محصولات شرکت داروسازی پور سینا

محصولات شرکت داروسازی پور سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZONISAMIDE PURSINA 100MG TAB [قرص زونیساماید پورسینا 100 میلی گرم] داروسازی پور سینا Zonisamide به زودی ...
VENLAFAXINE PURSINA 75MG TAB [قرص ونلافاکسین پورسینا 75 میلی گرم] داروسازی پور سینا Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE PURSINA 37.5MG TAB [قرص ونلافاکسین پورسینا 37.5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Venlafaxine به زودی ...
VALZZAREX 80MG CAP [کپسول والزارکس 80 میلی گرم] داروسازی پور سینا Valsartan به زودی ...
VALZZAREX 160MG CAP [کپسول والزارکس 160 میلی گرم] داروسازی پور سینا Valsartan به زودی ...
SORBITOL PURSINA 5G SACHET [ساشه سوربیتول پورسینا 5 گرم] داروسازی پور سینا Sorbitol به زودی ...
SIMVASTATIN PURSINA 20MG TAB [قرص سیمواستاتین پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Simvastatin به زودی ...
SIMVASTATIN POURSINA 10MG TAB [قرص سیمواستاتین پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Simvastatin به زودی ...
SILDENAFIL PURSINA 50MG TAB [قرص سیلدینافیل پورسینا 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Sildenafil به زودی ...
SILDENAFIL PURSINA 100MG TAB [قرص سیلدینافیل پورسینا 100 میلی گرم] داروسازی پور سینا Sildenafil به زودی ...
SERTRALIN PURSINA 50MG TAB [قرص سرترالین پورسینا 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Sertraline به زودی ...
SERTRALINE PURSINA 100MG TAB [قرص سرترالین پورسینا 100 میلی گرم] داروسازی پور سینا Sertraline به زودی ...
RANITIDINE PURSINA FC 150MG TAB [قرص خط دار رانیتیدین پورسینا 150 میلی گرم] داروسازی پور سینا Ranitidine به زودی ...
OXAZEPAM PURSINA 10MG TAB [قرص اگزازپام پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Oxazepam به زودی ...
ORS PURSINA 27G SACHET [ساشه او آر اس پورسینا 27 گرم] داروسازی پور سینا Oral Rehydration Solutions به زودی ...
OMEPRAZOLE POURSINA 20MG CAP [کپسول امپرازول پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Omeprazole به زودی ...
ALPRAZOLAM PURSINA 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام پورسینا 0.5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Alprazolam به زودی ...
ALPRAZOLAM PURSINA 1MG TAB [قرص آلپرازولام پورسینا 1 میلی گرم] داروسازی پور سینا Alprazolam به زودی ...
ALUMINIUM MG POR SUSP [سوسپانسیون آلومینیوم ام جی پی او آر] داروسازی پور سینا Aluminium MG به زودی ...
ALUMINIUM MGS POURSINA SUSP [سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس پورسینا] داروسازی پور سینا Aluminium MGS به زودی ...
AMLODIPINE PURSINA 5MG TAB [قرص آملودیپین پورسینا 5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Amlodipine به زودی ...
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT PURSINA TAB [قرص آنتی هیستامن دکونژستان پورسینا] داروسازی پور سینا Antihistamine Decongestant به زودی ...
ATENOLOL PURSINA 100MG TAB [قرص آتنولول پورسینا 100 میلی گرم] داروسازی پور سینا Atenolol به زودی ...
ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB [قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم] داروسازی پور سینا Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN-PS 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN-PS 10MG TAB [قرص آتورواستاتین-پی اس 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Atorvastatin به زودی ...
METOPROLOL PURSINA 50 TAB [قرص متوپرولول پورسینا 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Metoprolol به زودی ...
LOVASTATIN PURSINA 20MG TAB [قرص لواستاتین پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Lovastatin به زودی ...
POZZAREX 25MG TAB [قرص پوزارکس 25 میلی گرم] داروسازی پور سینا Losartan به زودی ...
POZZAREX 50MG TAB [قرص پوزارکس 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Losartan به زودی ...
LORATADINE PURSINA 10MG TAB [قرص لوراتادین پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Loratadine به زودی ...
ZYPIRON 100MG TAB [قرص زیپرون 100 میلی گرم] داروسازی پور سینا Bupropion به زودی ...
ZYPIRON 75MG TAB [قرص زیپیرون 75 میلی گرم] داروسازی پور سینا Bupropion به زودی ...
LISIREX 10MG TAB [قرص لیزیرکس 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Lisinopril به زودی ...
LISIREX 20MG TAB [قرص لیزیرکس 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Lisinopril به زودی ...
LISIREX 5MG TAB [قرص لیزیرکس 5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Lisinopril به زودی ...
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TAB [قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Carvedilol به زودی ...
CARVEDILOL PURSINA 25MG TAB [قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرم] داروسازی پور سینا Carvedilol به زودی ...
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TAB [قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم] داروسازی پور سینا Carvedilol به زودی ...
CETIRIZINE PURSINA 10MG TAB [قرص ستریزین پورسینا 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی پور سینا Cetirizine به زودی ...
CETIRIZINE PURSINA 5MG TAB [قرص ستریزین پورسینا 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی پور سینا Cetirizine به زودی ...
CHLORPHENIRAMINE PURSINA 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین پورسینا 4 میلی گرم] داروسازی پور سینا Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
CHOLESTIRAMIN PURSINA 4G SACHET [ساشه کلسترامین پورسینا 4 گرم] داروسازی پور سینا Colestyramine به زودی ...
CITALOPRAM PURSINA 40MG TAB [قرص سیتالوپرام پورسینا 40 میلی گرم] داروسازی پور سینا Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM PURSINA 20MG TAB [قرص سیتالوپرام پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Citalopram به زودی ...
LEVAMISOLE PURSINA 50MG TAB [قرص لوامیزول پورسینا 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Levamisole به زودی ...
CARNITINE PURSINA 250MG TAB [قرص کارنی تین پورسینا 250 میلی گرم] داروسازی پور سینا Carnitine به زودی ...
KETOTIFEN POURSINA 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کتوتیفن پورسینا 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی پور سینا Ketotifen به زودی ...
KETOTIFEN PURSINA 1MG TAB [قرص کتوتیفن پورسینا 1 میلی گرم] داروسازی پور سینا Ketotifen به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN POURSINA 15MG TAB [قرص دکسترومتورفان پورسینا 15 میلی گرم] داروسازی پور سینا Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN PURSINA 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پورسینا 15میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی پور سینا Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P POURSINA 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی پورسینا 60 میلی لیتر] داروسازی پور سینا Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DIGESTIVE PURSINA EC TAB [قرص روکش دار دایجستیو پورسینا] داروسازی پور سینا Digestive به زودی ...
IODOQUINOL PURSINA 210MG TAB [قرص یدوکینول پورسینا 210 میلی گرم] داروسازی پور سینا Iodoquinol به زودی ...
HYDROXYZINE PURSINA 10MG TAB [قرص هیدروکسی زین پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Hydroxyzine به زودی ...
HYDROXYZINE PURSINA SYRUP [شربت هیدروکسی زین پورسینا] داروسازی پور سینا Hydroxyzine به زودی ...
HYDROXYZINE PURSINA 25MG TAB [قرص هیدروکسی زین پورسینا 25 میلی گرم] داروسازی پور سینا Hydroxyzine به زودی ...
GLIBENCLAMIDE PURSINA 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید پورسینا 5 میلی گرم] داروسازی پور سینا Glibenclamide به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND POUR SINA 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند پورسینا 60میلی لیتر] داروسازی پور سینا Diphenhydramine Compound به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE PURSINA 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین پورسینا 60 میلی لیتر] داروسازی پور سینا Diphenhydramine به زودی ...
GALANTAMINE PURSINA 8MG TAB [قرص گالانتامین پورسینا 8 میلی گرم] داروسازی پور سینا Galantamine به زودی ...
ENALAPRIL PURSINA 10MG TAB [قرص انالاپریل پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Enalapril به زودی ...
FAMOTIDINE PURSINA 40MG TAB [قرص فاموتیدین پورسینا 40 میلی گرم] داروسازی پور سینا Famotidine به زودی ...
FAMOTIDINE PURSINA 20MG TAB [قرص فاموتیدین پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Famotidine به زودی ...
EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر] داروسازی پور سینا Expectorant به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE PORSINA 300/10MG TAB [استامینوفن کدئین پورسینا 310 میلی گرم] داروسازی پور سینا Acetaminophen+Codeine به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 10/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 10/10میلی گرم] داروسازی پور سینا Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/10میلی گرم] داروسازی پور سینا Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
RISPERIDONE PURSINA 2MG TAB [قرص ریسپریدون پورسینا 2 میلی گرم] داروسازی پور سینا Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE PURSINA 1MG TAB [قرص ریسپریدون پورسینا 1 میلی گرم] داروسازی پور سینا Risperidone به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
ATENOLOL PURSINA 50MG TAB [قرص آتنولول پورسینا 50 میلی گرم] داروسازی پور سینا Atenolol به زودی ...
PURSINA COLD TAB [قرص پورسیناکلد] داروسازی پور سینا Adult cold به زودی ...
MOXIFLOXACIN PURSINA 400MG TAB [قرص موکسی فلوکساسین پورسینا 400 میلی گرم] داروسازی پور سینا Moxifloxacin به زودی ...
Montelukast PURSINA 10MG TAB [قرص مونه لوکاست پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Montelukast به زودی ...
Carmint Drop [قطره کارمینت] داروسازی پور سینا Mentha spicata+Melissa officinalis+Coriandrum sativum به زودی ...
Hypiran Drop [قطره هایپیران] داروسازی پور سینا Hypericum perforatum به زودی ...
Persica Drop [قطره پرسیکا] داروسازی پور سینا Salvadora persica+ Achillea millefolium+ Mentha spicata به زودی ...
Vitagnus F.C.Tablet [قرص روکشدار ویتاگنوس] داروسازی پور سینا Vitex agnus-castus به زودی ...
Hizest 120 Mouthwash [دهان شویه هیزست 120] داروسازی پور سینا Thymus vulgaris+Eucalyptus sp+Mentha piperita به زودی ...
Hizest 240 Mouthwash [دهان شویه هیزست 240] داروسازی پور سینا Thymus vulgaris+Eucalyptus sp+Mentha piperita به زودی ...
Cynar F.C.Tablet [قرص خط دار سینار] داروسازی پور سینا Cynara scolymus به زودی ...
Marina Tablet [قرص مارینا] داروسازی پور سینا Silybum marianum به زودی ...
Boldulax F.C.Tablet [قرص خط دار بولدولاکس] داروسازی پور سینا Cassia Angustifolia به زودی ...
Figsin Syrup [شربت فیژسین] داروسازی پور سینا cassia angustifolia+Ficus carica به زودی ...
Metamosil Sachet [ساشه متاموسیل] داروسازی پور سینا Plantago ovata Foesk به زودی ...
Psyllium bnana flavour [پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا] داروسازی پور سینا Plantago ovata Foesk به زودی ...
Psyllium orange flavour Powder [پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا] داروسازی پور سینا Plantago ovata Foesk به زودی ...
Camilasin Drop [قطره کامیلاسین] داروسازی پور سینا Matricaria chamomilla+Achillea millefolium به زودی ...
Megasin Tablet [قرص مگاسین] داروسازی پور سینا Camellia sinensis+ Polygonatum multiflorum+ Paullinia cupana+ Fucus vesiculosus+Garcina cambogia+ Polygonatum multiflorum+ Eleutherococcus senticosus به زودی ...
Cratasin Drop [قطره کراتاسین] داروسازی پور سینا Crataegus aemula به زودی ...
Equidiuret Tablet [قرص اکوئی دیورت] داروسازی پور سینا Equisetum arvensis به زودی ...
Kamiloderm Cream [کرم کامیلودرم] داروسازی پور سینا Matricaria chamomilla به زودی ...
Valy 250 gr Ointment [پماد ولی 250 گرم] داروسازی پور سینا Prunus amygdalus + Olea europaea+ Helianthus annus+ Sesamum indicum+ Cinnamomum camphora به زودی ...
Valy 500 gr Ointment [پماد ولی 500 گرم] داروسازی پور سینا Prunus amygdalus + Olea europaea+ Helianthus annus+ Sesamum indicum+ Cinnamomum camphora به زودی ...
Vitagnus Drop [قطره ویتاگنوس] داروسازی پور سینا Vitex agnus-castus به زودی ...
Libomax F.C.Tablet [قرص روکشدار لیبوماکس] داروسازی پور سینا Ginkgo biloba+ Avena sativa+ Pausinystalia yohimbe+ Tribulus terrestris+ Eleutherococcus senticosus+ Paullinia cupana+ Serenoa repens+ Eurycoma logifolia به زودی ...
Prostacin Drop [قطره پروستاسین] داروسازی پور سینا Cucurbita pepo به زودی ...
Urtan Drop [قطره اورتان] داروسازی پور سینا Urtiandrum dioica L به زودی ...
Echiasin Tablet [قرص اکیاسین] داروسازی پور سینا Echinaceae purpurea به زودی ...
Arnisin Gel [ژل آرنی سین] داروسازی پور سینا Arnica montana به زودی ...
Ginflex Capsule [کپسول جین فلکس] داروسازی پور سینا Curcuma longa+Zingiber officinale+Uncaria tomentosa+Boswellia papyrifera به زودی ...
Dormin Tablet [قرص دورمین] داروسازی پور سینا Passiflora incarnata+Valeriana officinalis+Hypericum perforatum به زودی ...
Passiflorin Oral Solution [محلول خوراکی پاسی فلورین] داروسازی پور سینا Passiflora incarnata به زودی ...
Hypiran F.C.Tablet [قرص روکشدار هایپیران] داروسازی پور سینا Hypericum perforatum به زودی ...
Broncosin Syrup [شربت برونکوسین] داروسازی پور سینا Thymus daenensis celak به زودی ...
Eucalyptus Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی پورسینا] داروسازی پور سینا Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Menthol Drop [قطره منتول] داروسازی پور سینا Mentha Piperita به زودی ...
HYOSCINE PURSINA 10MG Tablet [قرص هیوسین پورسینا 10 میلی گرم] داروسازی پور سینا Hyoscine به زودی ...
GABAPENTIN PURSINA 300 MG Capsule [کپسول گاباپنتین پورسینا 300 میلی گرم] داروسازی پور سینا Gabapentin به زودی ...
ROSUVASTATIN PURSINA 20 MG Tablet [قرص رزوواستاتین پورسینا 20 میلی گرم] داروسازی پور سینا Rosuvastatin به زودی ...
METHOCARBAMOL PURSINA 500MG Tablet [قرص متوکاربامول پورسینا 500 میلی گرم] داروسازی پور سینا Methocarbamol به زودی ...
BISMUTH SUBCITRATE PURSINA 120 MG Tablet [قرص بیسموت ساب سیترات پورسینا 120 میلی گرم] داروسازی پور سینا Bismuth Salts به زودی ...
شرکت داروسازی پور سینا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب