محصولات شرکت داروسازی عبیدی

محصولات شرکت داروسازی عبیدی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP [کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Zonisamide به زودی ...
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP [کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Zonisamide به زودی ...
VENABID 75MG TAB [قرص ونابید 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine به زودی ...
VENABID 37.5MG TAB [قرص ونابید 37.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine به زودی ...
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP [شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Sodium Valproate به زودی ...
THEOLITE 200MG TAB [قرص تئولیت 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Theophylline به زودی ...
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB [قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sotalol به زودی ...
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB [قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sertraline به زودی ...
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB [قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sertraline به زودی ...
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB [قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ropinirole به زودی ...
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB [قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ropinirole به زودی ...
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone به زودی ...
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB [قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risperidone به زودی ...
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB [قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risedronate به زودی ...
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB [قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم] داروسازی عبیدی Risedronate به زودی ...
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB [قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Propranolol به زودی ...
SIFROPEX 0.7MG TAB [قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pramipexole به زودی ...
SIFROPEX 0.18MG TAB [قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pramipexole به زودی ...
Children Corizan Grippe 120ML Syrup [شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان 120 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pediatric Gripe به زودی ...
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pantoprazole به زودی ...
Children Corizan Pain + Fever 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کوریزان کودکان درد و تب 60 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen به زودی ...
ALENATE 70MG TAB [قرص آلنیت 70 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alendronate به زودی ...
Xanal0.5MG TAB [قرص زانال 0.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alprazolam به زودی ...
Xanal 1 MG TAB [قرص زانال 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Alprazolam به زودی ...
ATOVAST 40MG TAB [قرص آتوواست 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin به زودی ...
ATOVAST 20MG TAB [قرص آتوواست 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin به زودی ...
ATOVAST 10MG TAB [قرص آتوواست 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Atorvastatin به زودی ...
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB [قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Nortriptyline به زودی ...
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB [قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Nortriptyline به زودی ...
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB [قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Naproxen به زودی ...
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB [قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Naproxen به زودی ...
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Montelukast به زودی ...
AIROKAST 10MG TAB [قرص ایروکاست 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Montelukast به زودی ...
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB [قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metronidazole به زودی ...
Lipostin 20MG TAB [قرص لیپوستین 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lovastatin به زودی ...
LOSTAR 50MG FC TAB [قرص لوستار 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Losartan به زودی ...
LOSTAR 25MG FC TAB [قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Losartan به زودی ...
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB [قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lorazepam به زودی ...
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB [قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lorazepam به زودی ...
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB [قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Loratadine به زودی ...
WELLBAN ER 150MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص ولبان ای آر 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Bupropion به زودی ...
WELLBAN 75MG TAB [قرص ولبان 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Bupropion به زودی ...
ZESTPREL 10MG TAB [قرص زست پرل 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril به زودی ...
ZESTPREL 20MG TAB [قرص زست پرل 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril به زودی ...
ZESTPREL 5MG TAB [قرص زست پرل 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lisinopril به زودی ...
CARDILEX 6.25MG TAB [قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Carvedilol به زودی ...
CARDILEX 25MG TAB [قرص کاردیلکس 25 میلیگرم] داروسازی عبیدی Carvedilol به زودی ...
CARDILEX 12.5MG TAB [قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Carvedilol به زودی ...
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine به زودی ...
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB [قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine به زودی ...
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB [قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی عبیدی Cetirizine به زودی ...
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Chlordiazepoxide به زودی ...
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Chlordiazepoxide به زودی ...
CITALEX 40MG FC TAB [قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Citalopram به زودی ...
CITALEX 20MG FC TAB [قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Citalopram به زودی ...
CLIDINIUM C-ABIDI TAB [قرص کلدینیوم سی-عبیدی] داروسازی عبیدی Clidinium-C به زودی ...
CLOBIUM 10MG TAB [قرص کلوبیوم 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Clobazam به زودی ...
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB [قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Clopidogrel به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM [کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم] داروسازی عبیدی Clotrimazole به زودی ...
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB [قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ketotifen به زودی ...
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ketotifen به زودی ...
TRANQUINE 2MG TAB [قرص ترانکوئین 2 میلی گرم] داروسازی عبیدی Diazepam به زودی ...
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB [قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم] داروسازی عبیدی Iodoquinol به زودی ...
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP [کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gemfibrozil به زودی ...
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB [قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gemfibrozil به زودی ...
LUVIXAM 50MG TAB [قرص لویکسام 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluvoxamine به زودی ...
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP [کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP [کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP [شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی عبیدی Fluoxetine به زودی ...
Enaprel 10MG TAB [قرص اناپرل 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Enalapril به زودی ...
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB [قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fexofenadine به زودی ...
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fenofibrate به زودی ...
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP [کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fenofibrate به زودی ...
Enaprel 20MG TAB [قرص اناپرل 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Enalapril به زودی ...
Enaprel 5MG TAB [قرص اناپرل 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Enalapril به زودی ...
Ezonium Abidi 40MG CAP [کپسول ازونیوم عبیدی 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Esomeprazole به زودی ...
Coldax Sinus + Allergy Tab [قرص كلداكس سینوس و آلرژی] داروسازی عبیدی Adult cold به زودی ...
CODACET (300+10)MG TAB [قرص کداست 310میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Codeine به زودی ...
COLDAX DAY + NIGHT TAB [قرص کلداکس روز & شب] داروسازی عبیدی Adult cold به زودی ...
CORIZAN DAY + NIGHT TAB [قرص کوریزان روز و شب] داروسازی عبیدی Adult cold به زودی ...
CORIZAN TAB [قرص کوریزان] داروسازی عبیدی Adult cold به زودی ...
CHILDREN CORIZAN PAIN + FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU [شربت کوریزان کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen به زودی ...
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB [قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB [قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان] داروسازی عبیدی Antihistamine Decongestant به زودی ...
ABITANT 125/80/80MG CAP [کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم] داروسازی عبیدی Aprepitant به زودی ...
VENABID ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine به زودی ...
VENABID ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 150 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine به زودی ...
VIRABEX 500MG TAB [قرص ویرابکس 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valaciclovir به زودی ...
VIRABEX 1000MG TAB [قرص ویرابکس 1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Valaciclovir به زودی ...
TAVANEX 500MG TAB [قرص تاوانکس 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levofloxacin به زودی ...
MOTIDON 10MG TAB [قرص موتیدون 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Domperidone به زودی ...
CHILDREN CORIZAN COLD + FLU 120ML SYRUP [شربت کوریزان کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine به زودی ...
TAVANEX 750MG TAB [قرص تاوانکس 750 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levofloxacin به زودی ...
LANZO ABIDI 30MG CAP [کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lansoprazole به زودی ...
LANZO ABIDI 15MG CAP [کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم] داروسازی عبیدی Lansoprazole به زودی ...
Ezonium Abidi 20 MG CAP [کپسول ازونیوم عبیدی 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Esomeprazole به زودی ...
ZIPMET 50/500 mg Tab [قرص زیپمت 50/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin+Metformin به زودی ...
ZIPTIN 50MG TAB [قرص زیپتین 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin به زودی ...
ZIPTIN 25MG TAB [قرص زیپتین 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin به زودی ...
FERRO FORT DUODENAL CAP [کپسول فروفورت دئودنال] داروسازی عبیدی Ferrous به زودی ...
DIABEZID 80MG TAB [قرص دیابزید 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide به زودی ...
LOXETA 30MG CAP [کپسول لوکستا 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine به زودی ...
LOXETA 60MG CAP [کپسول لوکستا 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine به زودی ...
ABITANT 80/80MG CAP [کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Aprepitant به زودی ...
MERAZOLE 20MG CAP [کپسول مرازول 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Omeprazole به زودی ...
Ropixon 5 MG Tab [قرص روپیکسون 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin به زودی ...
Ropixon 20 MG Tab [قرص روپیکسون 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin به زودی ...
Advalgin Cold 200/5 Tab [قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen+Phenylephrine به زودی ...
Ferro Fort Gyn Cap [کپسول فرو فورت گاین] داروسازی عبیدی Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Children Corizan Grippe 60ML Syrup [شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pediatric Gripe به زودی ...
Vsol 5 MG Tab [قرص ویسول 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Solifenacin به زودی ...
Vsol 10 MG Tab [قرص ویسول 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Solifenacin به زودی ...
Glidar 100 mg Tab [کپسول گلیدار 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide به زودی ...
Glidar 250 mg Tab [کپسول گلیدار 250 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide به زودی ...
SOFIRA 400MG TAB [قرص سوفیرا 400 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sofosbuvir به زودی ...
DIABEZID 30MG TAB [قرص دیابزید 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide به زودی ...
DIABEZID 60MG TAB [قرص دیابزید 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide به زودی ...
ZIPTIN 100MG TAB [قرص زیپتین 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sitagliptin به زودی ...
PROPRANOLOL-ABIDI 10MG TAB [قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Propranolol به زودی ...
Diphosel 120 MG CAP [کپسول دیفوزل 120 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dimethyl Fumarate به زودی ...
Diphosel 240 MG CAP [کپسول دیفوزل 240 میلی گرم] داروسازی عبیدی Dimethyl Fumarate به زودی ...
Ropixon 10MG TAB [قرص روپیکسون 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin به زودی ...
Ropixon 40MG TAB [قرص روپیکسون 40 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rosuvastatin به زودی ...
SOTALOL-ABIDI 80MG TAB [قرص سوتالول-عبیدی 80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Sotalol به زودی ...
Gabapentin 100 - ABIDI CAP [کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gabapentin به زودی ...
Gabapentin 300 - ABIDI CAP [کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gabapentin به زودی ...
LOXETA 20MG CAP [کپسول لوکستا 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Duloxetine به زودی ...
Meltiva 10MG O.D TAB [قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rizatriptan به زودی ...
VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Venlafaxine به زودی ...
Valzomix 10/160MG TAB [قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan به زودی ...
Valzomix 10/320MG TAB [قرص والزومیکس 10/320 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan به زودی ...
Valzomix 5/160MG TAB [قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan به زودی ...
Valzomix 5/320MG TAB [قرص والزومیکس 5/320 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan به زودی ...
Glomet 500MG TAB [قرص گلومت 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metformin به زودی ...
Glomet 1000MG TAB [قرص گلومت 1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Metformin به زودی ...
Ezipam 10MG FC.TAB [قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Escitalopram به زودی ...
Valzomix 5/80MG TAB [قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم] داروسازی عبیدی Amlodipine+Valsartan به زودی ...
Xalerban 10 TAB [قرص زالربان 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban به زودی ...
Xalerban 15 TAB [قرص زالربان 15 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban به زودی ...
Xalerban 20 TAB [قرص زالربان 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Rivaroxaban به زودی ...
Foicura Coated TAB [قرص روکشدار فویکورا] داروسازی عبیدی Sofosbuvir+Ledipasvir به زودی ...
Diabezid MR 30 MG TAB [قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide به زودی ...
Diabezid MR 60 MG TAB [قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم] داروسازی عبیدی Gliclazide به زودی ...
Advalgin Flash 684 MG TAB [قرص روکشدار ادوالژین فلش 684 میلی گرم] داروسازی عبیدی Ibuprofen به زودی ...
Oxatent 600 MG TAB [قرص اکساتنت 600 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linezolid به زودی ...
OXCARBAZEPINE-ABIDI 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین-عبیدی 300 میلی گرم] داروسازی عبیدی Oxcarbazepine به زودی ...
OXCARBAZEPINE-ABIDI 600MG TAB [قرص اکس کاربازپین-عبیدی 600 میلی گرم] داروسازی عبیدی Oxcarbazepine به زودی ...
TELFAST 30 MG Tablet [قرص تلفست 30 میلی گرم] داروسازی عبیدی Fexofenadine به زودی ...
LEVEBEL SOLUTION ORAL 100 MG/ML 120ML [محلول خوراکی لوبل 100میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Levetiracetam به زودی ...
LEVETIRACETAM COBEL DAROU 750MG TAB [قرص لوتیراستام کوبل دارو 750 میلی گرم] داروسازی عبیدی Levetiracetam به زودی ...
FERRO FORT Gyn Capsule [کپسول فروفورت گاین] داروسازی عبیدی Ferrous به زودی ...
QUIGIL 75 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 75 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin به زودی ...
QUIGIL 50 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 50 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin به زودی ...
QUIGIL 100 MG Capsule [کپسول کوئیژیل 100 میلی گرم] داروسازی عبیدی Pregabalin به زودی ...
CODIMAL 500MG Tablet [قرص کدیمال 500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen به زودی ...
CODIMAL 325 MG Tablet [قرص کدیمال 325 میلی گرم] داروسازی عبیدی Acetaminophen به زودی ...
CODIMAL NIGHT Tablet [قرص کدیمال شب] داروسازی عبیدی Adult cold به زودی ...
GLIDAR 5MG Tablet [قرص گلیدار 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide به زودی ...
GLIDAR 20 MG Tabel [قرص گلیدار 20 میلی گرم] داروسازی عبیدی Temozolomide به زودی ...
OXATENT 600MG/300ML Vial [ویال اکساتنت 600میلی گرم/300 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Linezolid به زودی ...
GLORIPA 25 MG Tablet [قرص گلوریپا 25 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin به زودی ...
GLORIPA 10 MG Tablet [قرص گلوریپا 10 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin به زودی ...
CODIMEX Capsule [کپسول کدیمکس] داروسازی عبیدی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
NEOTADIN 5 MG Tablet [قرص نئوتادین 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Desloratadine به زودی ...
NEOTADIN 2.5MG/5ML Syrup [شربت نئوتادین 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Desloratadine به زودی ...
MYLODEQ 5 MG Capsule [کپسول مایلودک 5 میلی گرم -میلودک] داروسازی عبیدی Lenalidomide به زودی ...
MYLODEQ 10 MG Capsule [کپسول مایلودک 10 میلی گرم - میلودک] داروسازی عبیدی Lenalidomide به زودی ...
LIRENTA 5 MG Tablet [قرص لیرنتا 5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Linagliptin به زودی ...
RANITAC 75 MG/5 ML Syrup [شربت رانیتک 75 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی عبیدی Ranitidine به زودی ...
SYNORIPA 5/500 MG Tablet [قرص سینوریپا 5/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin به زودی ...
SYNORIPA 12.5/1000 MG Tablet [قرص سینوریپا 12.5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin به زودی ...
SYNORIPA 5/1000 MG Tablet [قرص سینوریپا 5/1000 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin به زودی ...
SYNORIPA 12.5/500 MG Tablet [قرص سینوریپا 12.5/500 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Metformin به زودی ...
GLORENTA 10/5 MG Tablet [قرص گلورنتا 10/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin به زودی ...
GLORENTA 25/5 MG Tablet [قرص گلورنتا 25/5 میلی گرم] داروسازی عبیدی Empagliflozin+Linagliptin به زودی ...
GIOMIDE 14 MG Tablet [قرص جیوماید 14 میلی گرم] داروسازی عبیدی Teriflunomide به زودی ...
شرکت داروسازی عبیدی

افتخارات

گواهی بین المللی مدیریت یکپارچه (Integrated Management System)

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با صرف تلاش بی وقفه همکاران، در بخش های مختلف سازمان به ویژه مدیریت کیفیت، اردیبهشت ماه سال 1394 از شرکت توف نورد آلمان اخذ گردید.​
    

 دریافت تندیس سیب زرین

تندیس سیب زرین  توسط وزیر محترم بهداشت  و رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم معرفی داروهای جدید، بهمن ماه سال 1393 به داروسازی دکتر عبیدی برای تولید داروی سیتاگلیپتین (زیپتین) اهدا گردید. 
    
  

تندیس اولین نمایشگاه دارو صنایع و خدمات وابسته - شهریور 93​

​     
تندیس جایزه ملی مدیریت مالی ایران

همایش جایزه مدیریت مالی ایران از سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان بوده است. حضور گسترده شرکت ها و سازمان های ایرانی در جایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر میل بسیاری برای حضور در فرایندی است که سطح واقعی شرکت ها  را در حیطه عملکرد مدیریت مالی بسنجند و آنها  بتوانند خود را با سازمان ها و شرکت هایی که از نظر نوع فعالیت با آن ها مشترک می باشند مقایسه نمایند. 
 ​
 تندیس همایش ملی بزرگان صنعت ایران - اسفند 88

تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب