محصولات شرکت وانا دارو گستر

محصولات شرکت وانا دارو گستر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
MYOKINASE 1500000 IU POWDER FOR INJ [پودر برای تزریق مایوکیناز 1500000 واحد] وانا دارو گستر Streptokinase
VANA NICORANDIL 10MG Tablet [قرص وانا نیکوراندیل 10 میلی گرم] وانا دارو گستر Nicorandil
VANA NICORANDIL 20MG Tablet [قرص وانا نیکوراندیل 20 میلی گرم] وانا دارو گستر Nicorandil
FlexEffects Capsule [کپسول فلکس افکت] وانا دارو گستر Collagen
Vana Pure Omega 3-6-9 Softgel [سافت ژل وانا پیور امگا 3-6-9] وانا دارو گستر Omega 369
Vitamin E 400 IU Max Avenue Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 مکس اونیو] وانا دارو گستر Vitamin E
Vana Max Omega 3 Norm Life 1000 mg Softgel [سافت ژل وانا مکس امگا 3 نورم لایف 1000 میلی گرم] وانا دارو گستر Omega-3 Triglycerides
Calcium Plus Vitamin D3 Max Avenue Tablet [قرص کلسیم د3 مکس اونیو] وانا دارو گستر Calcium
Femmiss Capsule - ferrous bisglycinate+B Vitamins+Vitamin C [کپسول فمیس - فروس بیس گلیسینات+ویتامین های ب+ویتامین سی] وانا دارو گستر Ferrous
Messina Max Avenue 1000 mg Softgel [سافت ژل مسینا مکس اونیو 1000 میلی گرم] وانا دارو گستر Evening Primrose Oil
Omega 3 Max Avenue 1000 mg Softgel [سافت ژل امگا3 مکس اونیو 1000 میلی گرم] وانا دارو گستر Omega-3 Triglycerides
Proskin Max Avenue Capsule [کپسول پروکسین مکس اونیو] وانا دارو گستر Collagen
VANA ADENOSINE 6 MG/2ML Amp [آمپول وانا آدنوزین 6 میلی گرم/2 میلی لیتر] وانا دارو گستر Adenosine
PRACTISA 10 mg Tablet [قرص پرکتیسا 10 میلی گرم] وانا دارو گستر Methylphenidate
VANA-BETHANECHOL 10 MG Tablet-SYMPACOL [قرص وانا-بتانکول 10 میلی گرم-سیمپاکول] وانا دارو گستر Bethanechol
VANA PENICILLAMINE 250 mg Capsule [کپسول وانا پنی سیلامین 250 میلی گرم] وانا دارو گستر Penicillamine
VANA CALCITRIOL 0.25 MCG Softgel [سافت ژل وانا کلسی تریول 0.25 میلی گرم] وانا دارو گستر Calcitriol
VANA MILRINONE 10MG/10ML Amp [آمپول وانا میلرینون 10میلی گرم/10 میلی لیتر] وانا دارو گستر Milrinone
Vana Flex Norm Life Tablet [قرص وانا فلکس نورم لایف] وانا دارو گستر Calcium
Max Body Max Avenue Tablet [قرص مکس بادی مکس اونیو] وانا دارو گستر Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
VANA FLECAINIDE 100 MG Tablet [قرص وانا فلکائینید 100 میلی گرم] وانا دارو گستر Flecainide
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت