دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی اکسیر زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUXIR 100MG/5ML SUSP
1228117091 Ibuprofen
2
قرص زیرزبانی بوپرنرفین-اکسیر 0.4 میلی گرم
BUPRENORPHINE-EXIR 0.4MG SL TAB
1228069505 Buprenorphine
3
آمپول بوپرنورفین-اکسیر 0.3 میلی گرم/1میلی لیتر
BUPRENORPHINE-EXIR 0.3MG/1ML AMP
1228100352 Buprenorphine
4
قرص بوپرونورفین-اکسیر 8 میلی گرم
BUPRENORPHINE-EXIR 8MG SL TAB
1228069512 Buprenorphine
5
محلول خوراکی متادون-اکسیر 25میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر
METHADONE-EXIR 25MG/5ML 240ML ORAL SOLUTION
1228133350 Methadone
6
آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر
DICLOREN 75MG/3ML AMP
1228049859 Diclofenac
7
قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم
DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB
1228034350 Diclofenac
8
دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر
BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH
1228037238 Benzydamine Hydrochloride
9
آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم
AMIKACIN-EXIR 100MG AMP
1228031861 Amikacin
10
آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم
AMIKACIN-EXIR 500MG AMP
1228031854 Amikacin
11
سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
1228045370 Cefixime
12
سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
1228030987 Cefixime
13
قرص لوپراکس 400 میلی گرم
LOPRAX 400MG TAB
1228031946 Cefixime
14
قرص لوپراکس 200 میلی گرم
LOPRAX 200MG TAB
1228031939 Cefixime
15
آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر
TYLOPHEN 150MG/ML 6.7ML AMP
1228214721 Acetaminophen
16
ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTIZOXIME-EXIR 500MG VIAL
1228033247 Ceftizoxime
17
ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 1 گرم
CEFTIZOXIME-EXIR 1G VIAL
1228033254 Ceftizoxime
18
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB
1228030765 Ciprofloxacin
19
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB
1228030772 Ciprofloxacin
20
کپسول سلکوکسیب-اکسیر 100 میلی گرم
CELECOXIB-EXIR 100MG CAP
1228037122 Celecoxib
21
کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم
INDOMETHACIN-EXIR 25MG CAP
1228037245 Indomethacin
22
سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP
1228030888 Acetaminophen
23
آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر
LOPIROX 20MG/1ML AMP
1228031830 Piroxicam
24
کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم
PIROXICAM-EXIR 10MG CAP
1228031878 Piroxicam
25
آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP
1228030826 Tramadol
26
ویال سوپرانم(250+250) میلی گرم
SUPRANEM (250+250)MG VIAL
1228099267 Imipenem+Cilastatin
27
ویال سوپرانم (500+500) میلی گرم
SUPRANEM (500+500)MG VIAL
1228099250 Imipenem+Cilastatin
28
کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم
ZIMEXIR 250MG CAP
1228098482 Azithromycin
29
کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم
SERTRALIN-EXIR 100MG CAP
1228056543 Sertraline
30
کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم
SERTRALIN-EXIR 50MG CAP
1228056550 Sertraline
31
سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP
1228197796 Azithromycin
32
سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP
1228127731 Azithromycin
33
ویال اکسی پیم 1 گرم
EXIPIME 1G VIAL
1228030857 Cefepime
34
ویال اکسی پیم 2 گرم
EXIPIME 2G VIAL
1228030871 Cefepime
35
ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
EXIPIME 500MG VIAL
1228030840 Cefepime
36
ویال سفوتاکسیم-اکسیر 1 گرم
CEFOTAXIME-EXIR 1G VIAL
1228030932 Cefotaxime
37
ویال سفوتاکسیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFOTAXIME-EXIR 500MG VIAL
1228030918 Cefotaxime
38
ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTRIAXONE-EXIR 500MG VIAL
1228031823 Ceftriaxone
39
کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP
1228030802 Cephalexin
40
سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP
1228030789 Cephalexin
41
کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP
1228030796 Cephalexin
42
ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم
CEFTRIAXONE-EXIR 1G VIAL
1228031816 Ceftriaxone
43
ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم
EXIROXIME 1.5G FOR INJ
1228033261 Cefuroxime
44
قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم
EXIROXIME 125MG TAB
1228027024 Cefuroxime
45
ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم
EXIROXIME 750MG FOR INJ
1228033278 Cefuroxime
46
قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم
EXIROXIME 500MG TAB
1228027048 Cefuroxime
47
قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم
EXIROXIME 250MG TAB
1228027031 Cefuroxime
48
سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر
KLAREXIR 125MG/5ML SUSP
1228097546 Clarithromycin
49
ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم
CEFAZOLIN-EXIR 1G VIAL
1228032196 Cefazolin
50
ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم
CEFAZOLIN-EXIR 500MG VIAL
1228032202 Cefazolin
51
ویال سفتازیدیم-اکسیر 2 گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 2G VIAL
1228030963 Ceftazidime
52
ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 500MG VIAL
1228030949 Ceftazidime
53
ویال سفتازیدیم-اکسیر 1 گرم
CEFTAZIDIME-EXIR 1G VIAL
1228030956 Ceftazidime
54
قرص کلارکسیر 500 میلی گرم
KLAREXIR® 500MG TAB
1228069871 Clarithromycin
55
قرص کلارکسیر 250 میلی گرم
KLAREXIR® 250MG TAB
1228069888 Clarithromycin
56
آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 40MG/1ML AMP
1228031915 Gentamicin
57
آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 20MG/2ML AMP
1228031922 Gentamicin
58
آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN-EXIR 80MG/2ML AMP
1228031885 Gentamicin
59
قرص افلوکسیر 300 میلی گرم
OFLOXIR 300MG TAB
1228031892 Ofloxacin
60
ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم
MEROPENEM-EXIR 1G VIAL
1228124648 Meropenem
61
ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم
MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL
1228124624 Meropenem
62
قرص افلوکسیر 200 میلی گرم
OFLOXIR 200MG TAB
1228037412 Ofloxacin
63
ویال وانکومایسین-اکسیر 500 میلی گرم
VANCOMYCIN-EXIR 500MG VIAL
1228180378 Vancomycin
64
ویال وانکومایسین-اکسیر 1 گرم
VANCOMYCIN-EXIR 1G VIAL
1228225536 Vancomycin
65
قرص بوپروپیون-اکسیر 75 میلی گرم
BUPROPION-EXIR 75MG TAB
1228091193 Bupropion
66
قرص بوپروپیون-اکسیر 100 میلی گرم
BUPROPION-EXIR 100MG TAB
1228090776 Bupropion
67
قرص اکسی پرام 40 میلی گرم
EXIPRAM 40MG TAB
1228049873 Citalopram
68
قرص اکسیپرام 20 میلی گرم
EXIPRAM 20MG TAB
1228049866 Citalopram
69
قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم
DESIPRAMINE-EXIR 25MG TAB
1228030833 Desipramine
70
کپسول فلوکستین-اکسیر 20 میلی گرم
FLUOXETINE-EXIR 20MG CAP
1228031021 Fluoxetine
71
قرص آکاربکس 50 میلی گرم
ACARBEX 50MG TAB
1228042652 Acarbose
72
قرص آکاربکس 100 میلی گرم
ACARBEX 100MG TAB
1228042669 Acarbose
73
ویال لانسولین ان(ان پی اچ)
LANSULIN N VIAL
1228034343 Insulin
74
ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر
LANSULIN 70/30 10ML VIAL
1228069963 Insulin
75
ویال لانسولین آر(رگولار)
LANSULIN R VIAL
1228034336 Insulin
76
کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP
1228048760 Gabapentin
77
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP
1228048746 Gabapentin
78
کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP
1228048753 Gabapentin
79
قرص اکسی بوتینین-اکسیر 5 میلی گرم
OXYBUTYNIN-EXIR 5MG TAB
1228037368 Oxybutynin Chloride
80
قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم
OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB
1228057052 Olanzapine
81
قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم
OLANZAPINE-EXIR 10MG TAB
1228057069 Olanzapine
82
آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر
HALOPERIDOL-EXIR 5MG/1ML AMP
1228030819 Haloperidol
83
قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم
METFORMIN-EXIR 500MG TAB
1228032004 Metformin
84
ویال بونستا ۴میلی گرم/۵میلی لیتر
BONSTA 4mg/5ml Vial
1224444413 Zoledronic Acid
85
آمپول اکسی پوئتین 2000 واحد/میلی لیتر
EXIPOETIN 2000IU/ML AMP
1228101977 Recombinant Erythropoietin
86
قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB
1228037320 Atenolol
87
قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم
CLOPIDEX 75MG TAB
1228069895 Clopidogrel
88
قرص توپیرامات-اکسیر 25 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 25MG TAB
1228030727 Topiramate
89
قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 200MG TAB
1228030710 Topiramate
90
قرص توپیرامات-اکسیر 100 میلی گرم
TOPIRAMATE-EXIR 100MG TAB
1228114663 Topiramate
91
قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB
1228030758 Atorvastatin
92
قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB
1228030741 Atorvastatin
93
قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB
1228030734 Atorvastatin
94
قرص سد-آف 60 میلی گرم
SED-OFF 60MG TAB
1228078927 Fexofenadine
95
قرص سد-اف 180 میلی گرم
SED-OFF 180MG TAB
1228078910 Fexofenadine
96
قرص نیتروکسیر 6.4 میلی گرم
NITROXIR 6.4MG TAB
1228122163 Nitroglycerin
97
آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر
BETAMETHASONE LA-EXIR 1ML AMP
1228031007 Betamethasone
98
آمپول بتامتازون-اکسیر 4میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE-EXIR 4MG/1ML AMP
1228030994 Betamethasone
99
قرص نیتروکسیر 2.6 میلی گرم
NITROXIR 2.6MG TAB
1228122156 Nitroglycerin
100
آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم
TRIAMCINOLONE-EXIR 40MG/1ML AMP
1228052811 Triamcinolone
101
قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم
RIZATRIPTAN EXIR 5MG TAB
1228105036 Rizatriptan
102
قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم
RIZATRIPTAN EXIR 10MG TAB
1228105029 Rizatriptan
103
آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE-EXIR 20MG/1ML AMP
1228031977 Hyoscine
104
قرص فلوول 400 میلی گرم
FLOWELL 400MG TAB
1228110221 Pentoxifylline
105
کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم
MAXULOSIN® 0.4MG CAP
1228098222 Tamsulosin
106
ویال گاما-ایمونکس 100 میکروگرم
Y-IMMUNEX 100MCG VIAL
1228023422 Interferon Gamma
107
قرص لامیودین-اکسیر 150 میلی گرم
LAMIVUDINE-EXIR 150MG TAB
1228031991 Lamivudine
108
قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB
1228030901 Phosphate sodium
109
کپسول فلورازپام-اکسیر 15 میلی گرم
FLURAZEPAM-EXIR 15MG CAP
1228037436 Flurazepam
110
آمپول میدازولکس 5 میلی گرم/1میلی لیتر
MIDAZOLEX 5MG/1ML AMP
1228032028 Midazolam
111
آمپول میدازولکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر
MIDAZOLEX 15MG/3ML AMP
1228032011 Midazolam
112
کپسول اپرپیتانت اکسیر 125/80/80 میلی گرم
Aprepitant EXIR 125/80/80mg Cap
665133074 Aprepitant
113
کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم
EXIPRAZOLE 20MG CAP
1228034602 Omeprazole
114
آمپول اوندانسترون-اکسیر 8میلی گرم/4 میلی لیتر
ONDANSETRON-EXIR 8MG/4ML AMP
1228089343 Ondansetron
115
آمپول های پرس 40 /2 میلی لیتر
HYPRESS 40PRESSORU/2ML AMP
1228184284 Vasopressin
116
آمپول های پرس 20
HYPRESS 20PRESSORU/ML AMP
1228110665 Vasopressin
117
ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL
1228045516 Bupivacaine
118
ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL
1228026034 Bupivacaine
119
قرص دریمکس 5 میلی گرم
DREAMEX 5MG TAB
1228089459 Zolpidem
120
قرص دریمکس 10 میلی گرم
DREAMEX 10MG TAB
1228089442 Zolpidem
121
آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر
CALCITONIN EXIR 50 IU/ML AMP
1228105012 Calcitonin
122
آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر
CALCITONIN EXIR 100 IU/ML AMP
1228104930 Calcitonin
123
شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
SALBUTAMOL-EXIR 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228037306 Salbutamol
124
آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم
SALBUTAMOL-EXIR 0.5MG AMP
1228037450 Salbutamol
125
قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم
SALBUTAMOL-EXIR 2MG TAB
1228037399 Salbutamol
126
قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB
1228037214 Captopril
127
ویال اکسی پنتال 1 گرم
EXIPENTAL 1G VIAL
1228057045 Thiopental Sodium
128
ویال اکسی پنتال 500 میلی گرم
EXIPENTAL 500 MG VIAL
1228057038 Thiopental Sodium
129
قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB
1228031953 Captopril
130
ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم
DOBUTAMEX 250MG VIAL
1228037252 Dobutamine
131
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB
1228091254 Ezetimibe
132
ویال دفروکسیر 500 میلی گرم
DEFEROXIR 500MG VIAL
1228211188 Deferoxamine
133
آمپول میوکولین 5 میلی لیتر
MIOKOLIN 20MG/ML 5ML AMP
1228104923 Succinylcholine Chloride
134
کپسول اورسودکس 250 میلی گرم
URSODEX 250MG CAP
1228056963 Ursodeoxycholic Acid
135
قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB
1228037337 Antihistamine Decongestant
136
قرص کلاوماکس 625
CLAVOMAX 625 (500/125) TAB
1228105630 Co-Amoxiclav
137
سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر
CLAVOMAX 312 POWDER FOR SUSP
1228198793 Co-Amoxiclav
138
شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر
THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP
1228037429 Theophylline G
139
ویال لیو-مدرول 500 میلی گرم
LYO-MEDROL 500MG VIAL
1228185458 Methylprednisolone
140
آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر
EXI-NACE 2G/10ML AMP
1228111464 Acetylcysteine
141
ویال اکسی کورت 100 میلی گرم
EXICORT 100MG VIAL
1228129261 Hydrocortisone-Systemic
142
آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP
1228057625 Lidocaine-Systemic
143
کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم
ALZALON EXIR 1.5MG CAP
1228108075 Rivastigmine
144
کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم
ALZALON EXIR 4.5MG CAP
1228089077 Rivastigmine
145
کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم
ALZALON EXIR 3MG CAP
1228098178 Rivastigmine
146
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 3G/375MG VIAL
1228099632 Piperacillin+Tazobactam
147
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 2G/250MG VIAL
1228099649 Piperacillin+Tazobactam
148
قرص متیل فنیدیت اکسیر 10 میلی گرم
METHYLPHENIDATE HCL EXIR 10MG TAB
1228091711 Methylphenidate
149
آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر
CIMETIDINE-EXIR 200MG/2ML AMP
1228032035 Cimetidine
150
کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم
FAT-STOP EXIR 60MG CAP
1228163548 Orlistat
151
کپسول فت-استاپ اکسیر 120 میلی گرم
FAT-STOP EXIR 120MG CAP
1228083778 Orlistat
152
قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم
RANITIDINE-EXIR 150MG TAB
1228037405 Ranitidine
153
ویال نوردیتروپین 4 واحد
NORDITROPIN 4U VIAL
1228036958 Growth Hormone
154
قرص اگزاکلد
EXACOLD TAB
1228070327 Adult cold
155
شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
1228037467 Expectorant Codeine
156
آمپول بکوویت
BECOVIT 2ML AMP
1228031014 Vitamin B Complex
157
آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم
VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP
1228037290 Vitamin B12
158
آمپول سیانوویت 1000میکروگرم
CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP
1228124389 Vitamin B12
159
قرص دونپزیل-اکسیر 5 میلی گرم
DONEPEZIL-EXIR 5MG TAB
1228119392 Donepezil
160
استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR (300+10)MG TAB
1228037344 Acetaminophen+Codeine
161
قرص مموروپ 5 میلی گرم
MEMORUP 5MG TAB
1228092046 Memantine
162
قرص مموروپ 10 میلی گرم
MEMORUP 10MG TAB
1228092312 Memantine
بازگشت به لیست شرکت ها