محصولات شرکت داروسازی رها

محصولات شرکت داروسازی رها

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN B12 RAHA 1000MCG/1ML AMP [آمپول ویتامین ب12 رها 1000میکروگرم] داروسازی رها Vitamin B12 به زودی ...
P.A.D 30G OINT [پماد پی.آ.د] داروسازی رها Vitamin A+D-Topical به زودی ...
TRIAMCINOLONE N N RAHA 15G OINT [پماد ترامسینولون ان ان رها 15گرم] داروسازی رها Triamcinolone NN به زودی ...
TIZANIDINE RAHA 4MG TAB [قرص تیزانیدین رها 4 میلی گرم] داروسازی رها Tizanidine به زودی ...
THEOPHYLLINE G RAHA 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی رها 120 میلی لیتر] داروسازی رها Theophylline G به زودی ...
SULFACETAMIDE RAHA 10% 10ML OPH DROP [قطره چشمی سولفاستامید رها 10%] داروسازی رها Sulfacetamide به زودی ...
DECOSALIN 0.65% 20ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دکوسالین 0.65% 20 میلی لیتر] داروسازی رها Sodium Chloride-Nasal به زودی ...
SALBUTAMOL RAHA 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول رها 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی رها Salbutamol به زودی ...
RANITIDINE RAHA 150MG TAB [قرص رانیتیدین رها 150 میلی گرم] داروسازی رها Ranitidine به زودی ...
DECOPHEN 0.5% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دکوفن 0.5% 15 میلی لیتر] داروسازی رها Phenylephrine به زودی ...
DECOPHEN 0.25% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دکوفن 0.25% 15 میلی لیتر] داروسازی رها Phenylephrine به زودی ...
PEDIATRIC GRIPPE RAHA 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ رها 60 میلی لیتر] داروسازی رها Pediatric Gripe به زودی ...
OXYNOSE 0.05% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی اکسی نوز 0.05% 15 میلی لیتر] داروسازی رها Oxymetazoline به زودی ...
OMEPRAZOLE RAHA 20MG CAP [کپسول امپرازول رها 20 میلی گرم] داروسازی رها Omeprazole به زودی ...
RAHAMOON TAB [قرص رهامون] داروسازی رها Adult cold به زودی ...
RAFEDRIN ER TAB [قرص خط دار رافدرین] داروسازی رها Antihistamine Decongestant به زودی ...
ATENOLOL RAHA 50MG TAB [قرص آتنولول رها 50 میلی گرم] داروسازی رها Atenolol به زودی ...
ATENOLOL RAHA 100MG TAB [قرص آتنولول رها 100 میلی گرم] داروسازی رها Atenolol به زودی ...
ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB [قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم] داروسازی رها Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB [قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم] داروسازی رها Atorvastatin به زودی ...
Decofzol 0.1% 10ML OPH DROP [قطره چشمی دکوفزول 0/1 در صد] داروسازی رها Naphazoline به زودی ...
DECOFZOL 0.05% NASAL SPRAY [اسپری بینی دکوفزول 0.05%] داروسازی رها Naphazoline به زودی ...
BEKLAM 50MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی بکلام 50 میکروگرم/دوز] داروسازی رها Beclometasone به زودی ...
MEFENAMIC ACID RAHA 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید رها 250 میلی گرم] داروسازی رها Mefenamic Acid به زودی ...
COLOMEB 135MG TAB [قرص کلومب 135 میلی گرم] داروسازی رها Mebeverine به زودی ...
RABET 0.1% OPH DROP [قطره چشمی رابت 0.1%] داروسازی رها Betamethasone-Ophthalmic به زودی ...
BETAMETHASONE RAHA 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون رها 4 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی رها Betamethasone به زودی ...
RAPHICOL®0.5% OPH DROP [قطره چشمی رافیکل 0.5%] داروسازی رها Chloramphenicol-Ophtalmic به زودی ...
CLOTRIMAZOLE RAHA 2% VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول رها 2%] داروسازی رها Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE RAHA 1% VAG 50G CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول رها 1% 50 گرم] داروسازی رها Clotrimazole به زودی ...
DUCOTRI 800/160 MG TAB [قرص دوکوتری 160/800 میلی گرم] داروسازی رها Co-trimoxazole به زودی ...
KETOTIFEN RAHA 1MG TAB [قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم] داروسازی رها Ketotifen به زودی ...
DEXAMETHASONE RAHA 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون رها 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی رها Dexamethasone به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی رها Dextromethorphan به زودی ...
PSEUPHAN SYRUP [شربت پزوفان] داروسازی رها Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
VOLDIC® 50MG TAB [قرص ولدیک 50 میلی گرم] داروسازی رها Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN RAHA 400MG TAB [قرص ایبوپروفن رها 400 میلی گرم] داروسازی رها Ibuprofen به زودی ...
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE RAHA 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رها 10 میلی گرم] داروسازی رها Hyoscine به زودی ...
DILTIAZEM RAHA 60MG TAB [قرص دیلتیازم رها 60 میلی گرم] داروسازی رها Diltiazem به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND RAHA 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند رها 60 میلی لیتر] داروسازی رها Diphenhydramine Compound به زودی ...
Sirentin 100MG Capsule [کپسول سیرنتین 100 میلی گرم] داروسازی رها Gabapentin به زودی ...
SIRENTIN 300MG CAP [کپسول سیرنتین 300 میلی گرم] داروسازی رها Gabapentin به زودی ...
FELAZON 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی فلازون 50میکروگرم/دوز 200دوز] داروسازی رها Fluticasone به زودی ...
TERIADENT 0.1% MOUTH PASTE [خمیردهانی تریادنت 0.1%] داروسازی رها Triamcinolone-Topical به زودی ...
RAHAFEN CAP [کپسول رهافن] داروسازی رها Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
RAHAMET 500MG TAB [قرص رهامت 500 میلی گرم] داروسازی رها Metformin به زودی ...
RAHAKIN 200MG TAB [قرص رهاکین 200 میلی گرم] داروسازی رها Sodium Valproate به زودی ...
RAHA COLD DAY TAB [قرص رها کلد دی] داروسازی رها Adult cold به زودی ...
Colomeb ER 200 mg capsule [کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم] داروسازی رها Mebeverine به زودی ...
Dermopan 5% Ointment [پماد درموپان 5%] داروسازی رها Dexpanthenol به زودی ...
Ibuprofen 5% jel [ژل ایبوپروفن 5%] داروسازی رها Ibuprofen به زودی ...
Racip Oral Solution 200ml [شربت راسیپ 200 میلی لیتر] داروسازی رها Cyproheptadine به زودی ...
VIRALESS® 100MG CAP [کپسول ویرالس 100 میلی گرم] داروسازی رها Amantadine به زودی ...
SERTOL 2% TOP CREAM [کرم سرتول 2%] داروسازی رها Sertaconazole-Topical به زودی ...
DESMORIN 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دسمورین 10 میکروگرم/دوز 5 میلی لیتر] داروسازی رها Desmopressin به زودی ...
RAHAZOL 30MG CAP [کپسول رهازول 30 میلی گرم] داروسازی رها Lansoprazole به زودی ...
ISOTEN 0.05% TOP GEL [ژل موضعی ایزوتن 0.05%] داروسازی رها Isotretinoin به زودی ...
PARKISOL 0.7MG TAB [قرص پارکیسول 0.7 میلی گرم] داروسازی رها Pramipexole به زودی ...
PARKISOL® 0.18MG TAB [قرص پارکیسول 0.18 میلی گرم] داروسازی رها Pramipexole به زودی ...
DIPROCOL 1/0.05 % CREAM [کرم دیپروکل 1/0.05 %] داروسازی رها Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
RAHAKIN 500MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش رهاکین 500 میلی گرم] داروسازی رها Sodium Valproate به زودی ...
TEGATARD® 200MG ER TAB [قرص آهسته رهش تگاتارد 200 میلی گرم] داروسازی رها Carbamazepine به زودی ...
TEGATARD® 400MG ER TAB [قرص آهسته رهش تگاتارد 400 میلی گرم] داروسازی رها Carbamazepine به زودی ...
CETADIN® 5/120 MG TAB [قرص ستادین 5/120 میلی گرم] داروسازی رها Cetirizine+Pseudoephedrine به زودی ...
VOLDIC® 100MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش ولدیک 100 میلی گرم] داروسازی رها Diclofenac به زودی ...
MOLINOSE® 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY [اسپری مولینوز 20 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر - کرومولین] داروسازی رها Cromolyn Sodium به زودی ...
Rahamin Ointment [پماد رهامین] داروسازی رها Harpagophytum procumbens+Boswellia freerana+Olea europaea+Vitis vinifera+Oenothera biennis به زودی ...
Ginkgoviton Syrup [شربت جینکوویتون] داروسازی رها Ginkgo biloba به زودی ...
Sezalin Nasal spray [اسپری بینی سزالین] داروسازی رها Sesamum indicum به زودی ...
CALCIFUN F.C. TAB [قرص روکشدار کلسي فان] داروسازی رها Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
CALCIFUN® 200 ML SYRUP [شربت کلسي فان® 200 م ل] داروسازی رها Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
CALCIPROSE-D Tab [قرص کلسی پروز- د] داروسازی رها Calcium به زودی ...
Diphenhydramine 50mg/ml Amp Raha [آمپول دیفن هیدرامین 50میلی گرم/میلی لیتر رها] داروسازی رها Diphenhydramine به زودی ...
DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دسمورین 10میکرو گرم/دوز 5 میلی لیتر] داروسازی رها Desmopressin به زودی ...
SUREL 5MG TAB [قرص سورل 5 میلی گرم] داروسازی رها Prasugrel به زودی ...
OXYNOSE 0.1% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی اکسی نوز 0.1% 15 میلی لیتر] داروسازی رها Oxymetazoline به زودی ...
OXIDON 5MG TAB [قرص اکسیدون 5 میلی گرم] داروسازی رها Oxycodone به زودی ...
OXIDON 15MG TAB [قرص اکسیدون 15 میلی گرم] داروسازی رها Oxycodone به زودی ...
Purgalus 10G/15ML Syrup [شربت پرگالوس 10گرم/15 میلی لیتر] داروسازی رها Lactulose به زودی ...
EYEAWET EYE Drop [قطره چشمی آیاوت] داروسازی رها Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
SUREL®10MG TAB [قرص سورل 10 میلی گرم] داروسازی رها Prasugrel به زودی ...
RAVIT-B AMP [آمپول راویت-بی] داروسازی رها Vitamin B1+B6+B12 به زودی ...
Calcifun Syrup [شربت کلسی فان] داروسازی رها Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Biotin RAHA 5000mcg Tablet [قرص بیوتین رها 5000 میکروگرم] داروسازی رها Biotin به زودی ...
Calcifun Tablet [قرص کلسی فان] داروسازی رها Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Sentum Raha Tablet [قرص سنتوم رها] داروسازی رها Multivitamin preparation به زودی ...
L-Lysine (L Lysine) RAHA 500MG Tablet [قرص ال-لیزین (ال لیزین) رها 500 میلی گرم] داروسازی رها Lysine به زودی ...
SODIUM BICARBONATE RAHA 500MG Tablet [قرص سدیم بیکربنات رها 500 میلی گرم] داروسازی رها Sodium Bicarbonate به زودی ...
Angipol 47.5 MG Tablet [قرص آنژیپول 47.5 میلی گرم] داروسازی رها Metoprolol به زودی ...
LOCRAZIDE 50/12.5MG Tablet [قرص لوکرازید 50/12.5 میلی گرم] داروسازی رها Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
L-Arginine 1000 mg Raha Tablet [ال-آرژینین 1000 میلی گرم رها] داروسازی رها Arginine به زودی ...
QUETIAPINE RAHA 100MG Tablet [قرص کوئتیاپین 100 میلی گرم] داروسازی رها Quetiapine به زودی ...
ALEROPAT 5MG/5ML OPHT Drop [قطره چشمی آلروپات 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی رها Olopatadine به زودی ...
ALEROPAT 0.6% NASAL Spray [اسپری بینی آلروپات 0.6%] داروسازی رها Olopatadine به زودی ...
ALKANEPH 10 MG Tablet [قرص آلکانف 10 میلی اکی والان] داروسازی رها Potasium Citrate به زودی ...
KETROFAL 30MG/ML AMP [آمپول کتروفال 30 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی رها Ketorolac به زودی ...
KETROFAL 0.5% EYE DROP [قطره چشمی کتروفال 5%] داروسازی رها Ketorolac به زودی ...
Rafolit Tablet [قرص رافولیت] داروسازی رها B6+B12+Folic Acid به زودی ...
RAHAKIN 200 MG/5 ML 250 ML Syrup [شربت رهاکین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 250 میلی لیتر] داروسازی رها Sodium Valproate به زودی ...
RAHAKIN 300MG/3ML AMP [آمپول رهاکین 300میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی رها Sodium Valproate به زودی ...
RAHAKIN 400MG/4ML AMP [آمپول رهاکین 400 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی رها Sodium Valproate به زودی ...
Rahafol RAHA Capsule [کپسول رهافول] داروسازی رها Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Rabonex Tablet [قرص رابونکس] داروسازی رها Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen به زودی ...
Ra-Q10 Tablet [قرص راکیوتن] داروسازی رها Coenzyme Q10 به زودی ...
TIMOZOPT 2/0.05% Eye Drop [قطره چشمی تیموزوپت 2/0.05%] داروسازی رها Dorzolamide+Timolol به زودی ...
Alpic RAHA Capsule [کپسول آلپیک رها] داروسازی رها Alpha Lipoic Acid به زودی ...
شرکت داروسازی رها

مفتخر است، از بدو فعالیت که مدت زیادی از آن نمی گذرد بدلیل داشتن کادر علمی و با تجربه در واحد تحقیقات و فرمولاسیون خود متشکل از داروساز ، شیمیست ، میکروبیولوژیست و فارماکولوژیست ، بیش از 100 فراورده با کیفیت و متنوع در اشکال مختلف داروئی با کاربرد در دسته های مختلف درمانی ، براساس آخرین استانداردهای نوین داروسازی با ماشین آلات پیشرفته و دستگاه های دقیق آزمایشگاهی تولید و به جامعه پزشکی کشور عرضه نماید .

در بین فراورده های این شرکت ، چندین فراورده برای اولین بار در کشور تولید و سالیانه میلیون ها دلار صرفه جوئی ارزی برای کشور ارمغان داشته ، ضمن آنکه به دلیل پایین بودن قیمت برای بیماران خصوصاً آنانکه تحت پوشش بیمه ها قرار دارند ، بسیار مقرون به صرفه می باشد .

مزید امتنان خواهد بود بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران ، این شرکت را با پیشنهادات خود یاری فرمائید.(دکتر اخوان فرید مدیر عامل)

 

                                                                                                          

قرص پیوسته رهش تگاتارد-داروسازی رها آمپپول راویت-بی داروسازی رها
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب