نقص آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز

فاویسم ( بیماری باقلا: داروهایی که نباید مصرف کنید)

فاویسم یا بیماری باقلا یک بیماری وراثتی است که مصرف باقلا باعث همولیز گلبولهای قرمز خون می شود

فاویسم چیست؟
در بعضی از افراد، بعلت کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز زمینه همولیز گلوبولهای قرمز خون فراهم می شود که با مصرف بعضی از غذاها (خانواده باقلا) و بعضی از داروها ایجاد می شود. این نقص ژنتیکی بر روی کرموزوم ایکس قرار دارد و در مردم مدیترانه و آفریقا رایج است که با آزمایش مخصوصی در بدو تولد قابل تشخیص است.
افراد این گروه، بر حسب میزان کمبود آنزیم مذکور به 5 گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول، نقص شدید آنزیم دارند و گروه پنجم علائم بالینی خاصی ندارند. بقیه افراد مبتلا به فاویسم بین این دو گروه طبقه بندی می شوند.

داروهای منع مصرف در فاویسم
داروهای ضد مالاریا: پریماکین – کلروکین . سایر داروهای ضد مالاریا با دوز بالا
سولفونامیدها: مافناید – کوتریموکسازول – سولفاستامید – سولفاپریدین - نفتالین
بعضی انواع مسکن ها: آسپرین – فنازوپریدین
بعضی از انواع آنتی بیوتیک : نالیدیکسیک اسید – نیتروفورانتوئین – داپسون – فورازولیدون – کلرامفنیکل – سیپروفلوکساسین – نیتروفورازون 
متفرقه: گلی بن کلامید – دیمرکاپرول – دوکسوروبیسین - پروبنسید - منادیول سدیم سولفات(ویتامین کا 4) – منادیون(ویتامین کا3) – پاراآمینو سالیسیلیک اسید –مپاکرین

داروهای کم اثر: آسکوربیک اسید - کلشی سین – دوپامین – ایزونیازید – ویتامین کا1  –  استامینوفن – پروکائین آمید – پریمتامین – کینیدین – کینین –استرپتومایسین – سولفادیازین – تری هگزی فنیدیل – تری متوپریم – پاراآمینوبنزوئیک اسید (پابا)آنتازولین
سایر داروهای منع مصرف فاویسم که در ایران به ندرت یافت می شوند عبارتند از
استیل فنیل هیدرازین – آلدسولفون – گلکوسولفون – ایزوبوتیل نیتریت – نیریدازول – استیبوفن - سولفاسیتین – تیازوسولفون – تری نیتروتولوئن – تری پنلامین – پاماکوئین - تیازول سولفون – متیلن بلو - آمینوفنازون - آرسین - پروگوانیل - سولفاگوانیدین - تیاپروفنیک اسید - تولونیوم کلراید 

اخبار مرتبط

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info

آخرین اخبار