دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی باختر بیوشیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول بایوساماید 50 میلی گرم
BIOSAMIDE 50MG CAP
1228093975 Zonisamide
2
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
ZOLBIOM 5MG TAB
1228079474 Zolpidem
3
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
ZOLBIOM 10MG TAB
1228079467 Zolpidem
4
قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم
RETROBIOVIR 300MG TAB
1228031571 Zidovudine
5
قرص رتروبیوویر 100 میلی گرم
RETROBIOVIR 100MG CAP
1228031564 Zidovudine
6
قرص ونلابایوکس 75 میلی گرم
VENLABIOX 75MG TAB
1228136757 Venlafaxine
7
قرص ونلابایوکس 37.5 میلی گرم
VENLABIOX 37.5MG TAB
1228136764 Venlafaxine
8
قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
VALBIOATE 200MG EC TAB
1228076947 Sodium Valproate
9
قرص بایومادول 50 میلی گرم
BIOMADOL 50MG TAB
1228023507 Tramadol
10
قرص بایومادول 100 میلی گرم
BIOMADOL 100MG TAB
1228023491 Tramadol
11
قطره چشمی تیموبایول
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP
1228035487 Timolol
12
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم
TENOBIOVIR 300MG TAB
1228135255 Tenofovir
13
قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم
BIOTRIPTAN 50MG TAB
1228079429 Sumatriptan Succinate
14
قرص سرترابایول 50 میلی گرم
SERTRABIOL 50MG TAB
1228031588 Sertraline
15
قرص سرترابایول 100 میلی گرم
SERTRABIOL 100MG TAB
1228031595 Sertraline
16
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
RISBIODAL 4MG TAB
1228031557 Risperidone
17
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
RISBIODAL 3MG TAB
1228031540 Risperidone
18
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
RISBIODAL 2MG TAB
1228031533 Risperidone
19
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
RISBIODAL 1MG TAB
1228031526 Risperidone
20
کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم
RIBABIOVIR 200MG CAP
1228035449 Ribavirin
21
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
BIOQUETIN 25MG TAB
1228164491 Quetiapine
22
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
BIOQUETIN 200MG TAB
1228164460 Quetiapine
23
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
BIOQUETIN 150MG TAB
1228164477 Quetiapine
24
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
BIOQUETIN 100MG TAB
1228164484 Quetiapine
25
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
PREGABIOX 75MG CAP
1228143700 Pregabalin
26
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
PREGABIOX 50MG CAP
1228143694 Pregabalin
27
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
PREGABIOX 300MG CAP
1228143755 Pregabalin
28
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
PREGABIOX 150MG CAP
1228143748 Pregabalin
29
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
PREGABIOX 100MG CAP
1228143717 Pregabalin
30
قطره چشمی بایوکارپین 4%
BIOCARPINE 4% OPH DROP
1228035494 Pilocarpine
31
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
1228088650 Pantoprazole
32
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
1228088643 Pantoprazole
33
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
OMEBIOZOLE 20MG CAP
1228087653 Omeprazole
34
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
ZYPROBIOX 5MG TAB
1228035999 Olanzapine
35
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
1228035982 Olanzapine
36
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
ZYPROBIOX 15MG TAB
1228036019 Olanzapine
37
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
ZYPROBIOX 10MG TAB
1228036002 Olanzapine
38
قرص بایلنول 500 میلی گرم
BIOLENOL 500MG TAB
1228023514 Acetaminophen
39
قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 200MG TAB
1228035968 Aciclovir
40
قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم
BIOCYCLOVIR 400MG TAB
1228035975 Aciclovir
41
قرص بایوفوویر 10 میلی گرم
BIOFOVIR 10MG TAB
1228079450 Adefovir
42
بایوپیپرازول 10 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB
1228136702 Aripiprazole
43
قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB
1228136719 Aripiprazole
44
قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB
1228140624 Aripiprazole
45
قرص بایوتور 20 میلی گرم
BIOTOR 20MG TAB
1228137266 Atorvastatin Calcium
46
قرص بایوتور 10 میلی گرم
BIOTOR 10MG TAB
1228137259 Atorvastatin Calcium
47
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم
BIOVIRAPINE 200MG TAB
1228155963 Nevirapine
48
قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم
NELFABIOVIR 250MG TAB
1228035432 Nelfinavir Mesilate
49
قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم
METFORBIOX 1000MG TAB
1228140631 Metformin Hydrochloride
50
قرص بایوساکول 400 میلی گرم
BIOSACOL 400MG TAB
1228116162 Mesalazine
51
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم
CELEBIOX 100MG CAP
1228023521 Celecoxib
52
قرص بایوکسال 40 میلی گرم
BIOXAL 40MG TAB
1228035500 Citalopram
53
قرص بایوکسال 20 میلی گرم
BIOXAL 20MG TAB
1228035517 Citalopram
54
قرص بایولپرا 750 میلی گرم
BIOLEPRA 750MG TAB
1228155260 Levetiracetam
55
قرص بایولپرا 500 میلی گرم
BIOLEPRA 500MG TAB
1228137457 Levetiracetam
56
قرص بایولپرا 250 میلی گرم
BIOLEPRA 250MG TAB
1228137464 Levetiracetam
57
قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP
1228076978 Latanoprost
58
قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم
LAMOBIOGINE 100MG TAB
1228031625 Lamotrigine
59
قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
LAMOBIOGINE 25MG TAB
1228031601 Lamotrigine
60
قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم
LAMOBIOGINE 50MG TAB
1228031618 Lamotrigine
61
قرص بایوودین 150 میلی گرم
BIOVUDINE 150MG TAB
1228031649 Lamivudine
62
قرص بایوودین 100 میلی گرم
BIOVUDINE 100MG TAB
1228031632 Lamivudine
63
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
1228079368 Ketotifen
64
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
1228023408 Diclofenac
65
قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
DIVALBIOX 125MG TAB
1228116377 Sodium Valproate
66
قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
DIVALBIOX 250MG TAB
1228116155 Sodium Valproate
67
قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
DIVALBIOX 500MG TAB
1228116131 Sodium Valproate
68
قرص دومپرکس 10 میلی گرم
DOMPREX 10MG TAB
1228141485 Domperidone
69
قطره چشمی بایوسپت 2%
BIOSOPT 2% OPH DROP
1228035470 Dorzolamide Hydrochloride
70
قرص افابایوویر 600 میلی گرم
EFABIOVIR 600MG TAB
1228099557 Efavirenz
71
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
FENOBIOX 200MG CAP
1228141492 Fenofibrate
72
کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم
FENOBIOX 100MG CAP
1228141508 Fenofibrate
73
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
ZETROBIOL 10MG TAB
1228089695 Ezetimibe
74
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم
FLUBIOVIR 75MG CAP
1228079948 Oseltamivir
75
قطره چشمی کو-بایوسوپت
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL
1228102400 Dorzolamide+Timolol
76
قرص بایوکلد
BIOCOLD TAB
1228087646 Adult cold
77
قرص بایوکلد فورت
BIOCOLD FORT TAB
1228098499 Adult cold
78
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
1228127939 Amlodipine+Atorvastatin
79
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
1228128912 Amlodipine+Atorvastatin
80
قرص بایوسوییت
BIOSWEET 18MG TAB
1228102394 Aspartame
81
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
82
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
83
کپسول بایوساماید 100 میلی گرم
BIOSAMIDE 100MG CAP
1228035463 Zonisamide
84
قرص کو-بایوویر 300/150 میلی گرم
CO-BIOVIR 300/150MG TAB
1228137440 Zidovudine+Lamivudine
85
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
BIOTRIPTAN 100MG TAB
1228079443 Sumatriptan Succinate
86
قرص بایووکسامین 50 میلی گرم
BIOVOXAMINE 50MG TAB
1228079351 Fluvoxamine Maleate
87
قرص بایووکسامین 100 میلی گرم
BIOVOXAMINE 100MG TAB
1228079344 Fluvoxamine Maleate
88
قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
1228171079 Metformin+Glibenclamide
89
قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
GLIFORMIN 500/5MG TAB
1228171987 Metformin+Glibenclamide
90
قرص پیگلوفورمین
PIGLOFORMIN 500/15MG TAB
1228176449 Metformin+Pioglitazone
91
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
BIOLOZAX-H 12.5/50MG TAB
1228140655 Losartan+Hydrochlorothiazide
92
قرص بایومیگریل 5 میلی گرم
BIOMIGRIL 5MG TAB
1228164729 Rizatriptan
93
قرص بایومیگریل 10 میلی
BIOMIGRIL 10MG TAB
1228164712 Rizatriptan
94
قرص بایوسوگرل 5 میلی گرم
BIOSUGREL 5MG TAB
1228192869 Prasugrel
95
قرص بایوسوگرل 10 میلی گرم
BIOSUGREL 10MG TAB
1228192852 Prasugrel
96
قطره چشمی بایوکارپین 2% 10 میلی لیتر
BIOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
1228176456 Pilocarpine
97
کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم
ATOBIOX 60MG CAP
1228211706 Atomoxetine Hydrochloride
98
کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم
ATOBIOX 40MG CAP
1228211690 Atomoxetine Hydrochloride
99
کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم
ATOBIOX 25MG CAP
1228211683 Atomoxetine Hydrochloride
100
کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم
ATOBIOX 18MG CAP
1228211676 Atomoxetine Hydrochloride
101
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
102
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
ATOBIOX 10MG CAP
1228211669 Atomoxetine Hydrochloride
103
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
BIOPENTIN 100MG CAP
1228076992 Gabapentin
104
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
BIOPENTIN 400MG CAP
1228077005 Gabapentin
105
قطره بایوتیر 10 میلی لیتر
BIOTEAR 10ML OPH DROP
1228079436 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
106
قرص زولمیگران 2.5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 2.5MG TAB
1228203886 Zolmitriptan
107
قرص زولمیگران 5 میلی گرم
ZOLMIGRAN 5MG TAb
1228203893 Zolmitriptan
108
قرص والبایوویر 500 میلی گرم
VALBIOVIR 500MG TAB
1228200656 Valaciclovir
109
قرص والبایوویر 1000 میلی گرم
VALBIOVIR 1000MG TAB
1228200663 Valaciclovir
110
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
BIOPENTIN 300MG CAP
1228076985 Gabapentin
111
قرص بایوساکول 800 میلی گرم
BIOSACOL 800MG TAB
123200000 Mesalazine
112
قرص روکش دار بوپروبایوکس 75 میلی گرم
Buprobiox 75 MG FC TAB
1228211713 Bupropion Hydrochloride
113
قرص روکش دار بوپروبایوکس 100 میلی گرم
Buprobiox 100 MG FC TAB
665129944 Bupropion Hydrochloride
114
قرص سوبایوویر 400 میلی گرم
Sobiovir 400 mg Tab
6655214 Sofosbuvir
115
قرص سایتوبایوویر 450 میلی گرم
CYTOBIOVIR 450 MG Tab
665156672 Valganciclovir
116
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 200 میلی گرم
Ibiofen-L 200MG FC Tablet
687540200 Ibuprofen
117
قرص روکشدار ایبایوفن- ال 400 میلی گرم
Ibiofen-L 400MG FC Tablet
687540400 Ibuprofen
118
کپسول میلوبایوکس 120میلی گرم
MYELLOBIOX 120MG Cap
1754066120 Dimethyl Fumarate
119
کپسول میلوبایوکس 240میلی گرم
MYELLOBIOX 240MG Cap
1754066240 Dimethyl Fumarate
120
قرص فامبایوکس 10 میلی گرم
Fambiox 10MG Tab
665162529 Fampridine
بازگشت به لیست شرکت ها