دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Tadalafil
گروه دارویی: Urological Drugs
داروهای مجاری ادرای
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

درمان اختلالات نعوظ (مهارکننده انتخابی cGMP-فسفودی استراز تایپ 5)

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص سیالیس 20 میلی گرمELI LILLY
قرص تدالافیل دی.پی 10 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص تادالافیل دی.پی 20 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص تاداگرا 20 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص تاداگرا 10 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص جیالیکسو 20 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص تاداکیم 20 میلی گرمداروسازی حکیم
قرص تادالافیل رازک 20 میلی گرمداروسازی رازک
قرص تادارکتیل 20 میلی گرمداروسازی روز دارو
قرص تادارکتیل 10 میلی گرمداروسازی روز دارو
قرص تیافیل 20 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص تیافیل 10 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص تادالافیل فارابی 20 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص تادالافیل فارماشیمی 20 میلی گرمداروسازی فارماشیمی
قرص تادالافیل فارماشیمی 10 میلی گرمداروسازی فارماشیمی
قرص تادالافیل لقمان 20 میلی گرمداروسازی لقمان
قرص تادالافیل مهر دارو 20 میلی گرمداروسازی مهر دارو
قرص تادالافیل مدیفارم 20 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص تادالافیل مدیفارم 10 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص تیاگریکس 20 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص تیاگریکس 10 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
CIALIS Tablet 20 mgELI LILLY
TADALAFIL D.P 10MG TABدارو پخش - کارخانه
TADALAFIL D.P 20MG TABدارو پخش - کارخانه
TADAGRA 20MG TABداروسازی اسوه
TADAGRA 10MG TABداروسازی اسوه
JIALIXO 20MG TABداروسازی جالینوس
TADAKIM 20MG TABداروسازی حکیم
TADALAFIL RAZAK 20MG TABداروسازی رازک
TADARECTIL 20MG TABداروسازی روز دارو
TADARECTIL 10MG TABداروسازی روز دارو
TIAFIL 20MG TABداروسازی سامی ساز
TIAFIL 10MG TABداروسازی سامی ساز
TADALAFIL FARABI 20MG TABداروسازی فارابی
TADALAFIL PHARMACHEMIE 20MG TABداروسازی فارماشیمی
TADALAFIL PHARMACHEMIE 10MG TABداروسازی فارماشیمی
TADALAFIL LOGHMAN 20MG TABداروسازی لقمان
TADALAFIL MEHRDAROU 20MG TABداروسازی مهر دارو
TADALAFIL MEDIPHARM 20MG TABداروسازی کیش مدیفارم
TADALAFIL MEDIPHARM 10MG TABداروسازی کیش مدیفارم
TIAGRIX 20MG TABداروسازی کیمیدارو
TIAGRIX 10MG TABداروسازی کیمیدارو