محصولات شرکت داروسازی فارابی

محصولات شرکت داروسازی فارابی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Glucofar Tab [قرص گلوکوفار] داروسازی فارابی Glucosamine Preparation
CALCIFAR Tab [قرص کلسیفار] داروسازی فارابی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
CALCIFAR PLUS F.C. TAB [قرص روکشدار کلسي فار پلاس] داروسازی فارابی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
FARMENTIN BD 228 POWDER FOR SUSPENSION [سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
FARMENTIN BD 457 POWDER FOR SUSPENSION [سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
FAREXIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSPENSION [سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی فارابی Cefixime
PENICILLIN V FARABI 250MG POWD FOR SYRUP [سوسپانسیون پنی سیلین وی فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Penicillin V
PENICILLIN V BENZATHINE FARABI 400,000 U/5ML SUSP [سوسپانسیون پنی سیلین وی بنزاتین فارابی 400000 واحد] داروسازی فارابی Penicillin V Benzathine
PENICILLIN V BENZATHINE FARABI 200,000 U/5ML SUSP [سوسپانسیون پنی سیلین وی بنزاتین فارابی 200000 واحد] داروسازی فارابی Penicillin V Benzathine
CLOXACILLIN FARABI 500MG CAP [کپسول کلوگزاسیلین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Cloxacillin
Amoxicillin FARABI 500 mg ORAL CAPSULE [کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
"Amoxicillin FARABI 125 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION" [سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 ميلي ليتر] داروسازی فارابی Amoxicillin
AMOXICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP [کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
CLOXACILLIN FARABI 250MG CAP [کپسول کلوگزاسیلین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Cloxacillin
CEPHALEXIN FARABI 500MG CAP [کپسول سفالکسین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Cephalexin
FAR-CEPHALEXIN 250MG CAP [کپسول فار-سفالکسین 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Cephalexin
FAR-CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون فار-سفالکسین 250میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی فارابی Cephalexin
FAR-CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون فار-سفالکسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی فارابی Cephalexin
CEFIXIME FARABI 200MG TAB [قرص سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefixime
CEFIXIME FARABI 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی فارابی Cefixime
PENICILLIN V POTASSIUM FARABI 500MG TAB [قرص پنی سیلین وی پتاسیم فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Penicillin V
CEFIXIME FARABI 400MG TAB [قرص سفکسیم فارابی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefixime
Faramox FARABI 500 mg ORAL TABLET [قرص فاراموکس 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
FARINAT 250MG TAB [قرص فارینات 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefuroxime
Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE [قرص جويدني فاراموکس فارابي 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
FARINAT 500MG TAB [قرص فارینات 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefuroxime
CO-AMOXICLAV FARABI 156 POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 156] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
CO-AMOXICLAV FARABI 312 POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 312] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
Co-Amoxiclav 375 ORAL TABLET FARABI [قرص کو-آموکسی کلاو 375 فارابي] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
Co-Amoxiclav 625 ORAL TABLET FARABI [قرص کو-آموکسی کلاو 625 فارابي] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
FAR-AMPICILLIN 250MG CAP [کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Ampicillin
AMPICILLIN FARABI 500MG CAP [کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Ampicillin
AMPICILLIN FARABI 125MG 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم] داروسازی فارابی Ampicillin
AMPICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Ampicillin
FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP [سوسپانسیون فاراموکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی فارابی Amoxicillin
FARAMOX BD 400MG/5ML 70ML SUSP [سوسپانسیون فاراموکس بی دی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Amoxicillin
AZITHROMYCIN FARABI 250MG CAP [کپسول آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Azithromycin
Clarithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET [قرص كلاريترومايسين فارابي 500 ميلي گرم] داروسازی فارابی Clarithromycin
Clarithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET [قرص كلاريترومايسين فارابي 250 ميلي گرم] داروسازی فارابی Clarithromycin
Sotalol Hydrochloride FARABI 80 mg ORAL TABLET [قرص سوتالول فارابی 80 میلی گرم] داروسازی فارابی Sotalol
Calsium - D FARABI 500 mg ORAL TABLET [قرص كلسيم - دي فارابي 500 ميلي گرم] داروسازی فارابی Calcium
EZETIMIBE FARABI 10MG TAB [قرص ازتیمیب فارابی 10 میلی گرم] داروسازی فارابی Ezetimibe
Glucosamine Sulfate FARABI 500 mg ORAL CAPSULE [كپسول گلوكزآمين سولفات فارابي 500 ميلي گرم] داروسازی فارابی Glucosamine
Glucosamine Sulfate + Condroitin Sulfate FARABI 900 mg ORAL TABLET [كپسول گلوكزآمين سولفات + كندروتئين سولفات فارابي 900 ميلي گرم] داروسازی فارابی Glucosamine
Tamsulosin FARABI 0.4 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS [کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرم] داروسازی فارابی Tamsulosin
ERYTHROMYCIN FARABI 400MG TAB [قرص اریترومایسین فارابی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Erythromycin
ERYTHROMYCIN FARABI 200MG TAB [قرص اریترومایسین فارابی 200 میلی گرم] داروسازی فارابی Erythromycin
PANTOPRAZOLE FARABI 20MG TAB [قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم] داروسازی فارابی Pantoprazole
PANTOPRAZOLE FARABI 40MG TAB [قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم] داروسازی فارابی Pantoprazole
TADALAFIL FARABI 20MG TAB [قرص تادالافیل فارابی 20 میلی گرم] داروسازی فارابی Tadalafil
REPAGLINIDE FARABI 0.5MG TAB [قرص ریپاگلینید فارابی 0.5 میلی گرم] داروسازی فارابی Repaglinide
REPAGLINIDE FARABI 1MG TAB [قرص ریپاگلینید فارابی 1 میلی گرم] داروسازی فارابی Repaglinide
Repaglinide FARABI 2 mg ORAL TABLET [قرص رپاگلیناید فارابی 2 میلی گرم] داروسازی فارابی Repaglinide
CIPROFLOXACIN FARABI 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین فارابی 250 میلی گرم] داروسازی فارابی Ciprofloxacin
Ciprofloxacin FARABI 500 mg ORAL TABLET [قرص سیپروفلوكساسین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Ciprofloxacin
Aciclovir FARABI 400 mg ORAL TABLET [قرص آسیکلوویر فارابی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Aciclovir
NITROGLYCERIN FARABI SR 2.6MG TAB [قرص آهسته رهش نیتروگلسیرین فارابی 2.6 میلی گرم] داروسازی فارابی Nitroglycerin
NITROGLYCERIN FARABI SR 6.4MG TAB [قرص آهسته رهش نیتروگلسیرین فارابی 6.4 میلی گرم] داروسازی فارابی Nitroglycerin
PENTOXIFYLLINE FARABI 400MG SR TAB [قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین فارابی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Pentoxifylline
FARINAT 125MG TAB [قرص فارینات 125 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefuroxime
AZITHROMYCIN FARABI 500MG CAP [کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم] داروسازی فارابی Azithromycin
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TAB [قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرم] داروسازی فارابی Carvedilol
CEFIXIME FARABI 400MG CAP [کپسول سفکسیم فارابی 400 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefixime
CEFIXIME FARABI 200MG CAP [کپسول سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم] داروسازی فارابی Cefixime
Fargesic FARABI 325/40/200 mg ORAL CAPSUL [کپسول فارژزیک فارابی] داروسازی فارابی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
FAR-CETIRIZINE 10MG TAB [قرص فار-ستریزین 10 میلی گرم] داروسازی فارابی Cetirizine
ORLISTAT FARABI 120MG CAP [کپسول اورلیستات فارابی 120 میلی گرم] داروسازی فارابی Orlistat
MELOXICAM FARABI 15MG TAB [قرص ملوکسی کام فارابی 15 میلی گرم] داروسازی فارابی Meloxicam
MELOXICAM FARABI 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام فارابی 7.5 میلی گرم] داروسازی فارابی Meloxicam
RIZATRIPTAN FARABI 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان فارابی 10 میلی گرم] داروسازی فارابی Rizatriptan
VALSARTAN FARABI 160MG CAP [کپسول والزارتان فارابی 160 میلی گرم] داروسازی فارابی Valsartan
DOMPERIDONE FARABI 10MG TAB [قرص دومپریدون فارابی 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی فارابی Domperidone
VENLAFAXINE FARABI 37.5MG TAB [قرص ونلافاکسین فارابی 37.5 میلی گرم] داروسازی فارابی Venlafaxine
VENLAFAXINE FARABI 75MG TAB [قرص ونلافاکسین فارابی 75 میلی گرم] داروسازی فارابی Venlafaxine
RIZATRIPTAN FARABI 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان فارابی 5 میلی گرم] داروسازی فارابی Rizatriptan
VALSARTAN FARABI 80MG CAP [کپسول والزارتان فارابی 80 میلی گرم] داروسازی فارابی Valsartan
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAP [کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم] داروسازی فارابی Lansoprazole
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAP [کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم] داروسازی فارابی Lansoprazole
Orlistat FARABI 60 mg ORAL CAPSULE [کپسول ارلیستات فارابی 60 میلی گرم] داروسازی فارابی Orlistat
Mamvit FARABI 1 mg ORAL CAPSULE [كپسول مام ويت - 1 فارابي] داروسازی فارابی Multivitamin Plus Mineral
Azithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET [قرص آزيترومايسين فارابي 250 ميلي گرم] داروسازی فارابی Azithromycin
Azithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET [قرص آزيترومايسين فارابي 500 ميلي گرم] داروسازی فارابی Azithromycin
Pantoprazole FARABI 20 mg CAPSULE, [كپسول پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم] داروسازی فارابی Pantoprazole
Pantoprazole FARABI 40 mg CAPSULE [كپسول پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم] داروسازی فارابی Pantoprazole
Aciclovir FARABI 200 mg ORAL TABLET [قرص آسیکلوویر فارابی 200 میلی گرم] داروسازی فارابی Aciclovir
Azithromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 200ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر] داروسازی فارابی Azithromycin
Mebeverine Hydrochloride 200 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS [كپسول پلت آهسته رهش مبورين هيدروكلرايد فارابي 200 ميلي گرم] داروسازی فارابی Mebeverine
Azithromycin FARABI 100 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 100ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر] داروسازی فارابی Azithromycin
Erythromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [سوسپانسيون اريترومايسين فارابي 200 ميلي گرم/5 ميلي ليتر] داروسازی فارابی Erythromycin
FARALEX (FOR DAY) TAB [قرص فارالکس-فور دی (فاراکلد)] داروسازی فارابی Adult cold
Diclofenac Sodium FARABI 100 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS [كپسول پلت آهسته رهش ديكلوفناك سديم فارابي 100 ميلي گرم] داروسازی فارابی Diclofenac
Farmentin ES 643 FARABI ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [سوسپانسیون فارمنتين اي اس 643 فارابی] داروسازی فارابی Amoxicillin+Clavulanic acid
FARALEX (Night Use) TAB [قرص فارالکس-نایت یوز] داروسازی فارابی Adult cold
شرکت داروسازی فارابی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب