دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Amineptine Hydrochloride
2 Amitriptyline
3 Amoxapine
4 Befloxatone
5 Benactyzine Hydrochloride
6 Brofaromine
7 Bupropion Hydrochloride
8 Butriptyline Hydrochloride
9 Citalopram
10 Clomipramine Hydrochloride
11 Desipramine Hydrochloride
12 Dibenzepin Hydrochloride
13 Dosulepin Hydrochloride
14 Doxepin Hydrochloride
15 Duloxetine Hydrochloride
16 Escitalopram Oxalate
17 Etoperidone Hydrochloride
18 Fluoxetine Hydrochloride
19 Fluvoxamine Maleate
20 Imipramine
21 Iproniazid Phosphate
22 Isocarboxazid
23 Lithium Carbonate
24 Lofepramine Hydrochloride
25 Maprotiline
26 Melitracen Hydrochloride
27 Mianserin Hydrochloride
28 Milnacipran Hydrochloride
29 Mirtazapine
30 Moclobemide
31 Nefazodone Hydrochloride
32 Nialamide
33 Nortriptyline Hydrochloride
34 Opipramol Hydrochloride
35 Oxitriptan
36 Paroxetine
37 Phenelzine Sulfate
38 Pirlindole
39 Protriptyline Hydrochloride
40 Quinupramine
41 Reboxetine Mesilate
42 Sertraline Hydrochloride
43 Tianeptine Sodium
44 Toloxatone
45 Tranylcypromine Sulfate
46 Trazodone Hydrochloride
47 Trimipramine
48 Tryptophan
49 Venlafaxine Hydrochloride
50 Viloxazine Hydrochloride
بازگشت به لیست گروه های دارویی