محصولات شرکت داروسازی مهر دارو

محصولات شرکت داروسازی مهر دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
STIMDATE 10MG TAB [قرص استیمدیت 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methylphenidate
BUPREXIN 0.4MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 0.4 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine
MESALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB [قرص مزالازین مهردارو 500 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mesalazine
MESALAZINE MEHR DAROU 250MG TAB [قرص مزالازین مهردارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mesalazine
PROPRANOLOL MD 10MG TAB [قرص پروپرانولول ام دی 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Propranolol
MEBENDAZOLE MEHRDAROU 100MG TAB [قرص مبندازول مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Mebendazole
ALLOPURINOL MEHRDAROU 100MG TAB [قرص آلوپورینول مهردارو 100میلی گرم] داروسازی مهر دارو Allopurinol
FOLIC ACID MEHRDAROU 1MG TAB [قرص فولیک اسید مهردارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Folic Acid
FOLIC ACID MEHRDAROU 5MG TAB [قرص فولیک اسید مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Folic Acid
PSORETIN 10MG CAP [کپسول پسورتین 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acitretin
PSORETIN 25MG CAP [کپسول سورتین 25 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acitretin
NEUROPENTIN 100MG CAP [کپسول نوروپنتین 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin
NEUROPENTIN 300MG CAP [کپسول نوروپنتین 300 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin
NITROFURANTOIN MEHRDARU 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Nitrofurantoin
ACETAMINOPHEN CODEINE MD (300+10)MG TAB [استامینوفن کدئین ام دی 310 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acetaminophen+Codeine
PABA-K MEHRDARU 500MG TAB [قرص پابا-کا مهر دارو - پابا کا] داروسازی مهر دارو Para-aminobenzoic Acid
ISOXSUPRINE MEHRDARU 10MG TABLET [قرص ایزوکسوپورین مهر دارو 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Isoxsuprine
FINASTERIDE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص فیناسترید مهردارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Finasteride
FINASTERIDE MEHRDAROU 5MG TAB [قرص فیناستراید مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Finasteride
PROPRANOLOL MD 40MG TAB [قرص پروپرانولول ام دی 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Propranolol
FLUTAMIDE MEHRDAROU 250MG TAB [قرص فلوتامید مهردارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Flutamide
ACETAZOLAMIDE MEHRDAROU 250MG TAB [قرص استازولامید مهر دارو 250 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Acetazolamide
MD-FUROSEMIDE 40MG TAB [قرص ام دی-فورزماید 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Furosemide
MD-CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB [قرص ام دی-کلردیازپوکساید 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Chlordiazepoxide
ASA CODEINE MEHRDARU 500/10MG TAB [قرص آ اس آ کدئین مهردارو 500/10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو ASA+Codeine
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE MEHRDAROU 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید مهردارو 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Hyoscine
MD-ATORVASTATIN 10MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin
MD-ATORVASTATIN 20MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin
MD-ATORVASTATIN 40MG TAB [قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin
MD-AMLODIPINE 5MG TAB [قرص ام دی-آملودیپین 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Amlodipine
CHLORPHENIRAMINE MEHRDAROU 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین مهردارو 4 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Chlorpheniramine Maleate
AZATHIOPRINE MEHRDARU 50MG TAB [قرص آزاتیوپرین مهردارو 50 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Azathioprine
ALUMINIUM MG MEHRDARU 200/200MG TAB [قرص آلومینیوم ام جی مهر دارو 200/200 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Aluminium MG
CELECOXIB MEHRDAROU 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب مهردارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Celecoxib
MD-CITALOPRAM 20MG TAB [قرص ام دی-سیتالوپرام 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Citalopram
MD-TRAMADOL 50MG CAP [کپسول ام دی-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tramadol
SIMVASTATIN MEHRDAROU 20MG TAB [قرص سیمواستاتین مهر دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Simvastatin
MD-MOCLOBEMIDE 150MG FC TAB [قرص خط دار ام دی-مکلوبماید (موکلوبمید) 150 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Moclobemide
METHADEX 5MG TAB [قرص متادکس 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone
METHADEX 20MG TAB [قرص متادکس 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone
METHADEX 40MG TAB [قرص متادکس 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methadone
BUPREXIN 2MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine
BUPREXIN 8MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرکسین 8 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Buprenorphine
REPAGLINIDE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص ریپاگلینید مهر دارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Repaglinide
REPAGLINIDE MEHRDAROU 2MG TAB [قرص ریپاگلینید مهر دارو 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Repaglinide
NEUROPENTIN 400MG CAP [کپسول نوروپنتین 400 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Gabapentin
SOTALOL MEHRDAROU 80MG TAB [قرص سوتالول مهر دارو 80 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Sotalol
SOTALOL MEHRDAROU 40MG TAB [قرص سوتالول مهر دارو 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Sotalol
HALOPERIDOL MARHAMDAROU 5MG TAB [قرص هالوپیریدول مرهم دارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Haloperidol
TADALAFIL MEHRDAROU 20MG TAB [قرص تادالافیل مهر دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tadalafil
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TAB [قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Pantoprazole
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TAB [قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Pantoprazole
TOLTERODINE MEHRDAROU 1MG TAB [قرص تولتریدین مهر دارو 1 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tolterodine
TOLTERODINE MEHRDAROU 2MG TAB [قرص تولتریدین مهر دارو 2 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Tolterodine
NITRAZEPAM MEHRDAROU 5MG TAB [قرص نیترازپام مهردارو 5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Nitrazepam
BUPROPION MEHRDAROU 75MG TAB [قرص بوپروپیون مهردارو 75 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Bupropion
ANTHOCYANOSIDE A MEHRDAROU 100/5 MG Tablet [قرص آنتوسیانوزید آ مهر دارو 100/5 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Anthocyanoside A
AZUCOLIT 500 mg Tablet [قرص آزوکولیت 500 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Sulfasalazine
SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB [قرص سولفاسالازین مهر دارو] داروسازی مهر دارو Sulfasalazine
LIPICID 40 mg Tablet [قرص لیپیسید 40 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin
PHENAZOPYRIDINE MEHRDAROU 100 mg Tablet [قرص فنازوپیریدین مهر دارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Phenazopyridine
CALCIUM PANTOTHENATE MEHRDAROU 100 mg Tablet [قرص کلسیم پانتوتنات مهر دارو 100 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Calcium Pantothenate
SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG EC TAB [قرص پیوسته رهش سولفاسالازن مهر دارو] داروسازی مهر دارو Sulfasalazine
STIMDATE 20 MG Tablet [قرص استیمدیت 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methylphenidate
LIPICID 20 mg Tablet [قرص لیپیسید 20 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Atorvastatin
POTASSIUM CITRATE MEHRDAROU 10 MEq Tablet [قرص پتاسیم سیترات مهر دارو 10 میلی اکی والان] داروسازی مهر دارو Potasium Citrate
STIMDATE 18 mg ER Tablet [قرص پیوسته رهش استیمدیت 18 میلی گرم] داروسازی مهر دارو Methylphenidate
شرکت داروسازی مهر دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت