دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
لیست داروهای گروه  Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Amitriptyline
2 Bupropion Hydrochloride
3 Citalopram
4 Clomipramine Hydrochloride
5 Desipramine Hydrochloride
6 Doxepin Hydrochloride
7 Duloxetine Hydrochloride
8 Fluoxetine Hydrochloride
9 Fluvoxamine Maleate
10 Imipramine
11 Lithium Carbonate
12 Maprotiline
13 Moclobemide
14 Nortriptyline Hydrochloride
15 Sertraline Hydrochloride
16 Trazodone Hydrochloride
17 Trimipramine
18 Venlafaxine Hydrochloride
بازگشت به لیست گروه های دارویی