دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Abciximab
2 Acadesine
3 Acebutolol
4 Acenocoumarol
5 Acetyldigoxin
6 Acipimox
7 Adenosine
8 Ajmalicine
9 Ajmaline
10 Alacepril
11 Aliskiren
12 Alprenolol
13 Alteplase
14 Altizide
15 Ambrisentan
16 Amezinium Metilsulfate
17 Amiloride
18 Amiloride-H
19 Amiodarone
20 Amlodipine
21 Amlodipine+Atorvastatin
22 Amlodipine+Benazepril
23 Amlodipine+Valsartan
24 Amosulalol Hydrochloride
25 Amrinone
26 Anagrelide
27 Ancrod
28 Angiotensinamide
29 Anisindione
30 Anistreplase
31 Aprindine Hydrochloride
32 Aranidipine
33 Arbutamine Hydrochloride
34 Ardeparin Sodium
35 Argatroban
36 Arotinolol Hydrochloride
37 Atenolol
38 Atorvastatin
39 Azamethonium Bromide
40 Azapetine
41 Azelnidipine
42 Azimilide Hydrochloride
43 Azosemide
44 Bamethan Sulfate
45 Barnidipine Hydrochloride
46 Befunolol Hydrochloride
47 Bemetizide
48 Bemiparin Sodium
49 Benazepril Hydrochloride
50 Bencyclane Fumarate
51 Bendroflumethiazide
52 Benfluorex Hydrochloride
53 Benidipine
54 Benzthiazide
55 Bepridil Hydrochloride
56 Betanidine Sulfate
57 Betaxolol-Systemic
58 Bevantolol Hydrochloride
59 Bezafibrate
60 Binifibrate
61 Bisoprolol Fumarate
62 Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
63 Bivalirudin
64 Bopindolol Malonate
65 Bosentan
66 Bretylium
67 Bucindolol Hydrochloride
68 Buflomedil Hydrochloride
69 Bumetanide
70 Bunazosin Hydrochloride
71 Bunitrolol Hydrochloride
72 Bupranolol Hydrochloride
73 Butalamine Hydrochloride
74 Butizide
75 Cadralazine
76 Cafedrine Hydrochloride
77 Calcitonin Gene-related Peptide
78 Candesartan Cilexetil
79 Candoxatril
80 Canrenone
81 Captopril
82 Carazolol
83 Carbocromen Hydrochloride
84 Carperitide
85 Carteolol Hydrochloride
86 Carvedilol
87 Celiprolol Hydrochloride
88 Cerivastatin
89 Certoparin Sodium
90 Cetiedil Citrate
91 Chlorothiazide
92 Chlortalidone
93 Chondroitin Sulfate B
94 Cibenzoline
95 Cicletanine
96 Cilazapril
97 Cilnidipine
98 Cilostazol
99 Cinepazet Maleate
100 Cinepazide Maleate
101 Ciprofibrate
102 Clinofibrate
103 Clofibrate
104 Clonidine
105 Clopamide
106 Clopidogrel
107 Cloricromen
108 Cloridarol
109 Colesevelam Hydrochloride
110 Colestilan
111 Colestipol Hydrochloride
112 Colestyramine
113 Cromakalim
114 Cyclandelate
115 Cyclopenthiazide
116 Cyclothiazide
117 Dabigatran
118 Dalteparin Sodium
119 Danaparoid Sodium
120 Debrisoquine Sulfate
121 Defibrotide
122 Delapril Hydrochloride
123 Denopamine
124 Deserpidine
125 Desirudin
126 Deslanoside
127 Detajmium Bitartrate
128 Detaxtran Hydrochloride
129 Dextrothyroxine Sodium
130 Diazoxide-Oral
131 Dicoumarol
132 Digitalis Lanata Leaf
133 Digitalis Leaf
134 Digitoxin
135 Digoxin
136 Dihydralazine
137 Di-isopropylammonium Dichloroacetate
138 Dilazep Hydrochloride
139 Diltiazem
140 Dimetofrine Hydrochloride
141 Dipyridamol+ASA
142 Dipyridamole
143 Disopyramide
144 Ditazole
145 Divistyramine
146 Dobutamine
147 Docarpamin
148 Dofetilide
149 Dopamine
150 Dopexamine Hydrochloride
151 Doxazosin Mesilate
152 Dronedarone
153 Duteplase
154 Edaravone
155 Efonidipine Hydrochloride
156 Enalapril
157 Encainide Hydrochloride
158 Endralazine Mesilate
159 Enoxaparin Sodium
160 Enoximone
161 Ephedrine
162 Epinephrine
163 Epinephrin-Ophthalmic
164 Epitizide
165 Eplerenone
166 Eprosartan Mesilate
167 Eptifibatide
168 Eritrityl Tetranitrate
169 Esmolol
170 Etacrynic Acid
171 Etafenone Hydrochloride
172 Ethyl Biscoumacetate
173 Etilefrine Hydrochloride
174 Etofibrate
175 Etofylline Clofibrate
176 Etozolin
177 Ezetimibe
178 Ezetimibe+Simvastatin
179 Fasudil Hydrochloride
180 Felodipine
181 Fendiline Hydrochloride
182 Fenofibrate
183 Fenoldopam Mesilate
184 Fenquizone
185 Fibrinolysin
186 Flecainide
187 Flosequinan
188 Fluindione
189 Fluvastatin Sodium
190 Fondaparinux Sodium
191 Fosinopril Sodium
192 Furosemide
193 Gallopamil Hydrochloride
194 Gemfibrozil
195 Gepefrine Tartrate
196 Guabenxan
197 Guanabenz Acetate
198 Guanadrel Sulfate
199 Guanethidine Monosulfate
200 Guanfacine Hydrochloride
201 Guanoxan Sulfate
202 Heparin
203 Heparinoids
204 Hexobendine Hydrochloride
205 Hirudin
206 Hydralazine
207 Hydrochlorothiazide
208 Hydroflumethiazide
209 Hydroquinidine
210 Ibopamine
211 Ibutilide Fumarate
212 Ifenprodil Tartrate
213 Imidapril Hydrochloride
214 Indapamide
215 Indenolol Hydrochloride
216 Indobufen
217 Indoramin Hydrochloride
218 Inositol Nicotinate
219 Irbesartan
220 Isoproterenol
221 Isosorbide Dinitrate
222 Isosorbide Mononitrate
223 Isradipine
224 Ixabepilone
225 Ketanserin
226 Labetalol
227 Lacidipine
228 Lamifiban
229 Lanatoside C
230 Landiolol Hydrochloride
231 Lanoteplase
232 Lappaconitine Hydrobromide
233 Leech
234 Lepirudin
235 Lercanidipine Hydrochloride
236 Levosimendan
237 Lidocaine-Systemic
238 Lidoflazine
239 Lifibrol
240 Linsidomine Hydrochloride
241 Lisinopril
242 Lisinopril+Hydrochlorothiazide
243 Lorcainide Hydrochloride
244 Losartan
245 Losartan+Hydrochlorothiazide
246 Lovastatin
247 LOW SODIUM SALT
248 Lubeluzole
249 Manidipine Hydrochloride
250 Mannitol
251 Mebutamate
252 Mebutizide
253 Mecamylamine Hydrochloride
254 Mefruside
255 Meglutol
256 Melagatran
257 Mephentermine Sulfate
258 Mepindolol Sulfate
259 Mersalyl Acid
260 Metaraminol Tartrate
261 Methoxamine Hydrochloride
262 Methyclothiazide
263 Methyldopa
264 Meticrane
265 Metildigoxin
266 Metirosine
267 Metolazone
268 Metoprolol
269 Mevastatin
270 Mexiletine
271 Mibefradil Hydrochloride
272 Midodrine
273 Milrinone
274 Minoxidil
275 Mivazerol
276 Moexipril Hydrochloride
277 Molsidomine
278 Monteplase
279 Moracizine
280 Moxisylyte Hydrochloride
281 Moxonidine
282 Nadolol
283 Nadoxolol Hydrochloride
284 Nadroparin Calcium
285 Naftidrofuryl Oxalate
286 Naftopidil
287 Nasaruplase
288 Nateplase
289 Nebivolol
290 Nesiritide Citrate
291 Nicardipine Hydrochloride
292 Niceritrol
293 Nicofibrate Hydrochloride
294 Nicorandil
295 NICOTINIC ACID+LAROPIPRANT
296 Nicotinyl Alcohol
297 Nifedipine
298 Nifekalant Hydrochloride
299 Nilvadipine
300 Nimodipine
301 Nisoldipine
302 Nitrendipine
303 Nitric Oxide
304 Nitroglycerin
305 Norepinephrine
306 Norphenylephrine Hydrochloride
307 Octodrine
308 Olmesartan Medoxomil
309 Olprinone Hydrochloride
310 Omapatrilat
311 Omega-3 Triglycerides
312 Orbofiban Acetate
313 Ouabain
314 Oxedrine
315 Oxilofrine Hydrochloride
316 Oxprenolol Hydrochloride
317 Oxyfedrine Hydrochloride
318 Pamabrom
319 Pamiteplase
320 Pantethine
321 Pargyline Hydrochloride
322 Parnaparin Sodium
323 Penbutolol Sulfate
324 Pentaerithrityl Tetranitrate
325 Pentifylline
326 Pentosan Polysulfate Sodium
327 Pentoxifylline
328 Perhexiline Maleate
329 Perindopril
330 Phenindione
331 Phenoxybenzamine
332 Phenprocoumon
333 Phentolamine
334 Pholedrine Sulfate
335 Phytosterol
336 Picotamide
337 Pilsicainide Hydrochloride
338 Pimobendan
339 Pinacidil
340 Pindolol
341 Pipratecol
342 Piretanide
343 Pirifibrate
344 Pirmenol Hydrochloride
345 Pirozadil
346 Pitavastatin
347 Plasminogen
348 Policosanol
349 Polythiazide
350 Potassium Canrenoate
351 Prajmaline Bitartrate
352 Prasugrel
353 Pravastatin Sodium
354 Prazosin
355 Prenalterol Hydrochloride
356 Probucol
357 Procainamide
358 Propafenone
359 Propatylnitrate
360 Propentofylline
361 Propranolol
362 Proroxan
363 Proscillaridin
364 Quinapril
365 Quinethazone
366 Quinidine
367 Ramipril
368 Ranolazine
369 Rauwolfia Serpentina
370 Remikiren
371 Rescinnamine
372 Reserpine
373 Reteplase
374 Reviparin Sodium
375 Rilmenidine Phosphate
376 Rivaroxaban
377 Ronifibrate
378 Rosuvastatin
379 Saralasin Acetate
380 Sarpogrelate Hydrochloride
381 Saruplase
382 Sibrafiban
383 Simfibrate
384 Simvastatin
385 Sodium Apolate
386 Sodium Nitroprusside
387 Sotalol
388 Spirapril Hydrochloride
389 Spironolactone
390 Staphylokinase
391 Streptokinase
392 Strophanthin-K
393 Suleparoid
394 Sulodexide
395 Talinolol
396 Tasosartan
397 Teclothiazide Potassium
398 Telmisartan
399 Telmisartan+Hydrochlorothiazide
400 Temocapril Hydrochloride
401 Tenecteplase
402 Tenitramine
403 Teprotide
404 Terazosin
405 Tertatolol Hydrochloride
406 Tezosentan
407 Tiadenol
408 Ticagrelor
409 Ticlopidine
410 Tienilic Acid
411 Tinzaparin
412 Tioclomarol
413 Tirilazad Mesilate
414 Tirofiban
415 Tocainide
416 Tocoferil Nicotinate
417 Tocofibrate
418 Todralazine Hydrochloride
419 Tolazoline Hydrochloride
420 Torasemide
421 Trandolapril
422 Trapidil
423 Triamterene-H
424 Trichlormethiazide
425 Triflusal
426 Trimetaphan Camsilate
427 Trimetazidine Hydrochloride
428 Tripamide
429 Urapidil
430 Urokinase
431 Valsartan
432 Valsartan+Hydrochlorothiazide
433 Verapamil
434 Vesnarinone
435 Warfarin
436 Xantinol Nicotinate
437 Xemilofiban Hydrochloride
438 Xipamide
439 Zofenopril Calcium
بازگشت به لیست گروه های دارویی