دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Abciximab
2 Acadesine
3 Acebutolol
4 Acenocoumarol
5 Acetyldigoxin
6 Acipimox
7 Adenosine
8 Ajmalicine
9 Ajmaline
10 Alacepril
11 Alprenolol
12 Alteplase
13 Altizide
14 Amezinium Metilsulfate
15 Amiloride Hydrochloride
16 Amiloride-H
17 Amiodarone
18 Amlodipine Besilate
19 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
20 Amosulalol Hydrochloride
21 Amrinone
22 Ancrod
23 Angiotensinamide
24 Anisindione
25 Anistreplase
26 Aprindine Hydrochloride
27 Aranidipine
28 Arbutamine Hydrochloride
29 Ardeparin Sodium
30 Argatroban
31 Arotinolol Hydrochloride
32 Atenolol
33 Atorvastatin Calcium
34 Azamethonium Bromide
35 Azapetine Phosphate
36 Azelnidipine
37 Azimilide Hydrochloride
38 Azosemide
39 Bamethan Sulfate
40 Barnidipine Hydrochloride
41 Befunolol Hydrochloride
42 Bemetizide
43 Bemiparin Sodium
44 Benazepril Hydrochloride
45 Bencyclane Fumarate
46 Bendroflumethiazide
47 Benfluorex Hydrochloride
48 Benidipine Hydrochloride
49 Benzthiazide
50 Bepridil Hydrochloride
51 Betanidine Sulfate
52 Betaxolol Hydrochloride
53 Bevantolol Hydrochloride
54 Bezafibrate
55 Binifibrate
56 Bisoprolol Fumarate
57 Bivalirudin
58 Bopindolol Malonate
59 Bosentan
60 Bretylium Tosilate
61 Bucindolol Hydrochloride
62 Buflomedil Hydrochloride
63 Bumetanide
64 Bunazosin Hydrochloride
65 Bunitrolol Hydrochloride
66 Bupranolol Hydrochloride
67 Butalamine Hydrochloride
68 Butizide
69 Cadralazine
70 Cafedrine Hydrochloride
71 Calcitonin Gene-related Peptide
72 Candesartan Cilexetil
73 Candoxatril
74 Canrenone
75 Captopril
76 Carazolol
77 Carbocromen Hydrochloride
78 Carperitide
79 Carteolol Hydrochloride
80 Carvedilol
81 Celiprolol Hydrochloride
82 Cerivastatin Sodium
83 Certoparin Sodium
84 Cetiedil Citrate
85 Chlorothiazide
86 Chlortalidone
87 Chondroitin Sulfate B
88 Cibenzoline
89 Cicletanine
90 Cilazapril
91 Cilnidipine
92 Cilostazol
93 Cinepazet Maleate
94 Cinepazide Maleate
95 Ciprofibrate
96 Clinofibrate
97 Clofibrate
98 Clonidine
99 Clopamide
100 Clopidogrel
101 Cloricromen
102 Cloridarol
103 Colesevelam Hydrochloride
104 Colestilan
105 Colestipol Hydrochloride
106 Colestyramine
107 Cromakalim
108 Cyclandelate
109 Cyclopenthiazide
110 Cyclothiazide
111 Dalteparin Sodium
112 Danaparoid Sodium
113 Debrisoquine Sulfate
114 Defibrotide
115 Delapril Hydrochloride
116 Denopamine
117 Deserpidine
118 Desirudin
119 Deslanoside
120 Detajmium Bitartrate
121 Detaxtran Hydrochloride
122 Dextrothyroxine Sodium
123 Diazoxide(Oral)
124 Dicoumarol
125 Digitalis Lanata Leaf
126 Digitalis Leaf
127 Digitoxin
128 Digoxin
129 Dihydralazine Sulfate
130 Di-isopropylammonium Dichloroacetate
131 Dilazep Hydrochloride
132 Diltiazem Hydrochloride
133 Dimetofrine Hydrochloride
134 Dipyridamole
135 Disopyramide
136 Ditazole
137 Divistyramine
138 Dobutamine Hydrochloride
139 Docarpamin
140 Dofetilide
141 Dopamine Hydrochloride
142 Dopexamine Hydrochloride
143 Doxazosin Mesilate
144 Duteplase
145 Edaravone
146 Efonidipine Hydrochloride
147 Enalapril
148 Encainide Hydrochloride
149 Endralazine Mesilate
150 Enoxaparin Sodium
151 Enoximone
152 Epinephrin(Ophthalmic)
153 Epinephrine
154 Epitizide
155 Eplerenone
156 Eprosartan Mesilate
157 Eptifibatide
158 Eritrityl Tetranitrate
159 Esmolol Hydrochloride
160 Etacrynic Acid
161 Etafenone Hydrochloride
162 Ethyl Biscoumacetate
163 Etilefrine Hydrochloride
164 Etofibrate
165 Etofylline Clofibrate
166 Etozolin
167 Ezetimibe
168 Fasudil Hydrochloride
169 Felodipine
170 Fendiline Hydrochloride
171 Fenofibrate
172 Fenoldopam Mesilate
173 Fenquizone
174 Fibrinolysin
175 Flecainide Acetate
176 Flosequinan
177 Fluindione
178 Fluvastatin Sodium
179 Fondaparinux Sodium
180 Fosinopril Sodium
181 Furosemide
182 Gallopamil Hydrochloride
183 Gemfibrozil
184 Gepefrine Tartrate
185 Guabenxan
186 Guanabenz Acetate
187 Guanadrel Sulfate
188 Guanethidine Monosulfate
189 Guanfacine Hydrochloride
190 Guanoxan Sulfate
191 Heparin
192 Heparinoids
193 Hexobendine Hydrochloride
194 Hirudin
195 Hydralazine Hydrochloride
196 Hydrochlorothiazide
197 Hydroflumethiazide
198 Hydroquinidine Hydrochloride
199 Ibopamine
200 Ibutilide Fumarate
201 Ifenprodil Tartrate
202 Imidapril Hydrochloride
203 Indapamide
204 Indenolol Hydrochloride
205 Indobufen
206 Indoramin Hydrochloride
207 Inositol Nicotinate
208 Irbesartan
209 Isoproterenol
210 Isosorbide
211 Isosorbide Dinitrate
212 Isosorbide Mononitrate
213 Isradipine
214 Ketanserin
215 Labetalol Hydrochloride
216 Lacidipine
217 Lamifiban
218 Lanatoside C
219 Landiolol Hydrochloride
220 Lanoteplase
221 Lappaconitine Hydrobromide
222 Leech
223 Lepirudin
224 Lercanidipine Hydrochloride
225 Levosimendan
226 Lidocaine(Systemic)
227 Lidoflazine
228 Lifibrol
229 Linsidomine Hydrochloride
230 Lisinopril
231 LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
232 Lorcainide Hydrochloride
233 Losartan Potassium
234 LOSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE
235 Lovastatin
236 LOW SODIUM SALT
237 Lubeluzole
238 Manidipine Hydrochloride
239 Mannitol
240 Mebutamate
241 Mebutizide
242 Mecamylamine Hydrochloride
243 Mefruside
244 Meglutol
245 Melagatran
246 Mephentermine Sulfate
247 Mepindolol Sulfate
248 Mersalyl Acid
249 Metaraminol Tartrate
250 Methoxamine Hydrochloride
251 Methyclothiazide
252 Methyldopa
253 Meticrane
254 Metildigoxin
255 Metirosine
256 Metolazone
257 Metoprolol
258 Mevastatin
259 Mexiletine Hydrochloride
260 Mibefradil Hydrochloride
261 Midodrine Hydrochloride
262 Milrinone
263 Minoxidil
264 Mivazerol
265 Moexipril Hydrochloride
266 Molsidomine
267 Monteplase
268 Moracizine
269 Moxisylyte Hydrochloride
270 Moxonidine
271 Nadolol
272 Nadoxolol Hydrochloride
273 Nadroparin Calcium
274 Naftidrofuryl Oxalate
275 Naftopidil
276 Nasaruplase
277 Nateplase
278 Nebivolol
279 Nesiritide Citrate
280 Nicardipine Hydrochloride
281 Niceritrol
282 Nicofibrate Hydrochloride
283 Nicorandil
284 Nicotinyl Alcohol
285 Nifedipine
286 Nifekalant Hydrochloride
287 Nilvadipine
288 Nimodipine
289 Nisoldipine
290 Nitrendipine
291 Nitric Oxide
292 Nitroglycerin
293 Norepinephrine
294 Norphenylephrine Hydrochloride
295 Octodrine
296 Olmesartan Medoxomil
297 Olprinone Hydrochloride
298 Omapatrilat
299 Omega-3 Triglycerides
300 Orbofiban Acetate
301 Ouabain
302 Oxedrine
303 Oxilofrine Hydrochloride
304 Oxprenolol Hydrochloride
305 Oxyfedrine Hydrochloride
306 Pamabrom
307 Pamiteplase
308 Pantethine
309 Pargyline Hydrochloride
310 Parnaparin Sodium
311 Penbutolol Sulfate
312 Pentaerithrityl Tetranitrate
313 Pentifylline
314 Pentosan Polysulfate Sodium
315 Pentoxifylline
316 Perhexiline Maleate
317 Perindopril
318 Phenindione
319 Phenoxybenzamine Hydrochloride
320 Phenprocoumon
321 Phentolamine Mesilate
322 Pholedrine Sulfate
323 Phytosterol
324 Picotamide
325 Pilsicainide Hydrochloride
326 Pimobendan
327 Pinacidil
328 Pindolol
329 Pipratecol
330 Piretanide
331 Pirifibrate
332 Pirmenol Hydrochloride
333 Pirozadil
334 Pitavastatin
335 Plasminogen
336 Policosanol
337 Polythiazide
338 Potassium Canrenoate
339 Prajmaline Bitartrate
340 Pravastatin Sodium
341 Prazosin Hydrochloride
342 Prenalterol Hydrochloride
343 Probucol
344 Procainamide Hydrochloride
345 Propafenone Hydrochloride
346 Propatylnitrate
347 Propentofylline
348 Propranolol Hydrochloride
349 Proroxan
350 Proscillaridin
351 Quinapril Hydrochloride
352 Quinethazone
353 Quinidine
354 Ramipril
355 Ranolazine Hydrochloride
356 Rauwolfia Serpentina
357 Remikiren
358 Rescinnamine
359 Reserpine
360 Reteplase
361 Reviparin Sodium
362 Rilmenidine Phosphate
363 Ronifibrate
364 Rosuvastatin Calcium
365 Saralasin Acetate
366 Sarpogrelate Hydrochloride
367 Saruplase
368 Sibrafiban
369 Simfibrate
370 Simvastatin
371 Sodium Apolate
372 Sodium Nitroprusside
373 Sotalol Hydrochloride
374 Spirapril Hydrochloride
375 Spironolactone
376 Staphylokinase
377 Streptokinase
378 Strophanthin-K
379 Suleparoid
380 Sulodexide
381 Talinolol
382 Tasosartan
383 Teclothiazide Potassium
384 Telmisartan
385 Temocapril Hydrochloride
386 Tenecteplase
387 Tenitramine
388 Teprotide
389 Terazosin Hydrochloride
390 Tertatolol Hydrochloride
391 Tezosentan
392 Tiadenol
393 Ticlopidine Hydrochloride
394 Tienilic Acid
395 Timolol Maleate
396 Tinzaparin Sodium
397 Tioclomarol
398 Tirilazad Mesilate
399 Tirofiban Hydrochloride
400 Tocainide
401 Tocoferil Nicotinate
402 Tocofibrate
403 Todralazine Hydrochloride
404 Tolazoline Hydrochloride
405 Torasemide
406 Trandolapril
407 Trapidil
408 Triamterene
409 Triamterene-H
410 Trichlormethiazide
411 Triflusal
412 Trimetaphan Camsilate
413 Trimetazidine Hydrochloride
414 Tripamide
415 Urapidil
416 Urokinase
417 Valsartan
418 Verapamil Hydrochloride
419 Vesnarinone
420 Warfarin Sodium
421 Xantinol Nicotinate
422 Xemilofiban Hydrochloride
423 Xipamide
424 Zofenopril Calcium
بازگشت به لیست گروه های دارویی