دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Amineptine
2 Amitriptyline
3 Amoxapine
4 Befloxatone
5 Benactyzine
6 Brofaromine
7 Bupropion
8 Butriptyline
9 Citalopram
10 Clomipramine
11 Desipramine
12 Desvenlafaxine
13 Dibenzepin
14 Dosulepin
15 Doxepin
16 Duloxetine
17 Escitalopram
18 Etoperidone
19 Fluoxetine
20 Fluvoxamine
21 Imipramine
22 Iproniazid
23 Isocarboxazid
24 Lithium Carbonate
25 Lofepramine
26 Maprotiline
27 Melitracen
28 Mianserin
29 Milnacipran
30 Mirtazapine
31 Moclobemide
32 Nefazodone
33 Nialamide
34 Nortriptyline
35 Opipramol
36 Oxitriptan
37 Paroxetine
38 Phenelzine Sulfate
39 Pirlindole
40 Protriptyline
41 Quinupramine
42 Rasagiline
43 Reboxetine
44 Sertraline
45 Tianeptine
46 Toloxatone
47 Tranylcypromine
48 Trazodone
49 Trimipramine
50 Venlafaxine
51 Viloxazine
بازگشت به لیست گروه های دارویی