محصولات شرکت داروسازی اکسیر

محصولات شرکت داروسازی اکسیر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
DREAMEX 5MG TAB [قرص دریمکس 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Zolpidem به زودی ...
DREAMEX 10MG TAB [قرص دریمکس 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Zolpidem به زودی ...
VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP [آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم] داروسازی اکسیر Vitamin B12 به زودی ...
CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP [آمپول سیانوویت 1000میکروگرم] داروسازی اکسیر Vitamin B12 به زودی ...
BECOVIT 2ML AMP [آمپول بکوویت] داروسازی اکسیر Vitamin B Complex به زودی ...
HYPRESS 20PRESSORU/ML AMP [آمپول های پرس 20] داروسازی اکسیر Vasopressin به زودی ...
URSODEX 250MG CAP [کپسول اورسودکس 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
TRIAMCINOLONE-EXIR 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Triamcinolone به زودی ...
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tramadol به زودی ...
TOPIRAMATE-EXIR 25MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate به زودی ...
TOPIRAMATE-EXIR 200MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate به زودی ...
TOPIRAMATE-EXIR 100MG TAB [قرص توپیرامات-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Topiramate به زودی ...
EXIPENTAL 500 MG VIAL [ویال اکسی پنتال 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Thiopental Sodium به زودی ...
EXIPENTAL 1G VIAL [ویال اکسی پنتال 1 گرم] داروسازی اکسیر Thiopental Sodium به زودی ...
THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Theophylline G به زودی ...
MAXULOSIN® 0.4MG CAP [کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tamsulosin به زودی ...
MIOKOLIN 20MG/ML 5ML AMP [آمپول میوکولین 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Succinylcholine Chloride به زودی ...
SERTRALIN-EXIR 50MG CAP [کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sertraline به زودی ...
SERTRALIN-EXIR 100MG CAP [کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sertraline به زودی ...
SALBUTAMOL-EXIR 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی اکسیر Salbutamol به زودی ...
SALBUTAMOL-EXIR 2MG TAB [قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم] داروسازی اکسیر Salbutamol به زودی ...
SALBUTAMOL-EXIR 0.5MG AMP [آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Salbutamol به زودی ...
RIZATRIPTAN EXIR 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rizatriptan به زودی ...
RIZATRIPTAN EXIR 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rizatriptan به زودی ...
ALZALON EXIR 4.5MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine به زودی ...
ALZALON EXIR 3MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine به زودی ...
ALZALON EXIR 1.5MG CAP [کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rivastigmine به زودی ...
RANITIDINE-EXIR 150MG TAB [قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ranitidine به زودی ...
LOPIROX 20MG/1ML AMP [آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی اکسیر Piroxicam به زودی ...
PIROXICAM-EXIR 10MG CAP [کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piroxicam به زودی ...
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB [قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر] داروسازی اکسیر Phosphate sodium به زودی ...
OXYBUTYNIN-EXIR 5MG TAB [قرص اکسی بوتینین-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Oxybutynin Chloride به زودی ...
FAT-STOP EXIR 120MG CAP [کپسول فت-استاپ اکسیر 120 میلی گرم] داروسازی اکسیر Orlistat به زودی ...
ONDANSETRON-EXIR 8MG/4ML AMP [آمپول اوندانسترون-اکسیر 8میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ondansetron به زودی ...
EXIPRAZOLE 20MG CAP [کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Omeprazole به زودی ...
OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB [قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Olanzapine به زودی ...
OLANZAPINE-EXIR 10MG TAB [قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Olanzapine به زودی ...
OFLOXIR 300MG TAB [قرص افلوکسیر 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ofloxacin به زودی ...
OFLOXIR 200MG TAB [قرص افلوکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ofloxacin به زودی ...
TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetaminophen به زودی ...
EXI-NACE 2G/10ML AMP [آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetylcysteine به زودی ...
EXACOLD TAB [قرص اگزاکلد] داروسازی اکسیر Adult cold به زودی ...
AMIKACIN-EXIR 100MG AMP [آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amikacin به زودی ...
AMIKACIN-EXIR 500MG AMP [آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amikacin به زودی ...
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB [قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر] داروسازی اکسیر Antihistamine Decongestant به زودی ...
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB [قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atenolol به زودی ...
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin به زودی ...
ZIMEXIR 250MG CAP [کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Azithromycin به زودی ...
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Azithromycin به زودی ...
ACARBEX 100MG TAB [قرص آکاربکس 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acarbose به زودی ...
ACARBEX 50MG TAB [قرص آکاربکس 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acarbose به زودی ...
NITROXIR 6.4MG TAB [قرص نیتروکسیر 6.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Nitroglycerin به زودی ...
NITROXIR 2.6MG TAB [قرص نیتروکسیر 2.6 میلی گرم] داروسازی اکسیر Nitroglycerin به زودی ...
MIDAZOLEX 15MG/3ML AMP [آمپول میدازولکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Midazolam به زودی ...
MIDAZOLEX 5MG/1ML AMP [آمپول میدازولکس 5 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Midazolam به زودی ...
BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH [دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Benzydamine Hydrochloride به زودی ...
METHYLPHENIDATE HCL EXIR 10MG TAB [قرص متیل فنیدیت اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylphenidate به زودی ...
METHADONE-EXIR 25MG/5ML 240ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی متادون-اکسیر 25میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Methadone به زودی ...
METFORMIN-EXIR 500MG TAB [قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin به زودی ...
MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL [ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Meropenem به زودی ...
MEROPENEM-EXIR 1G VIAL [ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Meropenem به زودی ...
MEMORUP 5MG TAB [قرص مموروپ 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Memantine به زودی ...
MEMORUP 10MG TAB [قرص مموروپ 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Memantine به زودی ...
BETAMETHASONE LA-EXIR 1ML AMP [آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Betamethasone به زودی ...
BETAMETHASONE-EXIR 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون-اکسیر 4میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Betamethasone به زودی ...
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL [ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Bupivacaine به زودی ...
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL [ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Bupivacaine به زودی ...
BUPRENORPHINE-EXIR 8MG SL TAB [قرص بوپرونورفین-اکسیر 8 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine به زودی ...
BUPRENORPHINE-EXIR 0.4MG SL TAB [قرص زیرزبانی بوپرنرفین-اکسیر 0.4 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine به زودی ...
BUPRENORPHINE-EXIR 0.3MG/1ML AMP [آمپول بوپرنورفین-اکسیر 0.3 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Buprenorphine به زودی ...
BUPROPION-EXIR 75MG TAB [قرص بوپروپیون-اکسیر 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion به زودی ...
BUPROPION-EXIR 100MG TAB [قرص بوپروپیون-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Bupropion به زودی ...
CALCITONIN EXIR 100 IU/ML AMP [آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Calcitonin به زودی ...
CALCITONIN EXIR 50 IU/ML AMP [آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Calcitonin به زودی ...
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP [آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Lidocaine-Systemic به زودی ...
CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB [قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Captopril به زودی ...
CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB [قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Captopril به زودی ...
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP [کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP [کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin به زودی ...
CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم] داروسازی اکسیر Cephalexin به زودی ...
CEFAZOLIN-EXIR 1G VIAL [ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefazolin به زودی ...
CEFAZOLIN-EXIR 500MG VIAL [ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefazolin به زودی ...
EXIPIME 1G VIAL [ویال اکسی پیم 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefepime به زودی ...
EXIPIME 2G VIAL [ویال اکسی پیم 2 گرم] داروسازی اکسیر Cefepime به زودی ...
EXIPIME 500MG VIAL [ویال اکسی پیم 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefepime به زودی ...
LOPRAX 400MG TAB [قرص لوپراکس 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefixime به زودی ...
LOPRAX 200MG TAB [قرص لوپراکس 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefixime به زودی ...
