دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی عبیدی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP
1228133107 Zonisamide
2
کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP
1228133091 Zonisamide
3
قرص ونلافاکسین-عبیدی 75 میلی گرم
VENLAFAXINE-ABIDI 75MG TAB
1228149924 Venlafaxine Hydrochloride
4
قرص ونلافاکسین-عبیدی 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE-ABIDI 37.5MG TAB
1228149931 Venlafaxine Hydrochloride
5
کپسول والزارتان-عبیدی 80 میلی گرم
VALSARTAN-ABIDI 80MG CAP
1228078408 Valsartan
6
کپسول والزارتان-عبیدی 40 میلی گرم
VALSARTAN-ABIDI 40MG CAP
1228078392 Valsartan
7
شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP
1228043116 Sodium Valproate
8
قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 300 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 300MG TAB
1228126789 Ursodeoxycholic Acid
9
قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 250 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 250MG TAB
1228126796 Ursodeoxycholic Acid
10
قرص تولتریدون-عبیدی 2 میلی گرم
TOLTERODINE-ABIDI 2MG TAB
1228078354 Tolterodine Tartrate
11
قرص تولتریدون-عبیدی 1 میلی گرم
TOLTERODINE-ABIDI 1MG TAB
1228078347 Tolterodine Tartrate
12
قرص تئولیت 200 میلی گرم
THEOLITE 200MG TAB
1228027277 Theophylline
13
قرص تادالافیل-عبیدی 20 میلی گرم
TADALAFIL-ABIDI 20MG TAB
1228100918 Tadalafil
14
قرص تادالافیل-عبیدی 10 میلی گرم
TADALAFIL-ABIDI 10MG TAB
1228100925 Tadalafil
15
قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB
1228059360 Sotalol Hydrochloride
16
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB
1228046995 Sertraline Hydrochloride
17
قرص سرترالین-عبیدی 25 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 25MG TAB
1228059339 Sertraline Hydrochloride
18
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB
1228046988 Sertraline Hydrochloride
19
قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB
1228139208 Ropinirole Hydrochloride
20
قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB
1228139222 Ropinirole Hydrochloride
21
قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB
1228059308 Risperidone
22
قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB
1228059148 Risperidone
23
قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB
1228059131 Risperidone
24
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
25
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
26
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
27
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
28
قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB
1228142635 Risedronic Acid
29
قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB
1228142642 Risedronic Acid
30
قرص رالوکسیفن-عبیدی 60 میلی گرم
RALOXIFENE-ABIDI 60MG TAB
1228078330 Raloxifene Hydrochloride
31
قرص پیرازینامید-عبیدی 500 میلی گرم
PYRAZINAMID-ABIDI 500MG TAB
1228035265 Pyrazinamide
32
قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB
1228149948 Propranolol Hydrochloride
33
قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.7 میلی گرم
PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.7MG TAB
1228127175 Pramipexole Hydrochloride
34
قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.35 میلی گرم
PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.35MG TAB
1228127182 Pramipexole Hydrochloride
35
قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.18 میلی گرم
PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.18MG TAB
1228129964 Pramipexole Hydrochloride
36
قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.088 میلی گرم
PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.088MG TAB
1228129971 Pramipexole Hydrochloride
37
کپسول پیروکسیکام-عبیدی 10 میلی گرم
PIROXICAM-ABIDI 10MG CAP
1228051234 Piroxicam
38
قرص پیپرازین-عبیدی 500 میلی گرم
PIPERAZINE-ABIDI 500MG TAB
1228054082 Piperazine
39
شربت پیپرازین-عبیدی 750 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
PIPERAZINE-ABIDI 750MG/5ML SYRUP
1228051814 Piperazine
40
شربت پدیاتریک گریپ-عبیدی 60 میلی گرم
PEDIATRIC GRIPPE-ABIDI 60ML SYRUP
1228067143 Pediatric Gripe
41
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
1228100307 Pantoprazole
42
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
1228100321 Pantoprazole
43
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 600 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 600MG TAB
1228049828 Oxcarbazepine
44
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 300 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 300MG TAB
1228049811 Oxcarbazepine
45
قرص اکس کاربازپین-عبیدی 150 میلی گرم
OXCARBAZEPINE-ABIDI 150MG TAB
1228049804 Oxcarbazepine
46
کپسول اورلیستات-عبیدی 60 میلی گرم
ORLISTAT-ABIDI 60MG CAP
1228133152 Orlistat
47
کپسول اورلیستات-عبیدی 120 میلی گرم
ORLISTAT-ABIDI 120MG CAP
1228105685 Orlistat
48
شربت اوندانسترون-عبیدی 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 سی سی
ONDANSETRON-ABIDI 4MG/5ML 60ML SYRUP
1228059520 Ondansetron
49
قرص اوندانسترون-عبیدی
ONDANSETRON-ABIDI 4MG TAB
1228046940 Ondansetron
50
قرص الانزاپین-عبیدی 5 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 5MG TAB
1228091247 Olanzapine
51
قرص الانزاپین-عبیدی 2.5 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 2.5MG TAB
1228091223 Olanzapine
52
قرص الانزاپین-عبیدی 15 میلی گرم
OLANZAPINE-ABIDI 15MG TAB
1228091230 Olanzapine
53
شربت استوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228050640 Acetaminophen
54
قرص عبیدی کلد
ABIDI COLD TAB
1228110443 Adult cold
55
قرص کوریزان روز و شب
ABIDI COLD TAB
1228110443 Adult cold
56
قرص عبیدی کلد فورت
ABIDI COLD FORT TAB
1228129155 Adult cold
57
قرص کلداکس روز & شب
ABIDI COLD FORT TAB
1228129155 Adult cold
58
قرص ادالت کلد-عبیدی
ADULT COLD-ABIDI TAB
1228035951 Adult cold
59
قرص کوریزان
ADULT COLD-ABIDI TAB
1228035951 Adult cold
60
قرص آلنیت 10 میلی گرم
ALENATE 10MG TAB
1228067051 Alendronate Sodium
61
قرص آلنیت 35 میلی گرم
ALENATE 35MG TAB
1228027291 Alendronate Sodium
62
قرص آلنیت 70 میلی گرم
ALENATE 70MG TAB
1228027307 Alendronate Sodium
63
قرص آلپرازولام-عبیدی 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM-ABIDI 0.5MG TAB
1228043871 Alprazolam
64
قرص آلپرازولام-عبیدی 1 میلی گرم
ALPRAZOLAM-ABIDI 1MG TAB
1228043888 Alprazolam
65
قرص آتوواست 40 میلی گرم
ATOVAST 40MG TAB
1228026799 Atorvastatin Calcium
66
قرص آتوواست 20 میلی گرم
ATOVAST 20MG TAB
1228026782 Atorvastatin Calcium
67
قرص آتوواست 10 میلی گرم
ATOVAST 10MG TAB
1228026775 Atorvastatin Calcium
68
قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB
1228051098 Nortriptyline Hydrochloride
69
قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB
1228051081 Nortriptyline Hydrochloride
70
قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB
1228050633 Naproxen
71
قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB
1228067211 Naproxen
72
قرص جویدنی مونته لوکاست-عبیدی 5 میلی گرم
MONTELUKAST-ABIDI 5MG CHEWABLE TAB
1228106101 Montelukast Sodium
73
قرص مونته لوکاست-عبیدی 10 میلی گرم
MONTELUKAST-ABIDI 10MG TAB
1228106118 Montelukast Sodium
74
قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB
1228067198 Metronidazole
75
پماد متیل سالیسیلات-عبیدی 30 گرم
METHYL SALICYLATE-ABIDI 30G OINT
1228067204 Methyl Salicylate
76
قرص منیزیم اکساید-عبیدی 250 میلی گرم
MAGNESIUM OXIDE-ABIDI 250MG TAB
1228044588 Magnesium Oxide
77
قرص لوواستاتین-عبیدی 20 میلی گرم
LOVASTATIN-ABIDI 20MG TAB
1228067181 Lovastatin
78
قرص لوستار 50 میلی گرم
LOSTAR 50MG FC TAB
1228048890 Losartan Potassium
79
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
LOSTAR 25MG FC TAB
1228027260 Losartan Potassium
80
قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB
1228049088 Lorazepam
81
قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB
1228049064 Lorazepam
82
قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB
1228067174 Loratadine
83
شربت لوراتادین-عبیدی 60 میلی لیتر
LORATADINE-ABIDI 60ML SYRUP
1228050015 Loratadine
84
قرص بوپروپیون ای آر-عبیدی 150 میلی گرم
BUPROPION SR-ABIDI 150MG TAB
1228142406 Bupropion Hydrochloride
85
قرص بوپروپیون-عبیدی 75 میلی گرم
BUPROPION-ABIDI 75MG TAB
1228044595 Bupropion Hydrochloride
86
قرص بپروپیون-عبیدی 100 میلی گرم
BUPROPION-ABIDI 100MG TAB
1228050664 Bupropion Hydrochloride
87
قرص لوپرامید-عبیدی 2 میلی گرم
LOPERAMIDE-ABIDI 2MG TAB
1228041525 Loperamide Hydrochloride
88
قرص زست پریل 10 میلی گرم
ZESTPREL 10MG TAB
1228027246 Lisinopril
89
قرص زست پرل 20 میلی گرم
ZESTPREL 20MG TAB
1228027253 Lisinopril
90
قرص زستپریل 5 میلی گرم
ZESTPREL 5MG TAB
1228027239 Lisinopril
91
کپسول سکوکسیب 100 میلی گرم
CECOXIB 100MG CAP
1228026805 Celecoxib
92
قرص کارودیلول-عبیدی 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-ABIDI 6.25MG TAB
1228059384 Carvedilol
93
قرص کارودیلول-عبیدی 25 میلیگرم
CARVEDILOL-ABIDI 25MG TAB
1228059407 Carvedilol
94
قرص کارودیلول-عبیدی 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-ABIDI 12.5MG TAB
1228059391 Carvedilol
95
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228059445 Cetirizine Hydrochloride
96
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
1228055584 Cetirizine Hydrochloride
97
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228055591 Cetirizine Hydrochloride
98
قرص سرماخوردگی کودکان-عبیدی
CHILDREN COLD-ABIDI TAB
1228054075 Children Cold
99
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB
1228059414 Chlordiazepoxide
100
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB
1228059421 Chlordiazepoxide
101
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم
CITALEX 40MG FC TAB
1228027222 Citalopram
102
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم
CITALEX 20MG FC TAB
1228027314 Citalopram
103
قرص کلدینیوم سی-عبیدی
CLIDINIUM C-ABIDI TAB
1228126437 Clidinium-C
104
قرص کلوبیوم 10 میلی گرم
CLOBIUM 10MG TAB
1228026812 Clobazam
105
قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB
1228100383 Clopidogrel
106
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
1228067167 Clotrimazole
107
قرص لوستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
LEVOCETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228124983 Levocetirizine
108
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
1228035296 Ketotifen Fumarate
109
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228027444 Ketotifen Fumarate
110
قرص دیازپام-عبیدی 10 میلی گرم
DIAZEPAM-ABIDI 10MG TAB
1228035920 Diazepam
111
قرص دیازپام-عبیدی 5 میلی گرم
DIAZEPAM-ABIDI 5MG TAB
1228041532 Diazepam
112
شربت دیازپام-عبیدی 60 میلی لیتر
DIAZEPAM-ABIDI 60ML SYRUP
1228067136 Diazepam
113
قرص دیازپام-عبیدی 2 میلی گرم
DIAZEPAM-ABIDI 2MG TAB
1228041549 Diazepam
114
قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB
1228040900 lodoquinol
115
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
1228067099 Gemfibrozil
116
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
1228051180 Gemfibrozil
117
قرص دیمن هیدرینات-عبیدی 50 میلی گرم
DIMENHYDRINATE-ABIDI 50MG TAB
1228046452 Dimenhydrinate
118
قرص فلووکسامین-عبیدی 50 میلی گرم
FLUVOXAMINE-ABIDI 50MG TAB
1228055577 Fluvoxamine Maleate
119
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP
1228051203 Fluoxetine Hydrochloride
120
کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP
1228051197 Fluoxetine Hydrochloride
121
شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP
1228055652 Fluoxetine Hydrochloride
122
قرص انالاپریل-عبیدی 10 میلی گرم
ENALAPRIL-ABIDI 10MG TAB
1228131981 Enalapril
123
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
1228090332 Fexofenadine Hydrochloride
124
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP
1228126819 Fenofibrate
125
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP
1228126802 Fenofibrate
126
قرص ازتیمب-عبیدی 10 میلی گرم
EZETIMIBE-ABIDI 10MG TAB
1228087691 Ezetimibe
127
شربت اکسپکتورانت کدئین-عبیدی 60 میلی لیتر
EXPECTORANT CODEINE-ABIDI 60ML SYRUP
1228066535 Expectorant Codeine
128
قرص انالاپریل-عبیدی 2.5 میلی گرم
ENALAPRIL-ABIDI 2.5MG TAB
1228132001 Enalapril
129
قرص انالاپریل-عبیدی 20 میلی گرم
ENALAPRIL-ABIDI 20MG TAB
1228051210 Enalapril
130
قرص انالاپریل-عبیدی 5 میلی گرم
ENALAPRIL-ABIDI 5MG TAB
1228040894 Enalapril
131
کپسول اسموپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
ESOMEPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
1228146916 Esomeprazole Magnesium
132
قرص خط دار مولتین
MULTINE FC TAB
1228027284 Multivitamin
133
قرص کلداکس
COLDAX TAB
1228059353 Adult cold
134
قرص آملودیپین/آتورواستاتین-عبیدی 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN-ABIDI 5/10MG TAB
1228137747 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
135
قرص لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید-عبیدی 20/25 میلی گرم
LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE-ABIDI 20/25MG TAB
1228139185 LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
136
قرص کداست 310میلی گرم
CODACET (300+10)MG TAB
1228035098 Acetaminophen+Codeine
137
قرص عبیدی کلد فورت
COLDAX DAY & NIGHT TAB
1228129155 Adult cold
138
قرص کلداکس روز & شب
COLDAX DAY & NIGHT TAB
1228129155 Adult cold
139
قرص عبیدی کلد
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
1228110443 Adult cold
140
قرص کوریزان روز و شب
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
1228110443 Adult cold
141
قرص ادالت کلد-عبیدی
CORIZAN TAB
1228035951 Adult cold
142
قرص کوریزان
CORIZAN TAB
1228035951 Adult cold
143
شربت اطفال کوریزان پین &فیور 120 میلی گرم/5میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU
1228217920 Acetaminophen
144
قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB
1228210334 ACETAMINOPHEN+CAFFEINE
145
قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
1228059469 Antihistamine Decongestant
146
کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم
ABITANT 125/80/80MG CAP
1228203817 Aprepitant
147
قرص آری پیپرازول-عبیدی 10 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 10MG TAB
1228149955 Aripiprazole
148
قرص آری پیپرازول-عبیدی 15 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 15MG TAB
1228149962 Aripiprazole
149
قرص آری پیپرازول-عبیدی 5 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE-ABIDI 5MG TAB
1228165481 Aripiprazole
بازگشت به لیست شرکت ها