دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Quetiapine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین).

الف- درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک

ب- مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص کوئه میند 25 میلی گرم 
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرمKRKA
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرمKRKA
قرص کونتیاکس 25 میلی گرمKRKA
قرص کوئه تیاپین امین 100 میلی گرمداروسازی امین
قرص کوتیاپین امین 25 میلی گرمداروسازی امین
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص ترانکوپین 100 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین 25 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین 200 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص سیکوئل 100 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص سیکوئل 25 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص کوئپین 25 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص کوئپین 100 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص کوئپین 200 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص سروتیاپین 100 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سروتیاپین 25 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص کوتیاپین مینا 100 میلی گرمداروسازی مینا
قرص کویمیند 100 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کوئه میند 200 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کویمیند 150 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کوتیا-زیست 25 میلی گرمزیست دارو درمان پارس
قرص کوتیا-زیست 100 میلی گرمزیست دارو درمان پارس
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
QUEMIND 25MG TAB 
QUENTIAX Tablet 200 mgKRKA
QUENTIAX Tablet 100 mgKRKA
QUENTIAX Tablet 25 mgKRKA
QUETIAPINE AMIN 100MG TABداروسازی امین
QUETIAPINE AMIN 25MG TABداروسازی امین
BIOQUETIN 25MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 200MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 150MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 100MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
TRANQOPINE 100MG TABداروسازی تدبیر کالای جم
TRANQOPINE 25MG TABداروسازی تدبیر کالای جم
TRANQOPINE 200MG TABداروسازی تدبیر کالای جم
Tranqopine ER 50 mg Tabداروسازی تدبیر کالای جم
Tranqopine ER 200 Tabداروسازی تدبیر کالای جم
SYQUEL 100MG TABداروسازی تهران شیمی
SYQUEL 25MG TABداروسازی تهران شیمی
QUEPIN 25MG TABداروسازی سامی ساز
QUEPIN 100MG TABداروسازی سامی ساز
QUEPIN 200MG TABداروسازی سامی ساز
SEROTIAPIN 100MG TABداروسازی سبحان دارو
SEROTIAPIN 25MG TABداروسازی سبحان دارو
QUETIAPINE MINA 100MG TABداروسازی مینا
QUEMIND 100MG TABداروسازی کیش مدیفارم
QUEMIND 200MG TABداروسازی کیش مدیفارم
QUEMIND 150MG TABداروسازی کیش مدیفارم
QUETIA-ZIST 25MG TABزیست دارو درمان پارس
QUETIA-ZIST 100MG TABزیست دارو درمان پارس