin 0.075-%30gr Cream [کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum
Capsaicin 0.075-%60gr Cream [کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Capsicum
Alzinor 10mg Tablet [قرص آلزینور 10 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Vinpocetine
Alzinor 5mg Tablet [قرص آلزینور 5 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Vinpocetine
Thymusan60 Syrup [شربت تیموران 60] داروسازی دارو درمان پارس Thymus vulgaris+Honey
ACNOZ 0.1% 30G GEL [ژل آکنوز 0.1% 30 گرم] داروسازی دارو درمان پارس Adapalene
MEBECOL 135MG TAB [قرص مبکل 135 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Mebeverine
BUPRENORPHINE/NALOXONE DAROU DARMAN PARS 8/2 MG TA [قرص بوپرنورفین/نالوکسان دارو درمان پارس 8/2 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Buprenorphine+Naloxone
MOTIVIN 10MG TAB [قرص موتیوین 10 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Domperidone
MICRONEM (500+500)MG VIAL [ویال میکرونم 500+500 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Imipenem+Cilastatin
MELOXICAM DDP 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام دی دی پی 7.5 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Meloxicam
MELOXICAM DDP 15MG TAB [قرص ملوکسی کام دی دی پی 15 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Meloxicam
BESTPRAZOLE 40 mg Capsule [کپسول بستپرازول 40 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Esomeprazole
FLERYTHM 100 MG Tablet [قرص فلریتم 100 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Flecainide
BESTPRAZOLE 20 mg Capsule [کپسول بستپرازول 20 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Esomeprazole
FORNIDO 30 MG Tablet [قرص فورنیدو 30 میلی گرم] داروسازی دارو درمان پارس Dapoxetine
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب