محصولات شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن

محصولات شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
AMIN WHEY 4600 Chewable Tab [قرص آمینو وی 4600 پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
BABY MEAL KAREN BABY FOOD 300 G POWD [پودر غذاي کودک بيبي ميل کارن 300 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
BETA ALANINE KAREN 800 MG 120 Cap [کپسول بتا آلانين کارن 800 م گ 120 عددي] مکمل های غذایی حیاتی کارن Alanine
BETA GLUCAN KAREN 270G POWD [پودر بتا گلوکان کارن 270 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
BETA GLUCAN KAREN 6 G SACHET [ساشه بتا گلوکان کارن 6 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
BIOCREATINE COMPLEX KAREN 300 G POWD [پودر بیوکراتین کمپلکس پی ان سی کارن 300 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
BIOCREATINE COMPLEX KAREN 500 G POWD [پودر بیوکراتین کمپلکس پی ان سی کارن 500 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
CAFFEINE KAREN 200 MG TAB 10 [قرص کافئين کارن 200 م گ 10 عددي] مکمل های غذایی حیاتی کارن Caffeine
CAFFEINE KAREN 200 MG TAB 60 [قرص کافئين کارن 200 م گ 60 عددي] مکمل های غذایی حیاتی کارن Caffeine
CAFFEINE KAREN 200 MG TAB 90 [قرص کافئين کارن 200 م گ 90 عددي] مکمل های غذایی حیاتی کارن Caffeine
CARBOCHARGE pow 1000G [پودر کربوشارژ 1000 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Carbohydrate
CASEIN 1000 G Pow [پودر کازئين 1000 گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Casein
CASEIN 500 G Pow [پودر کازئین 500 گرم] مکمل های غذایی حیاتی کارن Casein
CREATIN MONOHYDRATE 1000MG Cap [کپسول کراتين مونوهيدرات 1000م گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
ENTERAMEAL BIMARAN KOLYAVI 25G [ساشه انتراميل بيماران کليوي 25گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL BIMARAN KOLYAVI 400G [ساشه انتراميل بيماران کليوي 400گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL DIABETI 24G [ساشه انتراميل ديابتي 24گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL DIABETI 400G Pow. [پودر انتراميل ديابتي 400گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL HIGH FIBER Pow [پودر انترامیل حاوی فیبر بالا] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL HIGH PROTEIN Pow [پودرانترامیل حاوی پرئتئین بالا] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL PEDIATRICS Pow. [پودر انترامیل کودکان] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL STANDARD 26.5G [ساشه انتراميل استاندارد 26.5گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
ENTERAMEAL STANDARD 400G Pow [پودر انتراميل استاندارد 400گ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Nutrition
Whey Albumin Powder [پودر وی آلبومین پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
Massive Whey Powder [پودر مسیو وی پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
L-GLUTAMINE KAREN 1000MG Tablet-PNC [قرص ال-گلوتامین کارن 1000 میلی گرم پی ان سی] مکمل های غذایی حیاتی کارن L-Glutamine
OBESTOP Capsule [کپسول ابستاپ] مکمل های غذایی حیاتی کارن Plantago ovata Foesk
Golden Whey Powder [پودر گلدن وی پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
Super Whey Powder [پودر سوپر وی پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
Super Creatine Powder [پودر سوپر کراتین پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
Iso Whey PNC Powder [پودر ایزو وی پی ان سی کارن] مکمل های غذایی حیاتی کارن Protein Supplement
SULFASALAZINE KAREN 500 MG TAB [قرص سولفاسالازین کارن 500 میلی گرم] مکمل های غذایی حیاتی کارن Sulfasalazine
OMEGA 3 GOLDEN SEAS Softgel [سافت ژل امگا 3 گلدن سیز] مکمل های غذایی حیاتی کارن Omega-3 Triglycerides
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب