محصولات شرکت داروسازی طب مفید نیکان

محصولات شرکت داروسازی طب مفید نیکان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
FLUNIKA NIGHT 650/10/25 mg POWDER, FOR SOLUTION [پودر برای سوسپانسیون فلونیکا شب] داروسازی طب مفید نیکان Adult cold
FLUNIKA FLU 650/10 mg POWDER, FOR SOLUTION [پودر برای سوسپانسیون فلونیکا فلو 650/10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Adult cold
DIPITAN 5/80 MG Tablet [قرص دیپیتان 5/80 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Amlodipine+Valsartan
LEXODEP 20 MG Tablet [قرص لگزودپ 20 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Escitalopram
ALENDRONATE MOFID 10 MG Tablet [قرص آلندرونیت مفید 10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Alendronate
ZALEPTA 10 MG Capsule [کپسول زالپتا 10میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Zaleplon
STRAXIN 40 MG Capsule [کپسول استراکسین 40 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Atomoxetine
PROCIAL 5 MG Tablet-TADALAFIL Mofid [قرص پروسیال 5 میلی گرم-تادالافیل مفید] داروسازی طب مفید نیکان Tadalafil
BACLOFEN Mofid 10 MG Tablet [قرص باکلوفن مفید 10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Baclofen
MODACOLIT 500 mg Capsule [کپسول مداکولیت 500 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Mesalazine
LEXODEP 5 MG Tablet [قرص لگزودپ 5 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Escitalopram
SORBITOL MOFID 5 Gr Powder [پودر سوربیتول مفید 5 گرم] داروسازی طب مفید نیکان Sorbitol
MODACOLIT 2 g Granule Sachet [ساشه گرانول مداکولیت 2 گرم] داروسازی طب مفید نیکان Mesalazine
SOLIFENACIN MOFID 10 MG Tablet [قرص سولیفناسین مفید 10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Solifenacin
LOSARTAN MOFID 25 MG Tablet [قرص لوزارتان مفید 25 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Losartan
METFIDEX 500 MG Tablet [قرص متفیدکس 500 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Metformin
BACLOFEN Mofid 25 MG Tablet [قرص باکلوفن مفید 25 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Baclofen
MEBENDAZOLE MOFID 100 MG Tablet [قرص مبندازول مفید 100 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Mebendazole
APREXANT 125/80/80 MG Capsule [کپسول اپرکسانت 125/80/80 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Aprepitant
LIJENTIN 5 MG Tablet [قرص لیجنتین 5 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Linagliptin
ITRACONAZOLE MOFID 100 MG Tablet [قرص ایتراکونازول مفید 100 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Itraconazole
SOLIFENACIN MOFID 5 MG Tablet [قرص سولیفناسین مفید 5 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Solifenacin
DIPITAN 10/160MG Tablet [قرص دیپیتان 10/160 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Amlodipine+Valsartan
BISMUTH SUBCITRATE MOFID 120 MG Tablet [قرص بیسموت ساب سیترات مفید 120 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Bismuth Salts
SUMATRIPTAN MOFID 50 MG Tablet [قرص سوماتریپتان مفید 50 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Sumatriptan
LEXODEP 10 MG Tablet [قرص لگزودپ 10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Escitalopram
STRAXIN 10 MG Capsule [کپسول استراکسین 10 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Atomoxetine
ZALEPTA 5 MG Capsule [کپسول زالپتا 5 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Zaleplon
ACETAMINOPHEN MOFID 325 MG Tablet [قرص استامینوفن مفید 325 میلی گرم] داروسازی طب مفید نیکان Acetaminophen
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب