سوفوسبوویر+ولپاتاسویر

ضد ویروسها
دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

عوارض جانبی

*
به مونوگراف سوفوسبوویر نیز رجوع شود.
عوارض شایع (%10<):
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، خستگی
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
سیستم اعصاب مرکزی: تحریک پذیری، بی خوابی، افسردگی
پوستی: راش پوستی
گوارشی: تهوع، افزایش لیپاز سرم
عصبی، عضلانی و اسکلتی: سستی، افزایش کراتین کیناز سرم
سایر عوارض (درصد نامشخص):
عفونی: فعال شدن مجدد ویروس هپاتیت بی

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات:
جزء سوفوسبوویر:
- سوبسترای BCRP
- سوبسترای P-gp
• در صورت مصرف داروهای درمان دیابت میزان قند پایش شود.
ریشه‌کنی ویروسی می‌تواند منجر به تغییر عملکرد کبدی شود و تغییر در کنترل سطح قند خون منجر به هیپوگلیسمی جدی علامت‌دار می‌شود.
جزء ولپاتاسویر:
- سوبسترای CYP2B6
- سوبسترای CYP2C8
- سوبسترای CYP3A4
- سوبسترای P-gp
- مهارکننده BCRP
- مهارکننده OATP1B1 (متوسط)
- مهارکننده OATP1B3 (متوسط)
- مهارکننده P-gp (ضعیف)
- حساس به pH معده (تداخل با داروهایی که pH معده را تغییر می دهند، بررسی شود.)
• در صورت مصرف داروهای درمان دیابت میزان قند پایش شود. ریشه‌کنی ویروسی می‌تواند منجر به تغییر عملکرد کبدی شود و تغییر در کنترل سطح قند خون منجر به هیپوگلیسمی جدی علامت‌دار می‌شود.

تداخلات رده X (پرهیز):
آمیودارون، آسوناپرویر، بیلاستین، القاکننده‌های متوسط CYP2B6، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، الاگولیکس، الاگولیکس/ استرادیول/ نور‌اتیندرون، گرازوپرویر، لاسمیدیتان، مودافینیل، اکس‌کاربازپین، پازوپانیب، القاکننده‌های P-gp/ABCB1، فنوباربیتال، پریمیدون، مهارکننده‌های پمپ پروتون، روفناسین، ریفابوتین، ریفاپنتین، ریمگپنت، تیپراناویر، توپوتکان، وین کریستین (لیپوزومال)، وکسیلاپرویر

کاهش اثرات داروها توسط سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر:
تاکرولیموس (سیستمیک)، آنتاگونیست های ویتامین کا

کاهش اثرات سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر توسط داروها:
آنتی‌اسید، القاکننده‌های متوسط CYP2B6، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دفراسیروکس، اردافیتینیب، آنتاگونیست های گیرنده هیستامین H2، ایووسیدنیب، مودافینیل، اکس‌کاربازپین، القاکننده‌های P-gp/ABCB1، فنوباربیتال، پریمیدون، مهارکننده‌های پمپ پروتون، ریفابوتین، ریفاپنتین، ریتوناویر، ساریلومب، سیلتوکسیمب، تیپراناویر، توسیلیزومب

افزایش اثرات داروها توسط سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر:
آفاتینیب، آلیسکایرن، آلپلیسیب، آمیودارون، داروهای ضد دیابت، آسوناپرویر، آتورواستاتین، بتریکسابان، بیلاستین، سلیپرولول، کلادریبین، کلشی سین، دابیگاتران اتکسیلات، دیگوکسین، دوکسوروبیسین (متداول)، ادوکسابان، الاگولیکس، الاگولیکس/ استرادیول/ نور‌اتیندرون، الوکسادولین، اورولیموس، گرازوپرویر، لاروترکتینیب، لفامولین، نالدمدین، نالوکسگل، پازوپانیب، سوبسترای P-gp/ABCB1، پروکالوپراید، رانولازین، روفناسین، ریفاکسیمین، ریمگپنت، رزوواستاتین، سیلودوسین، تالازوپاریب، تگاسرود، تنوفوویر آلافنامید، تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات، توپوتکان، آبروگپنت، ونتوکلاکس، وین کریستین (لیپوزومال)، وکسیلاپرویر

افزایش اثرات سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر توسط داروها:
اردافیتینیب، لاسمیدیتان، مهارکننده‌های P-gp/ABCB1، رانولازین، ریتوناویر

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

دارو های هم گروه

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص سوفوسبوویر/ولپاتاسویر شاری 400/100 میلی گرم

چنانچه در خصوص "سوفوسبوویر+ولپاتاسویر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب