دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی اسوه زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپی رست 5 میلی گرم
ZOLPIREST 5MG TAB
1228083839 Zolpidem
2
قرص زولپی رست 10 میلی گرم
ZOLPIREST 10MG TAB
1228083822 Zolpidem
3
آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP
1228028779 Phytonadione
4
آمپول اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP
1228028663 Phytonadione
5
آمپول اسوه-ویتامین ای 100واحد
OSVE-VITAMIN E 100IU/1ML AMP
1228028694 Vitamin E
6
آمپول اسوه-ویتامین د3 300000واحد
OSVE-VITAMIN D3 300,000U/1ML AMP
1228028786 Vitamin D3
7
آمپول اسوه-ویتامین سی 500میلیگرم
OSVE-VITAMIN C 500MG/5ML AMP
1228038389 Vitamin C
8
آمپول اسوه-ویتامین ب6 300 میلی گرم
OSVE-VITAMIN B6 300MG/2ML AMP
1228028809 Vitamin B6
9
آمپول اسوه-ویتامین ب6 100 میلی گرم/ 2 میلی لیتر
OSVE-VITAMIN B6 100MG/2ML AMP
1228028793 Vitamin B6
10
آمپول اسوه-ویتامین ب12 100میکروگرم
OSVE-VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP
1228028670 Vitamin B12
11
آمپول اسوه-ویتامین ب12 1000میکروگرم
OSVE-VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP
1228093784 Vitamin B12
12
آمپول اسوه-ویتامین ب کمپلکس
OSVE-VITAMIN B COMPLEX 2ML AMP
1228030543 Vitamin B Complex
13
آمپول اسوه-ویتامین آ 50000 واحد
OSVE-VITAMIN A 50,000U/1ML AMP
1228028687 Vitamin A
14
قرص والزارتان اسوه 80 میلی گرم
VALSARTAN OSVEH 80MG TAB
1228086526 Valsartan
15
قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم
VALSARTAN OSVAH 160MG TAB
1228106255 Valsartan
16
کپسول اورسوکولاسید 250 میلی گرم
URSOCOLACID 250MG CAP
1228109942 Ursodeoxycholic Acid
17
آمپول ترالژیدول 50 میلی گرم
TRALGIDOL 50MG/1ML AMP
1228028267 Tramadol
18
کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP
1228105449 Tamsulosin
19
قرص تاداگرا 20 میلی گرم
TADAGRA 20MG TAB
1228085468 Tadalafil
20
قرص تاداگرا 10 میلی گرم
TADAGRA 10MG TAB
1228085475 Tadalafil
21
ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم
SORBITOL OSVAH 5G SACHET
1228028847 Sorbitol
22
قرص اسوه-سیمواستاتین 20 میلی گرم
OSVE-SIMVASTATIN 20MG TAB
1228056932 Simvastatin
23
قرص رالوکسیفن اسوه 60 میلی گرم
RALOXIFENE OSVAH 60MG TAB
1228098109 Raloxifene
24
قرص رستین 0.7 میلی گرم
RESTIN 0.7MG TAB
1228118630 Pramipexole
25
قرص رستین 0.18 میلی گرم
RESTIN 0.18MG TAB
1228118647 Pramipexole
26
آمپول روکسیکام 20 میلی گرم 1 میل لیتر
ROXICAM 20MG 1ML AMP
1228018053 Piroxicam
27
قرص گلوتازون 30 میلی گرم
GLUTAZONE 30MG TAB
1228056239 Pioglitazone
28
قرص گلوتازون 15 میلی گرم
GLUTAZONE 15MG TAB
1228056260 Pioglitazone
29
قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB
1228094255 Pantoprazole
30
قرص اسوه-پانکراتین
OSVE-PANCRATIN TAB
1228030574 Pancreatin
31
کپسول زنولیپ 120 میلی گرم
XENOLIP 120MG CAP
1228082481 Orlistat
32
کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP
1228101854 Omeprazole
33
قرص جوشان اسلیت 600 میلی گرم
OSLYT 600MG EFF TAB
1228120275 Acetylcysteine
34
قرص جوشان اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم
OSVE-ASA 325MG TAB EFF
1228028830 Aspirin
35
قرص اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم
OSVE-ASA 325MG TAB
1228028823 Aspirin
36
کپسول نیتی سینون اسوه 5 میلی گرم
NITISINONE OSVAH 5MG CAP
1228135910 Nitisinone
37
کپسول نیتیسینون اسوه 2 میلی گرم
NITISINONE OSVAH 2MG CAP
1228135903 Nitisinone
38
کپسول نیتی سینون اسوه 10 میلی گرم
NITISINONE OSVAH 10MG CAP
1228135897 Nitisinone
39
قرص سیتوگان 500 میلی گرم
CITOGAN 500MG TAB
1228132773 Mycophenolate Mofetil
40
آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
OSVE-METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP
1228029257 Metoclopramide
41
قرص اسوه-متفورمین 1000 میلی گرم
OSVE-METFORMIN 1000MG TAB
1228132797 Metformin
42
قرص اسوه-متفورمین 500 میلی گرم
OSVE-METFORMIN 500MG TAB
1228029233 Metformin
43
قرص ممانتین اسوه 10 میلی گرم
MEMANTINE OSVEH 10MG TAB
1228113208 Memantine
44
قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB
1228117336 Mebeverine
45
قرص اسوه-لوواستاتین 20 میلی گرم
OSVE-LOVASTATIN 20MG TAB
1228048418 Lovastatin
46
قرص اسوه-لورازپام 1 میلی گرم
OSVE-LORAZEPAM 1MG TAB
1228030550 Lorazepam
47
قرص اسوه-لورازپام 2 میلی گرم
OSVE-LORAZEPAM 2MG TAB
1228030567 Lorazepam
48
قرص لوراتادین اسوه 10 میلی گرم
LORATADIN OSVAH 10MG TAB
1228033346 Loratadine
49
قرص لیزینوکور 5 میلی گرم
LISINOCOR 5MG TAB
1228051661 Lisinopril
50
قرص لیزینوکور 10 میلی گرم
LISINOCOR 10MG TAB
1228051678 Lisinopril
51
قرص اسلودا 500 میلی گرم
OSLODA 500MG TAB
1228120312 Capecitabine
52
قرص اسوه-سیناریزین 25 میلی گرم
OSVE-CINNARIZINE 25MG TAB
1228044526 Cinnarizine
53
قرص اسوه-سیناریزین 75 میلی گرم
OSVE-CINNARIZINE 75MG TAB
1228044304 Cinnarizine
54
قرص اوسالوپرام 40 میلی گرم
OSALOPRAM 40MG TAB
1228056222 Citalopram
55
قرص اسالوپرام 20 میلی گرم
OSALOPRAM 20MG TAB
1228056215 Citalopram
56
قرص اسویکس 75 میلی گرم
OSVIX 75MG TAB
1228050657 Clopidogrel
57
آمپول دگزامتازون اسوه 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEXAMETHASONE OSVEH 8MG/2ML AMP
1228070563 Dexamethasone
58
قرص ایماتینیب اسوه 100 میلی گرم
IMATINIB OSVAH 100MG TAB
1228120282 Imatinib
59
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید اسوه 20میلی گرم/1میلی لیتر
HYOSCINE N BUTYL BROMIDE OSVE 20MG/1ML AMP
1228028816 Hyoscine
60
سرنگ آماده تزریق اسویمر 20 میلی گرم/میلی لیتر
OSVIMER 20MG/ML PREFILLED SYRING
1228170720 Glatiramer Acetate
61
قرص دیوالپروکس اسوه 250 میلی گرم
DIVALPROEX OSVAH 250MG TAB
1228123344 Sodium Valproate
62
قرص دی والپروکس اسوه 500 میلی گرم
DIVALPROEX OSVAH 500MG TAB
1228123351 Sodium Valproate
63
کپسول فنوفیبرات اسوه 200 میلی گرم
FENOFIBRATE OSVAH 200MG CAP
1228130700 Fenofibrate
64
ازتیکول 10 میلی گرم
EZETICHOL 10MG TAB
1228056581 Ezetimibe
65
قرص آرومستان 25 میلی گرم
AROMESTANE 25MG TAB
1228132353 Exemestane
66
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ
1228117763 Enoxaparin Sodium
67
قرص اسوه-مولتی ویتامین
OSVE-MULTIVITAMIN TAB
1228038396 Multivitamin
68
قرص جوشان اسوه-مولتی ویتامین
OSVE-MULTIVITAMIN EFF TAB
1228038402 Multivitamin
69
پودر جوشان کال-دی-کال
CAL-D-KAL EFF POWDER
1228028250 Calcium
70
قرص اسوه-کلسیم-د
OSVE-CALCIUM-D TAB
1228038457 Calcium
71
قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم
OSVE-FERROUS SULFATE 50MG TAB
1228038426 Ferrous
72
قطره خوراکی اسوه-ویتامین آ+د
OSVE-VITAMIN A+D ORAL DROP
1228029240 Vitamin A+D-Oral
73
قرص جوشان اسوه-ویتامین سی 1000میلی گرم
OSVE-VITAMIN C 1000MG EFF TAB
1228029271 Vitamin C
74
قرص اسوه-ویتامین سی 250 میلی گرم
OSVE-VITAMIN C 250MG TAB
1228038419 Vitamin C
75
ساشه اسوه-ویتامین سی 500 میلی گرم
OSVE-VITAMIN C 500MG SACHET
1228029264 Vitamin C
76
قرص اسوه-ویتامین ای 100میلی گرم
OSVE-VITAMIN E 100MG TAB
1228038433 Vitamin E
77
آمپول نوروویت
NEUROTRIVIT AMP
1228117800 Vitamin B1+B6+B12
78
کپسول فینگولید 0.5 میلی گرم
FINGOLIDE 0.5MG CAP
1228181009 Fingolimod
79
آمپول کتورکس 30 میلی گرم/میلی لیتر
KETOREX 30MG/ML INJ
1228170614 Ketorolac
80
قرص سیتافورمین 50/500 میلی گرم
Sitaformin 50/500 mg Tab
66580221 Sitagliptin+Metformin
81
قرص سیتاویکس 50 میلی گرم
Sitavix 50 mg Tab
665138525 Sitagliptin
82
قرص سیتاویکس 25 میلی گرم
Sitavix 50 mg Tab
665138525 Sitagliptin
83
قرص سیتاویکس 50 میلی گرم
Sitavix 25 MG Tab
665138525 Sitagliptin
84
قرص سیتاویکس 25 میلی گرم
Sitavix 25 MG Tab
665138525 Sitagliptin
85
قرص ارلووا 150 میلی گرم
Erlova 150 MG Tab
665155318 Erlotinib
86
قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم
BOSENTAN OSVEH 125MG TAB
1228185298 Bosentan
87
قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم
BOSENTAN OSVEH 62.5MG TAB
1228185281 Bosentan
88
قرص اسورال 500 میلی گرم
OSVERAL® 500MG TAB
1228087967 Deferasirox
89
قرص اسورال 125 میلی گرم
OSVERAL® 125MG TAB
1228070556 Deferasirox
90
قرص اسورال 250 میلی گرم
OSVERAL® 250MG TAB
1228087950 Deferasirox
91
کپسول تموزید 100 میلی گرم
TEMOZIDE 100MG CAP
1228178252 Temozolomide
92
کپسول تموزاید 20 میلی گرم
TEMOZIDE 20MG CAP
1228178245 Temozolomide
93
کپسول تموزید 250 میلی گرم
TEMOZIDE 250MG CAP
1228178269 Temozolomide
94
قرص روکشدار حصا-آ
HESA-A F.C.Tablet
1228092053 Carum carvi+Apium graveolens+Prawn
95
کپسول نکسیوز 40 میلی گرم
NEXIOSE® 40MG CAP
1228148866 Esomeprazole
بازگشت به لیست شرکت ها