دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی عبیدی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP
1228133107 Zonisamide
2
کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP
1228133091 Zonisamide
3
قرص ونابید 75 میلی گرم
VENABID 75MG TAB
1228149924 Venlafaxine
4
قرص ونابید 37.5 میلی گرم
VENABID 37.5MG TAB
1228149931 Venlafaxine
5
کپسول والزارتان-عبیدی 80 میلی گرم
VALSARTAN-ABIDI 80MG CAP
1228078408 Valsartan
6
کپسول والزارتان-عبیدی 40 میلی گرم
VALSARTAN-ABIDI 40MG CAP
1228078392 Valsartan
7
شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP
1228043116 Sodium Valproate
8
قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 300 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 300MG TAB
1228126789 Ursodeoxycholic Acid
9
قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 250MG TAB
1228126796 Ursodeoxycholic Acid
10
قرص تولتریدون-عبیدی 2 میلی گرم
TOLTERODINE-ABIDI 2MG TAB
1228078354 Tolterodine
11
قرص تولتریدون-عبیدی 1 میلی گرم
TOLTERODINE-ABIDI 1MG TAB
1228078347 Tolterodine
12
قرص تئولیت 200 میلی گرم
THEOLITE 200MG TAB
1228027277 Theophylline
13
قرص تادالافیل-عبیدی 20 میلی گرم
TADALAFIL-ABIDI 20MG TAB
1228100918 Tadalafil
14
قرص تادالافیل-عبیدی 10 میلی گرم
TADALAFIL-ABIDI 10MG TAB
1228100925 Tadalafil
15
قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB
1228059360 Sotalol
16
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB
1228046995 Sertraline
17
قرص سرترالین-عبیدی 25 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 25MG TAB
1228059339 Sertraline
18
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB
1228046988 Sertraline
19
قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB
1228139208 Ropinirole
20
قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB
1228139222 Ropinirole
21
قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB
1228059308 Risperidone
22
قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB
1228059148 Risperidone
23
قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB
1228059131 Risperidone
24
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
25
قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB
1228142635 Risedronate
26
قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB
1228142642 Risedronate
27
قرص رالوکسیفن-عبیدی 60 میلی گرم
RALOXIFENE-ABIDI 60MG TAB
1228078330 Raloxifene
28
قرص پیرازینامید-عبیدی 500 میلی گرم
PYRAZINAMID-ABIDI 500MG TAB
1228035265 Pyrazinamide
29
قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB
1228149948 Propranolol
30
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
SIFROPEX 0.7MG TAB
1228127175 Pramipexole
31
قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.35 میلی گرم
PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.35MG TAB
1228127182 Pramipexole
32
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
SIFROPEX 0.18MG TAB
1228129964 Pramipexole
33
قرص سیفروپکس 0.088 میلی گرم
SIFROPEX® 0.088MG TAB
1228129971 Pramipexole
34
کپسول کاموکسی 10 میلی گرم
CAMOXY 10MG CAP
1228051234 Piroxicam
35
قرص پیروزیل 500 میلی گرم
PIROSILE 500MG TAB
1228054082 Piperazine
36
شربت پیروزیل 750 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
PIROSILE 750MG/5ML SYRUP
1228051814 Piperazine
37
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 120 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 120ML Syrup
1228067143 Pediatric Gripe
38
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
1228100307 Pantoprazole
39
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
1228100321 Pantoprazole
40
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 600 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 600MG TAB
1228049828 Oxcarbazepine
41
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 300 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 300MG TAB
1228049811 Oxcarbazepine
42
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 150 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 150MG TAB
1228049804 Oxcarbazepine
43
کپسول اورلیستات-عبیدی 60 میلی گرم
ORLISTAT-ABIDI 60MG CAP
1228133152 Orlistat
44
کپسول اورلیستات-عبیدی 120 میلی گرم
ORLISTAT-ABIDI 120MG CAP
1228105685 Orlistat
45
شربت اوندانسترون-عبیدی 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 سی سی
ONDANSETRON-ABIDI 4MG/5ML 60ML SYRUP
1228059520 Ondansetron
46
قرص اوندانسترون-عبیدی 4 میلی گرم
ONDANSETRON-ABIDI 4MG TAB
1228046940 Ondansetron
47
قرص الانزاپین-عبیدی 5 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 5MG TAB
1228091247 Olanzapine
48
قرص الانزاپین-عبیدی 2.5 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 2.5MG TAB
1228091223 Olanzapine
49
قرص الانزاپین-عبیدی 15 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 15MG TAB
1228091230 Olanzapine
50
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 60 میلی لیتر
Children Corizan Pain & Fever® 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228050640 Acetaminophen
51
قرص آلنیت 10 میلی گرم
ALENATE 10MG TAB
1228067051 Alendronate
52
قرص آلنیت 35 میلی گرم
ALENATE 35MG TAB
1228027291 Alendronate
53
قرص آلنیت 70 میلی گرم
ALENATE 70MG TAB
1228027307 Alendronate
54
قرص زانال 0.5 میلی گرم
Xanal®0.5MG TAB
1228043871 Alprazolam
55
قرص زانال 1 میلی گرم
Xanal® 1 MG TAB
1228043888 Alprazolam
56
قرص آتوواست 40 میلی گرم
ATOVAST 40MG TAB
1228026799 Atorvastatin
57
قرص آتوواست 20 میلی گرم
ATOVAST 20MG TAB
1228026782 Atorvastatin
58
قرص آتوواست 10 میلی گرم
ATOVAST 10MG TAB
1228026775 Atorvastatin
59
قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB
1228051098 Nortriptyline
60
قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB
1228051081 Nortriptyline
61
قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB
1228050633 Naproxen
62
قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB
1228067211 Naproxen
63
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB
1228106101 Montelukast
64
قرص ایروکاست 10 میلی گرم
AIROKAST 10MG TAB
1228106118 Montelukast
65
قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB
1228067198 Metronidazole
66
پماد متیل سالیسیلات-عبیدی 30 گرم
METHYL SALICYLATE-ABIDI 30G OINT
1228067204 Methyl Salicylate
67
قرص منیزیم اکساید-عبیدی 250 میلی گرم
MAGNESIUM OXIDE-ABIDI 250MG TAB
1228044588 Magnesium
68
قرص لیپوستین 20 میلی گرم
Lipostin® 20MG TAB
1228067181 Lovastatin
69
قرص لوستار 50 میلی گرم
LOSTAR 50MG FC TAB
1228048890 Losartan
70
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
LOSTAR 25MG FC TAB
1228027260 Losartan
71
قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB
1228049088 Lorazepam
72
قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB
1228049064 Lorazepam
73
قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB
1228067174 Loratadine
74
شربت لوراتادین-عبیدی 60 میلی لیتر
LORATADINE-ABIDI 60ML SYRUP
1228050015 Loratadine
75
قرص ولبان® ای آر 150 میلی گرم
WELLBAN ER® 150MG EXTENDED RELEASE TAB
1228142406 Bupropion
76
قرص ولبان 75 میلی گرم
WELLBAN® 75MG TAB
1228044595 Bupropion
77
قرص ولبان 100 میلی گرم
WELLBAN 100MG TAB
1228050664 Bupropion
78
قرص لوپابید 2 میلی گرم
Lopabid 2MG TAB
1228041525 Loperamide
79
قرص زست پرل 10 میلی گرم
ZESTPREL 10MG TAB
1228027246 Lisinopril
80
قرص زست پرل 20 میلی گرم
ZESTPREL 20MG TAB
1228027253 Lisinopril
81
قرص زست پرل 5 میلی گرم
ZESTPREL 5MG TAB
1228027239 Lisinopril
82
کپسول سکوکسیب 100 میلی گرم
CECOXIB 100MG CAP
1228026805 Celecoxib
83
قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم
CARDILEX® 6.25MG TAB
1228059384 Carvedilol
84
قرص کاردیلکس 25 میلیگرم
CARDILEX® 25MG TAB
1228059407 Carvedilol
85
قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم
CARDILEX® 12.5MG TAB
1228059391 Carvedilol
86
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228059445 Cetirizine
87
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
1228055584 Cetirizine
88
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228055591 Cetirizine
89
قرص کوریزان کودکان
Baby Corizan TAB
1228054075 Children Cold
90
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB
1228059414 Chlordiazepoxide
91
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB
1228059421 Chlordiazepoxide
92
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم
CITALEX 40MG FC TAB
1228027222 Citalopram
93
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم
CITALEX 20MG FC TAB
1228027314 Citalopram
94
قرص کلدینیوم سی-عبیدی
CLIDINIUM C-ABIDI TAB
1228126437 Clidinium-C
95
قرص کلوبیوم 10 میلی گرم
CLOBIUM 10MG TAB
1228026812 Clobazam
96
قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB
1228100383 Clopidogrel
97
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
1228067167 Clotrimazole
98
قرص لوستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
LEVOCETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228124983 Levocetirizine
99
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
1228035296 Ketotifen
100
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228027444 Ketotifen
101
قرص ترانکوئین 10 میلی گرم
TRANQUINE 10MG TAB
1228035920 Diazepam
102
قرص ترانکوئین 5 میلی گرم
TRANQUINE 5MG TAB
1228041532 Diazepam
103
شربت دیازپام-عبیدی 60 میلی لیتر
DIAZEPAM-ABIDI 60ML SYRUP
1228067136 Diazepam
104
قرص ترانکوئین 2 میلی گرم
TRANQUINE 2MG TAB
1228041549 Diazepam
105
قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB
1228040900 Iodoquinol
106
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
1228067099 Gemfibrozil
107
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
1228051180 Gemfibrozil
108
قرص دیمن هیدرینات-عبیدی 50 میلی گرم
DIMENHYDRINATE-ABIDI 50MG TAB
1228046452 Dimenhydrinate
109
قرص لویکسام 50 میلی گرم
LUVIXAM 50MG TAB
1228055577 Fluvoxamine
110
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP
1228051203 Fluoxetine
111
کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP
1228051197 Fluoxetine
112
شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP
1228055652 Fluoxetine
113
قرص اناپرل 10 میلی گرم
Enaprel 10MG TAB
1228131981 Enalapril
114
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
1228090332 Fexofenadine
115
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP
1228126819 Fenofibrate
116
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP
1228126802 Fenofibrate
117
قرص ازتیمب-عبیدی 10 میلی گرم
EZETIMIBE-ABIDI 10MG TAB
1228087691 Ezetimibe
118
شربت پیرادین 60 میلی لیتر
Pyradine®I 60ML SYRUP
1228066535 Expectorant Codeine
119
قرص اناپرل 2.5 میلی گرم
Enaprel 2.5 MG TAB
1228132001 Enalapril
120
قرص اناپرل 20 میلی گرم
Enaprel 20MG TAB
1228051210 Enalapril
121
قرص اناپرل 5 میلی گرم
Enaprel 5MG TAB
1228040894 Enalapril
122
کپسول ازونیوم عبیدی® 40 میلی گرم
Ezonium Abidi® 40MG CAP
1228146916 Esomeprazole
123
قرص خط دار مولتین
MULTINE FC TAB
1228027284 Multivitamin
124
قرص كلداكس سینوس و آلرژی
Coldax Sinus & Allergy® Tab
1228059353 Adult cold
125
قرص آملودیپین/آتورواستاتین-عبیدی 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN-ABIDI 5/10MG TAB
1228137747 Amlodipine+Atorvastatin
126
قرص لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید-عبیدی 20/25 میلی گرم
LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE-ABIDI 20/25MG TAB
1228139185 Lisinopril+Hydrochlorothiazide
127
قرص کداست 310میلی گرم
CODACET (300+10)MG TAB
1228035098 Acetaminophen+Codeine
128
قرص کلداکس روز & شب
COLDAX DAY & NIGHT TAB
1228129155 Adult cold
129
قرص کوریزان روز و شب
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
1228110443 Adult cold
130
قرص کوریزان
CORIZAN TAB
1228035951 Adult cold
131
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU
1228217920 Acetaminophen
132
قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB
1228210334 Acetaminophen+Caffeine
133
قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
1228059469 Antihistamine Decongestant
134
کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم
ABITANT 125/80/80MG CAP
1228203817 Aprepitant
135
قرص آریپکس 10 میلی گرم
Aripex ® 10MG TAB
1228149955 Aripiprazole
136
قرص آریپکس 15 میلی گرم
Aripex ® 15MG TAB
1228149962 Aripiprazole
137
قرص آریپکس 5 میلی گرم
Aripex ® 5MG TAB
1228165481 Aripiprazole
138
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 75 میلی گرم
VENABID ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149979 Venlafaxine
139
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 150 میلی گرم
VENABID ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149986 Venlafaxine
140
قرص ویرابکس 500 میلی گرم
VIRABEX® 500MG TAB
1228210761 Valaciclovir
141
قرص ویرابکس 1000 میلی گرم
VIRABEX 1000MG TAB
1228210778 Valaciclovir
142
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
TAVANEX 500MG TAB
1228197321 Levofloxacin
143
قرص موتیدون 10 میلی گرم
MOTIDON® 10MG TAB
1228202445 Domperidone
144
شربت کوریزان® کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN COLD & FLU 120ML SYRUP
1228218347 Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
145
قرص کدیمال نایت 500/25 میلی گرم
CODIMAL NIGHT 500/25MG TAB
1228213748 Adult cold
146
قرص تاوانکس 750 میلی گرم
TAVANEX 750MG TAB
1228212888 Levofloxacin
147
کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم
LANZO ABIDI 30MG CAP
1228150944 Lansoprazole
148
کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم
LANZO ABIDI 15MG CAP
1228150951 Lansoprazole
149
کپسول ازونیوم عبیدی® 20 میلی گرم
Ezonium Abidi® 20 MG CAP
1228146909 Esomeprazole
150
قرص زیپمت 50/500 میلی گرم
ZIPMET® 50/500 mg Tab
1228224690 Sitagliptin+Metformin
151
قرص زیپتین 50 میلی گرم
ZIPTIN 50MG TAB
1228224317 Sitagliptin
152
قرص زیپتین 25 میلی گرم
ZIPTIN 25MG TAB
1228224300 Sitagliptin
153
کپسول فروفورت دئودنال
FERRO FORT DUODENAL CAP
1228228315 Ferrous
154
قرص لویکسام 100 میلی گرم
LUVIXAM 100MG TAB
1228067150 Fluvoxamine
155
قرص دیابزید 80 میلی گرم
DIABEZID® 80MG TAB
1228052644 Gliclazide
156
قرص دونپزیل-عبیدی 5 میلی گرم
DONEPEZIL-ABIDI 5MG TAB
1228129995 Donepezil
157
کپسول لوکستا 30 میلی گرم
LOXETA 30MG CAP
1228215384 Duloxetine
158
کپسول لوکستا 60 میلی گرم
LOXETA 60MG CAP
1228215285 Duloxetine
159
کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم
ABITANT 80/80MG CAP
1228218248 Aprepitant
160
کپسول مرازول 20 میلی گرم
MERAZOLE 20MG CAP
1228067068 Omeprazole
161
قرص روپیکسون 5 میلی گرم
Ropixon 5 MG Tab
1228226038 Rosuvastatin
162
قرص روپیکسون 20 میلی گرم
Ropixon 20 MG Tab
1228226052 Rosuvastatin
163
قرص روکشدار ادوالژین فلش ® 684 میلی گرم
Advalgin Flash® 684 mg F.C Tab
1228219818 Ibuprofen
164
قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم
Advalgin Cold® 200/5 Tab
1228219252 Ibuprofen+Phenylephrine
165
کپسول فرو فورت گاین
Ferro Fort Gyn® Cap
1228236891 Ferrous sulfate+folic acid
166
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 60 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 60ML Syrup
1228218842 Pediatric Gripe
167
قرص ویسول® 5 میلی گرم
Vsol® 5 MG Tab
1228221026 Solifenacin
168
قرص ویسول® 10 میلی گرم
Vsol® 10 MG Tab
1228221019 Solifenacin
169
قرص ادوالژین فلش ® 342 میلی گرم
Advalgin Flash® 342 mg F.C Tab
1228219801 Ibuprofen
170
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 100 mg Tab
1224444434 Temozolomide
171
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 250 mg Tab
1224444435 Temozolomide
172
قرص سوفیرا ۴۰۰ میلی گرم
SOFIRA 400MG TAB
1224444437 Sofosbuvir
173
قرص دیابزید 30 میلی گرم
DIABEZID® 30MG TAB
1224444441 Gliclazide
174
قرص دیابزید 60 میلی گرم
DIABEZID® 60MG TAB
1224444442 Gliclazide
175
قرص زیپتین 100 میلی گرم
ZIPTIN 100MG TAB
1224444443 Sitagliptin
176
قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI® 10MG TAB
1228059438 Propranolol
177
قرص آرته میتر20/لومه فانترین 120 میلی گرم-عبیدی
Artemether 20/Lumefantrine 120 – ABIDI Tab
1228130007 Artemether+Lumefantrine
178
کپسول آسکوربیک اسید/زینک 5 میلی گرم
Ascorbic Acid 300/Zinc 5 - ABIDI CAP
1228156939 Zinc supplement
179
قرص الانزاپین-عبیدی 10 میلی گرم
Olanzapine 10 - ABIDI TAB
1228170980 Olanzapine
180
شربت بتالکو
Betalco SYRUP
1228050091 Vitamin B Complex
181
ژل موضعی کاموکسی 0.5%
CAMOXY 0.5 % TOPICAL GEL
1228067075 Piroxicam
182
قرص دونپزیل-عبیدی 10 میلی گرم
DONEPEZIL-ABIDI 10MG TAB
1228129988 Donepezil
183
کپسول دیفوسل 120 میلی گرم
Diphosel® 120 MG CAP
1224444447 Dimethyl Fumarate
184
کپسول دیفوسل 240 میلی گرم
Diphosel® 240 MG CAP
1224444448 Dimethyl Fumarate
185
قرص روپیکسون 10 میلی گرم
Ropixon ® 10MG TAB
1228226045 Rosuvastatin
186
قرص روپیکسون 40 میلی گرم
Ropixon ® 40MG TAB
1228226069 Rosuvastatin
187
قرص روپینیرول- عبیدی 0.25 میلی گرم
Ropinirole 0.25 – ABIDI TAB
1228139215 Ropinirole
188
قرص روپینیرول- عبیدی 0.5 میلی گرم
Ropinirole 0.5 – ABIDI TAB
1228139178 Ropinirole
189
قرص سوتالول-عبیدی 80 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 80MG TAB
1228059377 Sotalol
190
کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم
Gabapentin 100 - ABIDI CAP
1228078361 Gabapentin
191
کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم
Gabapentin 300 - ABIDI CAP
1228078378 Gabapentin
192
قرص گلوکزآمین کندرتین-عبیدی
Glucosamine Chondroitin - ABIDI TAB
1228087110 Glucosamine Preparation
193
قرص لوزارتان-هیدروکلروتیازید-عبیدی 50/12.5 میلی گرم
Losartan50/Hydrochlorothiazide 12.5- ABIDI TAB
1228141478 Losartan+Hydrochlorothiazide
194
کپسول لوکستا 20 میلی گرم
LOXETA 20MG CAP
1228220791 Duloxetine
195
قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم
Meltiva® 10MG O.D TAB
1228223396 Rizatriptan
196
کپسول والزارتان-عبیدی 160 میلی گرم
VALSARTAN-ABIDI 160MG CAP
1228078385 Valsartan
197
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم
VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1224444450 Venlafaxine
198
قرص کوریزان کاردیو
Corizan Cardio® TAB
1228216770 Acetaminophen+Diphenhydramine
199
قرص کلداکس آنفلوانزا
Coldax® Flu TAB
1224444451 Acetaminophen+Phenylephrine
200
قرص استامینوفن/فنیل افرین- عبیدی 325/5 میلی گرم
Acetaminophen/Phenylephrine 325/5 - ABIDI TAB
1224444452 Acetaminophen+Phenylephrine
201
قرص کتیپین ایکس آر 50 میلی گرم
Ketipin® XR 50MG TAB
1228222702 Quetiapine
202
قرص کتیپین ایکس آر 200 میلی گرم
Ketipin® XR 200MG TAB
1228222696 Quetiapine
203
قرص وازودک 160 میلی گرم
Valzodec ® 160MG TAB
1228224331 Valsartan
204
قرص والزودک 80 میلی گرم
Valzodec ® 80MG TAB
1228224324 Valsartan
205
قرص بوسنتان-عبیدی 62.5 میلی گرم
Bosentan-ABIDI 62.5 MG TAB
1224444453 Bosentan
206
قرص بوسنتان-عبیدی 125 میلی گرم
Bosentan-ABIDI 125 MG TAB
1224444454 Bosentan
207
قرص کدیمال 325 میلی گرم
Codimal ®325MG TAB
1228220654 Acetaminophen
208
قرص کدیمال 500 میلی گرم
Codimal ®325MG TAB
1228220654 Acetaminophen
209
قرص کدیمال 325 میلی گرم
Codimal ® 500 MG TAB
1228220654 Acetaminophen
210
قرص کدیمال 500 میلی گرم
Codimal ® 500 MG TAB
1228220654 Acetaminophen
211
قرص ادوالژین 200 میلی گرم
Advalgin® 200 MG TAB
1228219276 Ibuprofen
212
قرص ادوالژین 400 میلی گرم
Advalgin® 400 MG TAB
1228219269 Ibuprofen
بازگشت به لیست شرکت ها