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cefixime به زودی ...
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cefixime به زودی ...
CEFOTAXIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفوتاکسیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Cefotaxime به زودی ...
CEFOTAXIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفوتاکسیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefotaxime به زودی ...
CEFTAZIDIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime به زودی ...
CEFTAZIDIME-EXIR 2G VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 2 گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime به زودی ...
CEFTAZIDIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفتازیدیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftazidime به زودی ...
CEFTIZOXIME-EXIR 1G VIAL [ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftizoxime به زودی ...
CEFTIZOXIME-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftizoxime به زودی ...
CEFTRIAXONE-EXIR 1G VIAL [ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Ceftriaxone به زودی ...
CEFTRIAXONE-EXIR 500MG VIAL [ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ceftriaxone به زودی ...
EXIROXIME 750MG FOR INJ [ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime به زودی ...
EXIROXIME 1.5G FOR INJ [ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime به زودی ...
EXIROXIME 500MG TAB [قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime به زودی ...
EXIROXIME 250MG TAB [قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime به زودی ...
EXIROXIME 125MG TAB [قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cefuroxime به زودی ...
CELECOXIB-EXIR 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Celecoxib به زودی ...
CIMETIDINE-EXIR 200MG/2ML AMP [آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Cimetidine به زودی ...
CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ciprofloxacin به زودی ...
EXIPRAM 40MG TAB [قرص اکسی پرام 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Citalopram به زودی ...
EXIPRAM 20MG TAB [قرص اکسیپرام 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Citalopram به زودی ...
KLAREXIR 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Clarithromycin به زودی ...
CLOPIDEX 75MG TAB [قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clopidogrel به زودی ...
CLAVOMAX 625 (500/125) TAB [قرص کلاوماکس 625] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
LAMIVUDINE-EXIR 150MG TAB [قرص لامیودین-اکسیر 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Lamivudine به زودی ...
DESIPRAMINE-EXIR 25MG TAB [قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Desipramine به زودی ...
DICLOREN 75MG/3ML AMP [آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی اکسیر Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB [قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Diclofenac به زودی ...
LANSULIN R VIAL [ویال لانسولین آر(رگولار)] داروسازی اکسیر Insulin به زودی ...
INDOMETHACIN-EXIR 25MG CAP [کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Indomethacin به زودی ...
IBUXIR 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ibuprofen به زودی ...
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE-EXIR 20MG/1ML AMP [آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Hyoscine به زودی ...
HALOPERIDOL-EXIR 5MG/1ML AMP [آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Haloperidol به زودی ...
GENTAMICIN-EXIR 40MG/1ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin به زودی ...
GENTAMICIN-EXIR 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin به زودی ...
GENTAMICIN-EXIR 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Gentamicin به زودی ...
DOBUTAMEX 250MG VIAL [ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dobutamine به زودی ...
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP [کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Gabapentin به زودی ...
FLURAZEPAM-EXIR 15MG CAP [کپسول فلورازپام-اکسیر 15 میلی گرم] داروسازی اکسیر Flurazepam به زودی ...
FLUOXETINE-EXIR 20MG CAP [کپسول فلوکستین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Fluoxetine به زودی ...
SED-OFF 180MG TAB [قرص سد-اف 180 میلی گرم] داروسازی اکسیر Fexofenadine به زودی ...
SED-OFF 60MG TAB [قرص سد-آف 60 میلی گرم] داروسازی اکسیر Fexofenadine به زودی ...
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB [قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Ezetimibe به زودی ...
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر] داروسازی اکسیر Expectorant Codeine به زودی ...
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB [قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atorvastatin به زودی ...
SUPRANEM (250+250)MG VIAL [ویال سوپرانم(250+250) میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipenem+Cilastatin به زودی ...
SUPRANEM (500+500)MG VIAL [ویال سوپرانم (500+500) میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipenem+Cilastatin به زودی ...
FAT-STOP EXIR 60MG CAP [کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم] داروسازی اکسیر Orlistat به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR (300+10)MG TAB [استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم] داروسازی اکسیر Acetaminophen+Codeine به زودی ...
HYPRESS 40PRESSORU/2ML AMP [آمپول های پرس 40 /2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Vasopressin به زودی ...
VANCOMYCIN-EXIR 500MG VIAL [ویال وانکومایسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Vancomycin به زودی ...
NORDITROPIN 4U VIAL [ویال نوردیتروپین 4 واحد] داروسازی اکسیر Growth Hormone به زودی ...
TYLOPHEN 150MG/ML 6.7ML AMP [آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Acetaminophen به زودی ...
DEFEROXIR 500MG VIAL [ویال دفروکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Deferoxamine به زودی ...
EXIPOETIN 2000IU/ML AMP [آمپول اکسی پوئتین 2000 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Recombinant Erythropoietin به زودی ...
VANCOMYCIN-EXIR 1G VIAL [ویال وانکومایسین-اکسیر 1 گرم] داروسازی اکسیر Vancomycin به زودی ...
CLAVOMAX 312 POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
EXICORT 100MG VIAL [ویال اکسی کورت 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
DONEPEZIL-EXIR 5MG TAB [قرص دونپزیل-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Donepezil به زودی ...
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Azithromycin به زودی ...
FLOWELL 400MG TAB [قرص فلوول 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Pentoxifylline به زودی ...
LYO-MEDROL 500MG VIAL [ویال لیو-مدرول 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylprednisolone به زودی ...
Y-IMMUNEX 100MCG VIAL [ویال گاما-ایمونکس 100 میکروگرم] داروسازی اکسیر Interferon Gamma به زودی ...
LANSULIN N VIAL [ویال لانسولین ان(ان پی اچ)] داروسازی اکسیر Insulin به زودی ...
LANSULIN 70/30 10ML VIAL [ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin به زودی ...
KLAREXIR® 250MG TAB [قرص کلارکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clarithromycin به زودی ...
KLAREXIR® 500MG TAB [قرص کلارکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Clarithromycin به زودی ...
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 3G/375MG VIAL [ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piperacillin+Tazobactam به زودی ...
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM EXIR 2G/250MG VIAL [ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Piperacillin+Tazobactam به زودی ...
BONSTA 4mg/5ml Vial [ویال بونستا ۴میلی گرم/۵میلی لیتر] داروسازی اکسیر Zoledronic Acid به زودی ...
Aprepitant EXIR 125/80/80mg Cap [کپسول اپرپیتانت اکسیر 125/80/80 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aprepitant به زودی ...
PROTAMINE SULFATE-EXIR® 1000UAH/ML 5ML VIAL [ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Protamine به زودی ...
ACICLOVIR EXIR 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aciclovir به زودی ...
ACICLOVIR EXIR 500MG VIAL [ویال آسیکلوویر اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Aciclovir به زودی ...
DONEPEZIL-EXIR® 10MG TAB [قرص دونپزیل-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Donepezil به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR® 300/20MG TAB [قرص استامینوفن کدئین-اکسیر 300/20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Acetaminophen+Codeine به زودی ...
DENTACAIN® 4/0.002% DENTAL CARTRIDGE [کارتریج بی حسی دنتاکائین 4/0.002%] داروسازی اکسیر Articaine+Epinephrine به زودی ...
ATENOLOL-EXIR 50MG TAB [قرص آتنولول-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Atenolol به زودی ...
ZOLEDRONIC ACID-EXIR® 4MG/5ML VIAL [ویال زولدرونیک اسید-اکسیر 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Zoledronic Acid به زودی ...
WATER FOR INJECTION-EXIR® 5ML AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر WATER FOR INJECTION به زودی ...
WATER FOR INJECTION-EXIR® 10ML AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 10 میلی لیتر] داروسازی اکسیر WATER FOR INJECTION به زودی ...
VITAMIN C-EXIR® 100MG AMP [آمپول ویتامین سی-اکسیر 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Vitamin C به زودی ...
VIRIBIT® 300MG TAB [قرص ویریبیت 300 میلی گرم] داروسازی اکسیر Tenofovir به زودی ...
TEICOPLANIN-EXIR 400 MG VIAL [ویال تیکوپلانین-اکسیر 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Teicoplanin به زودی ...
TEICOPLANIN-EXIR 200 MG VIAL [ویال تیکوپلانین-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Teicoplanin به زودی ...
EXITROPIN 4 IU PEN [قلم اکسی تروپین 4 واحد] داروسازی اکسیر Growth Hormone به زودی ...
DIABETOSE 50 MG TAB [قرص دیابتوز 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin به زودی ...
DIABETOSE 25 MG TAB [قرص دیابتوز 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin به زودی ...
ROSUVASTATIN-EXIR 40MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN-EXIR 20MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN-EXIR 10MG TAB [قرص روزوواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Rosuvastatin به زودی ...
REPAGLINIDE-EXIR® 1MG TAB [قرص رپاگلینید-اکسیر 1 میلی گرم] داروسازی اکسیر Repaglinide به زودی ...
PRILOCAINE/FELYPRESSIN-EXIR 1.8ML CARTRIDGE [کارتریج پیلوکارپین+فلی پرسین-اکسیر 1.8میلی لیتر] داروسازی اکسیر Prilocaine-F به زودی ...
PRASUGREL-EXIR® 5MG TAB [قرص پراسوگرل-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Prasugrel به زودی ...
PRASUGREL-EXIR® 10MG TAB [قرص پراسوگرل-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Prasugrel به زودی ...
BUPRENORPHINE-EXIR 2MG SL TAB [قرص زیر زبانی بوپرنورفین-اکسیر 2 میلی گرم] داروسازی اکسیر Buprenorphine به زودی ...
CIMETIDINE-EXIR 200MG TAB [قرص سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Cimetidine به زودی ...
CLAVOMAX® 375 MG TAB [قرص کلاومکس 375 میلی گرم] داروسازی اکسیر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
BRILEXA 110 MG CAP [کپسول بریلکسا 110 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran به زودی ...
BRILEXA 150 MG CAP [کپسول بریلکسا 150 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran به زودی ...
BRILEXA 75MG CAP [کپسول بریلکسا 75 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dabigatran به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P-EXIR® 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-اکسیر 60 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN-EXIR 15MG/5ML 120ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان-اکسیر 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dextromethorphan به زودی ...
ENOXAPARIN-EXIR 4000IU SYRINGE [سرنگ انوکساپارین-اکسیر 4000 واحد-انوکسیر] داروسازی اکسیر Enoxaparin Sodium به زودی ...
ENOXAPARIN-EXIR 6000IU SYRINGE [سرنگ انوکساپارین-اکسیر 6000 واحد-انوکسیر] داروسازی اکسیر Enoxaparin Sodium به زودی ...
EXIPOETIN 4000IU/ML AMP [آمپول اکسی پوئتین 4000 واحد/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Recombinant Erythropoietin به زودی ...
ERYTHROMYCIN-EXIR® 200MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی اکسیر Erythromycin به زودی ...
ERYTHROMYCIN-EXIR 200MG TAB [قرص اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم] داروسازی اکسیر Erythromycin به زودی ...
ERYTHROMYCIN-EXIR 400MG TAB [قرص اریترومایسین-اکسیر 400 میلی گرم] داروسازی اکسیر Erythromycin به زودی ...
FERROUS SULFATE-EXIR® 200MG/5ML 60ML SYRUP [شربت فروس سولفات-اکسیر 200میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ferrous به زودی ...
PETHIDINE-EXIR® 50MG/1ML AMP [آمپول پتیدین-اکسیر 50میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Pethidine به زودی ...
PETHIDINE-EXIR® 100MG/2ML AMP [آمپول پتیدین-اکسیر 100میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اکسیر Pethidine به زودی ...
IBUPROFEN-EXIR® 400MG/4ML VIAL [ویال ایبوپروفن-اکسیر 400 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ibuprofen به زودی ...
IMIPRAMINE-EXIR® 10MG TAB [قرص ایمی پرامین-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipramine به زودی ...
IMIPRAMINE-EXIR® 25MG TAB [قرص ایمی پرامین-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Imipramine به زودی ...
KETOROLAC-EXIR 30MG/ML AMP [آمپول کتورولاک-اکسیر 30میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ketorolac به زودی ...
LACTULOSE-EXIR 10G/15ML SYRUP [شربت لاکتولوز-اکسیر 10 گرم/15 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Lactulose به زودی ...
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG/20ML INJ [آمپول لووفلوکساسین-اکسیر 500میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Levofloxacin به زودی ...
LEVOFLOXACIN-EXIR 250MG TAB [قرص لووفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Levofloxacin به زودی ...
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Levofloxacin به زودی ...
LOSARTAN-EXIR 25MG TAB [قرص لوزارتان-اکسیر 25 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan به زودی ...
LOSARTAN-EXIR® 50MG TAB [قرص لوزارتان-اکسیر 50 میلی گرم] داروسازی اکسیر Losartan به زودی ...
MEPIVACAINE-EXIR® 3% 1.8ML CARTRIDGE [کارتریج مپیواکائین-اکسیر 3% 1.8میلی لیتر] داروسازی اکسیر Mepivacaine به زودی ...
METFORMIN-EXIR 500MG TAB [قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin به زودی ...
METFOXIR ER 500 MG TAB [قرص متفوکسیر اس آر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Metformin به زودی ...
METHADONE-EXIR 40MG TAB [قرص متادون-اکسیر 40 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone به زودی ...
METHADONE-EXIR 20MG TAB [قرص متادون-اکسیر 20 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone به زودی ...
METHYLDOPA-EXIR® 250MG TAB [قرص متیل دوپا-اکسیرر250 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methyldopa به زودی ...
ATTENDUP-EXIR 10MG TAB [قرص اتندآپ-اکسیر 10 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methylphenidate به زودی ...
ONDANSETRON-EXIR® 4MG/2ML AMP [آمپول اندانسترون-اکسیر 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Ondansetron به زودی ...
Calcium Exir 500MG Eff Tab [قرص جوشان کلسیم اکسیر 500 میلی گرم] داروسازی اکسیر Calcium به زودی ...
MEDONEX 200MCG/2ML Vial [ویال مدونکس 200 میکروگرم/2 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Dexmedetomidine به زودی ...
HYDROXYZINE-EXIR 10 mg/5mL 120ML Syrup [شربت هیدروکسی زین اکسیر 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Hydroxyzine به زودی ...
DAPOXETINE-EXIR 30 MG Tablet [قرص داپوکستین اکسیر 30 میلی گرم] داروسازی اکسیر Dapoxetine به زودی ...
LANSULIN N 100IU/ML 3ML CARTRIDGE [قلم لانسولین ان 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin به زودی ...
LANSULIN 70/30 100IU/ML 3ML CARTRIDGE [قلم لانسولین 70/30 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] داروسازی اکسیر Insulin به زودی ...
DIABETOSE 100 MG TAB [قرص دیابتوز 100 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sitagliptin به زودی ...
METHADONE-EXIR 5MG TAB [قرص متادون-اکسیر 5 میلی گرم] داروسازی اکسیر Methadone به زودی ...
Opium EXIR 1% TINCTURE [تنتور اپیوم اکسیر 1% - اوپیوم] داروسازی اکسیر Opium به زودی ...
COLISTIMETHATE EXIR 1000000 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 1000000 واحد] داروسازی اکسیر Colistin به زودی ...
COLISTIMETHATE EXIR 4500000 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 4500000 واحد] داروسازی اکسیر Colistin به زودی ...
SEVAGEL 800 Tablet [قرص سواژل 800 میلی گرم] داروسازی اکسیر Sevelamer به زودی ...
شرکت داروسازی اکسیر
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب