محصولات شرکت زیست اروند فارمد

محصولات شرکت زیست اروند فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
ARNOXA 300 mg/16.7 ml Vial [ویال آرنوکسا 300 میلی گرم/16.7 میلی لیتر] زیست اروند فارمد Posaconazole
XINARO 500 MG Tablet-RANOLAZINE [قرص زینارو 500 میلی گرم-رانولازین] زیست اروند فارمد Ranolazine
Activage 300 mg Capsule [کپسول اکتیوایج 300 میلی گرم] زیست اروند فارمد Nicotinic Acid
Renal Fact Tablet [قرص رنال فکت] زیست اروند فارمد Multivitamin for CKD Patients
AVANOMET 5/2.5/1000 MG Tablet [قرص آوانومت 5/2.5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
REDOXYFER 500 mg/10 ml Vial-FERRIC CARBOXYMALTOSE [ویال ردوکسیفر 500 میلی گرم/10 میلی لیتر] زیست اروند فارمد Ferrous
AVANO 10/5 MG Tablet [قرص آوانو 10/5 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin
ZIVALES 49/51 mg Tablet [قرص زیوالس 49/51 میلی گرم] زیست اروند فارمد Sacubitril+Valsartan
PAGLIMET EXTENDED RELEASE 12.5 mg/1000 mg Tablet [قرص آهسته رهش پگلیمت 12.5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
PAGLIMET 5mg/500 mg Tablet [قرص پگلیمت 5/500 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
Nano-D 1000IU Capsule [کپسول نانودی 2000 واحد] زیست اروند فارمد Vitamin D3
GLIPTINO 5 MG Tablet [قرص گلیپتینو 5 میلی گرم] زیست اروند فارمد Linagliptin
VENOTICA 60 MG Tablet [قرص ونوتیکا 60 میلی گرم] زیست اروند فارمد Ticagrelor
AVANOMET 12.5/2.5/1000 MG Tablet [قرص آوانومت 12.5/2.5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
PAGLIMET 5mg/1000 mg Tablet [قرص پگلیمت 5/1000میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
AVANO 25/5 MG Tablet [قرص آوانو 25/5 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin
REMDESIVIR ARVAD PHARMED 100 MG/20 ML Vial [ویال رمدسیویر اروندفارمد 100 میلی گرم/20 میلی لیتر] زیست اروند فارمد Remdesivir
DEPROTON 40 MG Tablet [قرص دپرتون 40 میلی گرم] زیست اروند فارمد Pantoprazole
PAGLIMET 12.5 mg/500 mg Tablet [قرص پگلیمت 12.5/500 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
PAGLIMET EXTENDED RELEASE 25 mg/1000 mg Tablet [قرص آهسته رهش پگلیمت 25/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
AVANOMET 25/5/1000 MG Tablet [قرص آوانومت 25/5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
NANOJADE 90 mg Tablet [قرص نانوجید 90 میلی گرم] زیست اروند فارمد Deferasirox
NANOJADE 180 mg Tablet [قرص نانوجید 180 میلی گرم] زیست اروند فارمد Deferasirox
NANOJADE 360 mg Tablet [قرص نانوجید 360 میلی گرم] زیست اروند فارمد Deferasirox
XINARO 1000 mg Tablet [قرص زینارو 1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Ranolazine
VENOTICA 90 MG Tablet [قرص ونوتیکا 90 میلی گرم] زیست اروند فارمد Ticagrelor
PERFORM UP 1000 mg Softgel [سافت ژل پرفورم آپ 1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Omega-3 Triglycerides
PAGLIMET EXTENDED RELEASE 10mg/1000 mg Tablet [قرص آهسته رهش پگلیمت 10/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
AVANOMET 10/5/1000 MG Tablet [قرص آوانومت 10/5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Linagliptin+Metformin
DALFYRA 10MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش دالفیرا 10 میلی گرم] زیست اروند فارمد Fampridine
AVAMET 2.5/1000 MG Tablet [قرص آوامت 2.5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Linagliptin+Metformin
ZIVALES 24/26 mg Tablet [قرص زیوالس 24/26 میلی گرم] زیست اروند فارمد Sacubitril+Valsartan
TOFACITINIB ZAP 5 MG Tablet [قرص توفاسینیب زیست اروند 5 میلی گرم] زیست اروند فارمد Tofacitinib
PERFORM UP 500 mg Softgel [سافت ژل پرفورم آپ 500 میلی گرم] زیست اروند فارمد Omega-3 Triglycerides
PAGLIMET EXTENDED RELEASE 5mg/1000 mg Tablet [قرص آهسته رهش پگلیمت 5/1000 میلی گرم] زیست اروند فارمد Empagliflozin+Metformin
ZIVALES 99/103 mg Tablet [قرص زیوالس 99/103 میلی گرم] زیست اروند فارمد Sacubitril+Valsartan
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت