دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
لیست داروهای گروه  Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Acetazolamide
2 Adenosine
3 Amiloride-H
4 Amiodarone
5 Amlodipine Besilate
6 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
7 Atenolol
8 Atorvastatin Calcium
9 Betaxolol Hydrochloride
10 Bosentan
11 Bretylium Tosilate
12 Brimonidine Tartrate
13 Brinzolamide
14 Captopril
15 Carvedilol
16 Clofibrate
17 Clonidine
18 Clopidogrel Bisulfate
19 Colestyramine
20 Dalteparin Sodium
21 Digoxin
22 Diltiazem Hydrochloride
23 Dipyridamole
24 Dobutamine Hydrochloride
25 Dopamine Hydrochloride
26 Dorzolamide Hydrochloride
27 Enalapril
28 Enoxaparin Sodium
29 Epinephrine
30 Eptifibatide
31 Ezetimibe
32 Fenofibrate
33 Fibrinolysin
34 Flecainide Acetate
35 Furosemide
36 Gemfibrozil
37 Heparin
38 Hydralazine Hydrochloride
39 Hydrochlorothiazide
40 Indapamide
41 Isosorbide Dinitrate
42 Lidocaine(Systemic)
43 Lisinopril
44 LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
45 Losartan Potassium
46 Lovastatin
47 Mannitol
48 Methyldopa
49 Metoprolol
50 Milrinone
51 Minoxidil
52 Nicorandil
53 Nifedipine
54 Nimodipine
55 Nitroglycerin
56 Omega-3 Triglycerides
57 Pentoxifylline
58 Prazosin Hydrochloride
59 Propafenone Hydrochloride
60 Propranolol Hydrochloride
61 Simvastatin
62 Sodium Nitroprusside
63 Sotalol Hydrochloride
64 Spironolactone
65 Streptokinase
66 Tamsulosin Hydrochloride
67 Terazosin Hydrochloride
68 Ticlopidine Hydrochloride
69 Timolol Maleate
70 Tirofiban Hydrochloride
71 Triamterene-H
72 Valsartan
73 Verapamil Hydrochloride
74 Warfarin Sodium
بازگشت به لیست گروه های دارویی