محصولات شرکت صنعت دارویی شاری

محصولات شرکت صنعت دارویی شاری

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Taurine SHARI 500 mg Tablet [قرص تائورین شاری 500 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Taurine
ENTECAVIR Shari 0.5 MG Tablet [قرص اتنکاویر شاری 0.5 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Entecavir
Vitamin A + Lutein SHARI Tablet [قرص ویتامین آ و لوتئین شاری] صنعت دارویی شاری Vitamin A+Lutein
Men Health Supplement SHARI Tablet [قرص مکمل تقویتی آقایان شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Vitamin C Shari 250 MG CHEW Tablet [قرص جویدنی ویتامین ث شاری 250 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Vitamin C
Nourish SHARI Tablet [قرص نوریش شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Joint Shari Tablet [قرص جوینت شاری] صنعت دارویی شاری Herbal Combination For Joint
Hair and Nail Supplement H and N SHARI Tablet [قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
L Arginine SHARI 500 mg Tablet [قرص ال آرژنین شاری 500 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Arginine
Ladies Women Health Supplement SHARI Tablet [قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Breastfeeding SHARI Tablet [قرص برست فیدینگ شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Avocado Soybean SHARI 300 mg Tablet [قرص آووکادو سوی بین شاری 300 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Avocado-Soybean unsaponifiables extract
Immune SHARI Tablet [قرص ایمیون شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Coenzyme Q10 SHARI 100 mg Tablet [قرص کوآنزیم کیوتن شاری 100 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Coenzyme Q10
Teenage SHARI Tablet [قرص تین ایج شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Bitter Melon SHARI 250 MG Tablet [قرص بیتر ملون شاری 250 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Momordica charantia
Bone SHARI Tablet [قرص بن شاری] صنعت دارویی شاری Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Pregnancy SHARI Tablet [قرص پرگننسی شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
L Glutamine SHARI 500 mg Tablet [قرص ال گلوتانین شاری 500 میلی گرم] صنعت دارویی شاری L-Glutamine
Milk Thistle 140 MG Tablet [قرص میلک تیستل 140 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Silybum marianum
Huperzine SHARI 50MG Tablet [قرص هوپرزین شاری 50 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Herbal Combination For Brain
Iron Plus SHARI Tablet [قرص آیرون پلاس شاری] صنعت دارویی شاری Ferrous
Milk Thistle 240 MG Tablet [قرص میلک تیستل 240 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Silybum marianum
Huperzine SHARI 200 MG Tablet [قرص هوپرزین شاری 200 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Herbal Combination For Brain
Cinnamon SHARI 15 MG Tablet [قرص سینامون 15 میلی گرم شاری] صنعت دارویی شاری Cinnamon
Chlorophyllin Copper Complex SHARI Tablet [قرص کمپلکس کلروفیلین کاپر شاری] صنعت دارویی شاری Chlorophyllin Copper Sodium
Libictile SHARI Tablet [قرص لیبیکتایل شاری] صنعت دارویی شاری Herbal Combination For Sexual power in Women
Ginkgo and Ginseng 60-20 SHARI Tablet [قرص جینکو و جینسینگ 60-20 شاری] صنعت دارویی شاری Panax ginseng+Ginkgo biloba
Kids Health Supplement SHARI Tablet [قرص کیدز تقویتی کودکان شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Ginger SHARI 0.834 MG Tablet [قرص جینجر شاری 0.834 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Zingiber officinale Roscoe
Curcumin SHARI 100 mg Tablet [قرص کورکومین شاری 100 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Curcuma longa
Pumpkin Seed and Vitamin E 500-50 Tablet [قرص پامپکین سید و ویتامین ایی 500-50 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Cucurbita pepo
DAKLAVIR SHARI 30 MG Tablet [قرص داکلاویر شاری 30 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Daclatasvir
Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB [قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Royal jelly+Ginseng
TENOVIR SHARI 300 mg Tablet [قرص تنوویر شاری 300 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Tenofovir
ENTECAVIR Shari 1 MG Tablet [قرص انتکاویر شاری 1 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Entecavir
Vitamin E SHARI 100 IU TAB [قرص ویتامین ایی شاری 100 واحد] صنعت دارویی شاری Vitamin E
Phytosterol SHARI 800 mg TAB [قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Glycine Soja
DACLATASVIR/SOFOSBUVIR SHARI 60/400 MG Tablet [قرص داکلاتاسویر/سوفوسبوویر شاری 60/400 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Daclatasvir+Sofosbuvir
ASA SHARI 81 MG Tablet [قرص آ اس آ شاری 81 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Aspirin
Ginseng SHARI 62.5 mg TAB [قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Panax ginseng
Cranberry SHARI 144 mg TAB [قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Vaccinum macrocarpon
Calcium D3 SHARI TAB [قرص کلسیم د3 شاری] صنعت دارویی شاری Calcium
TAF SHARI 25 mg Tablet [قرص تاف شاری 25 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Tenofovir
Green tea SHARI 300 mg TAB [قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Camellia Sinensis
Vitamin A SHARI 2500 IU TAB [قرص ویتامین آ شاری 2500 واحد] صنعت دارویی شاری Vitamin A
Olive leaf SHARI 125 mg TAB [قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Olea europaea
SOFOSBUVIR/VELPATASVIR SHARI 400/100 MG Tablet [قرص سوفوسبوویر/ولپاتاسویر شاری 400/100 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Sofosbuvir+Velpatasvir
LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR SHARI 90/400 MG Tablet [قرص لدیپسویر/سوفوسبوویر شاری 90/400 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Sofosbuvir+Ledipasvir
Garlic SHARI 600 mg TAB [قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Allium sativum
SOFOVIR SHARI 400 MG Tablet [قرص سوفوویر شاری 400 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Sofosbuvir
Vitamin D3 SHARI 400 IU TAB [قرص ویتامین د3 شاری 400 واحد] صنعت دارویی شاری Vitamin D3
Vitamin A+D3 SHARRI 2500/600 IU TAB [قرص ویتامین آ+د3 شاری 2500/600 واحد] صنعت دارویی شاری Vitamin A+D-Oral
Coenzyme Q10 SHARI 30 mg Tablet [قرص کوآنزیم کیوتن شاری 30 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Coenzyme Q10
DAKLAVIR SHARI 60 MG Tablet [قرص داکلاویر شاری 60 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Daclatasvir
VitaminA+lutein SHARI 2500/12.5 mg TAB [قرص ویتامین آ+لوتئین شاری 2500/12.5 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Vitamin A+Lutein
METFORMIN SHARI 750 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش متفورمین شاری 750 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Metformin
SHARI Prost 500-300 MG Tablet (Saw palmetto+Pumpkin Seed) [قرص شاری پروست 500-300 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Serenoa repens
EMTRICITABINE/TENOFOVIR SHARI 200/25 MG Tablet [قرص امتریسیتابین/تنوفوویر شاری 200/25 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Emtricitabine+Tenofovir
SHARI Vision TAB [قرص شاری ویژن] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Iron SHARI (Ferrous Glycinate) Tablet [قرص آیرون شاری (فروس گلایسینات)] صنعت دارویی شاری Ferrous
Zinc Glycinate SHARI 10 MG Tablet [قرص زینک گلایسینات شاری 10 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Zinc supplement
Erectile SHARI Tablet [قرص ارکتایل شاری] صنعت دارویی شاری Herbal Combination For Sexual power in Men
Age SHARI Chewable Tablet [قرص جویدنی ایج شاری] صنعت دارویی شاری Multivitamin preparation
Grape seed SHERI 263 mg TAB [قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم] صنعت دارویی شاری Grape Seed
شرکت صنعت دارویی شاری

معرفی شرکت توسعه صنعت شاری

شرکت توسعه صنعت شاری بر پایه بیش از 25 سال تجربه و شرکت باختر بیوشیمی در زمینه تولید دارو بر اساس نیاز هموطنان وتحلیل آینده صنعت دارویی ایران و با هدف ارائه کلیه خدمات و نیازهای صنعت دارویی اعم از طراحی و ساخت کلین روم و ماشین آلات دارویی و تولید محصولات دارویی و مکمل های رژیمی غذایی و تولید و واردات مواد اولیه تاسیس گردید. اين شرکت به عنوان يک مجموعه تولیدی دانش‌ محور، رویکرد خویش را تمرکز برفرآورده‌هاي با کیفیت جهانی انتخاب نموده است.

مدیریت این شرکت در راستای تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی خود بر آن است که تحقیق و تولید محصولات جدید دارویی که تا کنون در داخل کشور تولید نشده است و به شکل وارداتی و قیمت گزاف در بازار دارویی ایران موجود است را به قیمت مناسب در دسترس همو طنان قرار داده و امکان تهیه آن را در دور ترین مناطق کشور فراهم آورد .

معرفی شرکت های تابعه هلدینگ دارویی توسعه صنعت شاری

1- شرکت شیمی دارویی شاری : با بهره گیری از جدیدترین و بروز ترین دستگاههای آنالیتیکال و تجهیزات ساخت و رآکتورها در بخش تحقیقات بر اساس آخرین استاندارد هایی که در فارماکوپه های معتبر دارویی ( USP.BP. European , Japanese ,….) در خصوص مواد اولیه دارویی تعریف شده است ، اقدام به ایجاد زمینه تحقیق ، توسعه وانتقال دانش فنی ، تجاری سازی فناوریها و تولید مواد دارو نموده است .

2- این شرکت همزمان تحقیق و تولید و ورود به عرصه های نوین دارویی از جمله زیست فناوری (Biotechnology) ، فناوریهای داروسانی (Drug delivery) ازجمله نانوتکنولوژی، داروهای آهست هرهش وعرصه های داروهای جدید بر اساس سیستمهای نوین دارورسانی سر لوحه اهداف شرکت .

3- شرکت مکمل دارویی شاری : تحقیق و ایجاد دانش فنی و فرمولاسیون و استاندارد سازی انواع داروهای گیاهی و مکمل های رژیمی غذایی بر پایه دانش و علم تغذیه و داروسازی و تولید محصولات از مواد اولیه استاندرد با کیفیت مطابق استاندارد های بهینه انبارش ، کنترل آزمایشگاهی و تولید و بسته بندی و توزیع فعالیت می نماید .

4- شرکت صنایع غذایی شاری : با مد نظر داشتن تأمین غذای سالم و مسئولیت اجتماعی که در این خصوص بر عهده شرکت می باشد و با بکارگیری علم و تخصص و تجربه متخصصین واحد تحقیقات دارویی و مکملهای رژیمی غذایی این گروه اقدام به تحقیق و توسعه روشها ی تولید نگهداری و بسته بندی مواد غذایی اقدام نموده و شرکت صنایع غذایی شاری در این خصوص فعالیت می نماید .

5- شرکت بازرگانی شاری (صادرات، واردات و فروش ) درعرصه تامین مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی و ماشین آلات دارویی فعالیت مینماید.

شرکت توسعه صنعت شاری برآن است تا ازطریق همکاری با موسسات علمی آموزشی و شرکتهای تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور و با بکارگیری بیش ازصدها نیروی متبحر و محقق، گامهای موثری را درعرصه علمی دارویی کشور برداشته و نقش مهمی را دردرمان بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنان ، به ویژه بیماران صعب العلاج ایفا نماید.

این شرکت درنظردارد با تعأمل و همکاری با شرکتهای بزرگ و مطرح جهان حضوری فعال در توسعه صنعت دارویی داشته و همواره مجموعه ای قابل اعتماد و پیشتازدراین زمینه باشد. هدف شرکت توسعه صنعت شاری ضمن تمرکز برنیازهای اصلی واساسی کشور نگرش به توسعه بازرگانی و فروش منطقه ای بوده تا علاوه برکاهش ارزبری بتواند خدمات با کیفیت استاندارد را به جامعه ارائه نماید و متعاقباً وارد عرصه های صادرات گردد.

بدلیل ضرورت به رهگیری از استانداردهای روز جهان در توليد داروهای و صادرات آن ، اين شرکت در اجرای پروژه های خود و تاسیسات و تولیدات دارویی شرکتهای تابعه ، همواره لزوم ا جرا و رعایت کلیه استانداردهاي معتبر ورايج تعريف شده از سوي سازمان غذا و دارو و مراجعی مانند FDA و WHO ويا EMEA وغیره شامل cGMPs و PIC/S و... را مدنظر قرارداده است.

این هلدینگ در مجموع با در اختیار داشتن بیش از 500 نفر نیروی متخصص در زمینه تولید و توزیع توانسته است تا کنون گامهای شایسته ای رادر جهت توسعه صنعت دارویی کشو ربر دارد.

شرکت توسعه صنعتی شاری همواره شعار « ما متعهدیم » را ، با انجام اقدامات موثر در حوزه دارویی ، جهت دسترسی تمامی اقشار بالاخص اقشار کم درآمد و محروم بهداروهای منبق بر استاندارد باکیفیت و قیمت مناسب تلاش مینماید.

:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت