محصولات شرکت داروسازی تهران شیمی

محصولات شرکت داروسازی تهران شیمی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ROMACAM 20MG/1ML INJ [آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Piroxicam به زودی ...
ROMACAM 0.5% GEL [ژل روماکام 0.5%] داروسازی تهران شیمی Piroxicam به زودی ...
HYOTEX 10MG TAB [قرص هیوتکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hyoscine به زودی ...
TRIMONTIL 100MG TAB [قرص تریمونتیل 100 میلی گرم - تری مونتیل] داروسازی تهران شیمی Trimipramine به زودی ...
TRIMONTIL 25MG TAB [قرص تریمونتیل 25 میلی گرم - تری مونتیل] داروسازی تهران شیمی Trimipramine به زودی ...
ERYTHROMAX 200MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون اریتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Erythromycin به زودی ...
G-MAX 100MG/5ML SYRUP [شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Guaifenesin به زودی ...
CHEMOPROZIN 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کموپروزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Promethazine به زودی ...
CALCIMAX 500MG TAB [قرص کلسیماکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Calcium به زودی ...
METROMAX 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Metronidazole به زودی ...
ATOSTROL 10MG TAB [قرص آتوسترول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin به زودی ...
ATOSTROL 20MG TAB [قرص آتوسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin به زودی ...
ATOSTROL 40MG TAB [قرص آتوسترول 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin به زودی ...
FLACOXIB 100MG CAP [کپسول فلاکوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Celecoxib به زودی ...
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB [قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole به زودی ...
IBUPAIN 400MG TAB [قرص ایبوپین 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen به زودی ...
BINAFIN 250MG TAB [قرص بینافین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Terbinafine به زودی ...
SIVASTROL 20MG TAB [قرص سیمواسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Simvastatin به زودی ...
SIVASTROL 10MG TAB [قرص سیمواسترول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Simvastatin به زودی ...
MYPROX 250MG TAB [قرص میپروکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen به زودی ...
MYPROX 500MG TAB [قرص میپروکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen به زودی ...
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB [قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefixime به زودی ...
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB [قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefixime به زودی ...
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP [کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP [کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cephalexin به زودی ...
IBUPAIN 200MG TAB [قرص ایبوپین 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen به زودی ...
ACARMAX TEHRAN CHEMIE 50MG TAB [قرص آکارمکس تهران شیمی 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Acarbose به زودی ...
METFORTEX 500MG TAB [قرص متفورتکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin به زودی ...
TRAZOLEX 50MG TAB [قرص ترازولکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Trazodone به زودی ...
Paranopain (300+10)MG TAB [قرص پارانوپین 310 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen+Codeine به زودی ...
IBUPAIN 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپین 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen به زودی ...
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cephalexin به زودی ...
Diphand 60ML SYRUP [شربت دیفاند 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Diphenhydramine Compound به زودی ...
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cefixime به زودی ...
TIAMAX 100MG TAB [قرص تیاماکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Vitamin B1 به زودی ...
CLOCORT 0.05% 15G OINT [پماد کلوکورت 0.05% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Clobetasol به زودی ...
CLARICIN 250MG TAB [قرص کلاریسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin به زودی ...
METROMAX 250MG TAB [قرص متروماکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metronidazole به زودی ...
DEMETIC 10MG/2ML AMP [آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Metoclopramide به زودی ...
GLIBOTEX 5MG TAB [قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Glibenclamide به زودی ...
DEMITRON 4MG/2ML AMP [آمپول دمیترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ondansetron به زودی ...
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB [قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine به زودی ...
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB [قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine به زودی ...
NIMUSCAR 2MG TAB [قرص نیموسکار 2 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Biperiden به زودی ...
LOMOXILATE 2.5MG TAB [قرص لوموکسیلات 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diphenoxylate به زودی ...
Histazed 10mg/5ml SYRUP [شربت هیستازد 10میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine به زودی ...
CALAMEX 8% [کرم کالامکس 8%] داروسازی تهران شیمی Calamine به زودی ...
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole به زودی ...
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole به زودی ...
XYLA-P 30G CREAM [کرم زایلا-پی 30 گرم] داروسازی تهران شیمی Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
TEXIDOL 50MG/1ML AMP [آمپول تکسیدول 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol به زودی ...
TRICLEAN 78G VAG CREAM [کرم واژینال تری کلین 78 گرم] داروسازی تهران شیمی Triple Sulfa به زودی ...
CHEMOPROZIN 50MG/2ML AMP [آمپول کموپروزین] داروسازی تهران شیمی Promethazine به زودی ...
ONANZIM TAB [قرص اونانزیم] داروسازی تهران شیمی Digestive به زودی ...
HYOTEX 20MG/1ML AMP [آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Hyoscine به زودی ...
CLOCORT 0.05% 15G CREAM [کرم کلوکورت 0.05% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Clobetasol به زودی ...
LOVASTROL 20MG TAB [قرص لوواسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Lovastatin به زودی ...
TIAMAX 300MG TAB [قرص تیاماکس 300 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Vitamin B1 به زودی ...
LORATADINE TC 10MG TAB [قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Loratadine به زودی ...
POMIZOL 20MG CAP [کپسول پومیزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Omeprazole به زودی ...
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G CREAM [کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone به زودی ...
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G OINT [پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone به زودی ...
BINAFIN 1% CREAM [کرم بینافین 1%] داروسازی تهران شیمی Terbinafine به زودی ...
OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB [قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Oxazepam به زودی ...
ERYTHROMAX 200MG TAB [قرص اریتروماکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Erythromycin به زودی ...
ERYTHROMAX 400MG TAB [قرص اریتروماکس 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Erythromycin به زودی ...
NORMAZINE 100MG TAB [قرص نورمازین 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine به زودی ...
NORMAZINE 25MG TAB [قرص نورمازین 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine به زودی ...
NORMAZINE 50MG/2ML AMP [آمپول نورومازین 50 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine به زودی ...
ASA TEHRANDAROU 80MG EC TAB [قرص روکشدار آ اس آ تهران شیمی 80 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aspirin به زودی ...
METROMAX 0.75% VAG GEL [ژل واژینال متروماکس 0.75%] داروسازی تهران شیمی Metronidazole به زودی ...
CLARICIN 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin به زودی ...
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون آزیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP [سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
ACARMAX TEHRANCHEMIE 100MG TAB [قرص آکارمکس تهران شیمی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Acarbose به زودی ...
DEMITRON 4MG TAB [قرص دمیترون 4 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ondansetron به زودی ...
PENTOMID 40MG TAB [قرص پنتومید 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pantoprazole به زودی ...
CLAVIMAX 375 (250/125) TAB [قرص کلاویماکس 375 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVIMAX 625 (500/125) TAB [قرص کلاویماکس 625 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVIMAX 156 (125/31.25) POW SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 156 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVIMAX 312 (250/62.5) POW SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 312] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP [کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP [کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin به زودی ...
ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP [شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ketotifen به زودی ...
MIDAMAX 5MG/1ML AMP [آمپول میداماکس 5میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Midazolam به زودی ...
CLARICIN 500MG TAB [قرص کلاریسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin به زودی ...
CLOZAPEX 25MG TAB [قرص کلوزاپکس 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clozapine به زودی ...
CLOZAPEX 100MG TAB [قرص کلوزاپکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clozapine به زودی ...
AZIROCIN 250MG CAP [کپسول ازیروسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin به زودی ...
MIDAMAX 15MG/3ML AMP [آمپول میداماکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Midazolam به زودی ...
PENTOMID 20MG TAB [قرص پنتومید 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pantoprazole به زودی ...
TEXIDOL 50MG TAB [قرص تکسیدول 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol به زودی ...
AZIROCIN 250MG TAB [قرص ازیروسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
AZIROCIN 500MG TAB [قرص آزیروسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
TEXIDOL 100MG TAB [قرص تکسیدول 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol به زودی ...
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cefixime به زودی ...
CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clindamycin به زودی ...
ANGIOVASC 5MG TAB [قرص آنژیوواسک 5میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP [آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Granisetron به زودی ...
ANGIOVASC 10MG TAB [قرص آنژیوواسک 10میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine به زودی ...
SUMITREX 50MG TAB [قرص سومی ترکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sumatriptan به زودی ...
Hisomin 60MG TAB [قرص هیسومین 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine به زودی ...
CLAVIMAX 200/28.5MG SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 200/28.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVIMAX 400/57MG SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 400/57 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
RABIMIZOL 20MG TAB [قرص رابیمیزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rabeprazole به زودی ...
TRINOPAIN CAP [کپسول ترینوپین - تری نوپین] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
ROMATOBIC 7.5MG TAB [قرص روماتوبیک 7.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Meloxicam به زودی ...
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB [قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB [قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
SEROZOL 15MG TAB [قرص سروزول 15میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole به زودی ...
SEROZOL 10MG TAB [قرص سروزول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole به زودی ...
SEROZOL 5MG TAB [قرص سروزول 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole به زودی ...
ROMATOBIC 15MG TAB [قرص روماتوبیک 15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Meloxicam به زودی ...
METFORTEX 1000MG TAB [قرص متفورتکس 1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin به زودی ...
RIZATAN 5MG TAB [قرص ریزاتان 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rizatriptan به زودی ...
RIZATAN 10MG TAB [قرص ریزاتان 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rizatriptan به زودی ...
GLYCOMIN 500/5MG TAB [قرص گلایکومین 500/5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Glibenclamide به زودی ...
GLYCOMIN 500/2.5MG TAB [قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Glibenclamide به زودی ...
SYQUEL 25MG TAB [قرص سیکوئل 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Quetiapine به زودی ...
SYQUEL 100MG TAB [قرص سیکوئل 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Quetiapine به زودی ...
DATICIN 300MG CAP [کپسول داتیسین 300 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clindamycin به زودی ...
DEMITRON 5MG/2ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی دمیترون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ondansetron به زودی ...
APREMITRON 80+125MG CAP [کپسول اپرمیترون 80+125 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aprepitant به زودی ...
Betacalciderm 0.005/0.05% TOP OINT [پماد موضعی بتاکلسی درم] داروسازی تهران شیمی Calcipotriol+Betamethasone به زودی ...
CHEMOFENAC 100MG CAP [کپسول کموفناک 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diclofenac به زودی ...
GLIZITEX 80 MG TAB [قرص گلیزیتکس 80 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gliclazide به زودی ...
PARACALCET 60MG TAB [قرص پاراکلست 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cinacalcet به زودی ...
SUP-D-CAL 500MG+200IU FC TAB [قرص روکشدار ساپ دی کال 500میلی گرم+200واحد] داروسازی تهران شیمی Calcium به زودی ...
CLARICIN 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلاریسین 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin به زودی ...
Felaxor 37.5MG Scored TAB [قرص روکشدار فلاکسور 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
Felaxor 75MG Scored TAB [قرص روکشدار فلاکسور 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
PENICILLIN V T.C 500MG TAB [قرص پنی سیلین تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Penicillin V به زودی ...
JANUMIX 50/1000 MG TABLET [قرص ژانومیکس 50/1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin+Metformin به زودی ...
FINASTERIDE TEHRAN CHEMIE 5MG TAB [قرص فیناستراید تهران شیمی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Finasteride به زودی ...
TEICOPLANIN TEHRAN CHEMIE 400MG VIAL [ویال تیکوپلانین تهران شیمی 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Teicoplanin به زودی ...
JANUVEX 50MG TAB [قرص ژانووکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin به زودی ...
KETOCONAZOLE-TC 2% SHAMPOO [شامپو کتوکونازول-تی سی 2%] داروسازی تهران شیمی Ketoconazole به زودی ...
PRAXOL 0.7MG TAB [قرص پراکسول 0.7 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole به زودی ...
SUMITREX 100MG TAB [قرص سومی ترکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sumatriptan به زودی ...
CHEMOFENAC 50MG EC TAB [قرص کموفناک 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diclofenac به زودی ...
TAVALOCIN 750 MG Tablet [قرص تاوالوسین 750 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin به زودی ...
PRAXOL 0.088MG TAB [قرص پراکسول 0.088 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole به زودی ...
CHLORPHENIRAMINE-TC 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین-تی سی 4 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
METHYMEDROL 500MG VIAL [ویال متی مدرول 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Methylprednisolone به زودی ...
VESIFEN 5MG Tablet [قرص وسیفن 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Solifenacin به زودی ...
BENZOYL PEROXIDE TC 5% 30G GEL [ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Benzoyl Peroxide به زودی ...
TAVALOCIN 500 MG Tablet [قرص تاوالوسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin به زودی ...
ASA MC-TC 500MG TAB [قرص آ اس آ ام سی-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aspirin به زودی ...
ROKIPEN 0.25MG TAB [قرص روکیپن 0.25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole به زودی ...
NEURICA 150MG CAP [کپسول نوریکا 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pregabalin به زودی ...
PARACALCET 30MG TAB [قرص پاراکلست 30 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cinacalcet به زودی ...
EXOFLUCAN 200MG/100ML VIAL [ویال اگزوفلوکان 200 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Fluconazole به زودی ...
SPIDACTON 25 MG Tablet [قرص اسپیداکتون 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Spironolactone به زودی ...
RALOCA 60MG TAB [قرص رالوکا 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Raloxifene به زودی ...
ENOXARIN 6000IU AMP [آمپول انوکسارین 6000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium به زودی ...
TCFOL 10MG/ML 20ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol به زودی ...
METRONIDAZOLE-TC 500MG VAG TAB [قرص واژینال مترونیدازول-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metronidazole به زودی ...
CALCIDERM 50MCG/G 30G TOP OINT [پماد موضعی کلسیدرم 50میکروگرم/گرم 30 گرم] داروسازی تهران شیمی Calcipotriol به زودی ...
TEICOPLANIN TEHRAN CHEMIE 200MG VIAL [ویال تیکوپلانین تهران شیمی 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Teicoplanin به زودی ...
Hisomin 120 TAB [قرص هیسومین 120 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine به زودی ...
ESONEX 40MG TAB [قرص اسونکس 40میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Esomeprazole به زودی ...
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 5MG TAB [قرص زولپیدم تهران شیمی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Zolpidem به زودی ...
JANUVEX 25MG TAB [قرص ژانووکس 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin به زودی ...
ROKIPEN 1MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 1 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole به زودی ...
ACICLOVIR TEHRAN CHEMIE 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aciclovir به زودی ...
BETAMETHASONE LA T.C 1ML AMP [آمپول بتامتازون ال آ تی.سی 1 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Betamethasone به زودی ...
LORATADINE TC 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتادین تی سی 1میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Loratadine به زودی ...
Hisomin 180 TAB [قرص هیسومین 180 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine به زودی ...
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 10MG TAB [قرص زولپیدم تهران شیمی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Zolpidem به زودی ...
ROSUTEX 20MG TAB [قرص روزوتکس 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin به زودی ...
PHENAZOPYRIDINE TC 100MG TAB [قرص فنازوپیریدین تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Phenazopyridine به زودی ...
ROKIPEN 5MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole به زودی ...
ORLISTAT TEHRANCHEMIE 60MG CAP [کپسول ارلیستات تهران شیمی 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Orlistat به زودی ...
LEVICETAM 750MG TAB [قرص لویستام 750 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam به زودی ...
TCFOL 20MG/ML 50ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 20میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol به زودی ...
METHYMEDROL 1000MG VIAL [ویال متی مدرول 1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Methylprednisolone به زودی ...
ENOXARIN 8000IU AMP [آمپول انوکسارین 8000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium به زودی ...
TAVALOCIN 5% 100ML SOLUTION [محلول تزریقی تاوالوسین 5% 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin به زودی ...
BENZOYL PEROXIDE TC 10% 30G GEL [ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 10% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Benzoyl Peroxide به زودی ...
GABAFORT 800MG TAB [قرص گابافورت 800 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gabapentin به زودی ...
TACRIL 0.03% TOPICAL OINT [پماد موضعی تاکریل 0.03%] داروسازی تهران شیمی Tacrolimus به زودی ...
CALCIUM DOBESILATE TC 250MG TAB [قرص کلسیم دوبسیلات تی سی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Calcium Dobesilate به زودی ...
TACRIL 0.1% TOPICAL OINT [پماد موضعی تاکریل 0.1%] داروسازی تهران شیمی Tacrolimus به زودی ...
NITROFURANTOIN TC 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Nitrofurantoin به زودی ...
PIOMINE 500/15MG TAB [قرص پیومین 500/15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Pioglitazone به زودی ...
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 150 MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
GABAFORT 600MG TAB [قرص گابافورت 600 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gabapentin به زودی ...
AMPICILLIN TC 500MG CAP [کپسول آمپی سیلین تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ampicillin+Sulbactam به زودی ...
MOXATRIM 200/40MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون موکساتریم 200/40میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Co-trimoxazole به زودی ...
LEVICETAM 250MG TAB [قرص لویستام 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam به زودی ...
D-PANTEX 5% 30G TOPICAL CREAM [کرم موضعی د-پانتکس 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Dexpanthenol به زودی ...
CEFUROXIME TEHRANCHEMIE 500MG TAB [قرص سفوروکسیم تهران شیمی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefuroxime به زودی ...
PARACETAMIN 10MG/ML 100ML INJ SOLU [محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen به زودی ...
ROKIPEN 0.5MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole به زودی ...
RILUMAX 50MG TAB [قرص ریلومکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Riluzole به زودی ...
LETROZOLE TEHRANCHEMIE 2.5MG TAB [قرص لتروزول تهران شیمی 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Letrozole به زودی ...
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 30 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone به زودی ...
VESIFEN 10MG Tablet [قرص وسیفن 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Solifenacin به زودی ...
JANUMIX 50/500 MG Tablet [قرص ژانومیکس 50/500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin+Metformin به زودی ...
DEXATICIN 8MG/2ML AMP [آمپول دگزاتیسین 8میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Dexamethasone به زودی ...
BETAMETHASONE T.C 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون تی سی 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Betamethasone به زودی ...
DIVAPOX 250MG TAB [قرص دیواپوکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sodium Valproate به زودی ...
DIVAPOX 500MG TAB [قرص دیواپوکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sodium Valproate به زودی ...
CEFUROXIME TEHRANCHEMIE 250MG TAB [قرص سفوروکسیم تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefuroxime به زودی ...
LEVICETAM 500MG TAB [قرص لویستام 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam به زودی ...
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone به زودی ...
PARACETAMIN 10MG/ML 50ML INJ SOLU [محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen به زودی ...
Loxym 20 MG Tablet [قرص لوکسیم 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Paroxetine به زودی ...
TINIMAX 500MG TAB [قرص تینیمکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tinidazole به زودی ...
Jardipa 10 MG Tablet [قرص جاردیپا 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin به زودی ...
Jardipa 25 MG Tablet [قرص جاردیپا 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin به زودی ...
TRAMADOL-TC 50MG CAP [کپسول ترامادول-تی سی 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol به زودی ...
DATICIN 150MG CAP [کپسول داتی سین 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clindamycin به زودی ...
FLUCONAZOLE TEHRAN CHEMIE 400MG/200ML VIAL [ویال فلوکونازول تهران شیمی 400میلی گرم/200 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Fluconazole به زودی ...
VINAZOLE 200MG VIAL [ویال وینازول 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Voriconazole به زودی ...
NEURPYRA 10MG Tablet [قرص نورپیرا 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fampridine به زودی ...
ROSUTEX 40MG TAB [قرص روزوتکس 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin به زودی ...
LINOVOX 2MG/ML 300 ML SOLUTION INJ [محلول قابل تزریق لینووکس 2میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Linezolid به زودی ...
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
DEXODERM 5% 30G TOP CREAM [کرم موضعی دکسودرم 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Dexpanthenol به زودی ...
REMSIMA 100 MG VIAL [ویال رمسینا 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Infliximab به زودی ...
ROSUTEX 10MG TAB [قرص روزوتکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin به زودی ...
NEURICA 75MG CAP [کپسول نوریکا 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pregabalin به زودی ...
PIMODERM 1% TOPICAL CREAM [کرم موضعی پیمودرم 1%] داروسازی تهران شیمی Pimecrolimus به زودی ...
PRAXOL 0.18MG TAB [قرص پراکسول 0.18 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole به زودی ...
SPIDACTON 100 MG Tablet [قرص اسپیداکتون 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Spironolactone به زودی ...
PRAXOL 0.35MG TAB [قرص پراکسول 0.35 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole به زودی ...
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 45 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone به زودی ...
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 150 MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine به زودی ...
BETAMETHASONE-TC 0.5MG TAB [قرص بتامتازون-تی سی 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Betamethasone به زودی ...
TCFOL 10MG/ML 50ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
Bisofar 2.5 MG Tablet [قرص بیزوفار 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol به زودی ...
Bisofar 5 MG Tablet [قرص بیزوفار 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol به زودی ...
Bisofar 10 MG Tablet [قرص بیزوفار 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol به زودی ...
ENOXARIN 4000IU AMP [آمپول انوکسارین 4000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium به زودی ...
FINASTERIDE TEHRAN CHEMIE 1MG TAB [قرص فیناستراید تهران شیمی 1 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Finasteride به زودی ...
ACHORA 25MG TAB [قرص آکورا 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tetrabenazine به زودی ...
ANGIOVASC 2.5MG TAB [قرص آنژیوواسک 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine به زودی ...
AZIROCIN 500MG VIAL [ویال آزیروسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin به زودی ...
ORLISTAT TEHRANCHEMIE 120MG CAP [کپسول ارلیستات تهران شیمی 120 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Orlistat به زودی ...
شرکت داروسازی تهران شیمی
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب