دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی ابوریحان زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
آمپول آلفی جکت 5 میلی گرم/10 میلی لیتر
ALFIJECT 5MG/10ML AMP
1228124693 Alfentanil
2
آمپول آلفی جکت 1 میلی گرم/2 میلی لیتر
ALFIJECT 1MG/2ML AMP
1228124709 Alfentanil
3
آمپول آلفی جکت 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر
ALFIJECT 2.5MG/5ML AMP
1228124716 Alfentanil
4
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
1228045509 Diclofenac
5
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
1228045493 Diclofenac
6
آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
DICLOGIN 75MG/3ML AMP
1228032486 Diclofenac
7
شیاف ایندومتاسین-ا آر
INDOMETHACIN-AR 50MG SUPP
1228035562 Indomethacin
8
شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم
INDOMETHACIN-AR 100MG SUPP
1228035579 Indomethacin
9
آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر
FENIJECT 0.1MG/2ML AMP
1228090578 Fentanyl
10
آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP
1228090561 Fentanyl
11
آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP
1228111150 Fentanyl
12
شیاف اوپیرکت 10 میلی گرم
OPIRECT 10MG SUPP
1228122262 Morphine
13
قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 7.5MG TAB
1228134098 Meloxicam
14
قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرم
MELOXICAM ABURAIHAN 15MG TAB
1228134081 Meloxicam
15
شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP
1228045486 Acetaminophen
16
شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN ABURAYHAN 325MG SUPP
1228045479 Acetaminophen
17
شیاف ناپروکسن-ا آر 500 میلی گرم
NAPROXEN-AR 500MG SUPP
1228030680 Naproxen
18
آمپول رلیدین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
RELIDIN 100MG/2ML AMP
1228135606 Pethidine Hydrochloride
19
آمپول رلیدین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 25MG/1ML 1ML AMP
1228135620 Pethidine Hydrochloride
20
آمپول رلیدین 50 میلی گرم/1 میلی لیتر
RELIDIN 50MG/1ML AMP
1228135613 Pethidine Hydrochloride
21
آمپول سوفی جکت 5 میکروگرم 5میلی لیتر
SUFIJECT® 5MCG/ML 5ML AMP
1228102172 Sufentanil
22
آمپول سوفی جکت 5 میکرو گرم 10 میلی لیتر
SUFIJECT®5MCG/ML 10ML AMP
1228102158 Sufentanil
23
آمپول سوفیجکت 5 میکروگرم بر میلی لیتر 2 سی سی
SUFIJECT® 5MCG/ML 2ML AMP
1228102189 Sufentanil
24
آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP
1228045448 Tramadol
25
کپسول جینکس 75 میلی گرم
GEANEX 75MG CAP
1228153143 Pregabalin
26
قرص کانوکس 50 میلی گرم
CONVEX 50MG TAB
1228060878 Topiramate
27
قرص کانوکس 25 میلی گرم
CONVEX 25MG TAB
1228060885 Topiramate
28
قرص کانوکس 100 میلی گرم
CONVEX 100MG TAB
1228060861 Topiramate
29
قرص اناروزین 25 میلی گرم
ENAROZIN® 25MG TAB
1228140952 Exemestane
30
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177781 Venlafaxine
31
کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE ABURAIHAN 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1228177774 Venlafaxine
32
قرص نیوبت 2 میلی گرم
NEWBET 2MG TAB
1228094552 Repaglinide
33
قرص نیوبت 1 میلی گرم
NEWBET 1MG TAB
1228094545 Repaglinide
34
قرص نیوبت 0.5 میلی گرم
NEWBET 0.5MG TAB
1228094538 Repaglinide
35
قرص سدالام 1 میلی گرم
SEDALAM 1MG TAB
1228074585 Alprazolam
36
قرص سدالام 0.5 میلی گرم
SEDALAM 0.5MG TAB
1228074592 Alprazolam
37
آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر
MIDAZOLAM ABURAIHAN 5MG/1ML AMP
1228068096 Midazolam
38
قرص زیپکس 5 میلی گرم
ZIPEX 5MG TAB
1228081828 Nitrazepam
39
قرص رپیدم 5 میلی گرم
RAPIDEM 5MG TAB
1228097584 Zolpidem
40
قرص رپیدم 10 میلی گرم
RAPIDEM 10MG TAB
1228097591 Zolpidem
41
قرص اکسی زور 300 میلی گرم
OXIZUR 300MG TAB
1228093814 Oxcarbazepine
42
قرص اکسی زور 600 میلی گرم
OXIZUR 600MG TAB
1228094361 Oxcarbazepine
43
قرص اوکسیزور 150 میلی گرم
OXIZUR 150MG TAB
1228109300 Oxcarbazepine
44
قرص دی والدین 500 میلی گرم
DIVALDIN 500MG TAB
1228098116 Sodium Valproate
45
قرص دی والدین 250 میلی گرم
DIVALDIN 250MG TAB
1228098123 Sodium Valproate
46
کپسول زونپسی 50 میلی گرم
ZONEPSY 50MG CAP
1228122309 Zonisamide
47
کپسول زونسپی 100 میلی گرم
ZONEPSY 100MG CAP
1228122293 Zonisamide
48
آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر
MIANIN 50 IU/ML AMP
1228103322 Calcitonin
49
آمپول ریبون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر
REBONE 4MG/5ML AMP
1228197017 Zoledronic Acid
50
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
1228093807 Montelukast Sodium
51
قرص مونتکس 10 میلی گرم
MONTEX 10MG TAB
1228095467 Montelukast Sodium
52
قرص راینوفکس 120 میلی گرم
RHINOFEX 120MG TAB
1228102097 Fexofenadine Hydrochloride
53
قرص رینوفکس 180 میلی گرم
RHINOFEX 180MG TAB
1228108280 Fexofenadine Hydrochloride
54
قرص رینوفکس 60 میلی گرم
RHINOFEX 60MG TAB
1228087196 Fexofenadine Hydrochloride
55
کپسول تریرول 200 میلی گرم
TRIROLE 200MG CAP
1228109348 Fenofibrate
56
کپسول تری رل 100 میلی گرم
TRIROLE 100MG CAP
1228109331 Fenofibrate
57
آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 40MG AMP
1228045462 Furosemide
58
آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم
FUROSEMIDE ABURAIHAN 20MG AMP
1228043505 Furosemide
59
قرص لیزونکس 20 میلی گرم
LISONEX® 20MG TAB
1228109010 Lisinopril
60
قرص سروتوپ 30 میلی گرم
CEROTOP 30MG TAB
1228159893 Nimodipine
61
قرص لتراکس 2.5 میلی گرم
LETRAX 2.5MG TAB
1228095665 Letrozole
62
آمپول بتامتازون ابوریحان 4 میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE ABURAIHAN 4MG/1ML AMP
1228068072 Betamethasone
63
قرص بتامتازون ابوریحان 0.5میلی گرم
BETAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228038013 Betamethasone
64
آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE ABURAYHAN 5MG/1ML AM
1228030697 Desoxycorticosterone Acetate
65
قرص دگزامتازون ابوریحان 0.5 میلی گرم
DEXAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228102080 Dexamethasone
66
آمپول آکواسون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
AQUASON 8MG/2ML AMP
1228043437 Dexamethasone
67
پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G OINT
1228046223 Fluocinolone Acetonide
68
کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G CREAM
1228046230 Fluocinolone Acetonide
69
قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم
PREDNISOLONE-AR 5MG TAB
1228035760 Prednisolone
70
قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم
PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB
1228060830 Prednisolone
71
پماد پسوریامنت 50 میکروگرم/گرم 30 گرم
PSORIAMENT 50MCG/G 30G OINT
1228093432 Calcipotriol
72
کرم اورکس 5% 30گرم
UREX 5% 30G CREAM
1228076589 Urea
73
کرم اورکس 10% 30 گرم
UREX 10% 30G CREAM
1228076572 Urea
74
کرم اورکس 20% 30 گرم
UREX 20% 30G CREAM
1228076565 Urea
75
قرص دومپریدون ابو 10 میلی گر م
DOMPERIDONE ABU 10MG TAB
1228117169 Domperidone
76
قرص استئونات 10 میلی گرم
OSTEONAT 10MG TAB
1228109362 Alendronate Sodium
77
آمپول پامیدیا 90 میلی گرم
PAMIDIA 90MG AMP
1228098130 Pamidronate
78
قرص رابزول 20 میلی گرم
RABEZOL 20MG TAB
1228094026 Rabeprazole
79
ویال آناگون 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر
ANAGON 5.5MG/5.5ML VIAL
1228049712 Buserelin
80
آمپول اوکتروتاید ابوریحان 0.05 میلی گرم
OCTREOTIDE ABURAYHAN 0.05MG AMP
1228098987 Octreotide Acetate
81
قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم
INOTIVE 6.25MG TAB
1228109232 Carvedilol
82
قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم
INOTIVE 12.5MG TAB
1228109218 Carvedilol
83
قرص اینوتیو 25 میلی گرم
INOTIVE 25MG TAB
1228109294 Carvedilol
84
آمپول لادومیک 5 واحد
LADUMIC 5IU AMP
1228045424 Oxytocin
85
آمپول لادومیک 10 واحد
LADUMIC 10IU AMP
1228045431 Oxytocin
86
پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی
MODUPROC® 0.1% 30G TOP OINT
1228187926 Tacrolimus
87
پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم
MODUPROC 0.03% 30G OINT
1228110061 Tacrolimus
88
قرص اسپالکس 4 میلی گرم
SPALEX 4MG TAB
1228081552 Tizanidine
89
آمپول آنکور 25 میلی گرم/5میلی لیتر
ANECUR 25MG/2.5ML AMP
1228049170 Atracurium Besilate
90
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
ANECUR 50MG/5ML AMP
1228060847 Atracurium Besilate
91
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
92
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
93
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
1228120350 Atracurium Besilate
94
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
1228120350 Atracurium Besilate
95
قرص ریبکول 10 میلی گرم
REABCHOL 10MG TAB
1228109225 Ezetimibe
96
قرص تری کونتین 6.5 میلی گرم
TRICONTIN 6.5MG TAB
1228125232 Nitroglycerin
97
قرص تریکونتین 2.6 میلی گرم
TRICONTIN 2.6MG TAB
1228125225 Nitroglycerin
98
آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر
CLOTIN 5000IU/1ML AMP
1228068089 Heparin
99
قرص کاردیوزان 50 میلی گرم
CARDIOSAN 50MG TAB
1228109379 Losartan Potassium
100
قرص کاردیوسان 25 میلی گرم
CARDIOSAN 25MG TAB
1228109386 Losartan Potassium
101
کپسول کولیناپ 6 میلی گرم
CHOLINUP 6MG CAP
1228109317 Rivastigmine
102
کپسول کولیناپ 3 میلی گرم
CHOLINUP 3MG CAP
1228089855 Rivastigmine
103
کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم
CHOLINUP 1.5MG CAP
1228089848 Rivastigmine
104
کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم
CHOLINUP 4.5MG CAP
1228089862 Rivastigmine
105
قرص استرومارین 1.25 میلی گرم
ESTROMARIN 1.25MG TAB
1228108051 Conjugated Estrogens
106
قرص استرومارین 0.625 میلی گرم
ESTROMARIN 0.625MG TAB
1228100802 Conjugated Estrogens
107
قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 2MG TAB
1228043499 Estradiol Valerate
108
قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 1MG TAB
1228043482 Estradiol Valerate
109
آمپول استراوال 10میلی گرم/1میلی لیتر
ESTRAVAL 10MG/1ML AMP
1228045455 Estradiol Valerate
110
قرص فینید 1 میلی گرم
FINIDE 1MG TAB
1228109195 Finasteride
111
قرص فاینید 5 میلی گرم
FINIDE 5MG TAB
1228109201 Finasteride
112
قرص برندوکر 40 میلی گرم
BRENDOCARE 40MG TAB
1228147166 Megestrol
113
قرص برندوکر 20 میلی گرم
BRENDOCARE 20MG TAB
1228147159 Megestrol
114
آمپول دکابولکس 25 میلی گرم/میلی لیتر
DECABOLEX 25MG/1ML AMP
1228049163 Nandrolone
115
قرص اووسیز 0.75 میلی گرم
OVOCEASE 0.75MG TAB
1228102134 Levonorgestrel
116
قرص اووسیز 1.5 میلی گرم
OVOCEASE 1.5MG TAB
1228168710 Levonorgestrel
117
آمپول فرتیژست 50 میلی گرم
FERTIGEST 50MG AMP
1228045417 Progesterone
118
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم
FERTIGEST 400MG SUPP
1228030703 Progesterone
119
آمپول فرتیژست 25 میلی گرم
FERTIGEST 25MG AMP
1228045400 Progesterone
120
شیاف فرتیژست 200 میلی گرم
FERTIGEST 200MG SUPP
1228060939 Progesterone
121
قرص رالوفن 60 میلی گرم
RALOFEN 60MG TAB
1228055942 Raloxifene
122
قرص ریتمیکس 80 میلی گرم
RHYTMIX 80MG TAB
1228097089 Sotalol
123
قرص ریتمیکس 40 میلی گرم
RHYTMIX 40MG TAB
1228092817 Sotalol
124
قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE ABURAIHAN 25MG TAB
1228050916 Spironolactone
125
قرص آدووان 80 میلی گرم
ADOVAN 80MG TAB
1228098147 Valsartan
126
قرص لووتین 0.1 میلی گرم
LEVOTIN 0.1MG TAB
1228095375 Levothyroxine Sodium
127
قرص آدووان 40 میلی گرم
ADOVAN 40MG TAB
1228094880 Valsartan
128
قرص آدووان 160 میلی گرم
ADOVAN 160MG TAB
1228149856 Valsartan
129
ویال ایوگراف 350میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 350MG I/ML 20ML VIAL
1228108273 Iohexol
130
ویال ایوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 20 ML VIAL
1228108150 Iohexol
131
ویال آیوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 240MG I/ML 10 ML VIAL
1228108167 Iohexol
132
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 20ML VIAL
1228108068 Iohexol
133
ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
IOGRAPH 300MG I/ML 10ML VIAL
1228108143 Iohexol
134
کپسول ونوستات 60 میلی گرم
VENUSTATE 60MG CAP
1228123900 Orlistat
135
کپسول ونوستات 120 میلی گرم
VENUSTATE 120MG CAP
1228083600 Orlistat
136
قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB
1228050268 Fludrocortisone Acetate
137
پماد هیدروکورتیزون-ا آر 1% 15 گرم
HYDROCORTISONE-AR 1% 15G OINT
1228046216 Hydrocortisone-topical
138
پماد مومه کین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G OINT
1228145728 Mometasone Furoate
139
کرم مومکین 0.1% 30 گرم
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM
1228145735 Mometasone Furoate
140
کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule
990515 Curcuma longa
141
کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم
Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule
990516 Curcuma longa
142
قرص اوسودزوکسی کولیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID ABURAYHAN 250MG TAB
1228158551 Ursodeoxycholic Acid
143
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
1228124808 Adapalene
144
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
1228087202 Adapalene
145
پماد آنتی هموروئید-ا آر
ANTIHEMORRHOID-AR OINT
1228043420 Antihemorrhoid
146
شیاف انتی هموروئید ابوریحان
ANTIHEMORRHOID ABURAIHAN SUPP
1228047992 Antihemorrhoid
147
قرص اووسپت-اچ دی
OVOCEPT-HD TAB
1228033865 Contraceptive HD
148
قرص اووسپت-ال دی
OVOCEPT-LD TAB
1228033872 Contraceptive LD
149
قرص کابولین 1 میلی گرم
CABOLIN 1MG TAB
1228108297 Cabergoline
150
قرص کابولین 0.5 میلی گرم
CABOLIN 0.5MG TAB
1228108303 Cabergoline
151
قرص روپیرکس 5 میلی گرم
ROPIREX 5MG TAB
1228124495 Ropinirole
152
قرص روپیرکس 1 میلی گرم
ROPIREX 1MG TAB
1228124501 Ropinirole
153
قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم
ROPIREX 0.5MG TAB
1228124518 Ropinirole
154
قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم
ROPIREX 0.25MG TAB
1228124525 Ropinirole
155
کرم بتالون
BETALONE CREAM
1228046209 Betamethasone-Topical
156
پماد بتامتازون-ا آر 1%
BETAMETHASONE-AR 1% OINT
1228035630 Betamethasone-Topical
157
آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE ABURAYHAN 2% 5ML AMP
1228101922 Lidocaine-Systemic
158
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
COLIPTEN 5/20MG TAB
1228099892 Amlodipine+Atorvastatin
159
شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم
LAXADYL 10MG SUPP
1228048883 Bisacodyl
160
شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم
LAXADYL 5MG SUPP
1228048876 Bisacodyl
161
قرص مارولین 21 عددی
MAROLIN® X21 TAB
1228213281 Contraceptive DE
162
آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP
1228093340 Granisetron Hydrochloride
163
قرص گراتریل 1 میلی گرم
GRATRIL 1MG TAB
1228095382 Granisetron Hydrochloride
164
آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر
GRATRIL 1MG/1ML AMP
1228060854 Granisetron Hydrochloride
165
قرص الیرون 500 میلی گرم
ELIRON® 500MG TAB
1228155055 Deferasirox
166
قرص الیرون 250 میلی گرم
ELIRON® 250MG TAB
1228155031 Deferasirox
167
قرص الیرون 125 میلی گرم
ELIRON® 125MG TAB
1228155048 Deferasirox
168
آمپول ناوترون 5 میلیگرم بر 5 میلی لیتر
NAVOTRON 5MG/5ML AMP
1228127885 Tropisetron
169
کپسول ناووترون 5 میلی گرم
NAVOTRON 5MG CAP
1228153105 Tropisetron
170
پماد بنزوکائین-ا آر 5% 30 گرم
BENZOCAINE-AR 5% 30G OINT
1228038020 Benzocaine
171
ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL
1228122279 Bupivacaine Hydrochloride
172
ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL
1228122545 Bupivacaine Hydrochloride
173
ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر
NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL
1228122286 Bupivacaine Hydrochloride
174
پماد لیدوکایین اچ-ا آر
LIDOCAINE H-AR OINT
1228043512 Lidocaine-Local
175
ویال کائینامید 2% 20میلی لیتر
CAINAMID 2% 20ML VIAL
1228123443 Mepivacaine Hydrochloride
176
آمپول سوکسیل 20 میلی گرم بر میلی لیتر
SUCCYL 20MG/ML AMP
1228090608 Succinylcholine Chloride
177
قرص رمودون 10 میلی گرم
REMODON 10MG TAB
1228102110 Donepezil
178
قرص آلزامین 8 میلی گرم
ALZAMIN 8MG TAB
1228089817 Galantamine Hydrobromide
179
قرص الزامین 4 میلی گرم
ALZAMIN 4MG TAB
1228089824 Galantamine Hydrobromide
180
قرص آلزامین 12 میلی گرم
ALZAMIN 12MG TAB
1228089831 Galantamine Hydrobromide
181
قرص میزوتک 100 میکروگرم
MISOTEC 100MCG TAB
1228097102 Misoprostol
182
قرص آندروبیت 50 میلی گرم
ANDROBIT 50MG TAB
1228053825 Cyproterone Acetate
183
قرص دوفاژست 10 میلی گرم
DUFAGEST 10MG TAB
1228055959 Dydrogesterone
184
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.5 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.5MG TAB
1228043468 Ethinyl Estradiol
185
قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.05 میلی گرم
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.05MG TAB
1228043475 Ethinyl Estradiol
186
آمپول فمولایف 250میلی گرم/میلی لیتر
FEMOLIFE 250MG/ML AMP
1228110092 Hydroxyprogesterone Caproate
187
قرص لاینسترونول-ا آر 28 عددی
LYNESTRENOL-AR X28 TAB
1228043451 Lynestrenol
188
قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم
MEDROXYPROGESTERONE-AR 5MG TAB
1228043550 Medroxyprogesterone Acetate
189
قرص متیل تستوسترون ابوریحان 25 میلی گرم
METHYLTESTOSTERONE ABURAYHAN 25MG TAB
1228034107 Methyltestosterone
190
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 100 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 100MG/1ML AMP
1228043529 Testosterone
191
آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 250 میلی گرم
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 250MG/1ML AMP
1228043536 Testosterone
192
کرم پپرسین 0.075%
Pepercin 0.075 Cream
1228165528 Capsicum
193
کرم پپرسین 0.025%
Pepercin 0.025 Cream
990554 Capsicum
194
شیاف لاگزاتور 2 گرم
LAXATOR 2G SUPP
1228052941 Glycerin
195
شیاف لاکساتور 1 گرم
LAXATOR 1G SUPP
1228052934 Glycerin
196
قرص تریفارب 21 عددی
TRIFARBE X21 TAB
1228053665 Contraceptive Triphasic
197
قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان
CYPROTERONE COMPOUND ABURAYHAN TAB
1228048869 Cyproterone Compound
198
آمپول هیدروکورتیزون ابوریحان 100 میلی گرم/2میلی لیتر
HYDROCORTISONE ABURAIHAN 100MG/2ML AMP
1228055973 Hydrocortisone-Systemic
199
قرص هیدروکورتیزون ابوریحان 10 میلی گرم
HYDROCORTISONE ABURAYHAN 10MG TAB
1228050275 Hydrocortisone-Systemic
200
قرص دالیا 2/0.03 میلی گرم
Dahlia 2/0.03 MG Tab
1228176531 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
201
قرص روکین 3/0.03 میلی گرم
ROKIN 3/0.03MG TAB
1228110078 Drospirenone+Ethinylestradiol
202
قرص اووستاپ-اف ایی 28 عددی
OVOCEPT-FE® X28 TAB BOX
1228034039 Contraceptive LD+Fe
203
پماد پسوریابت 0.005%/0.064%
PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT
1228176784 Calcipotriol+Betamethasone
بازگشت به لیست شرکت ها