محصولات شرکت داروسازی درسا دارو

محصولات شرکت داروسازی درسا دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
AZITHRODOR 250MG CAP [کپسول آزیترودر 250 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Azithromycin
ZOLPIDEM DORSADAROU 5MG TAB [قرص زولپیدم 5 میلی گرم درسادارو] داروسازی درسا دارو Zolpidem
ZOLPIDEM DORSADAROU 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا دارو] داروسازی درسا دارو Zolpidem
ASMONT 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آسمونت 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Montelukast
DIADOR 15MG TAB [قرص دیادر 15 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pioglitazone
AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP [سوسپانسیون آزیترودر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Azithromycin
DOROCONTIN 6.4MG TAB EXTENDED RELEASE [قرص آهسته رهش دوروکانتین 6.4 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin
DOROCONTIN 2.6MG TAB BLISTER [قرص دوروکانتین بلیستر 2.6 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin
CLARITHROMYCIN DORSADAROU 250MG Tablet-CLARIDOR [قرص کلاریترومایسین درسادارو 250 میلی گرم-کلایدر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin
CLARITHROMYCIN DORSASAROU 500 mg Tablet-CLARIDOR [قرص کلاریترومایسین درسادارو 500 میلی گرم-کلاریدر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin
AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP [سوسپانسون آزیترودر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Azithromycin
Iodofolic Dorsa Tablet [قرص یدوفولیک درسا دارو] داروسازی درسا دارو Iodine+Folic acid
LANSOPRAZOLE DORSA 15 MG CAP [کپسول لانسوپرازول درسا 15 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole
LEVOFLOXACIN DORSADAROU 500 mg Tablet [قرص لووفلوکساسین درسا دارو 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Levofloxacin
DEMIDOR 4 mg Tablet [قرص دمیدور 4 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Ondansetron
LINAGLIPTIN DORSA 5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین درسا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Linagliptin
VIGRODIT 100MG TAB [قرص ویگرودیت 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sildenafil
CHLORDIAZEPOXIDE DORSADAROU 10 mg Tablet [قرص کلردیازپوکساید درسا دارو 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Chlordiazepoxide
ROUSANA 10 MG Tablet [قرص روزانا 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin
RHINIZINE 10 MG TAB [قرص رینیزین 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Cetirizine
APRINAT 125 mg Capsule [کپسول اپرینات 125 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Aprepitant
BONFEROL 2000 IU Tablet [قرص بن فرول 2000 واحد] داروسازی درسا دارو Vitamin D3
CHLORDIAZEPOXIDE DORSADAROU 5 MG Tablet [قرص کلردیازپوکساید درسا دارو 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Chlordiazepoxide
ROUSANA 5 MG Tablet [قرص روزانا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin
PANTOPRAZOLE DORSA 20 MG CAP [کپسول پنتوپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pantoprazole
TOGORO 30 MG Tablet [قرص توگورو 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Dapoxetine
ESOMEPRAZOLE DORSA 20MG CAP [کپسول اس امپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole
ZOLPRA 10 MG TAB [قرص زولپرا 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Zolpidem
DOROCONTIN 6.4-BOTTLE TAB [قرص دوروکانتین 6.4 میلی گرم قوطی] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin
AZITHRODOR 500MG CAP [کپسول آزیترودر 500 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Azithromycin
ZEBTADOR 2.5 mg Tablet [قرص زبتادر 2.5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Bisoprolol
ROUSANA 20 MG Tablet [قرص روزانا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin
NEXIVE 40 mg Capsule [کپسول نکسیو 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole
TOGORO 60 MG Tablet [قرص توگورو 60 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Dapoxetine
GABAPENTIN DORSA 300 MG Cap [کپسول گاباپنتین درسا 300 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Gabapentin
Ivita Prenatal Multi Vitamin Tablet [قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین] داروسازی درسا دارو Multivitamin preparation
LIPI-CUT 20 MG TAB [قرص لیپیکات 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Atorvastatin
ASMONT 10 MG TAB [قرص آسمونت 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Montelukast
DOROXIB 200 MG CAP [کپسول دروکسیب 200 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Celecoxib
SITAGLIPTIN DORSA 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین درسا 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sitagliptin
ZEBTADOR 5 mg Tablet [قرص زبتادر 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Bisoprolol
VIGRODIT 50 MG TAB [قرص ویگرودیت 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sildenafil
GLUCODOR ER 750 mg Tablet [قرص پیوسته رهش گلوکودر 750 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Metformin
DOROFEN CAP [کپسول دروفن] داروسازی درسا دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
LOSARTAN DORSA 50 MG TAB [قرص لوزارتان درسا 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Losartan
ZOLPRA 5 MG TAB [قرص زولپرا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Zolpidem
SITAGLIPTIN DORSA 100 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین درسا 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sitagliptin
ZEBTADOR10 mg Tablet [قرص زبتادر 10 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Bisoprolol
DOROCONTIN 2.4MG-BOTTLE TAB [قرص دوروکانتین 2.6 میلی گرم قوطی] داروسازی درسا دارو Nitroglycerin
LIPI-CUT 40 MG TAB [قرص لیپیکات 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Atorvastatin
ERYTHROMYCIN DORSA 200MG/5ML-100ML Susp [سوسپانسیون اریترومایسین درسا 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر-100 میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Erythromycin
NEXIVE 20 mg Capsule [کپسول نکسیو 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole
SERTRALINE DORSA 100 mg Tablet [قرص سرترالین درسا 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sertraline
DORSOLIC 300 mg Capsule [کپسول درسولیک 300 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Ursodeoxycholic Acid
DIADOR 30MG TAB [قرص دیادر 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pioglitazone
ESOMEPRAZOLE DORSA 40MG CAP [کپسول اس امپرازول درسا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Esomeprazole
CLARITHROMYCIN DORSA 125MG/5ML-100 ML SUSP [سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin
SERTRALINE DORSA 50 mg Tablet [قرص سرترالین درسا 50 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sertraline
OMEPRAZOLE DORSA 20 MG CAP [کپسول امپرازول درسا 20 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Omeprazole
LANSOPRAZOLE DORSA 30 MG CAP [کپسول لانسوپرازول درسا 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole
PANTOPRAZOLE DORSA 40 MG CAP [کپسول پنتوپرازول درسا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Pantoprazole
LANSIDOR 15 mg Capsule [کپسول لنسیدر 15 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole
LANSIDOR 30 mg Capsule [کپسول لنسیدر 30 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Lansoprazole
GLUCODOR ER 1000 mg Tablet [قرص پیوسته رهش گلوکودر 1000 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Metformin
ROUSANA 40 MG Tablet [قرص روزانا 40 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Rosuvastatin
GABAPENTIN DORSA 100 MG Cap [کپسول گاباپنتین درسا 100 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Gabapentin
GLIBENCLAMIDE DORSA 5 MG Taclet [قرص گلی بن کلامید درسا 5 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Glibenclamide
GLUCODOR 500MG TAB [قرص گلوکودر 500 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Metformin
LOSARTAN DORSA 25 MG TAB [قرص لوزارتان درسا 25 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Losartan
CLARITHROMYCIN DORSA 250MG/5ML-100 ML SUSP [سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 250میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی درسا دارو Clarithromycin
SITAGLIPTIN DORSA 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین درسا 25 میلی گرم] داروسازی درسا دارو Sitagliptin
شرکت داروسازی درسا دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت