محصولات شرکت داروسازی عماد درمان پارس

محصولات شرکت داروسازی عماد درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-EMAD SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Diphenhydramine Compound
EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Expectorant Codeine
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 3.78L SOLUTION [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 3.78 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions
BETAMETHASONE-EMAD 0.1% 100G OINT [پماد بتامتازول-عماد 0.1% 100 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical
CLOBETASOL-EMAD 0.05% 100G OINT [پماد کلوبتازول-عماد 0.05% 100 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol
BETAMETHASONE-EMAD 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-عماد 0.1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical
CLOBETASOL-EMAD 0.05% 15G OINT [پماد کلوبتازول-عماد 0.05% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol
FLUOCINOLONE-EMAD 0.025% 15G OINT [پماد فلوسینولون-عماد 0.025% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Fluocinolone
HYDROCORTISONE-EMAD 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Hydrocortisone-topical
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions
HEMODIALYSIS II-EMAD CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز II-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions
HEMODIALYSIS I-EMAD CONC 5L SOL [محلول غلیظ همودیالیز I-عماد 5 لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dialysis Solutions
IBUPROFEN-EMAD 100MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپروفن-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر 120میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Ibuprofen
ACETAMINOPHEN-EMAD 120MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن-عماد 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Expectorant
DIPHENHYDRAMINE-EMAD 60ML ELIXIR [الگزیر دیفن هیدرامین-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Diphenhydramine
TRIAMCINOLONE N N-EMAD 15G OINT [پماد تریامسینولون ان ان-عماد 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone NN
TRIAMCINOLONE-EMAD 0.1% 15G OINT [پماد تریامسینولون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone-Topical
FLUOCINOLONE-EMAD 0.025% 15G CREAM [کرم فلوسینولون-عماد 0.025% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Fluocinolone
TRIAMCINOLONE-EMAD 0.1% 15G CREAM [کرم تریامسینولون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triamcinolone-Topical
CLOBETASOL-EMAD 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبتازول-عماد 0.05% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clobetasol
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole
ELOCOMAD 0.1% 30G CREAM [کرم الوکوماد 0.1% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mometasone
ELOCOMAD 0.1% 30G OINT [پماد الوکوماد 0.1% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mometasone
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole
BACTROMAD 2% 15G OINT [پماد باکتروماد 2% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mupirocin
BETAMETHASONE-EMAD 0.1% 15G CREAM [کرم بتامتازون-عماد 0.1% 15گرم] داروسازی عماد درمان پارس Betamethasone-Topical
METRONIDAZOLE-EMAD 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول-عماد 125میلی گرم/5 میلی لیتر 120میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Metronidazole
SALBUTAMOL-EMAD 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-عماد 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Salbutamol
HYDROXYZINE-EMAD 10MG/5ML SYRUP [شربت هیدروکسی زین-عماد 10میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Hydroxyzine
BROMHEXINE-EMAD 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر برم هگزین-عماد 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Bromhexine
GUAIFENESIN-EMAD 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Guaifenesin
DEXTROMETHORPHAN P-EMAD 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dextromethorphan+Pseudoephedrine
PSEUDOEPHEDRINE-EMAD 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین-عماد 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Pseudoephedrine
TRIPLE SULFA-EMAD 78G VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-عماد 78 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Triple Sulfa
THEOPHYLLINE G-EMAD 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی-عماد 120 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Theophylline G
HYDROCORTISONE-EMAD 1% 15G CREAM [کرم هیدروکورتیزون-عماد 1% 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Hydrocortisone-topical
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE-EMAD 1/0.05 % CREAM [کرم کلوتریمازول/بتامتازون- عماد 1/0.05%] داروسازی عماد درمان پارس Clotrimazole+Betamethasone
NYSTATIN-EMAD 100000U/ML 12ML FOR SUSP [سوسپانسیون نیستاتین-عماد 100000واحد/میلی لیتر 12 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Nystatin
DICYCLOMINE-EMAD 10MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر دی سیکلومین-عماد 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Dicyclomine
LACTULOSE-EMAD 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز عماد 10 گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Lactulose
CALAMINE-EMAD 8% 30G TOP CREAM [کرم موضعی کالامین-عماد 8% 30 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Calamine
ANTIHEMORRHOID-EMAD 15G RECTAL OINT [پماد رکتال آنتی هموروئید-عماد 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Antihemorrhoid
SILVER SULFADIAZINE-EMAD 1% 50G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین-عماد 1% 50 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Silver Sulphadiazine-Topical
SILVER SULFADIAZINE-EMAD 1% 500G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین-عماد 1% 500 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Silver Sulphadiazine-Topical
ACETAMINOPHEN-EMAD 325MG SUPP [شیاف استامینوفن-عماد 325 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen
ACETAMINOPHEN-EMAD 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-عماد 125 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Acetaminophen
DICLOFENAC-EMAD 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-عماد 50 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Diclofenac
DICLOFENAC-EMAD 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-عماد 100 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Diclofenac
NAPROXEN-EMAD 500MG SUPP [شیاف ناپروکسن-عماد 500 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Naproxen
INDOMETHACIN-EMAD 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-عماد 50 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Indomethacin
INDOMETHACIN-EMAD 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-عماد 100 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Indomethacin
PIROXICAM-EMAD 20MG SUPP [شیاف پیروکسیکام-عماد 20 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Piroxicam
ANTIHEMORROID-EMAD RECTAL SUPP [شیاف رکتال آنتی هموروئید-عماد] داروسازی عماد درمان پارس Antihemorrhoid
LIDOCAINE H-EMAD 15G RECTAL OINT [پماد رکتال لیدوکائین اچ-عماد 15 گرم] داروسازی عماد درمان پارس Lidocaine-Local
MESALAZINE-EMAD 500MG SUPP [شیاف مزالازین-عماد 500 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mesalazine
RANITIDINE EMAD 75 MG/5 ML Syrup [شربت رانیتیدین عماد 75 میلی گرم/5 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Ranitidine
BISACODYL EMAD 5 mg Suppository [شیاف بیزاکودیل عماد 5 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Bisacodyl
LIDOCAINE PRILOCAINE EMAD 30G TOPICAL CREAM [کرم موضعی لیدوکائین پریلوکائین عماد] داروسازی عماد درمان پارس Lidocaine+Prilocaine-Topical
MESALAZINE-EMAD 1000 MG SUPP [شیاف مزالازین عماد 1000 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Mesalazine
SODIUM PHOSPHATE DIBASIC+SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC EMAD 118 ml Enema [انما سدیم فسفات دی بازیک+سدیم فسفات منوبازیک عماد 118 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate+Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
HYDROCORTISONE-EMAD ENEMA RECTAL 100 mg/60mL [انما مقعدی هیدروکورتیزون عماد 100 میلی گرم/60 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Hydrocortisone-Systemic
METOCLOPRAMIDE-EMAD 4 mg/ml 15 ml Drop [قطره متوکلوپرامید عماد 4 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] داروسازی عماد درمان پارس Metoclopramide
BISACODYL EMAD 10 mg Suppository [شیاف بیزاکودیل عماد 10 میلی گرم] داروسازی عماد درمان پارس Bisacodyl
SERTACONAZOLE EMAD 2% Topical Cream [کرم موضعی سرتاکونازول عماد 2%] داروسازی عماد درمان پارس Sertaconazole-Topical
ZINC OXIDE EMAD 25% Ointment [پماد زینک اکساید عماد 25% - زینک اکسید] داروسازی عماد درمان پارس Zinc Oxide
شرکت داروسازی عماد درمان پارس
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت