منابع سامانه اطلاعات دارویی دارویاب

Darooyab References

References:

1-http: www.drugs.com

2- http://www.fda.gov.ir/item/1892

3- http://www.fda.gov.ir/item/1891

4 - Lexicom’s 21th Edition 2012, “Drug Information Handbook with international Trade names Index”.

5- Gerald K. McEvoy “AHFS Drug Information Essentials” – January, 2006

6- American Society of Health-System Pharmacists “Ahfs Drug Information”1st Edition2015

7- Martindale , Thirty-eighth edition,2014 “ The Complete Drug Reference”

8-Lexicom’s 17th Edition 2012 “Geriatric Dosage Handbook”

9-Goldfrank's manual of toxicologic emergencies. 9th Edition 2000

10-Ford:clinical toxicology 1th Edition. 2007

11-Haddad and winchester's clinical management of poisoning and drug overdose 4th, 2007

12- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "دارونامه رسمی ایران" ویرایش ششم بهار 92

13-British National Formulary (BNF) 2011

14-Applied Therapeutics - The Clinical Use of Drugs_ 8th Editio.(2011)

15- Loyd V. Allen, Jr., PhD.”Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems”. (Dec 2004)

16- Mosby’s, “Nursing Drug Reference” 2003

17-Leikin & Paloucek’s, “Poisoning & Toxicology Handbook” 2002

18- Thompson, “Clinical Nursing”. 2012

19- Drug Facts & Comparisons, 2010

20- http://www.medscape.com

 

 

           

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info

آخرین اخبار