محصولات شرکت داروسازی بهوزان

محصولات شرکت داروسازی بهوزان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
DICLOFENAC-BEHVAZAN 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-بهوزان 100 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 3.8L SCRUB [محلول اسکراب پویدون آیوداین-بهوزان 7.5% 3.8 لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%] داروسازی بهوزان Clotrimazole
MICONAZOL-BEHVAZAN 2% TOP CREAM [کرم موضعی میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول)] داروسازی بهوزان Miconazole
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% LOTION [لوسیون کلوبتازول-بهوزان 0.05%] داروسازی بهوزان Clobetasol
VITAMIN A+D-BEHVAZAN 30G OINT [پماد ویتامین آ+د-بهوزان] داروسازی بهوزان Vitamin A+D-Topical
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 80G VAG GEL [ژل واژینال پویدون آیوداین بهوزان 10% 80 گرم] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 1L SCRUB [محلول پویدون آیوداین اسکراب بهوزان 7.5% یک لیتری] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
BURN OINTMENT-BEHVAZAN 30G TUBE [پماد برن اوینتمنت-بهوزان 30 گرم] داروسازی بهوزان Burn Ointment
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 7.5% 250ML SCRUB [محلول ایکراب پوویدون آیوداین-بهوزان 7.5% 250 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 60ML SOLUTION [محلول پویدون آیوداین بهوزان 10% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 1L SOLUTION [محلول پویدون آیوداین بهوزان 10% یک لیتری] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 325MG SUPP [شیاف استامینوفن-بهوزان 325 میلی گرم] داروسازی بهوزان Acetaminophen
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 250ML VAG DOUCH [دوش واژینال پویدون آیوداین بهوزان 10% 250 میلی لیتری] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN OINT [پماد آنتی هموروئید-بهوزان] داروسازی بهوزان Antihemorrhoid
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 250ML SOLUTION [محلول پویدون آیوداین 10% 250 میلی لیتری] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
MICONAZOL-BEHVAZAN 2% VAG CREAM [کرم واژینال میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول)] داروسازی بهوزان Miconazole
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-بهوزان 125 میلی گرم] داروسازی بهوزان Acetaminophen
NITROFURAZONE-BEHVAZAN 0.2% 30G CREAM [کرم نیتروفورازون-بهوزان 0.2% 30 گرم] داروسازی بهوزان Nitrofurazone
HYDROQUINONE-BEHVAZAN 4% 30G CREAM [کرم هیدروکینون-بهوزان 4% 30 گرم] داروسازی بهوزان Hydroquinone
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 2% VAG CREAM [کرم واژینال کلیندامایسین-بهوزان 2%] داروسازی بهوزان Clindamycin
POVIDONE IODINE-BEHVAZAN 10% 3.8L SOLUTION [محلول پویدون آیوداین بهوزان 10% 3.8 لیتر] داروسازی بهوزان Povidone-Iodine
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبتازول-بهوزان 0.05% 15 گرم] داروسازی بهوزان Clobetasol
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% CREAM [کرم کتوکونازول-بهوزان 2%] داروسازی بهوزان Ketoconazole
MONOBENZONE-BEHVAZAN 20% CREAM [کرم منوبنزن-بهوزان 20%] داروسازی بهوزان Monobenzone
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION [محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%] داروسازی بهوزان Clotrimazole
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین-بهوزان 1% 15گرم] داروسازی بهوزان Clindamycin
CALAMINE-BEHVAZAN 8% LOTION [لوسیون کالامین-بهوزان 8%] داروسازی بهوزان Calamine
TRIPLE SULFA-BEHVAZAN 78G VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-بهوزان 78 گرم] داروسازی بهوزان Triple Sulfa
PIROXICAM-BEHVAZAN 20MG SUPP [شیاف پیروکسیکام-بهوزان 20 میلی گرم] داروسازی بهوزان Piroxicam
NAPROXEN-BEHVAZAN 500MG SUPP [شیاف ناپروکسن-بهوزان 500 میلی گرم] داروسازی بهوزان Naproxen
ACICLOVIR-BEHVAZAN 5% 10G TOP CREAM [کرم موضعی آسیکلوویر-بهوزان 5% 10 گرم] داروسازی بهوزان Aciclovir
HYDROCORTISONE-BEHVAZAN 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-بهوزان 1% 15 گرم] داروسازی بهوزان Hydrocortisone-topical
TRIAMCINOLONE-BEHVAZAN 0.1% OINT [پماد تریامسینولون-بهوزان 0.1%] داروسازی بهوزان Triamcinolone-Topical
CLOBETASOL-BEHVAZAN 0.05% OINT [پماد کلوبتازول-بهوزان 0.05%] داروسازی بهوزان Clobetasol
FLUOCINOLONE-BEHVAZAN 0.025% OINT [پماد فلوسینولون-بهوزان 0.025%] داروسازی بهوزان Fluocinolone
BETAMETHASONE-BEHVAZAN 0.1% OINT [پماد بتامتازون-بهوزان 0.1%] داروسازی بهوزان Betamethasone-Topical
TERBINAFINE-BEHVAZAN 1% 15G CREAM [کرم تربینافین-بهوزان 1% 15 گرم] داروسازی بهوزان Terbinafine
METRONIDAZOLE-BEHVAZAN 0.75% VAG GEL [ژل واژینال مترونیدازول-بهوزان 0.75%] داروسازی بهوزان Metronidazole
PIROXICAM-BEHVAZAN 0.5% GEL [ژل پیروکسیکام-بهوزان 0.5%] داروسازی بهوزان Piroxicam
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-بهوزان 100 میلی گرم] داروسازی بهوزان Indomethacin
PROGESTERONE-BEHVAZAN 400MG SUPP [شیاف پروژسترون-بهوزان 400 میلی گرم] داروسازی بهوزان Progesterone
BENZYDAMINE-BEHVAZAN 0.15% 120ML MOUTH WASH [دهان شویه بنزیلامین-بهوزان 0.15% 120 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Benzydamine Hydrochloride
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% 100ML SHAMPOO [شامپو کتوکونازول-بهوزان 2% 100 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Ketoconazole
DICLOFENAC-BEHVAZAN 1% 60G GEL [ژل دیکلوفناک-بهوزان 1% 60 گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac-Topical
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole
DIAZEPAM-BEHVAZAN 5MG SUPP [شیاف دیازپام-بهوزان 5 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diazepam
BISACODYL-BEHVAZAN 10MG SUPP [شیاف بیزاکودیل-بهوزان 10 میلی گرم] داروسازی بهوزان Bisacodyl
HEMODIALYSIS ACIDIC II BEHVAZAN CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions
HEMODIALYSIS II BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز II بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions
HEMODIALYSIS I BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز I بهوزان 5 لیتر] داروسازی بهوزان Dialysis Solutions
CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOP SOLUTION [محلول موضعی کلیندامایسین-بهوزان 1% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Clindamycin
MUPIROCIN-BEHVAZAN 2% 15GR OINT [پماد موپیروسین-بهوزان 2% 15 گرم] داروسازی بهوزان Mupirocin
ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL [کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم] داروسازی بهوزان Adapalene
MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML SOL TOP [محلول موضعی ماینوکسیدیل-بهوزان 5% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Minoxidil-Topical
ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 60ML 4% TOP SOL [محلول موضعی اریترومایسین-بهوزان 4% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Erythromycin-Topical
METHOXSALEN-BEHVAZAN1% 30ML TOP SOL [محلول موضعی متوکسالن-بهوزان 1% 30 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Methoxsalen
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم] داروسازی بهوزان Clotrimazole
LINDANE-BEHVAZAN 1% 60ML LOTION [لوسیون لیندان-بهوزان 1% 60 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Lindane
DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-بهوزان 50 میلی گرم] داروسازی بهوزان Diclofenac
COLIVA 500MG SUPP [شیاف کولیوا 500 میلی گرم] داروسازی بهوزان Mesalazine
GLYCERIN-BEHVAZAN 2G SUPP [شیاف گلسیرین-بهوزان 2 گرم] داروسازی بهوزان Glycerin
GLYCERIN-BEHVAZAN 1G SUPP [شیاف گلسیرین-بهوزان 1 گرم] داروسازی بهوزان Glycerin
ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN SUPP [شیاف آنتی هموروئید-بهوزان] داروسازی بهوزان Antihemorrhoid
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30ML LOTION [لوسیون مومتازون-بهوزان 0.1% 30 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Mometasone
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G OINT [پماد مومتازون-بهوزان 0.1% 30 گرم] داروسازی بهوزان Mometasone
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G CREAM [کرم مومتازون-بهوزان 01% 30 گرم] داروسازی بهوزان Mometasone
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE-BEHVAZAN 30ML LOTION [لوسیون کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان] داروسازی بهوزان Clotrimazole+Betamethasone
CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE BEHVAZAN 0.005%/0.064% OIN [پماد کلسیپوتریول/بتامتازون بهوزان] داروسازی بهوزان Calcipotriol+Betamethasone
CALAMINE-BEHVAZAN 8% 30G TOP CREAM [کرم موضعی کالامین-بهوزان 8% 30 گرم] داروسازی بهوزان Calamine
DEXADEX 0.1% OPH DROP [قطره چشمی دگزادکس 0.1%] داروسازی بهوزان Dexamethasone-Ophthalmic
FLOSIZAN 0.025 % 15GRAM [کرم موضعی فلوسیزان 0.025% 15 گرم] داروسازی بهوزان Fluocinolone
COLIVA RECTAL 4 g/100mL ENEMA [انما کولیوا 4 گرم/100 میلی لیتر] داروسازی بهوزان Mesalazine
شرکت داروسازی بهوزان
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب