دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Adult cold
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
مصرف در بارداری:
   موارد مصرف

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

 
   مکانیسم اثر
 
  فارماکوکينتيک
 
   موارد منع مصرف
 
   هشدارها
 
   عوارض جانبي
 
   تداخل دارویی
 
   نکات قابل توصيه
 
   مقدار مصرف

1قرص هر 4تا 6 ساعت تجویز می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص ادالت کلد داروپخش
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آوی گریپ
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
 
قرص دگزتاکلد
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص دکستاکلد-سی
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص سوپرا کلد
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص سوپراکلد-دی
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد امین
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص اگزاکلد
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص ناپروکلد
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص ناژو کلد
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
قرص بایلنول کلد
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایلنول کلد فورت
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکلد
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکلد فورت
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص زوکامکس
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
قرص زوکاماکس پلاس
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
قرص گریفن
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص فورت گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص فلو گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کاف گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص فورت گریفن(روز و شب)
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص گریفن ادالت
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص رلی کل
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد-جالینوس
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد خوارزمی
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول سافت ژل ژلوفن-سینوس
داروسازی دانا [ ایران ]
 
کپسول نرم کلد-ژل
داروسازی دانا [ ایران ]
 
قرص کلد استاپ رازک
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کلدیرام
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص رها کلد دی
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص رهامون
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد روزدارو
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص کلداپلکس
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
کپسول نرم جنی کلد(دی)
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
 
کپسول نرم جنی کلد(نایت)
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
 
قرص گریپین تری
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص گریپین 1
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص گریپین 2
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص کلد اوت
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص کلد اوت فورت
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص عبیدی کلد
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص عبیدی کلد فورت
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد-عبیدی
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کلداکس
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کلداکس روز & شب
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کوریزان روز و شب
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کوریزان
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ادالت کلد فارماشیمی
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
قرص کلد استاپ
داروسازی لقمان [ ایران ]
 
قرص میناکلد
داروسازی مینا [ ایران ]
 
قرص دی کلد
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص نایت کلد
داروسازی مینو [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
ADULT COLD DAROUPAKHSH TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
AVIGRIPPE TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
 
DEXTACOLD TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
DEXTACOLD-C TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
SUPRACOLD TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
SUPRACOLD-D TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
ADULT COLD AMIN TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
EXACOLD TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
NAPROCOLD TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
NAJO COLD TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
BIOLENOL COLD TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOLENOL COLD FORT TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOCOLD TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOCOLD FORT TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
ZOCAMAX TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
ZOCAMAX PLUS TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
GRIPHEN TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
GRIPHEN ADULT TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
RELICOL TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ADULT COLD-JALINOUS TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
ADULT COLD KHARAZMI TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
GELOFEN-SINUS SOFT GEL CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
 
COLD-GEL CAP(SOFT GEL)
داروسازی دانا [ IRAN ]
 
COLD STOP RAZAK TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
COLDIRAM TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
RAHA COLD DAY TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
RAHAMOON TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
ADULT COLD RUZDAROU TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
COLDPLEX TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
 
GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
 
GRIPIN3 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
GRIPIN 1 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
GRIPIN 2 TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
COLD OUT TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
COLD OUT FORT TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
ABIDI COLD TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ABIDI COLD FORT TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ADULT COLD-ABIDI TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
COLDAX TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
COLDAX DAY & NIGHT TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CORIZAN TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ADULT COLD PHARMACHEMI TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
COLD STOP TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
 
MINACOLD TAB
داروسازی مینا [ IRAN ]
 
DAY COLD TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
NIGHT COLD TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]