دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی ابوریحان زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 7.5MG TAB
1228134098 Meloxicam
2
قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 15MG TAB
1228134081 Meloxicam
3
آمپول آلفی جکت 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر
ALFIJECT 2.5MG/5ML AMP
1228124716 Alfentanil
4
آمپول آلفی جکت 1 میلی گرم/2 میلی لیتر
ALFIJECT 1MG/2ML AMP
1228124709 Alfentanil
5
آمپول آلفی جکت 5 میلی گرم/10 میلی لیتر
ALFIJECT 5MG/10ML AMP
1228124693 Alfentanil
6
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
1228045509 Diclofenac
7
آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
DICLOGIN 75MG/3ML AMP
1228032486 Diclofenac
8
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
1228045493 Diclofenac
9
آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP
1228111150 Fentanyl
10
آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر
FENIJECT 0.1MG/2ML AMP
1228090578 Fentanyl
11
آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP
1228090561 Fentanyl
12
شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP
1228045486 Acetaminophen
13
شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN ABURAYHAN 325MG SUPP
1228045479 Acetaminophen
14
آمپول رلیدین 50 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 50MG/1ML AMP
1228135613 Pethidine
15
آمپول رلیدین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 25MG/1ML 1ML AMP
1228135620 Pethidine
16
آمپول رلیدین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
RELIDIN 100MG/2ML AMP
1228135606 Pethidine
17
آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP
1228045448 Tramadol
18
شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم
INDOMETHACIN-AR 100MG SUPP
1228035579 Indomethacin
19
شیاف ایندومتاسین-ا آر 50 میلی گرم
INDOMETHACIN-AR 50MG SUPP
1228035562 Indomethacin
20
قرص کانوکس 50 میلی گرم
CONVEX 50MG TAB
1228060878 Topiramate
21
قرص کانوکس 25 میلی گرم
CONVEX 25MG TAB
1228060885 Topiramate
22
قرص کانوکس 100 میلی گرم
CONVEX 100MG TAB
1228060861 Topiramate
23
شیاف اوپیرکت 10 میلی گرم
OPIRECT 10MG SUPP
1228122262 Morphine
24
شیاف ناپروکسن-ا آر 500 میلی گرم
NAPROXEN-AR 500MG SUPP
1228030680 Naproxen
25
قرص راینوفکس 120 میلی گرم
RHINOFEX 120MG TAB
1228102097 Fexofenadine
26
قرص رینوفکس 180 میلی گرم
RHINOFEX 180MG TAB
1228108280 Fexofenadine
27
قرص رینوفکس 60 میلی گرم
RHINOFEX 60MG TAB
1228087196 Fexofenadine
28
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177774 Venlafaxine
29
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177781 Venlafaxine
30
آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر
MIDAZOLAM ABURAIHAN 5MG/1ML AMP
1228068096 Midazolam
31
کپسول جینکس 75 میلی گرم
GEANEX 75MG CAP
1228153143 Pregabalin
32
قرص دی والدین 500 میلی گرم
DIVALDIN 500MG TAB
1228098116 Sodium Valproate
33
قرص دی والدین 250 میلی گرم
DIVALDIN 250MG TAB
1228098123 Sodium Valproate
34
کپسول زونپسی 50 میلی گرم
ZONEPSY 50MG CAP
1228122309 Zonisamide
35
کپسول زونسپی 100 میلی گرم
ZONEPSY 100MG CAP
1228122293 Zonisamide
36
قرص نیوبت 2 میلی گرم
NEWBET 2MG TAB
1228094552 Repaglinide
37
قرص نیوبت 1 میلی گرم
NEWBET 1MG TAB
1228094545 Repaglinide
38
قرص نیوبت 0.5 میلی گرم
NEWBET 0.5MG TAB
1228094538 Repaglinide
39
قرص رپیدم 5 میلی گرم
RAPIDEM 5MG TAB
1228097584 Zolpidem
40
قرص رپیدم 10 میلی گرم
RAPIDEM 10MG TAB
1228097591 Zolpidem
41
آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر
MIANIN 50 IU/ML AMP
1228103322 Calcitonin
42
قرص اوکسیزور 150 میلی گرم
OXIZUR 150MG TAB
1228109300 Oxcarbazepine
43
قرص اکسی زور 600 میلی گرم
OXIZUR 600MG TAB
1228094361 Oxcarbazepine
44
قرص اکسی زور 300 میلی گرم
OXIZUR 300MG TAB
1228093814 Oxcarbazepine
45
قرص ریبکول 10 میلی گرم
REABCHOL 10MG TAB
1228109225 Ezetimibe
46
آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 20MG AMP
1228043505 Furosemide
47
آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 40MG AMP
1228045462 Furosemide
48
قرص کاردیوزان 50 میلی گرم
CARDIOSAN 50MG TAB
1228109379 Losartan
49
قرص کاردیوسان 25 میلی گرم
CARDIOSAN 25MG TAB
1228109386 Losartan
50
قرص سدالام 0.5 میلی گرم
SEDALAM 0.5MG TAB
1228074592 Alprazolam
51
قرص سدالام 1 میلی گرم
SEDALAM 1MG TAB
1228074585 Alprazolam
52
قرص سروتوپ 30 میلی گرم
CEROTOP 30MG TAB
1228159893 Nimodipine
53
قرص ریتمیکس 40 میلی گرم
RHYTMIX 40MG TAB
1228092817 Sotalol
54
قرص ریتمیکس 80 میلی گرم
RHYTMIX 80MG TAB
1228097089 Sotalol
55
آمپول پامیدیا 90 میلی گرم
PAMIDIA 90MG AMP
1228098130 Pamidronate
56
ویال ایوگراف 350میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 350MG I/ML 20ML VIAL
1228108273 Iohexol
57
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 20ML VIAL
1228108068 Iohexol
58
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 10ML VIAL
1228108143 Iohexol
59
ویال ایوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 20 ML VIAL
1228108150 Iohexol
60
ویال آیوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 10 ML VIAL
1228108167 Iohexol
61
آمپول ریبون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر
REBONE 4MG/5ML AMP
1228197017 Zoledronic Acid
62
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
1228093807 Montelukast
63
قرص اناروزین 25 میلی گرم
ENAROZIN® 25MG TAB
1228140952 Exemestane
64
قرص دگزامتازون ابوریحان 0.5 میلی گرم
DEXAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228102080 Dexamethasone
65
آمپول آکواسون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
AQUASON 8MG/2ML AMP
1228043437 Dexamethasone
66
قرص مونتکس 10 میلی گرم
MONTEX 10MG TAB
1228095467 Montelukast
67
قرص لتراکس 2.5 میلی گرم
LETRAX 2.5MG TAB
1228095665 Letrozole
68
قرص زیپکس 5 میلی گرم
ZIPEX 5MG TAB
1228081828 Nitrazepam
69
قرص روپیرکس 1 میلی گرم
ROPIREX 1MG TAB
1228124501 Ropinirole
70
قرص روپیرکس 5 میلی گرم
ROPIREX 5MG TAB
1228124495 Ropinirole
71
قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم
ROPIREX 0.5MG TAB
1228124518 Ropinirole
72
قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم
ROPIREX 0.25MG TAB
1228124525 Ropinirole
73
کپسول تریرول 200 میلی گرم
TRIROLE 200MG CAP
1228109348 Fenofibrate
74
کپسول تری رل 100 میلی گرم
TRIROLE 100MG CAP
1228109331 Fenofibrate
75
قرص استئونات 10 میلی گرم
OSTEONAT 10MG TAB
1228109362 Alendronate
76
قرص تری کونتین 6.5 میلی گرم
TRICONTIN 6.5MG TAB
1228125232 Nitroglycerin
77
آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر
GRATRIL 1MG/1ML AMP
1228060854 Granisetron
78
آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP
1228093340 Granisetron
79
قرص گراتریل 1 میلی گرم
GRATRIL 1MG TAB
1228095382 Granisetron
80
قرص تریکونتین 2.6 میلی گرم
TRICONTIN 2.6MG TAB
1228125225 Nitroglycerin
81
قرص لیزونکس 20 میلی گرم
LISONEX® 20MG TAB
1228109010 Lisinopril
82
قرص اینوتیو 25 میلی گرم
INOTIVE 25MG TAB
1228109294 Carvedilol
83
قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم
INOTIVE 6.25MG TAB
1228109232 Carvedilol
84
قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم
INOTIVE 12.5MG TAB
1228109218 Carvedilol
85
قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE ABURAIHAN 25MG TAB
1228050916 Spironolactone
86
آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE ABURAYHAN 5MG/1ML AM
1228030697 Desoxycorticosterone Acetate
87
آمپول اوکتروتاید ابوریحان 0.05 میلی گرم
OCTREOTIDE ABURAYHAN 0.05MG AMP
1228098987 Octreotide Acetate
88
آمپول لادومیک 5 واحد
LADUMIC 5IU AMP
1228045424 Oxytocin
89
آمپول لادومیک 10 واحد
LADUMIC 10IU AMP
1228045431 Oxytocin
90
پماد بنزوکائین-ا آر 5% 30 گرم
BENZOCAINE-AR 5% 30G OINT
1228038020 Benzocaine
91
آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر
ANECUR 25MG/2.5ML AMP
1228049170 Atracurium Besilate
92
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
ANECUR 50MG/5ML AMP
1228060847 Atracurium Besilate
93
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
94
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
95
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
96
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
97
پماد هیدروکورتیزون-ا آر 1% 15 گرم
HYDROCORTISONE-AR 1% 15G OINT
1228046216 Hydrocortisone-topical
98
کرم اورکس 20% 30 گرم
UREX 20% 30G CREAM
1228076565 Urea
99
کرم اورکس 10% 30 گرم
UREX 10% 30G CREAM
1228076572 Urea
100
آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر
CLOTIN 5000IU/1ML AMP
1228068089 Heparin
101
کرم اورکس 5% 30گرم
UREX 5% 30G CREAM
1228076589 Urea
102
قرص کابولین 0.5 میلی گرم
CABOLIN 0.5MG TAB
1228108303 Cabergoline
103
قرص کابولین 1 میلی گرم
CABOLIN 1MG TAB
1228108297 Cabergoline
104
قرص رمودون 10 میلی گرم
REMODON 10MG TAB
1228102110 Donepezil
105
قرص دوفاژست 10 میلی گرم
DUFAGEST 10MG TAB
1228055959 Dydrogesterone
106
قرص لاینسترونول-ا آر 28 عددی
LYNESTRENOL-AR X28 TAB
1228043451 Lynestrenol
107
قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم
MEDROXYPROGESTERONE-AR 5MG TAB
1228043550 Medroxyprogesterone Acetate
108
قرص متیل تستوسترون ابوریحان 25 میلی گرم
METHYLTESTOSTERONE ABURAYHAN 25MG TAB
1228034107 Methyltestosterone
109
قرص اووسیز 0.75 میلی گرم
OVOCEASE 0.75MG TAB
1228102134 Levonorgestrel
110
قرص اووسیز 1.5 میلی گرم
OVOCEASE 1.5MG TAB
1228168710 Levonorgestrel
111
قرص رالوفن 60 میلی گرم
RALOFEN 60MG TAB
1228055942 Raloxifene
112
قرص آدووان 160 میلی گرم
ADOVAN 160MG TAB
1228149856 Valsartan
113
قرص آدووان 80 میلی گرم
ADOVAN 80MG TAB
1228098147 Valsartan
114
قرص آدووان 40 میلی گرم
ADOVAN 40MG TAB
1228094880 Valsartan
115
پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم
MODUPROC 0.03% 30G OINT
1228110061 Tacrolimus
116
پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی
MODUPROC® 0.1% 30G TOP OINT
1228187926 Tacrolimus
117
ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL
1228122545 Bupivacaine
118
ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL
1228122279 Bupivacaine
119
ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL
1228122286 Bupivacaine
120
پماد لیدوکایین اچ-ا آر
LIDOCAINE H-AR OINT
1228043512 Lidocaine-Local
121
ویال کائینامید 2% 20میلی لیتر
CAINAMID 2% 20ML VIAL
1228123443 Mepivacaine
122
قرص اسپالکس 4 میلی گرم
SPALEX 4MG TAB
1228081552 Tizanidine
123
شیاف لاگزاتور 2 گرم
LAXATOR 2G SUPP
1228052941 Glycerin
124
شیاف لاکساتور 1 گرم
LAXATOR 1G SUPP
1228052934 Glycerin
125
آمپول بتامتازون ابوریحان 4 میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE ABURAIHAN 4MG/1ML AMP
1228068072 Betamethasone
126
قرص میزوتک 100 میکروگرم
MISOTEC 100MCG TAB
1228097102 Misoprostol
127
قرص استرومارین 0.625 میلی گرم
ESTROMARIN 0.625MG TAB
1228100802 Conjugated Estrogens
128
قرص استرومارین 1.25 میلی گرم
ESTROMARIN 1.25MG TAB
1228108051 Conjugated Estrogens
129
قرص بتامتازون ابوریحان 0.5میلی گرم
BETAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228038013 Betamethasone
130
قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB
1228050268 Fludrocortisone
131
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.5 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228043468 Ethinyl Estradiol
132
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.05 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.05MG TAB
1228043475 Ethinyl Estradiol
133
قرص فاینید 5 میلی گرم
FINIDE 5MG TAB
1228109201 Finasteride
134
قرص فینید 1 میلی گرم
FINIDE 1MG TAB
1228109195 Finasteride
135
آمپول فمولایف 250میلی گرم/میلی لیتر
FEMOLIFE 250MG/ML AMP
1228110092 Hydroxyprogesterone Caproate
136
آمپول دکابولکس 25 میلی گرم/میلی لیتر
DECABOLEX 25MG/1ML AMP
1228049163 Nandrolone
137
شیاف فرتیژست 200 میلی گرم
FERTIGEST 200MG SUPP
1228060939 Progesterone
138
آمپول فرتیژست 50 میلی گرم
FERTIGEST 50MG AMP
1228045417 Progesterone
139
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم
FERTIGEST 400MG SUPP
1228030703 Progesterone
140
آمپول فرتیژست 25 میلی گرم
FERTIGEST 25MG AMP
1228045400 Progesterone
141
پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G OINT
1228046223 Fluocinolone
142
کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G CREAM
1228046230 Fluocinolone
143
پماد مومه کین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G OINT
1228145728 Mometasone
144
کرم مومکین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM
1228145735 Mometasone
145
قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم
PREDNISOLONE-AR 5MG TAB
1228035760 Prednisolone
146
قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم
PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB
1228060830 Prednisolone
147
قرص اووسپت-اچ دی
OVOCEPT-HD TAB
1228033865 Contraceptive HD
148
قرص تریفارب 21 عددی
TRIFARBE X21 TAB
1228053665 Contraceptive Triphasic
149
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
1228124808 Adapalene
150
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
1228087202 Adapalene
151
پماد پسوریامنت 50 میکروگرم/گرم 30 گرم
PSORIAMENT 50MCG/G 30G OINT
1228093432 Calcipotriol
152
شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم
LAXADYL 10MG SUPP
1228048883 Bisacodyl
153
قرص اوسودزوکسی کولیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID ABURAYHAN 250MG TAB
1228158551 Ursodeoxycholic Acid
154
قرص دالیا 2/0.03 میلی گرم
Dahlia 2/0.03 MG Tab
1228176531 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
155
شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم
LAXADYL 5MG SUPP
1228048876 Bisacodyl
156
قرص دومپریدون ابو 10 میلی گر م
DOMPERIDONE ABU 10MG TAB
1228117169 Domperidone
157
قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان
CYPROTERONE COMPOUND ABURAYHAN TAB
1228048869 Cyproterone Compound
158
قرص هیدروکورتیزون ابوریحان 10 میلی گرم
HYDROCORTISONE ABURAYHAN 10MG TAB
1228050275 Hydrocortisone-Systemic
159
آمپول هیدروکورتیزون ابوریحان 100 میلی گرم/2میلی لیتر
HYDROCORTISONE ABURAIHAN 100MG/2ML AMP
1228055973 Hydrocortisone-Systemic
160
آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE ABURAYHAN 2% 5ML AMP
1228101922 Lidocaine-Systemic
161
قرص مارلین 21 عددی
MAROLIN® X21 TAB
1228213281 Contraceptive DE
162
قرص روکین 3/0.03 میلی گرم
ROKIN 3/0.03MG TAB
1228110078 Drospirenone+Ethinylestradiol
163
قرص رابزول 20 میلی گرم
RABEZOL 20MG TAB
1228094026 Rabeprazole
164
پماد پسوریابت 0.005%/0.064%
PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT
1228176784 Calcipotriol+Betamethasone
165
کپسول ناووترون 5 میلی گرم
NAVOTRON 5MG CAP
1228153105 Tropisetron
166
آمپول ناوترون 5 میلیگرم بر 5 میلی لیتر
NAVOTRON 5MG/5ML AMP
1228127885 Tropisetron
167
ویال آناگون 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر
ANAGON 5.5MG/5.5ML VIAL
1228049712 Buserelin
168
قرص الیرون 125 میلی گرم
ELIRON® 125MG TAB
1228155048 Deferasirox
169
قرص الیرون 250 میلی گرم
ELIRON® 250MG TAB
1228155031 Deferasirox
170
قرص الیرون 500 میلی گرم
ELIRON® 500MG TAB
1228155055 Deferasirox
171
آمپول سوکسیل 20 میلی گرم بر میلی لیتر
SUCCYL 20MG/ML AMP
1228090608 Succinylcholine Chloride
172
قرص آلزامین 8 میلی گرم
ALZAMIN 8MG TAB
1228089817 Galantamine
173
قرص الزامین 4 میلی گرم
ALZAMIN 4MG TAB
1228089824 Galantamine
174
قرص آلزامین 12 میلی گرم
ALZAMIN 12MG TAB
1228089831 Galantamine
175
کپسول کولیناپ 3 میلی گرم
CHOLINUP 3MG CAP
1228089855 Rivastigmine
176
کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم
CHOLINUP 4.5MG CAP
1228089862 Rivastigmine
177
کپسول کولیناپ 6 میلی گرم
CHOLINUP 6MG CAP
1228109317 Rivastigmine
178
کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم
CHOLINUP 1.5MG CAP
1228089848 Rivastigmine
179
قرص آندروبیت 50 میلی گرم
ANDROBIT 50MG TAB
1228053825 Cyproterone Acetate
180
قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 2MG TAB
1228043499 Estradiol Valerate
181
آمپول استراوال 10میلی گرم/1میلی لیتر
ESTRAVAL 10MG/1ML AMP
1228045455 Estradiol Valerate
182
قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 1MG TAB
1228043482 Estradiol Valerate
183
قرص برندوکر 20 میلی گرم
BRENDOCARE 20MG TAB
1228147159 Megestrol
184
قرص برندوکر 40 میلی گرم
BRENDOCARE 40MG TAB
1228147166 Megestrol
185
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 250 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 250MG/1ML AMP
1228043536 Testosterone
186
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 100 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 100MG/1ML AMP
1228043529 Testosterone
187
قرص لووتین 0.1 میلی گرم
LEVOTIN 0.1MG TAB
1228095375 Levothyroxine Sodium
188
کرم پپرسین 0.075%
Pepercin 0.075 Cream
1228165528 Capsicum
189
کرم پپرسین 0.025%
Pepercin 0.025 Cream
990554 Capsicum
190
کپسول ونوستات 60 میلی گرم
VENUSTATE 60MG CAP
1228123900 Orlistat
191
کپسول ونوستات 120 میلی گرم
VENUSTATE 120MG CAP
1228083600 Orlistat
192
کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule
990515 Curcuma longa
193
کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule
990516 Curcuma longa
194
پماد آنتی هموروئید-ا آر
ANTIHEMORRHOID-AR OINT
1228043420 Antihemorrhoid
195
شیاف انتی هموروئید ابوریحان
ANTIHEMORRHOID ABURAIHAN SUPP
1228047992 Antihemorrhoid
196
قرص اووسپت-ال دی
OVOCEPT-LD TAB
1228033872 Contraceptive LD
197
پماد بتامتازون-ا آر 0.1%
BETAMETHASONE-AR 0.1% OINT
1228035630 Betamethasone-Topical
198
کرم بتالون0.1%
BETALONE0 .1%CREAM
1228046209 Betamethasone-Topical
199
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
COLIPTEN 5/20MG TAB
1228099892 Amlodipine+Atorvastatin
200
قرص اووستاپ-اف ایی 28 عددی
OVOCEPT-FE® X28 TAB BOX
1228034039 Contraceptive LD+Fe
بازگشت به لیست شرکت ها