کرم موضعی فلوسینولون ایران دارو 0.025%

FLUOCINOLONE IRAN DARU 0.025% TOPICAL CREAM

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب