دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی ابوریحان زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
آمپول آلفی جکت 5 میلی گرم/10 میلی لیتر
ALFIJECT 5MG/10ML AMP
1228124693 Alfentanil
2
آمپول آلفی جکت 1 میلی گرم/2 میلی لیتر
ALFIJECT 1MG/2ML AMP
1228124709 Alfentanil
3
آمپول آلفی جکت 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر
ALFIJECT 2.5MG/5ML AMP
1228124716 Alfentanil
4
قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 7.5MG TAB
1228134098 Meloxicam
5
شیاف ایندومتاسین-ا آر 50 میلی گرم
INDOMETHACIN-AR 50MG SUPP
1228035562 Indomethacin
6
آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
DICLOGIN 75MG/3ML AMP
1228032486 Diclofenac
7
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
1228045493 Diclofenac
8
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
1228045509 Diclofenac
9
قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 15MG TAB
1228134081 Meloxicam
10
شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم
INDOMETHACIN-AR 100MG SUPP
1228035579 Indomethacin
11
شیاف اوپیرکت 10 میلی گرم
OPIRECT 10MG SUPP
1228122262 Morphine
12
آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP
1228111150 Fentanyl
13
آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر
FENIJECT 0.1MG/2ML AMP
1228090578 Fentanyl
14
آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP
1228090561 Fentanyl
15
شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP
1228045486 Acetaminophen
16
شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN ABURAYHAN 325MG SUPP
1228045479 Acetaminophen
17
آمپول رلیدین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 25MG/1ML 1ML AMP
1228135620 Pethidine
18
آمپول رلیدین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
RELIDIN 100MG/2ML AMP
1228135606 Pethidine
19
آمپول رلیدین 50 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 50MG/1ML AMP
1228135613 Pethidine
20
آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP
1228045448 Tramadol
21
شیاف ناپروکسن-ا آر 500 میلی گرم
NAPROXEN-AR 500MG SUPP
1228030680 Naproxen
22
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177781 Venlafaxine
23
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177774 Venlafaxine
24
کپسول جینکس 75 میلی گرم
GEANEX 75MG CAP
1228153143 Pregabalin
25
قرص دی والدین 500 میلی گرم
DIVALDIN 500MG TAB
1228098116 Sodium Valproate
26
قرص دی والدین 250 میلی گرم
DIVALDIN 250MG TAB
1228098123 Sodium Valproate
27
قرص نیوبت 2 میلی گرم
NEWBET 2MG TAB
1228094552 Repaglinide
28
قرص نیوبت 1 میلی گرم
NEWBET 1MG TAB
1228094545 Repaglinide
29
قرص نیوبت 0.5 میلی گرم
NEWBET 0.5MG TAB
1228094538 Repaglinide
30
قرص اوکسیزور 150 میلی گرم
OXIZUR 150MG TAB
1228109300 Oxcarbazepine
31
قرص اکسی زور 300 میلی گرم
OXIZUR 300MG TAB
1228093814 Oxcarbazepine
32
قرص اکسی زور 600 میلی گرم
OXIZUR 600MG TAB
1228094361 Oxcarbazepine
33
کپسول زونسپی 100 میلی گرم
ZONEPSY 100MG CAP
1228122293 Zonisamide
34
کپسول زونپسی 50 میلی گرم
ZONEPSY 50MG CAP
1228122309 Zonisamide
35
قرص اناروزین 25 میلی گرم
ENAROZIN® 25MG TAB
1228140952 Exemestane
36
قرص لتراکس 2.5 میلی گرم
LETRAX 2.5MG TAB
1228095665 Letrozole
37
قرص زیپکس 5 میلی گرم
ZIPEX 5MG TAB
1228081828 Nitrazepam
38
قرص استئونات 10 میلی گرم
OSTEONAT 10MG TAB
1228109362 Alendronate
39
قرص سدالام 0.5 میلی گرم
SEDALAM 0.5MG TAB
1228074592 Alprazolam
40
قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم
INOTIVE 12.5MG TAB
1228109218 Carvedilol
41
قرص اینوتیو 25 میلی گرم
INOTIVE 25MG TAB
1228109294 Carvedilol
42
قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم
INOTIVE 6.25MG TAB
1228109232 Carvedilol
43
آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر
CLOTIN 5000IU/1ML AMP
1228068089 Heparin
44
قرص کانوکس 50 میلی گرم
CONVEX 50MG TAB
1228060878 Topiramate
45
قرص کانوکس 25 میلی گرم
CONVEX 25MG TAB
1228060885 Topiramate
46
قرص کانوکس 100 میلی گرم
CONVEX 100MG TAB
1228060861 Topiramate
47
قرص آدووان 160 میلی گرم
ADOVAN 160MG TAB
1228149856 Valsartan
48
قرص راینوفکس 120 میلی گرم
RHINOFEX 120MG TAB
1228102097 Fexofenadine
49
قرص رینوفکس 180 میلی گرم
RHINOFEX 180MG TAB
1228108280 Fexofenadine
50
قرص رینوفکس 60 میلی گرم
RHINOFEX 60MG TAB
1228087196 Fexofenadine
51
قرص آدووان 80 میلی گرم
ADOVAN 80MG TAB
1228098147 Valsartan
52
قرص آدووان 40 میلی گرم
ADOVAN 40MG TAB
1228094880 Valsartan
53
آمپول بتامتازون ابوریحان 4 میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE ABURAIHAN 4MG/1ML AMP
1228068072 Betamethasone
54
قرص بتامتازون ابوریحان 0.5میلی گرم
BETAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228038013 Betamethasone
55
قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB
1228050268 Fludrocortisone
56
پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G OINT
1228046223 Fluocinolone
57
کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G CREAM
1228046230 Fluocinolone
58
پماد مومه کین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G OINT
1228145728 Mometasone
59
کرم مومکین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM
1228145735 Mometasone
60
قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم
PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB
1228060830 Prednisolone
61
قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم
PREDNISOLONE-AR 5MG TAB
1228035760 Prednisolone
62
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
1228124808 Adapalene
63
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
1228087202 Adapalene
64
پماد پسوریامنت 50 میکروگرم/گرم 30 گرم
PSORIAMENT 50MCG/G 30G OINT
1228093432 Calcipotriol
65
آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر
MIDAZOLAM ABURAIHAN 5MG/1ML AMP
1228068096 Midazolam
66
قرص رپیدم 5 میلی گرم
RAPIDEM 5MG TAB
1228097584 Zolpidem
67
قرص رپیدم 10 میلی گرم
RAPIDEM 10MG TAB
1228097591 Zolpidem
68
شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم
LAXADYL 10MG SUPP
1228048883 Bisacodyl
69
شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم
LAXADYL 5MG SUPP
1228048876 Bisacodyl
70
قرص دومپریدون ابو 10 میلی گر م
DOMPERIDONE ABU 10MG TAB
1228117169 Domperidone
71
آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر
MIANIN 50 IU/ML AMP
1228103322 Calcitonin
72
قرص رابزول 20 میلی گرم
RABEZOL 20MG TAB
1228094026 Rabeprazole
73
کپسول ناووترون 5 میلی گرم
NAVOTRON 5MG CAP
1228153105 Tropisetron
74
آمپول ناوترون 5 میلیگرم بر 5 میلی لیتر
NAVOTRON 5MG/5ML AMP
1228127885 Tropisetron
75
ویال آناگون 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر
ANAGON 5.5MG/5.5ML VIAL
1228049712 Buserelin
76
قرص ریبکول 10 میلی گرم
REABCHOL 10MG TAB
1228109225 Ezetimibe
77
آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 20MG AMP
1228043505 Furosemide
78
آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 40MG AMP
1228045462 Furosemide
79
قرص کاردیوزان 50 میلی گرم
CARDIOSAN 50MG TAB
1228109379 Losartan
80
قرص کاردیوسان 25 میلی گرم
CARDIOSAN 25MG TAB
1228109386 Losartan
81
قرص سروتوپ 30 میلی گرم
CEROTOP 30MG TAB
1228159893 Nimodipine
82
قرص ریتمیکس 40 میلی گرم
RHYTMIX 40MG TAB
1228092817 Sotalol
83
قرص ریتمیکس 80 میلی گرم
RHYTMIX 80MG TAB
1228097089 Sotalol
84
آمپول سوکسیل 20 میلی گرم بر میلی لیتر
SUCCYL 20MG/ML AMP
1228090608 Succinylcholine Chloride
85
ویال ایوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 20 ML VIAL
1228108150 Iohexol
86
ویال آیوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 10 ML VIAL
1228108167 Iohexol
87
ویال ایوگراف 350میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 350MG I/ML 20ML VIAL
1228108273 Iohexol
88
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 20ML VIAL
1228108068 Iohexol
89
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 10ML VIAL
1228108143 Iohexol
90
قرص دگزامتازون ابوریحان 0.5 میلی گرم
DEXAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228102080 Dexamethasone
91
آمپول آکواسون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
AQUASON 8MG/2ML AMP
1228043437 Dexamethasone
92
قرص آلزامین 8 میلی گرم
ALZAMIN 8MG TAB
1228089817 Galantamine
93
قرص الزامین 4 میلی گرم
ALZAMIN 4MG TAB
1228089824 Galantamine
94
قرص آلزامین 12 میلی گرم
ALZAMIN 12MG TAB
1228089831 Galantamine
95
کپسول کولیناپ 6 میلی گرم
CHOLINUP 6MG CAP
1228109317 Rivastigmine
96
کپسول کولیناپ 3 میلی گرم
CHOLINUP 3MG CAP
1228089855 Rivastigmine
97
کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم
CHOLINUP 1.5MG CAP
1228089848 Rivastigmine
98
کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم
CHOLINUP 4.5MG CAP
1228089862 Rivastigmine
99
قرص آندروبیت 50 میلی گرم
ANDROBIT 50MG TAB
1228053825 Cyproterone Acetate
100
آمپول استراوال 10میلی گرم/1میلی لیتر
ESTRAVAL 10MG/1ML AMP
1228045455 Estradiol Valerate
101
قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 1MG TAB
1228043482 Estradiol Valerate
102
قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 2MG TAB
1228043499 Estradiol Valerate
103
قرص برندوکر 20 میلی گرم
BRENDOCARE 20MG TAB
1228147159 Megestrol
104
قرص برندوکر 40 میلی گرم
BRENDOCARE 40MG TAB
1228147166 Megestrol
105
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 250 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 250MG/1ML AMP
1228043536 Testosterone
106
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 100 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 100MG/1ML AMP
1228043529 Testosterone
107
قرص سدالام 1 میلی گرم
SEDALAM 1MG TAB
1228074585 Alprazolam
108
قرص روپیرکس 5 میلی گرم
ROPIREX 5MG TAB
1228124495 Ropinirole
109
قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم
ROPIREX 0.5MG TAB
1228124518 Ropinirole
110
قرص روپیرکس 1 میلی گرم
ROPIREX 1MG TAB
1228124501 Ropinirole
111
قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم
ROPIREX 0.25MG TAB
1228124525 Ropinirole
112
قرص گراتریل 1 میلی گرم
GRATRIL 1MG TAB
1228095382 Granisetron
113
آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر
GRATRIL 1MG/1ML AMP
1228060854 Granisetron
114
آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP
1228093340 Granisetron
115
قرص لووتین 0.1 میلی گرم
LEVOTIN 0.1MG TAB
1228095375 Levothyroxine Sodium
116
کرم پپرسین 0.075%
Pepercin 0.075 Cream
1228165528 Capsicum
117
کرم پپرسین 0.025%
Pepercin 0.025 Cream
990554 Capsicum
118
آمپول اوکتروتاید ابوریحان 0.05 میلی گرم
OCTREOTIDE ABURAYHAN 0.05MG AMP
1228098987 Octreotide Acetate
119
آمپول لادومیک 5 واحد
LADUMIC 5IU AMP
1228045424 Oxytocin
120
آمپول لادومیک 10 واحد
LADUMIC 10IU AMP
1228045431 Oxytocin
121
