محصولات شرکت داروسازی سیناژن

محصولات شرکت داروسازی سیناژن

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
CinnoVex 30mcg Vial [ویال سینووکس 30 میکروگرم] داروسازی سیناژن Interferon Beta-1A
ReciGen Prefilled syringe 1200000 IU E.q 44mcg/0.5 ml [سرنگ از پیش پرشده رسیژن 1200000 واحد معادل 44 میکروگرم] داروسازی سیناژن Interferon Beta-1A
CinnaFact 5.5MG/5.5 ML VIAL [ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم] داروسازی سیناژن Buserelin
RediTux 100 mg/10 ml Vial [ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Rituximab
PegaGen 6 mg [سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم] داروسازی سیناژن Filgrastim
CinnoPar 750 mg /3 ml [ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Teriparatide
RediTux 500 mg/50 ml Vial [ویال ردیتوکس 500 میلی گرم / 50 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Rituximab
Cinnal-F 75 IU Vial [ویال سینال اف 75 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Follitropin Alfa
CinnaPoietin Prefilled Syringe 2000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 2000 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Erythropoietin
CinnaPoietin Prefilled Syringe 4000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 4000 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Erythropoietin
CinnaPoietin Prefilled Syringe 10000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 10000 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Erythropoietin
CinnoTec Capsule 240 mg [کپسول خوراکی سینوتک 240 میلی گرم] داروسازی سیناژن Dimethyl Fumarate
CinnoTec Capsule 120mg [کپسول خوراکی سینوتک 120 میلی گرم] داروسازی سیناژن Dimethyl Fumarate
CinnoMer PREFILLED SYRING 40 mg [سرنگ از پیش پرشده سینومر 40 میلی گرم] داروسازی سیناژن Glatiramer Acetate
ABLYZE 10 mg/1mL 30 Concentrate Solution For Injection [محلول غلیظ تزریقی ابلایز 10 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Eculizumab
ZERAFIL 150 mcg/1 ml Solution For Injection [محلول تزریقی زرافیل 150 میکرو گرم] داروسازی سیناژن Omalizumab
XACREL 300 mg/10 ml Concentrate Injection [محلول غلیظ تزریقی زاکرل 300 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Ocrelizumab
XTRAMAB 240 mg/24 ml CONCENTRATE SOLUTION Injection [محلول غلیظ تزریقی اکسترامب 240 میلی گرم/24 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Nivolumab
PECTUNA 30 mg/1mL 14ML CONCENTRATE SOLUTION INJECTION [محلول غلیظ تزریقی پکتونا 30 میلی گرم/میلی لیتر 14 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Pertuzumab
MACIZA Injection 6mg/ml,3ml-Prefilled Pen [قلم تزریق ماسیزا 6میلی گرم/میلی لیتر 3 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Liraglutide
CINNASTIM 2000 IU/0.2 ml PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق سیناستیم 2000 واحد/0.2 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Enoxaparin Sodium
TYALIA 40 mg/1mL 0.1 ml Injection [آمپول تیالیا 40 میلی گرم/میلی لیتر 0.1 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Aflibercept
LIXAFERT 250 mcg Powder For Injection [پودر برای تزریق لیگزافرت 250 میکرو گرم] داروسازی سیناژن Cetrorelix
MELITIDE 18MG/3ML PREFILLED PEN [قلم تزریق ملیتاید 18 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Liraglutide
Cinnal-F 450 IU Vial [ویال سینال اف 450 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Follitropin Alfa
HERTUZIN 440 Mg Powder for solution in Vial [پودر قابل تزریق هرتوزین 440 میلی گرم] داروسازی سیناژن Trastuzumab
XTRAMAB 40 mg/4 ml CONCENTRATE SOLUTION Injection [محلول غلیظ تزریقی اکسترامب 40 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Nivolumab
CINNASTIM 4000 IU/0.4 ml PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق سیناستیم 4000 واحد/0.4 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Enoxaparin Sodium
CINNATROPIN 4 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق سیناتروپین 4 واحد] داروسازی سیناژن Growth Hormone
BREVASIN 25 mg/1mL 16 ml Vial [ویال برواسین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 16 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Bevacizumab
ZAK ARIA 100MG/4ML VIAL-Zakaria [ویال زاک آریا 100 میلی گرم/ 4میلی گرم -زکریا] داروسازی سیناژن Pembrolizumab
Cinnal-F 900 IU Vial [ویال سینال اف 900 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Follitropin Alfa
CINNATROPIN 15 IU/1.5 ML Amp [آمپول سیناتروپین 15 واحد/1.5 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Growth Hormone
Cinnal-F 600 IU Vial [ویال سینال اف 600 واحد] داروسازی سیناژن Recombinant Follitropin Alfa
CinnoMer PREFILLED SYRING 20 mg [سرنگ از پیش پرشده سینومر 20 میلی گرم] داروسازی سیناژن Glatiramer Acetate
KIDIPEG 10 mg/1mL 0.3 ml Prefilled Syringe [سرنگ آماده تزریق کیدی پگ 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.3 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Filgrastim
CINNASTIM 8000 IU/0.8 ml PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق سیناستیم 8000 واحد/0.8 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Enoxaparin Sodium
FORSTEO 250 mcg/ml 2.4 ml Injection Pen [پن تزریقی فورستئو 250 میکروگرم/میلی لیتر 2.4 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Teriparatide
KIDIMAB 20 MG/0.4ML Amp [آمپول کیدی مب 20 میلی گرم/0.4 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Adalimumab
GYLAVA INSULIN GLARGINE 100 IU/ml 3 ml Pen [گیلاوا انسولین گلارژین 100 واحد/ میلی لیتر 3 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Insulin
CINNASTIM 10000 IU/1 ml PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق سیناستیم 10000 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Enoxaparin Sodium
CINNASTIM 6000 IU/0.6 ml PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق سیناستیم 6000 واحد/0.6 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Enoxaparin Sodium
CINNATROPIN 30 IU/1.5 ML Amp [آمپول سیناتروپین 30 واحد/1.5 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Growth Hormone
XTRAMAB 100 mg/10 ml CONCENTRATE SOLUTION Injection [محلول غلیظ تزریقی اکسترامب 100 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Nivolumab
CINNORA 40 MG/ 0.8 ML AMP [آمپول سینورا 40میلی گرم/0.8 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Adalimumab
HERTUZIN 150 mg Powder for solution in Vial [پودر قابل تزریق هرتوزین 150 میلی گرم] داروسازی سیناژن Trastuzumab
BREVASIN 25 mg/1mL 4 ml Vial [ویال برواسین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 4 میلی لیتر] داروسازی سیناژن Bevacizumab
شرکت داروسازی سیناژن
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت