محصولات شرکت داروسازی سینا ژن

محصولات شرکت داروسازی سینا ژن

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
CinnoVex 30mcg Vial [ویال سینووکس 30 میکروگرم] داروسازی سینا ژن Interferon Beta-1A
ReciGen Prefilled syringe 44 mcg [سرنگ از پیش پرشده رسیژن 44 میکروگرم] داروسازی سینا ژن Interferon Beta-1A
CinnaFact 5.5MG/5.5 ML VIAL [ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم] داروسازی سینا ژن Buserelin
RediTux 100 mg/10 ml Vial [ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Rituximab
PegaGen 6 mg [سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Pegylated GCSF
CinnoPar 750 µg /3 ml [ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Teriparatide
RediTux 500 mg/50 ml Vial [ویال ردیتوکس 500 میلی گرم / 50 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Rituximab
Cinnal-F 75 IU Vial [ویال سینال اف 75 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Follitropin Alfa
CinnaPoietin Prefilled Syringe 2000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 2000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin
CinnaPoietin Prefilled Syringe 4000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 4000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin
CinnaPoietin Prefilled Syringe 10000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 10000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin
CinnoTec Capsule 240 mg [کپسول خوراکی سینوتک 240 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Dimethyl Fumarate
CinnoTec Capsule 120mg [کپسول خوراکی سینوتک 120 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Dimethyl Fumarate
CinnoMer PREFILLED SYRING 40 mg [سرنگ از پیش پرشده سینومر 40 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Glatiramer Acetate
MELITIDE 18MG/3ML PREFILLED PEN [قلم تزریق ملیتاید 18 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Liraglutide
Cinnal-F 450 IU Vial [ویال سینال اف 450 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Follitropin Alfa
CINNATROPIN 4 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق سیناتروپین 4 واحد] داروسازی سینا ژن Growth Hormone
Cinnal-F 900 IU Vial [ویال سینال اف 900 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Follitropin Alfa
CINNATROPIN 15 IU/1.5 ML Amp [آمپول سیناتروپین 15 واحد/1.5 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Growth Hormone
Cinnal-F 600 IU Vial [ویال سینال اف 600 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Follitropin Alfa
KIDIMAB 20 MG/0.4ML Amp [آمپول کیدی مب 20 میلی گرم/0.4 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Adalimumab
CINNATROPIN 30 IU/1.5 ML Amp [آمپول سیناتروپین 30 واحد/1.5 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Growth Hormone
CINNORA 40 MG/ 0.8 ML AMP [آمپول سینورا 40میلی گرم/0.8 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Adalimumab
شرکت داروسازی سینا ژن
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب