محصولات شرکت داروسازی تهران دارو

محصولات شرکت داروسازی تهران دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZONITED 100MG CAP [کپسول زونی تد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zonisamide به زودی ...
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM [کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%] داروسازی تهران دارو Tretinoin به زودی ...
TEDAMOL 100MG SR TAB [قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol به زودی ...
TEDAMOL 50MG TAB [قرص تدامول 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol به زودی ...
TEDAMOL 100MG TAB [قرص تدامول 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tramadol به زودی ...
TOLERIN 2MG TAB [قرص تولرین 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tolterodine به زودی ...
TOLERIN 1MG TAB [قرص تولرین 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tolterodine به زودی ...
TIZATED 4MG TAB [قرص تیزاتد 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tizanidine به زودی ...
INOSTRAL 50MG TAB [قرص اینوسترال 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sertraline به زودی ...
INOSTRAL 100MG TAB [قرص اینوسترال 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sertraline به زودی ...
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزوتد 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Pseudoephedrine به زودی ...
PROPRATED 40MG TAB [قرص پروپراتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol به زودی ...
PROPRATED 10MG TAB [قرص پروپراتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol به زودی ...
GRIPHEN 60ML SYRUP [شربت گریفن 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Pediatric Gripe به زودی ...
OMEZOL 20MG CAP [کپسول امزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Omeprazole به زودی ...
OLAZIN 2.5MG TAB [قرص الازین 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine به زودی ...
OLAZIN 15MG TAB [قرص الازین 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine به زودی ...
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMIN 325MG TAB [قرص استامین 325 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMIN 500MG TAB [قرص استامین 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen به زودی ...
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Alprazolam به زودی ...
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB [قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Alprazolam به زودی ...
AMLOTED 5MG TAB [قرص آملوتد 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine به زودی ...
AMLOTED 10MG TAB [قرص آملوتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine به زودی ...
TEDAGLYSE 6.4MG TAB [قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nitroglycerin به زودی ...
TEDAGLYSE 2.6MG TAB [قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nitroglycerin به زودی ...
TEDAPROX 500MG EC TAB [قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen به زودی ...
TEDAPROX 250MG TAB [قرص تداپروکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen به زودی ...
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP [سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Nalidixic Acid به زودی ...
NALIDEX 500MG TAB [قرص نالیدکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Nalidixic Acid به زودی ...
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Montelukast به زودی ...
LUKASTED 10MG TAB [قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Montelukast به زودی ...
ANESTIC 5% OINT [پماد آنستیک 5%] داروسازی تهران دارو Benzocaine به زودی ...
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH [دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Benzydamine Hydrochloride به زودی ...
ROBAXOLE 500MG TAB [قرص رباکسول 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Methocarbamol به زودی ...
MEVERIN 135MG TAB [قرص مورین 135 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Mebeverine به زودی ...
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan به زودی ...
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB [قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan به زودی ...
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Loratadine به زودی ...
BUSPIRAX 5MG TAB [قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Buspirone به زودی ...
BUSPIRAX 10MG TAB [قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Buspirone به زودی ...
LOMIDEX 2MG TAB [قرص لومیدکس 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Loperamide به زودی ...
LOMIDEX 2MG CAP [کپسول لومیدکس 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Loperamide به زودی ...
LITMON 300MG TAB [قرص لیتمون 300 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lithium Carbonate به زودی ...
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB [قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril به زودی ...
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB [قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril به زودی ...
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lisinopril به زودی ...
CEBEX 100MG CAP [کپسول سبکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Celecoxib به زودی ...
CEBEX 200MG CAP [کپسول کبکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Celecoxib به زودی ...
CARVILOL 6.25MG TAB [قرص کارویلول 6.25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol به زودی ...
CARVILOL 25MG TAB [قرص کارویلول 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol به زودی ...
CARVILOL 12.5MG TAB [قرص کارویلول 12.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carvedilol به زودی ...
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB [قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Captopril به زودی ...
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Captopril به زودی ...
ALLER OFF 10MG TAB [قرص آلرآف 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cetirizine به زودی ...
CIPROTED 250MG TAB [قرص سیپروتد 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROTED 500MG TAB [قرص سیپروتد 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP [سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Cisapride به زودی ...
CITALOTED 40MG TAB [قرص سیتالوتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Citalopram به زودی ...
CITALOTED 20MG TAB [قرص سیتالوتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Citalopram به زودی ...
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB [قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clonazepam به زودی ...
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB [قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clonazepam به زودی ...
TEVIX 75MG TAB [قرص تویکس 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Clopidogrel به زودی ...
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم] داروسازی تهران دارو Clotrimazole به زودی ...
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB [قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole به زودی ...
COTRIXOLE 400/80MG TAB [قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole به زودی ...
COTRIXOLE 120ML SUSP [سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole به زودی ...
COTRIXOLE 100/20MG TAB [قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Co-trimoxazole به زودی ...
LEVOCIZIN 5MG TAB [قرص لووسیزین 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levocetirizine به زودی ...
ITRANEX 100MG CAP [کپسول ایترانکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Itraconazole به زودی ...
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cyproheptadine به زودی ...
DEPANTEX 5% CREAM [کرم دپانتکس 5%] داروسازی تهران دارو Dexpanthenol به زودی ...
DICOTARD 100MG CAP [کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB [قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
TEDAPHEN 400MG CAP [کپسول تدافن 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB [قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
TEDAPHEN 200MG CAP [کپسول تدافن 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
TEDAZINE 10MG TAB [قرص تدازین 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine به زودی ...
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP [شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine به زودی ...
TEDAZINE 25MG TAB [قرص تدازین 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxyzine به زودی ...
ROMATOREST 200MG TAB [قرص روماتورست 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Hydroxychloroquine به زودی ...
ELOQUINE 4% CREAM [کرم الدوکین 4%] داروسازی تهران دارو Hydroquinone به زودی ...
TRAVELIN 50MG TAB [قرص تراولین 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimenhydrinate به زودی ...
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB [قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone به زودی ...
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP [شربت سیروفن کامپاند] داروسازی تهران دارو Diphenhydramine Compound به زودی ...
SYRUPHEN ELIXIR [الگزیر سیروفن] داروسازی تهران دارو Diphenhydramine به زودی ...
REMORIL 8MG TAB [قرص ریموریل 8 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine به زودی ...
REMORIL 4MG TAB [قرص ریموریل 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine به زودی ...
REMORIL 12MG TAB [قرص ریموریل 12 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine به زودی ...
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP [سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو] داروسازی تهران دارو Furazolidone به زودی ...
FURABEN 100MG TAB [قرص فورابن 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Furazolidone به زودی ...
VOXAM 50MG TAB [قرص ووکسام 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluvoxamine به زودی ...
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP [کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP [کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluoxetine به زودی ...
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril به زودی ...
FEXOTED 120MG TAB [قرص فکسوتد 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine به زودی ...
FAMOTED 40MG TAB [قرص فاموتد 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Famotidine به زودی ...
FAMOTED 20MG TAB [قرص فاموتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Famotidine به زودی ...
ZIMOTED 10MG TAB [قرص زیموتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ezetimibe به زودی ...
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril به زودی ...
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB [قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Enalapril به زودی ...
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB [قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aciclovir به زودی ...
FORTE GRIPHEN (DAY + NIGHT) TAB [قرص فورت گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold به زودی ...
VOXAM 100MG TAB [قرص ووکسام 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fluvoxamine به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB [قرص فلو گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold به زودی ...
COUGH GRIPHEN (DAY + NIGHT) TAB [قرص کاف گریفن(روز و شب)] داروسازی تهران دارو Adult cold به زودی ...
GRIPHEN ADULT TAB [قرص گریفن ادالت] داروسازی تهران دارو Adult cold به زودی ...
TEDARIDE-H 5/50MG TAB [قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amiloride-H به زودی ...
ARIPIFY 10MG TAB [قرص آری پیفای 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aripiprazole به زودی ...
ARIPIFY 15MG TAB [قرص آری پیفای 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aripiprazole به زودی ...
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB [قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atenolol به زودی ...
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB [قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atenolol به زودی ...
ZONITED 50MG CAP [کپسول زونیتد 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zonisamide به زودی ...
ZOSLEEP 5MG TAB [قرص زوسلیپ 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zolpidem به زودی ...
ZOSLEEP 10MG TAB [قرص زوسلیپ 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Zolpidem به زودی ...
VEXOR 75MG TAB [قرص وکسور 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine به زودی ...
VEXOR ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine به زودی ...
VEXOR 37.5MG TAB [قرص وکسور 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine به زودی ...
VEXOR ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول وکسور ای آر 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Venlafaxine به زودی ...
VASARAN 80MG TAB [قرص وازاران 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan به زودی ...
VASARAN 40MG TAB [قرص وازاران 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan به زودی ...
VASARAN 160MG TAB [قرص وازاران 160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan به زودی ...
TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM TAB [قرص تریامترن-اچ تدافارم] داروسازی تهران دارو Triamterene-H به زودی ...
MEVERIN 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش مورین 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Mebeverine به زودی ...
LANSOZOL 30MG CAP [کپسول لانسوزول 30 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lansoprazole به زودی ...
LANSOZOL 15MG CAP [کپسول لانسوزول 15 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Lansoprazole به زودی ...
PROPRATED 20MG TAB [قرص پروپراتد 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Propranolol به زودی ...
VITAMIN A-TEDAGEL 50000IU SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin A به زودی ...
VITAMIN A-TEDAGEL 25000IU SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin A به زودی ...
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 40MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP [کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Atomoxetine به زودی ...
FEXOTED 180MG TAB [قرص فکسوتد 180 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine به زودی ...
FEXOTED 60MG TAB [قرص فکسوتد 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Fexofenadine به زودی ...
PANTOBEST 20MG CAP [کپسول پنتوبست 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pantoprazole به زودی ...
PANTOBEST 40MG CAP [کپسول پنتوبست 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pantoprazole به زودی ...
ORLISET 120MG CAP [کپسول ارلیست 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Orlistat به زودی ...
OFLOZIN 400MG TAB [قرص اوفلوزین 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ofloxacin به زودی ...
GELAPROX 200MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم ژلاپروکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Naproxen به زودی ...
TEDAPROL 50MG TAB [قرص تداپرول 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Metoprolol به زودی ...
NOPAINTIN 300MG CAP [کپسول نوپینتین 300 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gabapentin به زودی ...
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 180MG SOFT GE [کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone به زودی ...
Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel [سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Eucalyptus globulus+Mentha piperita به زودی ...
Eucalyptus-tedagel Softgel [سافت ژل اکالیپتوس-تداژل] داروسازی تهران دارو Eucalyptus globulus+Mentha piperita به زودی ...
ACICLOVIR-TEDAPHARM 800MG TAB [قرص آسیکلوویر-تدافارم 800 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aciclovir به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 10/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
APRITED 125/80 MG CAP [کپسول آپریتد 125/80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aprepitant به زودی ...
VONAFEND 50MG TAB [قرص ونافند 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Voriconazole به زودی ...
VONAFEND 200MG TAB [قرص ونافند 200 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Voriconazole به زودی ...
VALSARTAN-TEDAPHARM 160MG CAP [کپسول والسارتان-تدافارم 160 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valsartan به زودی ...
VALGANCICLOVIR TEHRAN DAROU 450MG TAB [قرص والگانسیکلوویر تهران دارو 450 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valganciclovir به زودی ...
VALACYCLOVIR TEHRAN DAROU 500MG TAB [قرص والاسیکلوویر تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Valaciclovir به زودی ...
ZYBUTRIN 150MG TAB [قرص زیبوترین 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bupropion به زودی ...
CARBAMAZEPINE SR TED 400MG SR TAB [قرص کاربامازپین اس آر تد 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Carbamazepine به زودی ...
GELIZIN 10MG SOFT GEL [سافت ژل ژلیزین 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Cetirizine به زودی ...
CHLORPHENIRAMINE TEHRAN DAROU 2MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کلرفنیرامین تهران دارو 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران دارو Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
TEDALOSIN 0.4 MG - CAP [کپسول تدالوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tamsulosin به زودی ...
SITAGLIPTIN TEHRAN DAROU 25MG TAB [قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN TEHRAN DAROU 50MG TAB [قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin به زودی ...
DIMETHICONE ACTIVATED TEHRANDAROU 120MG SOFT GEL [کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Dimeticone به زودی ...
DILTIAZEM-TEDAPHARM 120MG CAP [کپسول دیلتیازم-تدافارم 120میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diltiazem به زودی ...
DONEPEZIL-TEDAPHARM 10MG TAB [قرص دنپزیل-تدافارم 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Donepezil به زودی ...
EZITED 10MG TAB [قرص ازیتد 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ezetimibe به زودی ...
NOPAINTIN 100 MG CAP [کپسول نوپنتین 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gabapentin به زودی ...
GEMIFLOXACIN TEHRAN DAROU 320MG TAB [قرص جمی فلوکساسین تهران دارو 320 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gemifloxacin به زودی ...
GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 80MG TAB [قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Gliclazide به زودی ...
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU (LETANEX) 250MG TAB [قرص لووفلوکساسین تهران دارو(لتانکس) 250 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin به زودی ...
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین تهران دارو 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin به زودی ...
BICAINE 30G CREAM [کرم بیکائین 30 گرم] داروسازی تهران دارو Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 5MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 10MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 20MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN TEHRAN DAROU 40MG TAB [قرص رزوواستاتین تهران دارو 40 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rosuvastatin به زودی ...
RITODRINE TEHRANDAROU 10MG TAB [قرص ریتودرین تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ritodrine به زودی ...
RILUZOLE-TEHRANDAROU 50MG TAB [قرص ریلوزول-تهران دارو 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Riluzole به زودی ...
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 2MG TAB [قرص رپاگلیناید-تهران دارو 2 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide به زودی ...
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 1MG TAB [قرص رپاگلیناید تهران دارو 1 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide به زودی ...
REPAGLINIDE TEHRANDAROU 0.5MG TAB [قرص رپاگلیناید تهران دارو 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Repaglinide به زودی ...
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید-تدافارم 50/12.5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
MEMANTINE-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص ممانتین-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Memantine به زودی ...
NITROFURAZONE TEHRAN DAROU 0.2% 30G CREAM [کرم نیتروفورازون تهران دارو 0.2% 30گرم] داروسازی تهران دارو Nitrofurazone به زودی ...
OLANZAPIN-TEDAPHARM 5MG TAB [قرص الانزاپین-تدافارم 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine به زودی ...
ORLISET 60MG CAP [کپسول ارلیست 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Orlistat به زودی ...
GRIPHEN CHLID TAB [قرص گریفن اطفال] داروسازی تهران دارو Pediatric Gripe به زودی ...
PIOGLITAZONE-TEDAPHARM 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون- تدافارم 45 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Pioglitazone به زودی ...
RABEPRAZOLE-TEDAPHARM 20MG TAB [قرص رابپرازول-تدافارم 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rabeprazole به زودی ...
RALOXIFENE TEHRANDAROU 60MG TAB [قرص رالوکسیفن-تهران دارو 60 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Raloxifene به زودی ...
RANITIX 150 MG TAB [قرص رانیتیکس 150 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ranitidine به زودی ...
TINZODEX 500 MG Tab [قرص تین زودکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Tinidazole به زودی ...
TEDAPHEN 400MG Softgel [سافت ژل تدافن 400 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Ibuprofen به زودی ...
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 10 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban به زودی ...
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 5 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban به زودی ...
RIVAROXABAN TEHRANDAROU 20 MG Tab [قرص ریواروکسابان تهران دارو 20 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Rivaroxaban به زودی ...
RIFAXIMIN TEHRANDAROU 200 MG Tab-Faxirin [قرص ریفاکسیمین تهران دارو 200 میلی گرم -فاکسیرین - فاکسی رین] داروسازی تهران دارو Rifaximin به زودی ...
OLAZIN 5 MG Tab [قرص الازین 5 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Olanzapine به زودی ...
LETANEX 750 MG TAB No:7 [قرص لتانکس 750 میلی گرم 7 عددی] داروسازی تهران دارو Levofloxacin به زودی ...
LETANEX 500 MG TAB [قرص لتانکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Levofloxacin به زودی ...
GLIPLESS 50 MG Tab [قرص گلیپ لس 50 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin به زودی ...
GLIPLESS 25 MG Tab [قرص گلیپ لس 25 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin به زودی ...
GLIPLESS 100 MG Tab [قرص گلیپ لس 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sitagliptin به زودی ...
GALANTAMIN-TEDAPHARM 4 MG Tab [قرص گالانتامین- تدافارم 4 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Galantamine به زودی ...
ESCITALOPRAM TEHRANDAROU 10 MG Tab [قرص اس سیتالوپرام تهران دارو 10 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Escitalopram به زودی ...
DICOTARD 100 MG Tab [قرص دیکوتارد 100 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Diclofenac به زودی ...
ACETAMINOPHEN CAFFEINE TEHRANDAROU 500/65 MG [قرص استامینوفن کافئین تهران دارو 65-500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
ASA TEHRANDAROU 80 MG TAB [قرص آ اس آ تهران دارو 80 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Aspirin به زودی ...
BISMUTH SUBCITRATE TEHRANDAROU 120 MG Tab [قرص بیسموت ساب سیترات تهران دارو 120 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Bismuth Salts به زودی ...
CALCITRIOL TEHRANDAROU 0.25 UG Softgel [سافت ژل کلسیتریول تهران دارو 0.25 میکروگرم] داروسازی تهران دارو Calcitriol به زودی ...
COLLIZAX 500 MG Tab [قرص کلی زاکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران دارو Sulfasalazine به زودی ...
VITAMIN D3-TEDAGEL 50000 IU Softgel [سافت ژل ویتامین د3 تداژل 50000 واحد] داروسازی تهران دارو Vitamin D3 به زودی ...
Feforex Capsule [کپسول ففورکس] داروسازی تهران دارو Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Feforex Plus Capsule [کپسول ففورکس پلاس] داروسازی تهران دارو Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
4Biocap Capsule [کپسول فوربیوکپ] داروسازی تهران دارو Lactobacillus Species 1 به زودی ...
Piperix Softgel [سافت ژل پیپریکس] داروسازی تهران دارو Mentha Piperita به زودی ...
شرکت داروسازی تهران دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب