دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی عبیدی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP
1228133107 Zonisamide
2
کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP
1228133091 Zonisamide
3
قرص ونابید 75 میلی گرم
VENABID 75MG TAB
1228149924 Venlafaxine
4
قرص ونابید 37.5 میلی گرم
VENABID 37.5MG TAB
1228149931 Venlafaxine
5
شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP
1228043116 Sodium Valproate
6
قرص تئولیت 200 میلی گرم
THEOLITE 200MG TAB
1228027277 Theophylline
7
قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB
1228059360 Sotalol
8
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB
1228046995 Sertraline
9
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB
1228046988 Sertraline
10
قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB
1228139208 Ropinirole
11
قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB
1228139222 Ropinirole
12
قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB
1228059308 Risperidone
13
قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB
1228059148 Risperidone
14
قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB
1228059131 Risperidone
15
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
16
قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB
1228142635 Risedronate
17
قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB
1228142642 Risedronate
18
قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB
1228149948 Propranolol
19
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
SIFROPEX 0.7MG TAB
1228127175 Pramipexole
20
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
SIFROPEX 0.18MG TAB
1228129964 Pramipexole
21
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 120 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 120ML Syrup
1228067143 Pediatric Gripe
22
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
1228100307 Pantoprazole
23
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
1228100321 Pantoprazole
24
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 60 میلی لیتر
Children Corizan Pain & Fever® 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228050640 Acetaminophen
25
قرص آلنیت 70 میلی گرم
ALENATE 70MG TAB
1228027307 Alendronate
26
قرص زانال 0.5 میلی گرم
Xanal®0.5MG TAB
1228043871 Alprazolam
27
قرص زانال 1 میلی گرم
Xanal® 1 MG TAB
1228043888 Alprazolam
28
قرص آتوواست 40 میلی گرم
ATOVAST 40MG TAB
1228026799 Atorvastatin
29
قرص آتوواست 20 میلی گرم
ATOVAST 20MG TAB
1228026782 Atorvastatin
30
قرص آتوواست 10 میلی گرم
ATOVAST 10MG TAB
1228026775 Atorvastatin
31
قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB
1228051098 Nortriptyline
32
قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB
1228051081 Nortriptyline
33
قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB
1228050633 Naproxen
34
قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB
1228067211 Naproxen
35
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB
1228106101 Montelukast
36
قرص ایروکاست 10 میلی گرم
AIROKAST 10MG TAB
1228106118 Montelukast
37
قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB
1228067198 Metronidazole
38
قرص لیپوستین 20 میلی گرم
Lipostin® 20MG TAB
1228067181 Lovastatin
39
قرص لوستار 50 میلی گرم
LOSTAR 50MG FC TAB
1228048890 Losartan
40
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
LOSTAR 25MG FC TAB
1228027260 Losartan
41
قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB
1228049088 Lorazepam
42
قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB
1228049064 Lorazepam
43
قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB
1228067174 Loratadine
44
قرص ولبان® ای آر 150 میلی گرم
WELLBAN ER® 150MG EXTENDED RELEASE TAB
1228142406 Bupropion
45
قرص ولبان 75 میلی گرم
WELLBAN® 75MG TAB
1228044595 Bupropion
46
قرص زست پرل 10 میلی گرم
ZESTPREL 10MG TAB
1228027246 Lisinopril
47
قرص زست پرل 20 میلی گرم
ZESTPREL 20MG TAB
1228027253 Lisinopril
48
قرص زست پرل 5 میلی گرم
ZESTPREL 5MG TAB
1228027239 Lisinopril
49
قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم
CARDILEX® 6.25MG TAB
1228059384 Carvedilol
50
قرص کاردیلکس 25 میلیگرم
CARDILEX® 25MG TAB
1228059407 Carvedilol
51
قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم
CARDILEX® 12.5MG TAB
1228059391 Carvedilol
52
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228059445 Cetirizine
53
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
1228055584 Cetirizine
54
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228055591 Cetirizine
55
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB
1228059414 Chlordiazepoxide
56
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB
1228059421 Chlordiazepoxide
57
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم
CITALEX 40MG FC TAB
1228027222 Citalopram
58
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم
CITALEX 20MG FC TAB
1228027314 Citalopram
59
قرص کلدینیوم سی-عبیدی
CLIDINIUM C-ABIDI TAB
1228126437 Clidinium-C
60
قرص کلوبیوم 10 میلی گرم
CLOBIUM 10MG TAB
1228026812 Clobazam
61
قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB
1228100383 Clopidogrel
62
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
1228067167 Clotrimazole
63
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
1228035296 Ketotifen
64
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228027444 Ketotifen
65
قرص ترانکوئین 2 میلی گرم
TRANQUINE 2MG TAB
1228041549 Diazepam
66
قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB
1228040900 Iodoquinol
67
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
1228067099 Gemfibrozil
68
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
1228051180 Gemfibrozil
69
قرص لویکسام 50 میلی گرم
LUVIXAM 50MG TAB
1228055577 Fluvoxamine
70
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP
1228051203 Fluoxetine
71
کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP
1228051197 Fluoxetine
72
شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP
1228055652 Fluoxetine
73
قرص اناپرل 10 میلی گرم
Enaprel 10MG TAB
1228131981 Enalapril
74
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
1228090332 Fexofenadine
75
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP
1228126819 Fenofibrate
76
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP
1228126802 Fenofibrate
77
قرص اناپرل 20 میلی گرم
Enaprel 20MG TAB
1228051210 Enalapril
78
قرص اناپرل 5 میلی گرم
Enaprel 5MG TAB
1228040894 Enalapril
79
کپسول ازونیوم عبیدی® 40 میلی گرم
Ezonium Abidi® 40MG CAP
1228146916 Esomeprazole
80
قرص كلداكس سینوس و آلرژی
Coldax Sinus & Allergy® Tab
1228059353 Adult cold
81
قرص کداست 310میلی گرم
CODACET (300+10)MG TAB
1228035098 Acetaminophen+Codeine
82
قرص کلداکس روز & شب
COLDAX DAY & NIGHT TAB
1228129155 Adult cold
83
قرص کوریزان روز و شب
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
1228110443 Adult cold
84
قرص کوریزان
CORIZAN TAB
1228035951 Adult cold
85
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU
1228217920 Acetaminophen
86
قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB
1228210334 Acetaminophen+Caffeine
87
قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
1228059469 Antihistamine Decongestant
88
کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم
ABITANT 125/80/80MG CAP
1228203817 Aprepitant
89
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 75 میلی گرم
VENABID ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149979 Venlafaxine
90
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 150 میلی گرم
VENABID ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149986 Venlafaxine
91
قرص ویرابکس 500 میلی گرم
VIRABEX® 500MG TAB
1228210761 Valaciclovir
92
قرص ویرابکس 1000 میلی گرم
VIRABEX 1000MG TAB
1228210778 Valaciclovir
93
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
TAVANEX 500MG TAB
1228197321 Levofloxacin
94
قرص موتیدون 10 میلی گرم
MOTIDON® 10MG TAB
1228202445 Domperidone
95
شربت کوریزان® کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN COLD & FLU 120ML SYRUP
1228218347 Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
96
قرص تاوانکس 750 میلی گرم
TAVANEX 750MG TAB
1228212888 Levofloxacin
97
کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم
LANZO ABIDI 30MG CAP
1228150944 Lansoprazole
98
کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم
LANZO ABIDI 15MG CAP
1228150951 Lansoprazole
99
کپسول ازونیوم عبیدی® 20 میلی گرم
Ezonium Abidi® 20 MG CAP
1228146909 Esomeprazole
100
قرص زیپمت 50/500 میلی گرم
ZIPMET® 50/500 mg Tab
1228224690 Sitagliptin+Metformin
101
قرص زیپتین 50 میلی گرم
ZIPTIN 50MG TAB
1228224317 Sitagliptin
102
قرص زیپتین 25 میلی گرم
ZIPTIN 25MG TAB
1228224300 Sitagliptin
103
کپسول فروفورت دئودنال
FERRO FORT DUODENAL CAP
1228228315 Ferrous
104
قرص دیابزید 80 میلی گرم
DIABEZID® 80MG TAB
1228052644 Gliclazide
105
کپسول لوکستا 30 میلی گرم
LOXETA 30MG CAP
1228215384 Duloxetine
106
کپسول لوکستا 60 میلی گرم
LOXETA 60MG CAP
1228215285 Duloxetine
107
کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم
ABITANT 80/80MG CAP
1228218248 Aprepitant
108
کپسول مرازول 20 میلی گرم
MERAZOLE 20MG CAP
1228067068 Omeprazole
109
قرص روپیکسون 5 میلی گرم
Ropixon 5 MG Tab
1228226038 Rosuvastatin
110
قرص روپیکسون 20 میلی گرم
Ropixon 20 MG Tab
1228226052 Rosuvastatin
111
قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم
Advalgin Cold® 200/5 Tab
1228219252 Ibuprofen+Phenylephrine
112
کپسول فرو فورت گاین
Ferro Fort Gyn® Cap
1228236891 Ferrous sulfate+folic acid
113
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 60 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 60ML Syrup
1228218842 Pediatric Gripe
114
قرص ویسول® 5 میلی گرم
Vsol® 5 MG Tab
1228221026 Solifenacin
115
قرص ویسول® 10 میلی گرم
Vsol® 10 MG Tab
1228221019 Solifenacin
116
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 100 mg Tab
1224444434 Temozolomide
117
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 250 mg Tab
1224444435 Temozolomide
118
قرص سوفیرا ۴۰۰ میلی گرم
SOFIRA 400MG TAB
1224444437 Sofosbuvir
119
قرص دیابزید 30 میلی گرم
DIABEZID® 30MG TAB
1224444441 Gliclazide
120
قرص دیابزید 60 میلی گرم
DIABEZID® 60MG TAB
1224444442 Gliclazide
121
قرص زیپتین 100 میلی گرم
ZIPTIN 100MG TAB
1224444443 Sitagliptin
122
قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI® 10MG TAB
1228059438 Propranolol
123
کپسول دیفوزل 120 میلی گرم
Diphosel® 120 MG CAP
1224444447 Dimethyl Fumarate
124
کپسول دیفوزل 240 میلی گرم
Diphosel® 240 MG CAP
1224444448 Dimethyl Fumarate
125
قرص روپیکسون 10 میلی گرم
Ropixon ® 10MG TAB
1228226045 Rosuvastatin
126
قرص روپیکسون 40 میلی گرم
Ropixon ® 40MG TAB
1228226069 Rosuvastatin
127
قرص سوتالول-عبیدی 80 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 80MG TAB
1228059377 Sotalol
128
کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم
Gabapentin 100 - ABIDI CAP
1228078361 Gabapentin
129
کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم
Gabapentin 300 - ABIDI CAP
1228078378 Gabapentin
130
کپسول لوکستا 20 میلی گرم
LOXETA 20MG CAP
1228220791 Duloxetine
131
قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم
Meltiva® 10MG O.D TAB
1228223396 Rizatriptan
132
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم
VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1224444450 Venlafaxine
133
قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم
Valzomix® 10/160MG TAB
1224444459 Amlodipine+Valsartan
134
قرص والزومیکس 10/320 میلی گرم
Valzomix® 10/320MG TAB
1224444460 Amlodipine+Valsartan
135
قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم
Valzomix® 5/160MG TAB
1224444461 Amlodipine+Valsartan
136
قرص والزومیکس 5/320 میلی گرم
Valzomix® 5/320MG TAB
1224444462 Amlodipine+Valsartan
137
قرص گلومت 500 میلی گرم
Glomet ®500MG TAB
1224444465 Metformin
138
قرص گلومت 1000 میلی گرم
Glomet ® 1000MG TAB
1224444466 Metformin
139
قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم
Ezipam® 10MG FC.TAB
1224444487 Escitalopram
140
قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم
Valzomix® 5/80MG TAB
1224444496 Amlodipine+Valsartan
141
قرص زالربان 10 میلی گرم
Xalerban® 10 TAB
1224444115 Rivaroxaban
142
قرص زالربان 15 میلی گرم
Xalerban® 15 TAB
1224444116 Rivaroxaban
143
قرص زالربان 20 میلی گرم
Xalerban® 20 TAB
1224444117 Rivaroxaban
144
قرص روکشدار فویکورا
Foicura® Coated TAB
1224444118 Sofosbuvir+Ledipasvir
145
قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم
Diabezid® MR 30 MG TAB
1224444119 Gliclazide
146
قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم
Diabezid® MR 60 MG TAB
1224444120 Gliclazide
147
قرص روکشدار ادوالژین فلش 684 میلی گرم
Advalgin Flash® 684 MG TAB
1228219818 Ibuprofen
148
قرص اکساتنت 600 میلی گرم
Oxatent® 600 MG TAB
1224444121 Linezolid
بازگشت به لیست شرکت ها