دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Adult cold
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش - کارخانه داروسازی پور سینا داروسازی راموفارمین داروسازی شهر دارو
داروسازی آوه سینا داروسازی تسنیم داروسازی رها داروسازی عبیدی
داروسازی امین داروسازی تهران دارو داروسازی روز دارو داروسازی فارابی
داروسازی اکتوورکو داروسازی تولید دارو داروسازی زهراوی داروسازی فارماشیمی
داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی ژنیان فارمد داروسازی لقمان
داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی سبحان دارو داروسازی مینا
داروسازی ایران ناژو داروسازی دانا داروسازی شفا داروسازی مینو
داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک
   
   موارد مصرف

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

 
   مکانیسم اثر
 
  فارماکوکينتيک
 
   موارد منع مصرف
 
   هشدارها
 
   عوارض جانبي
 
   تداخل دارویی
 
   نکات قابل توصيه
 
   مقدار مصرف

1قرص هر 4تا 6 ساعت تجویز می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص ادالت کلد داروپخش
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آوی گریپ
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
 
قرص دگزتاکلد
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد امین
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص سوپرا کلد
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص سوپراکلد-دی
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص دکستاکلد-سی
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص اکتوکلد
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
 
قرص اگزاکلد
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص ناپروکلد
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص ناژو کلد
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
قرص بایوکلد
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکلد فورت
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص پورسیناکلد
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص زوکامکس
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
قرص زوکاماکس پلاس
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
قرص فورت گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص فلو گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کاف گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص گریفن ادالت
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص رلیکول
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد-جالینوس
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد خوارزمی
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول نرم کلد-ژل
داروسازی دانا [ ایران ]
 
قرص کلد استاپ رازک
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کلدیفن
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کلدیرام
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص رها کلد دی
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص رهامون
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد روزدارو
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص کلداپلکس
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
کپسول سافت ژل زاوی کلد
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
کپسول نرم جنی کلد(دی)
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
 
کپسول نرم جنی کلد(نایت)
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
 
قرص آنتی کلد
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص گریپین تری
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص گریپین 1
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص گریپین 2
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص کلدآوت
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص کلد آوت فورت
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص فلو آف
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص کلداکس روز & شب
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کوریزان روز و شب
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کوریزان
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کدیمال نایت 500/25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کلداکس
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص فارالکس-فور دی
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص فارالکس-نایت یوز
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد فارماشیمی
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
قرص کلد استاپ
داروسازی لقمان [ ایران ]
 
قرص میناکلد
داروسازی مینا [ ایران ]
 
قرص دی کلد
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص نایت کلد
داروسازی مینو [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
ADULT COLD DAROUPAKHSH TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
AVIGRIPPE TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
 
DEXTACOLD TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
ADULT COLD AMIN TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
SUPRACOLD TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
SUPRACOLD-D TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
DEXTACOLD-C TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
ACTOCOLD TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
 
EXACOLD TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
NAPROCOLD TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
NAJO COLD TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
BIOCOLD TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOCOLD FORT TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
PURSINA COLD TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ZOCAMAX TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
ZOCAMAX PLUS TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
GRIPHEN ADULT TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
RELICOL TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ADULT COLD-JALINOUS TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
ADULT COLD KHARAZMI TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
COLD-GEL CAP(SOFT GEL)
داروسازی دانا [ IRAN ]
 
COLD STOP RAZAK TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
COLDIFEN TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
COLDIRAM TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
RAHA COLD DAY TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
RAHAMOON TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
ADULT COLD RUZDAROU TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
COLDPLEX TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
ZAVICOLD CAP-SOFT GEL
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
 
GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
 
ANTICOLD TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
GRIPIN3 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
GRIPIN 1 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
GRIPIN 2 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
COLD OUT TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
COLD OUT FORT TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
FLU OFF TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
COLDAX DAY & NIGHT TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CORIZAN TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CODIMAL NIGHT 500/25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
COLDAX TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
FARALEX (FOR DAY) TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
FARALEX (Night Use) TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
ADULT COLD PHARMACHEMI TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
COLD STOP TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
 
MINACOLD TAB
داروسازی مینا [ IRAN ]
 
DAY COLD TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
NIGHT COLD TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]