پماد بنزوکائین-ا آر 5% 30 گرم
BENZOCAINE-AR 5% 30G OINT
1228038020 Benzocaine
122
آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر
ANECUR 25MG/2.5ML AMP
1228049170 Atracurium Besilate
123
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
124
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
125
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
ANECUR 50MG/5ML AMP
1228060847 Atracurium Besilate
126
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
127
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
128
کپسول ونوستات 60 میلی گرم
VENUSTATE 60MG CAP
1228123900 Orlistat
129
کپسول ونوستات 120 میلی گرم
VENUSTATE 120MG CAP
1228083600 Orlistat
130
کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule
990515 Curcuma longa
131
کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule
990516 Curcuma longa
132
قرص رمودون 10 میلی گرم
REMODON 10MG TAB
1228102110 Donepezil
133
قرص دوفاژست 10 میلی گرم
DUFAGEST 10MG TAB
1228055959 Dydrogesterone
134
قرص لاینسترونول-ا آر 28 عددی
LYNESTRENOL-AR X28 TAB
1228043451 Lynestrenol
135
قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم
MEDROXYPROGESTERONE-AR 5MG TAB
1228043550 Medroxyprogesterone Acetate
136
قرص متیل تستوسترون ابوریحان 25 میلی گرم
METHYLTESTOSTERONE ABURAYHAN 25MG TAB
1228034107 Methyltestosterone
137
قرص اووسیز 0.75 میلی گرم
OVOCEASE 0.75MG TAB
1228102134 Levonorgestrel
138
قرص اووسیز 1.5 میلی گرم
OVOCEASE 1.5MG TAB
1228168710 Levonorgestrel
139
قرص رالوفن 60 میلی گرم
RALOFEN 60MG TAB
1228055942 Raloxifene
140
پماد آنتی هموروئید-ا آر
ANTIHEMORRHOID-AR OINT
1228043420 Antihemorrhoid
141
شیاف انتی هموروئید ابوریحان
ANTIHEMORRHOID ABURAIHAN SUPP
1228047992 Antihemorrhoid
142
قرص اووسپت-ال دی
OVOCEPT-LD TAB
1228033872 Contraceptive LD
143
پماد بتامتازون-ا آر 0.1%
BETAMETHASONE-AR 0.1% OINT
1228035630 Betamethasone-Topical
144
کرم بتالون0.1%
BETALONE0 .1%CREAM
1228046209 Betamethasone-Topical
145
شیاف لاگزاتور 2 گرم
LAXATOR 2G SUPP
1228052941 Glycerin
146
شیاف لاکساتور 1 گرم
LAXATOR 1G SUPP
1228052934 Glycerin
147
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
COLIPTEN 5/20MG TAB
1228099892 Amlodipine+Atorvastatin
148
قرص اووسپت-اچ دی
OVOCEPT-HD TAB
1228033865 Contraceptive HD
149
قرص تریفارب 21 عددی
TRIFARBE X21 TAB
1228053665 Contraceptive Triphasic
150
قرص اووستاپ-اف ایی 28 عددی
OVOCEPT-FE® X28 TAB BOX
1228034039 Contraceptive LD+Fe
151
قرص دالیا 2/0.03 میلی گرم
Dahlia 2/0.03 MG Tab
1228176531 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
152
آمپول پامیدیا 90 میلی گرم
PAMIDIA 90MG AMP
1228098130 Pamidronate
153
آمپول ریبون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر
REBONE 4MG/5ML AMP
1228197017 Zoledronic Acid
154
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
1228093807 Montelukast
155
قرص مونتکس 10 میلی گرم
MONTEX 10MG TAB
1228095467 Montelukast
156
کپسول تریرول 200 میلی گرم
TRIROLE 200MG CAP
1228109348 Fenofibrate
157
کپسول تری رل 100 میلی گرم
TRIROLE 100MG CAP
1228109331 Fenofibrate
158
قرص تریکونتین 2.6 میلی گرم
TRICONTIN 2.6MG TAB
1228125225 Nitroglycerin
159
قرص تری کونتین 6.5 میلی گرم
TRICONTIN 6.5MG TAB
1228125232 Nitroglycerin
160
قرص لیزونکس 20 میلی گرم
LISONEX® 20MG TAB
1228109010 Lisinopril
161
قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE ABURAIHAN 25MG TAB
1228050916 Spironolactone
162
آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE ABURAYHAN 5MG/1ML AM
1228030697 Desoxycorticosterone Acetate
163
پماد هیدروکورتیزون-ا آر 1% 15 گرم
HYDROCORTISONE-AR 1% 15G OINT
1228046216 Hydrocortisone-topical
164
کرم اورکس 5% 30گرم
UREX 5% 30G CREAM
1228076589 Urea
165
کرم اورکس 20% 30 گرم
UREX 20% 30G CREAM
1228076565 Urea
166
کرم اورکس 10% 30 گرم
UREX 10% 30G CREAM
1228076572 Urea
167
قرص کابولین 0.5 میلی گرم
CABOLIN 0.5MG TAB
1228108303 Cabergoline
168
قرص کابولین 1 میلی گرم
CABOLIN 1MG TAB
1228108297 Cabergoline
169
پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم
MODUPROC 0.03% 30G OINT
1228110061 Tacrolimus
170
پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی
MODUPROC® 0.1% 30G TOP OINT
1228187926 Tacrolimus
171
ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL
1228122545 Bupivacaine
172
ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL
1228122279 Bupivacaine
173
ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL
1228122286 Bupivacaine
174
پماد لیدوکایین اچ-ا آر
LIDOCAINE H-AR OINT
1228043512 Lidocaine-Local
175
ویال کائینامید 2% 20میلی لیتر
CAINAMID 2% 20ML VIAL
1228123443 Mepivacaine
176
قرص اسپالکس 4 میلی گرم
SPALEX 4MG TAB
1228081552 Tizanidine
177
قرص میزوتک 100 میکروگرم
MISOTEC 100MCG TAB
1228097102 Misoprostol
178
قرص استرومارین 1.25 میلی گرم
ESTROMARIN 1.25MG TAB
1228108051 Conjugated Estrogens
179
قرص استرومارین 0.625 میلی گرم
ESTROMARIN 0.625MG TAB
1228100802 Conjugated Estrogens
180
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.5 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228043468 Ethinyl Estradiol
181
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.05 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.05MG TAB
1228043475 Ethinyl Estradiol
182
قرص فاینید 5 میلی گرم
FINIDE 5MG TAB
1228109201 Finasteride
183
قرص فینید 1 میلی گرم
FINIDE 1MG TAB
1228109195 Finasteride
184
آمپول فمولایف 250میلی گرم/میلی لیتر
FEMOLIFE 250MG/ML AMP
1228110092 Hydroxyprogesterone Caproate
185
آمپول دکابولکس 25 میلی گرم/میلی لیتر
DECABOLEX 25MG/1ML AMP
1228049163 Nandrolone
186
شیاف فرتیژست 200 میلی گرم
FERTIGEST 200MG SUPP
1228060939 Progesterone
187
آمپول فرتیژست 50 میلی گرم
FERTIGEST 50MG AMP
1228045417 Progesterone
188
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم
FERTIGEST 400MG SUPP
1228030703 Progesterone
189
آمپول فرتیژست 25 میلی گرم
FERTIGEST 25MG AMP
1228045400 Progesterone
190
قرص اوسودزوکسی کولیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID ABURAYHAN 250MG TAB
1228158551 Ursodeoxycholic Acid
191
قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان
CYPROTERONE COMPOUND ABURAYHAN TAB
1228048869 Cyproterone Compound
192
آمپول هیدروکورتیزون ابوریحان 100 میلی گرم/2میلی لیتر
HYDROCORTISONE ABURAIHAN 100MG/2ML AMP
1228055973 Hydrocortisone-Systemic
193
قرص هیدروکورتیزون ابوریحان 10 میلی گرم
HYDROCORTISONE ABURAYHAN 10MG TAB
1228050275 Hydrocortisone-Systemic
194
آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE ABURAYHAN 2% 5ML AMP
1228101922 Lidocaine-Systemic
195
قرص مارلین 21 عددی
MAROLIN® X21 TAB
1228213281 Contraceptive DE
196
قرص روکین 3/0.03 میلی گرم
ROKIN 3/0.03MG TAB
1228110078 Drospirenone+Ethinylestradiol
197
پماد پسوریابت 0.005%/0.064%
PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT
1228176784 Calcipotriol+Betamethasone
198
قرص الیرون 125 میلی گرم
ELIRON® 125MG TAB
1228155048 Deferasirox
199
قرص الیرون 500 میلی گرم
ELIRON® 500MG TAB
1228155055 Deferasirox
200
قرص الیرون 250 میلی گرم
ELIRON® 250MG TAB
1228155031 Deferasirox
بازگشت به لیست شرکت ها