محصولات شرکت داروسازی سجاد داروی شرق

محصولات شرکت داروسازی سجاد داروی شرق

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
OMEPRAZOLE SAJAD DAROU 20MG CAP [کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Omeprazole
CELEXOSAD 100MG CAP [کپسول سلکسوسد 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Celecoxib
PIOGLITAZONE SAJAD DAROU 30MG TAB-PIOSAD [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 30 میلی گرم-پیوسد] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone
METOLOPRESS 50MG TAB [قرص متولوپرس 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Metoprolol
CLOPIDOGREL SAJAD DAROU 75MG TAB-CLOPISAD [قرص کلوپیدوگرل سجاد دارو 75 میلی گرم-گلوپیسد] داروسازی سجاد داروی شرق Clopidogrel
ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB [قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atenolol
ATENOLOL SAJAD DAROU 100MG TAB [قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atenolol
SIMVASTATIN SAJAD DAROU 20MG TAB [قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Simvastatin
PROTORABEX 20MG TAB [قرص پروتورابکس 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rabeprazole
FLUOXETINE SAJAD DAROU 10MG CAP [کپسول فلوکستین سجاددارو 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fluoxetine
FLUOXETINE SAJAD DAROU 20MG CAP [کپسول فلوکستین سجاد دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fluoxetine
CELEXOSAD 200MG CAP [کپسول سلکسوسد 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Celecoxib
TOLTERODINE SAJADDAROU 2MG TAB [قرص تولتریدین ساج دارو 2 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine
LANSOSAD 15MG CAP [کپسول لانسوساد 15 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Lansoprazole
LANSOSAD 30MG CAP [کپسول لانسوساد 30 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Lansoprazole
SAFEXOFAST 120MG TAB [قرص سافکسوفست 120 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine
SAFEXOFAST 60MG TAB [قرص سافکسوفست 60 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine
TOLTERODINE SAJADDAROU 1MG TAB [قرص تولتریدین سجاد دارو 1 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine
COLIBSAN 200MG ER CAP [کپسول آهسته رهش کولیبسان 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Mebeverine
VALPROATE SODIUM SAJADDARO 200MG TAB [قرص والپروات سدیم سجاد دارو 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sodium Valproate
SAFEXOFAST 180MG TAB [قرص سافکسوفست 180 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 15 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone
ASA SAJAD DAROU 100MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آ اس آ سجاد دارو 100میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Aspirin
GABATRANS 300MG CAP [کپسول گاباترانس 300 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin
GABATRANS 200MG CAP [کپسول گاباترانس 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin
GABATRANS 100MG CAP [کپسول گاباترانس 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin
TORADOLAC 10MG TAB [قرص تورادولاک 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Ketorolac
BISOBLOC 10 MG Tablet [قرص بیزوبلاک 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Bisoprolol
CRESTOSAD 5 MG Tablet [قرص کرستوسد 5 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin
OMEPROSAD 20 MG Capsule [کپسول امپروسد 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Omeprazole
LEVOFLOXACIN SAJAD DARO 500 mg Tablet [قرص لووفلوکساسین سجاد دارو 500 یلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Levofloxacin
MESALAZINE SAJAD DARU 500 MG Tablet [قرص مزالازین سجاد داروی شرق 500 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Mesalazine
SADOXETINE 20 mg Capsule [کپسول سدوکستین 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fluoxetine
ATORVASTATIN SAJAD DAROU 20 mg Tablet [قرص آتورواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atorvastatin
GEMIFLOXACIN SAJADDAROU 320 mg Tablet [قرص جمی فلوکساسین سجاد دارو 320 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Gemifloxacin
CRESTOSAD 40 MG Tablet [قرص کرستوسد 40 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin
JANUSAD 50 MG Tablet [قرص جانوسد 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin
CRESTOSAD 10 MG Tablet [قرص کرستوسد 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin
CO TRIMOXAZOLE SAJADDAROU 400/80 mg Tablet [قرص کوتریموکسازول سجاد دارو 400/80 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Co-trimoxazole
TOLTEROSAD 2 mg Tablet [قرص تولتروسد 2 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine
TOLTEROSAD 1 mg Tablet [قرص تولتروسد 1 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine
ZITHROSAD 500 Capsule [کپسول زیتروسد 500 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Azithromycin
BISOPROLOL SAJAD DAROU 2.5 MG Tablet-BISOBLOC [قرص بیزوپرولول سجاد دارو 2.5 میلی گرم-بیزوبلاک] داروسازی سجاد داروی شرق Bisoprolol
SITAGLIPTIN/METFORMIN SAJAD DAROU 50/500 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین/متفورمین سجاد دارو 50/500 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin+Metformin
BISOPROLOL SAJAD DAROU 5 MG Tablet-BISOBLOC [قرص بیزوپرولول سجاد دارو 5 میلی گرم - بیزوبلاک] داروسازی سجاد داروی شرق Bisoprolol
FOLIC ACID SAJAD 1 MG Tablet [قرص فولیک اسید سجاد 1 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Folic Acid
MEFENAMIC ACID SAJADDAROU 250 mg Capsule [کپسول مفنامیک اسید سجاد دارو 250 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Mefenamic Acid
CLARITHROMYCIN SAJAD DAROU 250 mg Tablet [قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 250 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Clarithromycin
LEVOFLOXACIN SAJAD DARO 750 mg Tablet [قرص لووفلوکساسین سجاد دارو 750 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Levofloxacin
FOLIC ACID SAJAD 5 MG Tablet [قرص فولیک اسید سجاد 5 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Folic Acid
CARDIBOSENT 125MG TAB [قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Bosentan
FAMOSAD 40 MG Tablet [قرص فاموسد 40 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Famotidine
JANUSAD 25 MG Tablet [قرص جانوسد 25 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin
JANUSAD 100 MG Tablet [قرص جانوسد 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin
VALPROSAD 200 mg Tablet [قرص والپروسد 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sodium Valproate
ATORVASTATIN SAJAD DAROU 10 mg Tablet [قرص آتورواستاتین سجاد دارو 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atorvastatin
CLARITHROMYCIN SAJAD DAROU 500 mg Tablet [قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 500 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Clarithromycin
CRESTOSAD 20 MG Tablet [قرص کرستوسد 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin
ZITHROSAD 250MG Capsule [کپسول زیتروسد 250 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Azithromycin
ATORVASTATIN SAJAD DAROU 40 mg Tablet [قرص آتورواستاتین سجاد دارو 40 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atorvastatin
TAMSULOSIN SAJAD DAROU 0.4 mg Capsule [تامسولوسین سجاد دارو 0.4 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tamsulosin
شرکت داروسازی سجاد داروی شرق
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت