دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Amineptine Hydrochloride
2 Amitriptyline
3 Amoxapine
4 Befloxatone
5 Benactyzine Hydrochloride
6 Brofaromine
7 Bupropion Hydrochloride
8 Butriptyline Hydrochloride
9 Citalopram
10 Clomipramine Hydrochloride
11 Desipramine Hydrochloride
12 Desvenlafaxine
13 Dibenzepin Hydrochloride
14 Dosulepin Hydrochloride
15 Doxepin Hydrochloride
16 Duloxetine Hydrochloride
17 Escitalopram Oxalate
18 Etoperidone Hydrochloride
19 Fluoxetine Hydrochloride
20 Fluvoxamine Maleate
21 Imipramine
22 Iproniazid
23 Isocarboxazid
24 Lithium Carbonate
25 Lofepramine Hydrochloride
26 Maprotiline
27 Melitracen Hydrochloride
28 Mianserin Hydrochloride
29 Milnacipran Hydrochloride
30 Mirtazapine
31 Moclobemide
32 Nefazodone Hydrochloride
33 Nialamide
34 Nortriptyline
35 Opipramol Hydrochloride
36 Oxitriptan
37 Paroxetine
38 Phenelzine Sulfate
39 Pirlindole
40 Protriptyline
41 Quinupramine
42 Rasagiline
43 Reboxetine Mesilate
44 Sertraline
45 Tianeptine Sodium
46 Toloxatone
47 Tranylcypromine Sulfate
48 Trazodone
49 Trimipramine
50 Tryptophan
51 Venlafaxine
52 Viloxazine Hydrochloride
بازگشت به لیست گروه های دارویی