دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی اکسیر زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول سلکوکسیب-اکسیر 100 میلی گرم
CELECOXIB-EXIR 100MG CAP
1228037122 Celecoxib
2
دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر
BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH
1228037238 Benzydamine Hydrochloride
3
قرص بوپرونورفین-اکسیر 8 میلی گرم
BUPRENORPHINE-EXIR 8MG SL TAB
1228069512 Buprenorphine
4
قرص زیرزبانی بوپرنرفین-اکسیر 0.4 میلی گرم
BUPRENORPHINE-EXIR 0.4MG SL TAB
1228069505 Buprenorphine
5
آمپول بوپرنورفین-اکسیر 0.3 میلی گرم/1میلی لیتر
BUPRENORPHINE-EXIR 0.3MG/1ML AMP
1228100352 Buprenorphine
6
سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUXIR 100MG/5ML SUSP
1228117091 Ibuprofen
7
آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر
DICLOREN 75MG/3ML AMP
1228049859 Diclofenac
8
کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم
INDOMETHACIN-EXIR 25MG CAP
1228037245 Indomethacin
9
محلول خوراکی متادون-اکسیر 25میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر
METHADONE-EXIR 25MG/5ML 240ML ORAL SOLUTION
1228133350 Methadone
10
قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم
DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB
1228034350 Diclofenac
11
سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP
1228030888 Acetaminophen
12
آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر
TYLOPHEN 150MG/ML 6.7ML AMP
1228214721 Acetaminophen
13
آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر
LOPIROX 20MG/1ML AMP
1228031830 Piroxicam
14
کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم
PIROXICAM-EXIR 10MG CAP
1228031878 Piroxicam
15
سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP
1228197796 Azithromycin
16
آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP
1228030826 Tramadol
17
کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم
ZIMEXIR 250MG CAP
1228098482 Azithromycin
18
سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP
1228127731 Azithromycin
19
سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP
1228030789 Cephalexin
20
کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP
1228030796 Cephalexin
21
کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP
1228030802 Cephalexin
22
ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم
CEFAZOLIN-EXIR 1G VIAL
1228032196 Cefazolin
23
ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم
CEFAZOLIN-EXIR 500MG VIAL
1228032202 Cefazolin
24
ویال سفوتاکسیم-اکسیر 1 گرم
CEFOTAXIME-EXIR 1G VIAL
1228030932 Cefotaxime
25
ویال سفوتاکسیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFOTAXIME-EXIR 500MG VIAL
1228030918 Cefotaxime
26
ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 1 گرم
CEFTIZOXIME-EXIR 1G VIAL
1228033254 Ceftizoxime
27
ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTIZOXIME-EXIR 500MG VIAL
1228033247 Ceftizoxime
28
ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم
CEFTRIAXONE-EXIR 1G VIAL
1228031816 Ceftriaxone
29
ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTRIAXONE-EXIR 500MG VIAL
1228031823 Ceftriaxone
30
ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم
EXIROXIME 750MG FOR INJ
1228033278 Cefuroxime
31
ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم
EXIROXIME 1.5G FOR INJ
1228033261 Cefuroxime
32
قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم
EXIROXIME 500MG TAB
1228027048 Cefuroxime
33
قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم
EXIROXIME 250MG TAB
1228027031 Cefuroxime
34
آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم
AMIKACIN-EXIR 100MG AMP
1228031861 Amikacin
35
آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم
AMIKACIN-EXIR 500MG AMP
1228031854 Amikacin
36
قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم
EXIROXIME 125MG TAB
1228027024 Cefuroxime
37
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB
1228030772 Ciprofloxacin
38
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB
1228030765 Ciprofloxacin
39
ویال اکسی پیم 1 گرم
EXIPIME 1G VIAL
1228030857 Cefepime
40
ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
EXIPIME 500MG VIAL
1228030840 Cefepime
41
ویال اکسی پیم 2 گرم
EXIPIME 2G VIAL
1228030871 Cefepime
42
قرص کلارکسیر 250 میلی گرم
KLAREXIR® 250MG TAB
1228069888 Clarithromycin
43
قرص کلارکسیر 500 میلی گرم
KLAREXIR® 500MG TAB
1228069871 Clarithromycin
44
سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر
KLAREXIR 125MG/5ML SUSP
1228097546 Clarithromycin
45
قرص لوپراکس 200 میلی گرم
LOPRAX 200MG TAB
1228031939 Cefixime
46
سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
1228045370 Cefixime
47
سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
1228030987 Cefixime
48
آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 80MG/2ML AMP
1228031885 Gentamicin
49
آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 20MG/2ML AMP
1228031922 Gentamicin
50
آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 40MG/1ML AMP
1228031915 Gentamicin
51
قرص لوپراکس 400 میلی گرم
LOPRAX 400MG TAB
1228031946 Cefixime
52
ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 500MG VIAL
1228030949 Ceftazidime
53
ویال سفتازیدیم-اکسیر 1 گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 1G VIAL
1228030956 Ceftazidime
54
ویال سفتازیدیم-اکسیر 2 گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 2G VIAL
1228030963 Ceftazidime
55
قرص افلوکسیر 200 میلی گرم
OFLOXIR 200MG TAB
1228037412 Ofloxacin
56
قرص افلوکسیر 300 میلی گرم
OFLOXIR 300MG TAB
1228031892 Ofloxacin
57
قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم
DESIPRAMINE-EXIR 25MG TAB
1228030833 Desipramine
58
کپسول فلوکستین-اکسیر 20 میلی گرم
FLUOXETINE-EXIR 20MG CAP
1228031021 Fluoxetine
59
ویال سوپرانم(250+250) میلی گرم
SUPRANEM (250+250)MG VIAL
1228099267 Imipenem+Cilastatin
60
ویال سوپرانم (500+500) میلی گرم
SUPRANEM (500+500)MG VIAL
1228099250 Imipenem+Cilastatin
61
قرص آکاربکس 100 میلی گرم
ACARBEX 100MG TAB
1228042669 Acarbose
62
قرص آکاربکس 50 میلی گرم
ACARBEX 50MG TAB
1228042652 Acarbose
63
ویال لانسولین ان(ان پی اچ)
LANSULIN N VIAL
1228034343 Insulin
64
ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر
LANSULIN 70/30 10ML VIAL
1228069963 Insulin
65
ویال لانسولین آر(رگولار)
LANSULIN R VIAL
1228034336 Insulin
66
ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم
MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL
1228124624 Meropenem
67
ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم
MEROPENEM-EXIR 1G VIAL
1228124648 Meropenem
68
ویال وانکومایسین-اکسیر 1 گرم
VANCOMYCIN-EXIR 1G VIAL
1228225536 Vancomycin
69
ویال وانکومایسین-اکسیر 500 میلی گرم
VANCOMYCIN-EXIR 500MG VIAL
1228180378 Vancomycin
70
قرص بوپروپیون-اکسیر 75 میلی گرم
BUPROPION-EXIR 75MG TAB
1228091193 Bupropion
71
قرص بوپروپیون-اکسیر 100 میلی گرم
BUPROPION-EXIR 100MG TAB
1228090776 Bupropion
72
قرص توپیرامات-اکسیر 25 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 25MG TAB
1228030727 Topiramate
73
قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 200MG TAB
1228030710 Topiramate
74
قرص توپیرامات-اکسیر 100 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 100MG TAB
1228114663 Topiramate
75
قرص اکسی پرام 40 میلی گرم
EXIPRAM 40MG TAB
1228049873 Citalopram
76
قرص اکسیپرام 20 میلی گرم
EXIPRAM 20MG TAB
1228049866 Citalopram
77
قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم
RIZATRIPTAN EXIR 5MG TAB
1228105036 Rizatriptan
78
قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم
RIZATRIPTAN EXIR 10MG TAB
1228105029 Rizatriptan
79
قرص اکسی بوتینین-اکسیر 5 میلی گرم
OXYBUTYNIN-EXIR 5MG TAB
1228037368 Oxybutynin Chloride
80
کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم
SERTRALIN-EXIR 100MG CAP
1228056543 Sertraline
81
کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم
SERTRALIN-EXIR 50MG CAP
1228056550 Sertraline
82
قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم
METFORMIN-EXIR 500MG TAB
1228032004 Metformin
83
کپسول فلورازپام-اکسیر 15 میلی گرم
FLURAZEPAM-EXIR 15MG CAP
1228037436 Flurazepam
84
آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر
HALOPERIDOL-EXIR 5MG/1ML AMP
1228030819 Haloperidol
85
آمپول میدازولکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر
MIDAZOLEX 15MG/3ML AMP
1228032011 Midazolam
86
آمپول میدازولکس 5 میلی گرم/1میلی لیتر
MIDAZOLEX 5MG/1ML AMP
1228032028 Midazolam
87
قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم
OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB
1228057052 Olanzapine
88
قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم
OLANZAPINE-EXIR 10MG TAB
1228057069 Olanzapine
89
قرص دریمکس 5 میلی گرم
DREAMEX 5MG TAB
1228089459 Zolpidem
90
کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP
1228048760 Gabapentin
91
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP
1228048746 Gabapentin
92
کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP
1228048753 Gabapentin
93
قرص دریمکس 10 میلی گرم
DREAMEX 10MG TAB
1228089442 Zolpidem
94
آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر
CALCITONIN EXIR 100 IU/ML AMP
1228104930 Calcitonin
95
آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر
CALCITONIN EXIR 50 IU/ML AMP
1228105012 Calcitonin
96
ویال بونستا ۴میلی گرم/۵میلی لیتر
BONSTA 4mg/5ml Vial
1224444413 Zoledronic Acid
97
شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
SALBUTAMOL-EXIR 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228037306 Salbutamol
98
قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم
SALBUTAMOL-EXIR 2MG TAB
1228037399 Salbutamol
99
آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم
SALBUTAMOL-EXIR 0.5MG AMP
1228037450 Salbutamol
100
قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB
1228031953 Captopril
101
قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB
1228037214 Captopril
102
قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم
CLOPIDEX 75MG TAB
1228069895 Clopidogrel
103
ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم
DOBUTAMEX 250MG VIAL
1228037252 Dobutamine
104
قرص فلوول 400 میلی گرم
FLOWELL 400MG TAB
1228110221 Pentoxifylline
105
قرص سد-اف 180 میلی گرم
SED-OFF 180MG TAB
1228078910 Fexofenadine
106
قرص سد-آف 60 میلی گرم
SED-OFF 60MG TAB
1228078927 Fexofenadine
107
آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE-EXIR 20MG/1ML AMP
1228031977 Hyoscine
108
آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر
BETAMETHASONE LA-EXIR 1ML AMP
1228031007 Betamethasone
109
آمپول بتامتازون-اکسیر 4میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE-EXIR 4MG/1ML AMP
1228030994 Betamethasone
110
آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر
EXI-NACE 2G/10ML AMP
1228111464 Acetylcysteine
111
قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB
1228030901 Phosphate sodium
112
ویال گاما-ایمونکس 100 میکروگرم
Y-IMMUNEX 100MCG VIAL
1228023422 Interferon Gamma
113
قرص لامیودین-اکسیر 150 میلی گرم
LAMIVUDINE-EXIR 150MG TAB
1228031991 Lamivudine
114
ویال نوردیتروپین 4 واحد
NORDITROPIN 4U VIAL
1228036958 Growth Hormone
115
آمپول های پرس 40 /2 میلی لیتر
HYPRESS 40PRESSORU/2ML AMP
1228184284 Vasopressin
116
آمپول های پرس 20
HYPRESS 20PRESSORU/ML AMP
1228110665 Vasopressin
117
آمپول اکسی پوئتین 2000 واحد/میلی لیتر
EXIPOETIN 2000IU/ML AMP
1228101977 Recombinant Erythropoietin
118
قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB
1228037320 Atenolol
119
قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB
1228030758 Atorvastatin
120
قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB
1228030741 Atorvastatin
121
آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم
VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP
1228037290 Vitamin B12
122
آمپول سیانوویت 1000میکروگرم
CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP
1228124389 Vitamin B12
123
قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB
1228030734 Atorvastatin
124
کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم
ALZALON EXIR 4.5MG CAP
1228089077 Rivastigmine
125
کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم
ALZALON EXIR 3MG CAP
1228098178 Rivastigmine
126
کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم
ALZALON EXIR 1.5MG CAP
1228108075 Rivastigmine
127
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB
1228091254 Ezetimibe
128
قرص نیتروکسیر 2.6 میلی گرم
NITROXIR 2.6MG TAB
1228122156 Nitroglycerin
129
قرص نیتروکسیر 6.4 میلی گرم
NITROXIR 6.4MG TAB
1228122163 Nitroglycerin
130
کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم
MAXULOSIN® 0.4MG CAP
1228098222 Tamsulosin
131
ویال دفروکسیر 500 میلی گرم
DEFEROXIR 500MG VIAL
1228211188 Deferoxamine
132
ویال لیو-مدرول 500 میلی گرم
LYO-MEDROL 500MG VIAL
1228185458 Methylprednisolone
133
کپسول فت-استاپ اکسیر
FAT-STOP EXIR 120MG CAP
1228083778 Orlistat
134
کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم
FAT-STOP EXIR 60MG CAP
1228163548 Orlistat
135
آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم
TRIAMCINOLONE-EXIR 40MG/1ML AMP
1228052811 Triamcinolone
136
قرص اورسودکس 250 میلی گرم
URSODEX 250MG CAP
1228056963 Ursodeoxycholic Acid
137
قرص کلاوماکس 625
CLAVOMAX 625 (500/125) TAB
1228105630 Co-Amoxiclav
138
سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر
CLAVOMAX 312 POWDER FOR SUSP
1228198793 Co-Amoxiclav
139
آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر
CIMETIDINE-EXIR 200MG/2ML AMP
1228032035 Cimetidine
140
شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر
THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP
1228037429 Theophylline G
141
آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP
1228057625 Lidocaine-Systemic
142
کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم
EXIPRAZOLE 20MG CAP
1228034602 Omeprazole
143
آمپول اوندانسترون-اکسیر 8میلی گرم/4 میلی لیتر
ONDANSETRON-EXIR 8MG/4ML AMP
1228089343 Ondansetron
144
قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم
RANITIDINE-EXIR 150MG TAB
1228037405 Ranitidine
145
ویال اکسی پنتال 500 میلی گرم
EXIPENTAL 500 MG VIAL
1228057038 Thiopental Sodium
146
ویال اکسی پنتال 1 گرم
EXIPENTAL 1G VIAL
1228057045 Thiopental Sodium
147
ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL
1228045516 Bupivacaine
148
ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL
1228026034 Bupivacaine
149
آمپول میوکولین 5 میلی لیتر
MIOKOLIN 20MG/ML 5ML AMP
1228104923 Succinylcholine Chloride
150
آمپول بکوویت
BECOVIT 2ML AMP
1228031014 Vitamin B Complex
151
قرص دونپزیل-اکسیر 5 میلی گرم
DONEPEZIL-EXIR 5MG TAB
1228119392 Donepezil
152
قرص متیل فنیدیت اکسیر 10 میلی گرم
METHYLPHENIDATE HCL EXIR 10MG TAB
1228091711 Methylphenidate
153
قرص مموروپ 5 میلی گرم
MEMORUP 5MG TAB
1228092046 Memantine
154
قرص مموروپ 10 میلی گرم
MEMORUP 10MG TAB
1228092312 Memantine
155
قرص اگزاکلد
EXACOLD TAB
1228070327 Adult cold
156
قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB
1228037337 Antihistamine Decongestant
157
شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
1228037467 Expectorant Codeine
158
ویال اکسی کورت 100 میلی گرم
EXICORT 100MG VIAL
1228129261 Hydrocortisone-Systemic
159
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 3G/375MG VIAL
1228099632 Piperacillin+Tazobactam
160
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 2G/250MG VIAL
1228099649 Piperacillin+Tazobactam
161
استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR (300+10)MG TAB
1228037344 Acetaminophen+Codeine
بازگشت به لیست شرکت ها